Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України

УДК 316.3:33(477)

О. С. Біліченко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні системоутворюючі елементи соціально-економічного розвитку України. За допомогою спрощення занадто точних теоретичних знань і математичних величин визначено їх вплив на зростання приросту ВВП. Приділено увагу формуванню фонду споживання шляхом перерозподілу капітальних інвестицій між видами економічної діяльності. Охарактеризовано вплив динаміки зайнятості населення на основні макроекономічні показники. Обґрунтовано підстави для запровадження у країні режиму таргетування інфляції.

Ключові слова: апроксимація, соціально-економічний розвиток, сукупна пропозиція, фонд споживання, інвестиції, зайнятість, процент, таргетування інфляції.

Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України. (текст статті)

Appoximation of the development process of the socio-economic system of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навчальний посібник / В.В. Вітлінський – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Философская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7912
3. У 2016 році Україна значно погіршила результати зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dw.com/uk/у/-2016-році-україна-значно-погіршила-результати-зовнішньої-торгівлі-a-37548752
4. Справедливі податки – успішна країна! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://storage.platyatvsiaboneplatytnikhto.com/source/1/24H9PVE3e7VwYUH Zf8C8vi_MmD3Wmtx6.pdf.
5. Математические модели экономического роста [Текст] : монография / Я. Тинбэрхэн, Х. Бос; пер. с англ. С. С. Шаталина; под ред. М. М. Голанского. – М. : Прогресс, 1967, 174 с.

А. С. Биличенко. Аппроксимация процесса развития социально-экономической системы Украины.

В статье рассмотрены основные системообразующие элементы социально-экономического развития Украины. С помощью упрощения слишком точных теоретических знаний и математических величин определено их влияние на рост прироста ВВП. Уделено внимание формированию фонда потребления путем перераспределения капитальных инвестиций между видами экономической деятельности. Охарактеризовано влияние динамики занятости населения на основные макроэкономические показатели. Обоснованы основания для введения в стране режима таргетирования инфляции.

O. Bilichenko. Appoximation of the development process of the socio-economic system of Ukraine.

The article deals with the main system-forming elements of the social economic development of Ukraine. By means of simplification of over exact theoretical knowledge and mathematical values, their influence on the growth of GDP growth is determined. The attention was paid to the formation of the consumption fund by redistribution of capital investments between types of economic activity. The influence of dynamics of employment on the main macroeconomic indicators is described. The reasons for introducing inflation targeting in Ukraine are substantiated.

Випуск №3 (95), 2017

Шляхи максимізації прибутку підприємств

УДК 330.143:658.155

О. С. Біліченко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито основний зміст категорії прибутку в економічному та філософському розумінні. Сформульовано економічну роль прибутку. Розглянуто особливості утворення економічного, бухгал терського та нормального прибутку на підприємстві. Проаналізовано методи максимізації прибутку підприємства. Охарактеризовано осно-
вні ринкові структури. Надано рекомендації щодо короткострокової поведінки таких ринкових утворень з урахуванням притаманних їм переваг і недоліків. Особливу увагу приділено резервам збільшення прибутку.

Ключові слова

прибуток, максимізація прибутку, досконала конкуренція, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, метод порівняння загальних величин, метод порівняння граничних величин, операційний метод. (більше…)

Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 330.1081

Автор
О. С. Біліченко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет.

Анотація
У статті розглянуто особливості реалізації дисциплінарної політики у трудовому колективі в сучасних умовах. Висвітлено основні проблеми формування трудової дисципліни в колективі. Проаналізовано діючі санкції за порушення трудової дисципліни. Приділено увагу елементам соціального контролю та з’ясовано вплив кожного із них на трудову поведінку. Розглянуто особливості розвитку договірних відносин у трудовій сфері. Обґрунтовано механізм дії соціального контролю. Особливу увагу приділено аналізу засобів впливу на працівника за невиконання умов трудового договору (контракту). Запропоновано основні напрями підвищення ефективності дисциплінарної політики в колективі.

Ключові слова
дисциплінарна політика, трудова дисципліна, трудові обов’язки, санкція, штраф, соціальний контроль, соціальна норма, трудовий контракт.

Стаття
О. С. Біліченко. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі.

Список використаних джерел

  1. Братаніч Н. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Н. Братаніч // Праця і закон. — 2011. — № 2 (134). — С. 10—13.
  2. Вареник Т. Курс на дисципліну / Т. Вареник // Праця і закон. — 2011.— № 2 (134). — 2 с.
  3. Губенко В. Засоби підвищення рівня трудової дисципліни / В. Губенко // Праця і закон. — 2011. — № 2 (134). — С. 18—20.
  4. Гончарова Г. С. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие. Изд-е 4-е, перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова / Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. — Х. : Одиссей, 2005. — 592 с.
  5. Петюх В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посібник / В. М. Петюх. — К. : КНЕУ, 2000. — 124 с.
  6. Цветков С. В. Материальная ответственность сторон трудового договора: проблемы и перспективы / С. В. Цветков // Юрист. — 2001. — № 6. — С. 51—59.
  7. Черкашіна Ю. Укладення трудового договору / Юлія Черкашина, Олександра Глозман // Праця і закон. — 2011. — № 3 (135). — С. 12—14. Д.Л. Кошкин. Системаэкстремального управления электроприводом
    молотковой кормодробилки.

А. Биличенко. Дисциплинарная политика и инструменты её реализации в трудовом коллективе.
В статье рассмотрены особенности реализации дисциплинарной политики в трудовом коллективе в современных условиях. Отражены основные проблемы формирования трудовой дисциплины в коллективе. Проанализированы действующие санкции за нарушение трудовой дисциплины. Уделено внимание элементам социального контроля и выяснено влияние каждого из них на трудовое поведение. Рассмотрены особенности развития договорных отношений в трудовой сфере. Обоснованно механизм действия социального контроля. Особенное внимание уделено анализу средств влияния на работника за невыполнение условий трудового договора (контракту). Предложены основные направления повышения эффективности дисциплинарной политики в коллективе.

A. Bilichenko. Disciplinary Policy and Instruments of its Realization in Labor Collective.
This article deals with features of realization of disciplinary policy in labor collective in modern conditions. The main problems of formation of workplace discipline are reflected in collective. Existing sanctions for violation of workplace
discipline are analyzed. The attention to elements of social control is paid and influence of each of them on labor behavior is found out. Features of development of the contractual relations in the labor sphere are considered. The mechanism
of action of social control is substantiated. The present paper describes the analysis of means of influence on the worker for non-performance of conditions of the employment contract. The main directions of improvement of efficiency of
disciplinary policy in collective are offered.