Зміст випуску 3 (107), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Гончаренко І. В., Жежуха В. Й., Твердовська А. О., Скибінський Н. О. Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей 4
Коваленко Г. В., Бушилов В. Д. Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках 10
Міцкевич Н. В., Міцкевич Д. І. Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств 19
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М. Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності 27

Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. . Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

35
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої 45
Рожкова Т. О. Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої 53
Бандура І. І., Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь О. М. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer 62
Крутякова В. І., Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса 71
Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників 79

Звонар А. М. Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

87
Медвідь В. С. Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України 96
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур 105
Лимар О. О. Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння 113

 

Лимар О. О. Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння

УДК 621.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-14

 

О. О. Лимар, кандидат фізико-математичних наук
ORCID ID: 0000-0002-0301-7313
Миколаївський національний аграрний університет

 

Робота присвячена дослідженню факторів, що впливають на стійкісні характеристики ріжучого інструменту в умовах точіння жароміцних корозійностійких сталей. Розглянуто методи підвищення зносостійкості різця зі змінними п’ятигранними пластинами, що не переточуються. Проаналізовано характер зношування змінних багатогранних пластин та причини їх руйнування в умовах неперервного точіння зі зносостійкими покриттями.

Ключові слова: ріжучий інструмент, п’ятигранні пластини, змащувально-охолоджуючі рідини, стійкісні характеристики, зносостійкість різця, зносостійкі покриття, важкооброблювані матеріали.

 

  Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння

Increasing the efficiency processing of heat-resistant steels in conditions of continuous turning

 

Список використаних джерел:

 1. Верещака А.С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями: монография / под ред. И.С Форстен. А.С Верещака.  М.: Машиностроение, 1993. 325с.
 2. Верещака А.С., Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями. М.: Машиностроение, 1986.  192 с.
 3. Повышение прочности и износостойкости твердосплавного инструмента / Л.Г. Куклин, В.И. Сагалов, В.Б. Серебровский, СП. Шабашов. М.: Машиностроение, 1968. 140 с.
 4. Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов [Текст]. Х.: Вища школа, 1987. 128 с.
 5. Табаков В.П., Чихранов А.В.  Износостойкие покрытия режущего инструмента, работающего в условиях непрерывного резания [Текст]. Ульяновск: УлГТУ, 2007.  255с.
 6. Табаков В.П. Формирование износостойких ионно-плазменных покрытий режущего инструмента. М.: Машиностроение, 2008. 311 с.
 7. Станчук Э.А., Грипас В.Н., Прибыш А.И.  Производительная обработка жаропрочных сплавов.  Материалы труды института. Николаев: НКИ, 1974. Выпуск 18 . С.54-57.
 8. Москалев А.П., Лимарь А.А.  Обработка хромистых сталей. Матеріали II міжнародної науково-технічної конференції . Миколаїв: НУК, 2012. С.121 – 123.
 9. Энтелиса С.Г., Берлинера Э. М. Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием: Справочник. М.: Машиностроение, 1986. 352 с.
 10. Лимарь А.А. Повышение износостойкости режущего инструмента в условиях точения хромистой стали. Матеріали II міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2012.  С.144 – 145.
 11. Лобанов Д.В., Янюшкин А.С., Рычков Д.А. Оптимизация выбора режущего инструмента на основе методов сравнительного анализа. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2010. №5.
 12. Каиров А.С., Лимарь А.А.,  Анастасенко С.Н.  Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред. Вісник національного технічного університету «КПІ». Серія «Машинобудування». 2014. №1 (70).  С.88 –93.
 13. Лимарь А.А. Влияние износостойких покритий на стойкостные характеристики режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых коррозионностойких материалов.  Вісник національного технічного університету «КПІ».     Вип. 2(68). С. 116.
 14. Костюк Г.И. Физические процессы плазменно-ионных, ионно-лучевых, плазменных, светолучевых и комбинированных технологий. Физико-технические основы нанесения покрытий, ионной имплантации и ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированных технологий: монографія.  К.: АИНУ, 2002. Кн. 1. 587 с.
 15. Костюк Г.И. Физико-технические основы напыления покрытий, ионной имплантации и ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированной технологии. Справочник для расчета основных физических и технологических параметров, оценки возможностей, выбора типа технологий и оборудования. Физико- технические основы нанесения покрытий, ионной имплантации и ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированных технологий: моногр.  К.: Изд-во АИНУ 2002.  Кн. 2.  441 с.

