Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні

УДК 330.341.46:332.33

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-1

 

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4268-8216
С. І. Павлюк, кандидат економічних наук, асистент
ORCID ID: 0000-0001-9093-5237
Миколаївський національний аграрний університет

 

     Сільські території відіграють ключову роль у економічному зростанні як самої держави, так і окремого українського села. Необхідність принципової зміни системи влади та її територіальної бази на всіх рівнях, а також реалізація реальних кроків у напрямку стимулювання розвитку країни сьогодні вважається відповіддю на поточні виклики. Децентралізація збільшує можливості і, дійсно, є потужним важелем для стимулювання розвитку сільських територій.
    Реформа децентралізації призвела до формування компетентного місцевого самоврядування в місцевих громадах – владних інституцій, які є найбільш близькими до місцевих мешканців. Добровільне об’єднання місцевих громад дозволило новоствореним органам місцевого самоврядування отримати відповідні повноваження та ресурси.
     Аналіз літературних джерел свідчить, що більшість останніх наукових робіт присвячено питанням розвитку сільської місцевості або сталого розвитку сільських територій. Однак децентралізація, що запроваджена протягом останніх трьох років, структурно перебудовує сільські території та змінює їх адміністративно-територіальний устрій, визначає пошук нових підходів щодо розвитку, а отже вимагає актуалізації даного напрямку дослідження.
     Проведена в статті комплексна оцінка впливу децентралізації на розвиток та організацію соціально-економічного регулювання сільських територій показує, що останні відіграють головну роль у процесі реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, і розглядаються як спроможні та дієздатні системи.
    Було виявлено, що позитивний досвід процесу децентралізації має місце, але новостворені об’єднані територіальні громади мають низку невирішених питань, пов’язаних з розробкою довгострокових планів формування територій, стабільного забезпечення державної підтримки, оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, розподілу функцій та повноважень між місцевими радами та районними адміністраціями та районними радами кожного району, на територіях яких створені громади.

 

       Ключові слова: децентралізація, реформа, об’єднана територіальна громада, сільська територія, розвиток, муніципальне співробітництво, фінансова спроможність громад.

Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні

Reform of decentralization and development of rural regions in Ukraine

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. М., Прокопа І. В., Юрчишин В. В. (2012). Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. К. 320 с.
 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80).
 3. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 травня 2019 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11011.
 4. Серьогін С. М., Шаров Ю. П., Бородін Є. І., Гончарук Н. Т. та ін. (2016). Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти. Д.: ДРІДУ НАДУ.
 5. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18).
 6. Оцінка фінансової спроможності 665 ОТГ за 2018 рік. URL: http://decentralization.gov.ua/pics/upload/126-d4337f74537ec0ecf8a900089fe7c305.pdf.
 7. Мацедонська Н.В., Клівіденко Л.М. (2017). Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах. Економіка та суспільство: електрон. версія журн., 8. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-8.
 8. Куценко Т. Ф., Дударенко Є. Ю. (2017). Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економiка та держава : електрон. версія журн. 3. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2017/15.pdf.
 9. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання (2015). Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України.
 10. Павлюк С. І. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах децентралізації : дис. канд. наук: 08.00.03 / Павлюк Світлана Іванівна. Миколаїв, 2018. 250 с.
 11. Сороківська О. А., Мосій О. Б., Кужда Т. І. (2017). Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 14(2). 138-141.
 12. Мурзановський Г. М. (2017). Реформа децентралізації: передумови та фактори створення Балтської об’єднаної територіальної громади. Економічні інновації: електрон. версія журн., 65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2017_65_14.
 13. Заяць Т.А. (2017). Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка: електрон. версія журн., 3 (31). URL: https://dse.org.ua/arhcive/31/4.pdf.

 

         И. И. Червен, С. И. Павлюк. Реформа децентрализации и развитие сельских территорий в Украине

         В статье рассмотрен процесс реформы децентрализации, проанализирована динамика формирования объединенных территориальных общин в Украине, а также объемы налоговых поступлений в их бюджеты. Рассмотрено состояние заключения договоров о муниципальном сотрудничестве по административно-территориальным единицам Украины. Осуществлен анализ формирования объединенных территориальных общин в Николаевской области, а также оценка их финансовой состоятельности. Приведены примеры более результативной деятельности общин Николаевской области. Исследованы реформа децентрализации и развитие действенных сельских территориальных общин, идентифицировано угрозы и риски. Указано, что активизация процессов децентрализации формирует организационно-экономическую и управленческую основу для усиления социально-экономического развития сельских территорий.

