Клаусен О.,Патрєва Л. Данська модель органічного сільського господарства

УДК 631.147(489)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-7

 

Клаусен О.
Датське ветеринарне та харчове управління
Патрєва Л.
ORCID ID: 0000-0002-4242-0519
Researcher ID: D-1378-2018
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті розглянуто основні елементи данської моделі органічного сільського господарства, розкрито причини вибору Данією такого шляху розвитку. Показано успіхи фермерських господарств, які засновані на органічному виробництві. Продемонстровано актуальність переходу всього сільського господарства на органічне виробництво, як одного з біоетічних складових розвитку суспільства в сучасному світі і здійснення масштабних зрушень у свідомості і діях людей всіх країн світу.

Ключові слова: органічне сільське господарство, Данська модель, регламент, контроль.

 

  Данська модель органічного сільського господарства

 The Danish model of organic agriculture

 

Список використаних джерел:

 1. Комісія Кодекс Аліментаріус, 1999. URL: http://www.fao.org/input/download/report/250/nf00_01e.pdf
 2. Що таке органічне сільське господарство? URL: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
 3. Принципи органічного землеробства. URL: https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
 4. Світовий ринок органічних продуктів харчування наближається до 100 млрд. Євро. URL: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/global-organic-food-market-nears-100-billion/
 5. Органічний шлях – датська модель. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 6. Етикетки органічних продуктів харчування. URL: https://www.organicdenmark.com/the-danish-organic-label
 7. Що таке ярлик органічної кухні? URL-адреса: https://www.oekologisk-spisemaerke.dk
 8. Органічна частка ринку. URL: https://statistics.fibl.org/
 9. Факти та цифри про датську органіку – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 10. Провідна органічна держава у світі – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/world-leading-organic-nation

 

О. Клаусен, Л.С. Патрева. Датская модель органического сельского хозяйства

В статье рассмотрены основные элементы датской модели органического сельского хозяйства. Раскрыты причины выбора Данией такого пути развития. Показаны успехи фермерских хозяйств, которые основаны на органическом производстве. Продемонстрирована актуальность перехода всего сельского хозяйства на органическое производство, как одного из биоэтических составляющих развития общества в современном мире и осуществления масштабных сдвигов в сознании и действиях людей всех стран мира.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, Датская модель, регламент,  контроль.

 

Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture

The article discusses the main elements of the Danish model of organic agriculture, reveals the reasons for Denmark’s choice of such a development path, shows the successes of farms that are based on organic production, demonstrates the relevance of the transition of all agriculture to organic production, as one of the bioetic components of the development of society in modern world and the implementation of large-scale shifts in the consciousness and actions of people around the world.

Keywords: organic agriculture, Danish model, regulations, control.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

clausen.pdf
clausen.pdf

Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

УДК 658.512:620.2:636.085

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-6

 

К. В. Костецька, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2387-5400
Researcher ID: M-7359-2019
І. Ф. Улянич, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0003-2342-188X
В. В. Желєзна, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-1874-2155
Researcher ID: AAL-5479-2020
Уманський національний  університет садівництва
М. І. Голубєв, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Метою роботи було розширити асортимент кормів для тварин та удосконалити технологію виробництва екструдованої кормової суміші. Технологія полягає у попередній підготовці сировини: очищенні, подрібненні, її дозуванні відповідно до складу рецепту, змішуванні та спеціальній обробці для покращення технологічних властивостей і підвищення кормової цінності з процесами: попереднього змішування, відлежування та екструдування суміші, охолодження та подрібнення продукту залежно від призначення корму.

Ключові слова: зерно, плодоовочева сировина, кормові добавки, технологія екструдування, інжиніринг.