 

А. А. Лимарь. Повышение эффективности обработки жаропрочных сталей в условиях непрерывного точения

Работа посвящена исследованию факторов, влияющих на стойкостные характеристики режущего инструмента в условиях точения жаропрочных коррозионностойких сталей. Рассмотрены методы повышения износостойкости резца со сменными пятигранными неперетачиваемыми пластинами. Проанализирован характер износа сменных многогранных пластин и причины разрушения режущих частей резца в условиях непрерывистого точения с износостойкими покрытиями.

Ключевые слова: режущий инструмент, пятигранные пластины, смазочно-охлаждающие жидкости, прочностные характеристики, износостойкость резца, износостойкие покрытия, труднообрабатываемые материалы.

 

O. Lymar’. Increasing the efficiency processing of heat-resistant steels in conditions of continuous turning

The work is devoted to the study of factors influencing the resistance characteristics of the cutting tool in the conditions of turning heat-resistant corrosion-resistant steels. Methods for increasing the wear resistance of the cutter with replaceable pentagonal non-sharpening plates are considered. The nature of replaceable polyhedral plates wear and the reasons of destruction of cutting parts of the cutter in the conditions of continuous turning with wear-resistant coverings are analyzed.

Keywords: cutting tool, pentagonal plates, lubricating and cooling liquids, stability characteristics, wear resistance of the cutter, wear-resistant coatings, hard-to-process materials.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lymar.pdf
lymar.pdf

Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-13

 

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2239-4832
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1050-8193
Н. А. Кім, кандидат технічних наук, старший викладач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
Миколаївський національний аграрний університет

 

Визначено критерії оптимізації, за якими здійснювалося оцінювання якості виконання технологічного процесу. Виявлено основні чинники, що впливають на роботу грохотного сепаратора: кут нахилу решітної поверхні, частоту коливань решета, амплітуду його коливань, кут прикладання сили коливання і довжина решета. В якості критеріїв оптимізації були обрані: чистота, величина травмування і рівень втрат насіння. Визначено діапазони оптимального поєднання незалежних факторів.

Ключові слова: овочеві та баштанні культури, сепаратор, кінематичні і конструктивні параметри.

 

  Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур

 Optimization of structural and kinematic parameters of separator of vegetable and melon crops

 

Список використаних джерел:

 1. Мишанчук Т. Овоче-баштанна продукція: проблеми галузі. Аграрний тиждень. Україна. URL: https://a7d.com.ua/plants/1656-ovochevo-bashtanna-produkciya-problemi-galuzi.html
 2. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 3 С.236-241
 3. Shebanin V., Atamanyuk I., Gorbenko O., Kondratenko Y., Dotsenko, N. Mathematical modelling of the technology of processing the seed mass of vegetables and melons. Food Science and Technology. 2019. 13(3). Р.118-126
 4. Пастушенко А.С., Дубровін В.О. Проходження насіння овоче-баштанних культур крізь отвори решета давильно-сепаруючої машини. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 166. Ч. 2. С. 97-103.
 5. Огієнко М. М. Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3. С. 195-202.
 6. Пастушенко С.И., Пастушенко А.С. Особенности методики экспериментальных исследований механизированных процессов получения семенного материала огурца и дыни. МOTROL. 15. №2. С.23-28
 7. Шапров М.Н., Сёмин Д.В., Садовников М.А. Механизация первичной переработки плодов бахчевых культур. Известия Нижеволжского агроуниверситетского комплекса: агропромышленная инженерия. №4 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizatsiya-pervichnoy-pererabotki-plodov-bahchevyh-kultur
 8. Цепляев А.Н., Китов А.Ю. Физико-механические свойства плодов бахчевых культур. Известия Нижеволжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Технические науки. №3 (47). С.1-10
 9. Китов А.Ю., Кульченко Н.И. Оптимизация параметров выделителя семян из плодов бахчевых культур. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Технические науки. №1. С. 125-228.
 10. Абезин В.Г., Шапров М.Н., Моторин В.А., Беспалова О.Н. Технология и технические средства производства и подготовки к посеву семян бахчевых культур. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Технические науки. №1(45). С. 181-187.
 11. Bill (B.R.) Greg, Gary L. Billups. Seed conditioning. Volume 2. Technology. Part A. Advanced-level information for managers, technical specialists, professionals. Science Publishers. Enfield, New Hampshire URL: https://books.google.com.ua/books?id=NwankEgG2eQC&pg=PA251&lpg=PA251&dq=seed+mass+machines&source=bl&ots=i8QD-Q_twa&sig=ACfU3U2LaQk0xBLS0Z-CykKMdGy-ufoJLw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiHh7yA6-foAhXPFXcKHfq4BYwQ6AEwA3oECAgQPw#v=onepage&q=seed%20mass%20machines&f=false
 12. Seeds Toolkit. Module 2: Seed processing: principles, equipment and practice. Published by: The Food and Agriculture Organization of the United Nations and Africa Seeds. Rome, 2018. 93p. URL: http://www.fao.org/3/ca1491en/CA1491EN.pdf]
 13. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4(92) С.137-142
 14. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 279 с.

