Тенденції розвитку інфраструктури зернового ринку

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 338.439:633.1

Автор
Р. В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто основні напрями розвитку ринку зерна в Україні та Миколаївській області, формування його наповненості та сучасний стан інфраструктури. Зокрема зазначено підвищення рівня виробництва зернових. По Миколаївській області збільшуються обсяги експорту зер- на та зернопродуктів, значно розширюється географія експорту зерна. Наголошено на недостатньому рівні сформованості інфраструкту- ри, яка стримує розвиток ринку зерна. Окреслено основні тенденції подальшого формування інфраструктури зернового ринку

Ключові слова
зерновий ринок, інфраструктура ринку зерна, зерновиробництво, експорт зернопродуктів.

Стаття
Р. В. Данильченко. Тенденції розвитку інфраструктури зернового ринку.

Список використаних джерел

1. Інфраструктура товарного ринку : [навч. посіб.] / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с.
2. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : [навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / А. С. Савощенко, В. М. Полонець. — К. : КНЕУ, 2007. — 376 с.
3. Зерновий ринок України: виробництво, переробка, інфраструктура [Електронний ресурс] // АПК-інформ. — Режим доступу : www.apk-inform.com/ua/analitycs/1028381#. Uz1W4BJOHeQ
4. Кваша С. М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції / С. М. Кваша // Економіка АПК. — 2011. — № 2. — С. 161—167.
5. Купченко А. С. Інфраструктура зернового ринку в Україні / А. С. Купченко // АПК- Інформ. — 2014. — № 1. — С. 45—48
6. Макаренко П. М. Ринок зерна і регіональне зерновиробництво : монографія / П. М. Макаренко, О. О. Сиченко. — Дніпропетровськ : Герда, 2007. — 188 с.
7. Саблук П. Т. Сучасні тенденції світового виробництва зерна / П. Т. Саблук, О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. — 2009. — № 8. — С. 74—78

Р. В. Данильченко. Тенденции развития инфраструктуры рынка зерна.
Рассмотрены основные направления развития рынка зерна в Украине и Николаевской области, формирования его наполненности и современное состояние инфраструктуры. В частности, отмечено повышение уровня производства зерновых. По Николаевской области увеличиваются объемы экспорта зерна и зернопродуктов, значительно расширяется география экспорта зерна. Отмечен недостаточный уровень сформированности инфраструктуры, сдерживающий развитие рынка зерна. Определены основные тенденции дальнейшего формирования инфраструктуры зернового рынка. Также обоснована необходимость модернизации и привлечения портов Херсонской области и речных портов Дуная.

R. Danilchenko. The prospects of grain market’s infrastructure devlopment.
The main directions of the grain market development in Ukraine and Mykolayiv region, its fullness forming and the current situation of infrastructure are discussed. Particularly, it was marked the existing increase in cereal production. In Mykolayiv region there is increased exports of grain and grain products, and expanding of the grain export geography. The main trends of the further formation of the grain market infrastructure are grounded; in particular, the need to attract private investment for the implementation of government programs for infrastructure development. Also the necessity of modernization and attracting the ports of Kherson region and the Danube River ports is proved.

Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 338.439:633.1

Автор
Р. В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет.

Анотація
Проаналізовано сучасний рівень та основні напрями розвитку зернового ринку Миколаївщини. Окреслено основні напрями розвитку організаційно-економічного механізму обласного зернового ринку. Зокрема вказано на необхідніть підтримки вітчизняної комбікормової промисловості з метою підвищення попиту на зерно та раціональне його використання, а також сприяння відродженню тваринництва; формування обласного резервного фонду; створення на території області зернового кластеру виробництва екологічно чистої продукції із застосуванням новітніх біотехнологій, що дозволить підвищити ефективність зерновиробництва.

Ключові слова
зерновий ринок, кон’юнктура ринку, організаційно-економічні взаємовідносини, резервний фонд
(більше…)

Міжнародний досвід функціонування та регулювання зернового ринку

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
339.13.017:338.439:633.1

Автор
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто основні форми і методи державної підтримки зернового виробництва у країнах з розвиненою ринковою економікою. Окреслено основні переваги та недоліки застосування з метою запровадження їх в Україні.

Ключові слова
зерновий ринок, міжнародний досвід
(більше…)

Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза
(більше…)

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
339.56:631.11(477.73)

Автор
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Р.В. Данильченко, здобувач
Т.М. Борисова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено сучасний стан експортно-імпортних операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області. Досліджено особливості процесу міжнародної торгівлі між підприємствами Миколаївської області та країнами СНД, а також фактори, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Запропоновано шляхи ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій.

Ключові слова
експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, інвестиції
(більше…)