Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency.

UDC 339.137.2:338.432

V. Havrysh, doctor of economic sciences, professor
M. Shatohin, assistant
Mykolayiv National Agrarian University

Modern farming is highly energy-intensive production, including through the use of large volumes of motor fuels on the fulfi llment of manufacturing operations. The situation is complicated by the fact that the dominant global trend in the energy sector is a permanent increase in the price of fossil hydrocarbons: oil, coal and natural gas. This aff ects the production costs.
One way of improving both economic and environmental performance of agricultural production is the use of alternative motor fuels, including renewable. The decision to use them should be justif ed.

Keywords: alternative fuels, agricultural machines, efficiency.

Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency. (текст статті)

Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency. (анотація)

Referenses:
1. Марков В.А. Работа дизелей на смесях дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла / В.А. Марков, А.Ю. Шустер, С.Н. Девянин // Транспорт на альтернативном топливе. – 2009. – №4 (10). – С.33-37.
2. Clean Cities Alternative Fuel Price Report. October 2014. US Department of Energy. Energy Effi ciency and Renewable Energy. – 17 p.
3. Исследование показателей двигателя с искровым зажиганием при работе на газовых топливах/ В.А. Лукшо, А.В. Козлов, А.С. Теренченко, А.А. Демидов // Транспорт на альтернативном топливе. – 2011. – №8 (24). – С.28-33.
4. The Statistics Portal. Gasoline prices in selected countries worldwide as of November 2014 (in U.S. dollars per gallon). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.statista.com/statistics/221368/gas-prices-around-the-world/.

В. І. Гавриш, М. Ю. Шатохін. Альтернативні види палива та вплив на
ефективність сільськогосподарських машин.

Сучасне сільське господарство є виробництвом високоенергоємним, у тому числі за рахунок використання великих обсягів моторного палива на виконання виробничих операцій. Ситуація ускладнюється тим, що домінуючою глобальною тенденцією в енергетичному секторі є постійне зростання цін на викопні вуглеводні: нафта, вугілля та природний газ. Це впливає на витрати на виробництво.
Одним із способів поліпшення економічної й екологічної ефективності сільськогосподарського виробництва є використання альтернативних моторних палив, у тому числі відновлюваних джерел енергії. Рішення про використання їх повинно бути виправдане.

В. И. Гавриш, М. Ю. Шатохин. Альтернативные виды топлива и влияние на эффективность сельскохозяйственных машин.

Современное сельское хозяйство является производством высокоэнергоемким, в том числе за счет использования больших объемов моторного топлива на выполнение производственных операций. Ситуация осложняется тем, что доминирующей глобальной тенденцией в энергетическом секторе является постоянный рост цен на ископаемые углеводороды: нефть, уголь и природный газ. Это влияет на затраты на производство.
Одним из способов улучшения экономической и экологической эффективности сельскохозяйственного производства является использование альтернативных моторных топлив, в том числе возобновляемых источников энергии. Решение об использовании их должно быть оправданым.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
В. І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано динаміку темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси, насамперед моторного палива. Визначено, що динаміка останнього чинника може як покращувати, так і погіршувати фінансові показники інвестиційних проектів з виробництва альтернативних енергетичних ресурсів. Показано сумісний вплив темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси на доходи зазначених проектів. Запропоновано методику визначення ставки дисконтування з урахуванням зазначених факторів. На її підставі показано їх вплив на абсолютне значення ставки дисконтування.

Ключові слова
ставка дисконтування, ризик, інфляція, енергоресурси, інвестиція. (more…)

Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43:62.61

Автор
М.Н. Малиш, доктор економічних наук, професор
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Росія
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Анотація
Виконано аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України. Визначено структуру витрат енергетичних ресурсів за технологічними операціями та видами їх витрат.

Ключові слова
урожайність, ефективність, енергетичні ресурси, соняшник
(more…)