 

Бабенко Д. В., Горбенко Е. А., Доценко Н. А., Ким Н. И. Оптимизация конструктивных и кинематических параметров сепаратора семян овощных и бахчевых культур

Определены критерии оптимизации, по которым осуществлялось оценивание качества выполнения технологического процесса. Выявлены основные факторы, влияющие на работу грохотного сепаратора: угол наклона решетных поверхностей, частота колебаний решета, амплитуда его колебаний, угол приложения силы колебания и длина решета. В качестве критериев оптимизации были выбраны: чистота, величина травмирования и уровень потерь семян. Указанные диапазоны оптимального сочетания независимых факторов.

Ключевые слова: овощные и бахчевые культуры, сепаратор, кинематические и конструктивные параметры.

 

D. Babenko, O. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. Optimization of structural and kinematic parameters of separator of vegetable and melon crops

It was determined in the article the optimization criteria, which were used to evaluate the quality of the technological process. The main factors influencing the operation of the vibrating separator are revealed: the angle of inclination of the lattice surface, the frequency of oscillations of the sieve, the amplitude of its oscillations, the angle of application of the oscillation force and the length of the sieve. The optimization criteria were chosen: purity, magnitude of injury and the level of seed loss. The ranges of optimal combination of independent factors are indicated.

Keywords: vegetable and melon crops, separator, kinematic and design parameters.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

babenko.pdf
babenko.pdf

Медвідь В. С. Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України

УДК 632.7:633.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-12

 

В.С. Медвідь, здобувач
ORCID ID:0000-0002-2982-8915
Уманський національний університет садівництва

 

Досліджено ентомофауну пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України в період весняно-літньої вегетації 2017–2019 рр., яка складалася з 46 видів з 8 рядів комах. Серед фітофагів пшениці озимої визначено 32 види з 17 родин. Показано найбільше різноманіття ряду Cоleoptera. Проаналізовано видовий склад ентомокомплексу кожного року, визначено частоту трапляння видів. Встановлено, що впродовж трьох років досліджень в агроценозі пшениці найчастіше траплялися лише три види: Haplothrips tritici Kurd., Sitobion avenae F. та Eurygaster integriceps Put.

Ключові слова: ентомофауна, видовий склад, пшениця озима, фітофаги, ентомофаги.