 

  Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

 Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

 

Список використаних джерел:

 1. Кучер М. І. Виробництво комбікормів на підприємствах ДАК «Хліб України»: стан, проблеми, перспективи. Ефективне птахівництво та тваринництво. №2. С. 5-7.
 2. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных: Пер. с нем., под ред. И. И. Ибатулина, Г. В. Проваторова. Винница: Нова книга, 2003. 384 с.
 3. Ибрагимов А. Вкусовые и ароматические добавки в кормах животных. Комбикорма. №5. С. 63.
 4. Улянич І. Ф., Костецька К. В., Голубєв М. І. Розроблення рецептів комбікормів. Збірник наукових праць Уманського НУС. № 91. С. 121-129.
 5. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Голубєв М. І. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими. Збірник наукових праць Уманського НУС, № 92. С. 109-119.
 6. Егоров Б., Тарахтий А., Кузнецов М., Тищенко Я. Производство комбикормов и премиксов на Украине. Комбикорма. 1999. №2. С. 10-11.
 7. Kостецька K. В. Оптимальний діаметр отвору матриці екструдера під час виробництва екструдованих кормосумішей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення». Житомир, 2018. С. 301-304.
 8. Osokina M., Kostetska K. V. Physical and mechanical properties and quality indicator of barley. Вісник Уманського НУС. 2016. № 2. С. 48-51.
 9. Мартыненко Я.Ф. Промышленное производство комбикормов. М.: Колос, 1975. 216 с.
 10. Правила організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції. К., 1990. 20 с.
 11. Шаповаленко О. І. Євтушенко О. О., Улянич І. Ф. Екструдування зерна з додаванням овочевих компонентів корму. Хранение и переработка зерна. 2012. №11. С. 62-64.

 

Е. В. Костецкая, И. Ф. Улянич, В. В. Железная, М. И. Голубев. Инжиниринг в технологии производства экструдированных кормовых добавок

Целью работы было расширить ассортимент кормов для животных и усовершенствовать технологию производства экструдированной кормовой смеси. Технология заключается в предварительной подготовке сырья: очищеннии, измельчении, ее дозировке соответственно в состав рецепта, смешивании и специальной обработке для улучшения технологических свойств и повышения кормовой ценности с процессами: предварительного смешивания, отлеживания и экструдирования смеси, охлаждения и измельчения продукта в зависимости от назначения корма.

Ключевые слова: зерно, сырье плодоовощное, кормовые добавки, технология экструдирования, инжиниринг.

 

K. Kostetska, I. Ulianych, V. Zheliezna, M. Holubiev. Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

The aim of the work was to expand the range of animal feed and improve the technology of production of extruded feed mixture. Technology of use of preliminary preparation of raw materials: cleaning, reduction of quantity, its dosing according to the recipe, change and special means for improvement of technological authorities and increase of fodder value from processes: preliminary mixing, settling and extrusion of the mixture, cooling and grinding of the product depending on the purpose of the fodder

Keywords: grain, fruit and vegetable raw materials, feed additives, extrusion technology, engineering.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kostetska.pdf
kostetska.pdf

Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти

УДК 664.69:65.018

Г. М. Господаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. П. Полторецький, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. В. Любич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. В. Новіков, кандидат технічних наук
В. В. Желєзна, кандидат сільськогосподарських наук
Н. В. Воробйова, кандидат сільськогосподарських наук
І. Ф. Улянич, кандидат технічних наук
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати дослідження формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Встановлено, що борошно пшениці спельти найкраще використовувати для отримання кексу та бісквіта. Оскільки індекс деформації клейковини зерна пшениці спельти є незадовільно слабким, крупка з неї характеризується середніми макаронними властивостями з оцінкою 6,0–7,0 балів. Встановлено, що на колір макаронів найбільше впливає кількість каротиноподібних пігментів. Високі макаронні властивості має крупка, отримана із зерна пшениці інтрогресивної лінії NAK34/12–2.
Борошно, отримане із зерна всіх сортів і ліній пшениці спельти, крім інтрогресивної лінії NAK34/12–2, найкраще придатне для виготовлення кексу та бісквіта високої кулінарної якості.

Ключові слова: пшениця спельта, якість, крупка, макарони, кекс, бісквіт.

Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. (текст статті)

Span of overhead transmission lines. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Господаренко Г. М. Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу // Зб. наук. пр. Агробіологія / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. – Біла Церква. – 2015. – № 2 (121). – С. 57–61.
2. Любич В. В. Формування вмісту білка в зерні сортів і ліній пшениці спельти // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин: матеріали Міжн. наук. конф. – Одеса. – 2017. – С. 92–94.
3. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. За ред. С. О. Ткачик. – Вінниця: Нілан-ЛТД, – 2015. – 160 с.
4. Нечаев А. П. и др. Физиологически функциональные ингредиенты при производстве традиционных продуктов питания – хлебобулочных изделий. Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. – 2011. – № 1. – С. 44–46.
5. Подпрятов Г. І., Ящук Н. О. Придатність зерна пшениці спельти озимої для хлібопекарських та кормових цілей. Новітні агротехнології. – 2013. – № 1(1). – С. 71–79.
6. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / В. Н. Корзун, І. П. Козярин, А. М. Парац [та ін.]. Проблеми харчування. – 2007. – № 1. – С. 5–11.
7. Спосіб лабораторного виготовлення та оцінки кексу з борошна тритикале і пшениці: пат. 118060 Україна, МПК А 21D 8/02 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13216; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.
8. Спосіб лабораторного виготовлення бісквіта з борошна тритикале і пшениці та його оцінка: пат. 118362 Україна, МПК А 21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13202; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.08.2017, Бюл. № 15.
9. Marconi E., Carcea M., Schiavone M. et al. Spelt (Triticum spelta L.) pasta quality: Combined effect of flour properties and drying conditions. Cereal Chem. – 2002. – № 79. – P. 634–639.
10. Rozenberg R., Ruibal-Mendieta N. L., Petitjean G. et al. Phytosterol analysis and characteri-sation in spelt (Triticum aestivum ssp.spelta L.) and wheat (T. aestivum L.) lipids by LC/APCI-MS. J. Cereal Sci. 2003. № 38. P. 189–197.
11. Ruibal-Mendieta N. L., Delacroix D. L., Meurens M. A comparative analysis of free, bound and total lipid content on spelt and winter wheat wholemeal. J. Cereal Sci. 2002. № 35. P. 337–342.
12. Skrabanja V., Kovac B., Golob T. et al. Effect of spelt wheat flour and kernel on bread composition and nutritional characteristics. Journal of agricultural and food chemistry. 2001. V.49. № 1. P. 497–500.

Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, В. В. Новиков, В. В. Железная, Н. В. Воробьева, И. Ф. Улянич. Формирование качества макарон и кондитерских изделий из зерна пшеницы спельты.

В статье представлены результаты исследования формирования качества макаронов и кондитерских изделий из зерна пшеницы спельты. Установлено, что муку, полученную из пшеницы спельты, лучше всего использовать для изготовления кекса и бисквита. Поскольку индекс деформации клейковины неудовлетворительно слабый крупка из нее характеризуется средними макаронными свойствами с оценкой 6,0–7,0 баллов. Установлено, что на цвет макаронов больше всего влияет количество каротиноподобных пигментов. Высокими макаронными свойствами обладает крупка, полученная из зерна интрогресивной линии NAK34/12–2.
Мука, полученная из зерна всех сортов и линий пшеницы спельты, кроме интрогресивной линии NAK34/12–2, больше пригодна для изготовления кекса и бисквита высокого кулинарного качества.

G. Hospodarenko, S. Poltoretskyi, V. Liubych, V. Novikov, V. Zheliezna, N. Vorobyova, I. Ulianych. Quality formation of pasta and confectionery products from grain of wheat Spelta.

The results of quality formation of spelt wheat macaroni and confectionery products are presented. It is found that the content of yellow pigments in grain of spelt wheat varieties and strains is insufficient to produce macaroni with a yellow color, so egg melange should be added into the recipe.
The culinary assessment of the cake-type bun has shown a very high quality. Thus, the cake-type bun surface, texture and consistency were estimated at 9 points.
Consequently, flour made from grain of all spelt wheat varieties and strains, except the introgressive strain NAK34/12–2, is best suited for making high quality cake-type buns and sponge cakes.

Випуск №1 (97), 2018