 

         Ключевые слова: децентрализация, реформа, объединенная территориальная община, сельская территория, развитие, муниципальное сотрудничество, финансовая способность общин.

 

      Cherven, S. Pavliuk. Reform of decentralization and development of rural regions in Ukraine

      The article deals with the main problems of decentralization reform. The dynamics of the formation of united territorial communities in Ukraine and the volume of tax revenues to their budgets are analyzed. The state of concluding agreements on municipal cooperation in administrative-territorial units of Ukraine is considered. The analysis of the formation of the united territorial communities in the Mykolaiv region and the assessment of their financial capacity is carried out. The best practices of the communities of Mykolaiv region are presented. The problems of decentralization and development of efficient rural communities are investigated, threats and risks are identified. It is indicated that the activation of decentralization processes forms an organizational, economic and managerial basis for strengthening the socio-economic development of rural areas.

     Keywords: decentralization, general territorial community, rural territory, development, municipal cooperation, financial capacity of communities.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

cherven.pdf
cherven.pdf

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

УДК 631.115.8:330.3(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-1

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4268-8216
С. І. Павлюк, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9093-5237
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в сучасних умовах. Проаналізовано досвід розвинених країн світу щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема Японії. Визначено пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Доведено, що вивчення передового досвіду функціонування обслуговуючих кооперативів на перспективу має стати дієвим важелем активізації і основою розвитку кооперативного руху в об’єднаних територіальних громадах.

Ключові слова: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, об’єднана територіальна громада, кредитна та страхова кооперація, напрями кооперації, розвиток кооперації.

Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (текст статті)
Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine (анотація) 

Список використаних джерел:

 1. Довженко В.А. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільськогосподарських домогосподарств. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 121-125.
 2. Зіновчук В.В. Чи очікувати Україні на кооперативний бум? Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 7-11.
 3. Розвиток підприємництва і кооперації : інституціональний аспект : моногр. / Лупенко Ю.О. та ін.; К.: ННЦ ІАЕ, 2016. 432 с.
 4. Молдован Л.В. Загрози вітчизняному кооперативному законодавству та їх упередження. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 20-24.
 5. Приліпко С.М., Макушок О.В. Роль міжнародних проектів технічної допомоги у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Кооперативні читання: 2017 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2017. С.107-113.
 6. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення : 16.11.2018).
 7. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2013 – 2020 рр.: проект програми.Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України: електрон. версія. URL: http://www.coop-union.org.ua/wp-content/uploads/ProgrammSOK_new_ver.pdf (дата звернення : 15.11.2018).
 8. Сільське господарство України за 2017 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики України ; електрон. версія. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012, 182с.

 

И. И. Червен, С. И. Павлюк. Важные направления и проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине.

В статье рассмотрены основные проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в современных условиях. Проанализирован опыт развитых стран мира по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в частности Японии, предложено использование этого опыта. Определены приоритетные направления развития сельскохозяйственной кооперации. Доказано, что изучение передового опыта функционирования обслуживающих кооперативов в перспективе должно стать действенным рычагом активизации и основой развития кооперативного движения в объединенных территориальных общинах.

Ключевые слова: сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, объединенная территориальная община, кредитная и страховая кооперация, направления кооперации, развитие кооперации.

 

I.I. Cherven, S.I. Pavliuk. Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine.

The main problematic aspects of agricultural cooperation development in modern conditions are analyzed in the article. The experience of developed countries in the field of creation of agricultural servicing cooperatives were analyzed. The process of creation and functioning of agricultural cooperatives in Japan is studied. The authors offered its use as an alternative. The priority directions of agricultural cooperation development are determined. It is proved that the study of the best practices of operating cooperatives in the future should become an effective lever of activation and the basis for the development of the cooperative movement in the united territorial communities.

Key words: agricultural servicing cooperatives, united territorial community, credit and insurance cooperation, cooperation directions, development of cooperation.

Повернутися до змісту

cherven.pdf
cherven.pdf
Size: 0.33