 

  Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України

 Entomofauna of winter wheat in the Right-bank Forest-Steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Handbook of sampling methods for arthropods in agriculture / edited ByP. Pedigo, G.D. Buntin. London : CRC Press, 1993. 736 р.
 2. Current importance of wheat pests in the cultural technologies of soil no-tillage conservative system and of antierosional agroforestry curtains system, in Transylvania / Malschi D. et al. ProEnvironment. 2015. 8. No 22. P. 159–169.
 3. Zhekova E.D. Monitoring of the entomofauna in ecological crop rotation. Banat’s Journal of Biotechnology. 2012. Vol. III(6). P. 104–110. DOI: 10.7904/2068 – 4738 – III(6) – 104.
 4. Бойко С.В., Слабожанкина О.Ф. Пространственное распределение фитофагов в посевах зерновых культур. Защита и карантин растений. 2013. № 3. C. 23-26.
 5. Гринько А.В. Видовой состав основных фитофагов озимой пшеницы в приазовской зоне Ростовской области. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2008. V3. P. 125–127.
 6. Курцев В.О. Шкідлива ентомофауна пшеничного агроценозу. Моніторинг видового складу та чисельності в посівах озимої пшениці в Північному Степу України. Карантин і захист рослин. 2008. № 9. C. 10–12.
 7. Рудь О.Г. Популяційна характеристика шкідників зернових злакових культур в умовах Рівненщини. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2013. Том 15. № 3(57). Частина 3. С. 192–196.
 8. Кривенко А.І., Шушківська Н.І. Видовий склад комах агробіоценозу пшеничного поля та контроль їх чисельності. Агробіологія. 2015. № 2. С. 61–65.
 9. Стригун О.О., Судденко Ю.М. Видовий склад шкідливої ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 3. С. 15–18.
 10. Ворожко С.П. Шкідлива ентомофауна у посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2018. № 6-7 (249). С. 5–7.
 11. Vagalyuk L., Minyaylo A., Chayka V. Diversity and trophic relations entomofauna agricultural landscapes Ukraine steppe. Біологічні системи: теорія та інновації. 2016. № 234 С. 78-89.
 12. Лісовий М.М., Чайка В.М. Концептуальні підходи досліджень ентомологічного різноманіття агроценозів України. Агроекологічний журнал. № 2. С. 188–194.
 13. Станкевич С.В. Забродіна І.В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: навч. посібник. Харків: ФОП Бровін О.В., 2016. 216 с.
 14. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / Омелюта В. П. та ін.; за ред. В. П. Омелюти. Київ : Урожай, 1986. 296 c.
 15. Атлас жуков России и близлежащих стран (коллективный проект к 100-летию книги Г.Г. Якобсона Жуки России, Западной Европы и сопредельных стран, 1905–1916 гг.). 2016. URL: https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm (дата звернення: 31.07.2020).
 16. Чебышев Н.В. и др. Биологический тематический словарьː учебное пособие; под ред. проф. Н.В. Чебышева. Москва : Академия, 2006. 336 с.
 17. Мостов’як І.І., Дем’янюк О.С., Лісовий М.М. Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України. Агроекологічний журнал. №2. С. 31–38.  DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207678.
 18. Сахненко В.В., Сахненко Д.В. Оптимізація сучасних заходів захисту пшениці озимої від шкідників в Лісостепу України. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. Т 20. № 89. С. 17–21.  DOI: 10.32718/nvlvet8903.
 19. Мірутенко В.В. Огляд жуків родин Malachiidae і Dasytidae (Insecta:Coleoptera) Українських Карпат і Закарпатської низовини. Українська ентомофауністика. 1(1). С. 1–21.
 20. Медвідь Я.А., Гаврилюк Н.М. Роль кокцинелід (Coleoptera: Coccinellidae) у контролі чисельності злакових попелиць. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». № 1−2. С. 81−86.
 21. Некрасова О.Д., Титар В.М. Динаміка поширення інвазійного виду Harmonia Axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) на території Києва. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. / наук. ред. І.В. Скільський, А.В. Юзик. Чернівці : Друк Арт, 2017.  С. 150–152.

 

 

В. С. Медвидь. Энтомофауна пшеницы озимой в Правобережной Лесостепи Украины

Исследована энтомофауна пшеницы озимой в Правобережной Лесостепи Украины в период весенне-летней вегетации 2017-2019 гг., которая состояла из 46 видов из 8 рядов насекомых. Среди фитофагов озимой пшеницы определены 32 вида из 17 семей. Показано наибольшее разнообразие ряда Cоleoptera. Ежегодно проанализирован видовой состав ентомокомплекса, определена частота встречаемости видов. Установлено, что в течение трех лет исследований в агроценозах пшеницы чаще всего встречались только три вида: Haplothrips tritici Kurd., Sitobion avenae F. и Eurygaster integriceps Put.

Ключевые слова: энтомофауна, видовой состав, пшеница озимая, фитофаги, энтомофаги.

 

V. Medvid. Entomofauna of winter wheat in the Right-bank Forest-Steppe of Ukraine

The entomofauna of winter wheat in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine during the spring-summer vegetation of 2017–2019, which consisted of 46 species from 8 orders of insects, was studied. 32 species from 17 families were identified among the phytophages winter wheat. The greatest diversity of the Coleoptera was shown. The species composition of the entomocomplex of each year is analyzed, the frequency of occurrence of species is determined. It was found that during three years of research in the agrocenosis of wheat most often there were only three species: Haplothrips tritici Kurd., Sitobion avenae F. and Eurygaster integriceps Put.

Keywords: entomofauna, species composition, winter wheat, phytophages, entomophages.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

medvid.pdf
medvid.pdf

Звонар А. М. Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

УДК 633.11:631.527(58.056)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-11

 

А. М. Звонар, аспірант
Науковий керівник: д.б.н. Мірошниченко М.М.
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

 

У статті досліджено вплив двох факторів на якість зерна пшениці озимої – особливостей сорту та погодних умов року. Досліджено відмінності надходження азоту до зерна пшениці озимої різних сортів. Виявлено більший вплив генетичних особливостей сорту пшениці озимої, ніж погодних умов на накопичення азоту в зерні пшениці. Підтверджено залежність високої якості зерна пшениці від посушливих погодних умов. Такі сорти, як Арктіс та Панонікус показали більш сталі показники вмісту азоту, тому зерно цих сортів найбільш кондиційне.

Ключові слова: вміст азоту, пшениця озима, сортові особливості, вміст білка, погодні умови.

 

  Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

 Influence of weather conditions of the year and variety features on nitrogen consumption and formation of winter wheat grain quality

 

Список використаних джерел:

 1. ДСТУ 3768-2010 Пшениця. Технічні умови [Чинний від 01.04.2010 року] Київ, 2010
 2. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О., Шатковський А.П., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Наукові засади розвитку землеробства у зоні Степу України. Вісник аграрної науки. 2015. № 10. С. 5-9
 3. Починок В.М., Радченко О.М. Сучасний стан досліджень запасних білків пшениці. Физиология и биохимия культурных растений. 2011. Т. 43. № 3. С. 255-266
 4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом на 2019 р. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin.
 5. Шевченко О.І., Турченюк Л. О. Стабільність якості зерна: Фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці. 2008. Вип.8. С. 371–387.
 6. Бараболя О. В. Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній лісостеповій зволоженій підзоні : дис. канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Полтава, 2008. 198 с
 7. Попов С. І., Панченко І. А., Полєско Ю. А., Юрченко П.Х. Якість зерна сортів ярої пшениці селекції ІР ім. В.Я. Юр‘єва у зв‘язку з азотним, фосфорним та калійним живленням ґрунту. Вісник ХДАУ. Х. 2000 Т. 2 С. 118-124.
 8. Залежність урожаю та якості зерна ярої твердої пшениці від вмісту в грунті поживних речовин / С. І. Попов та ін. Селекція і насінництво. Харків: ІР ім. В.Я. Юр‘єва, 2000. Вип. 84. С. 84–92.
 9. Erekul O., Kohn W. 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in north-east Germany. Jornal of Agronomy and Crop Science. 192(6): 452-464.
 10. Johansson E.. Effect of two wheat genotypes and Swedish environment on falling number, amylase activities, and protein concentration and composition Euphytica. 2002.
 11. Cesevičienė J., Leistrumaitė A. and Paplauskienė V. Grain yield and quality of winter wheat varieties in organic agriculture Agronomy Research 7(Special issue I), 217. 223. 2009.
 12. Жемела Г.П. Заходи з поліпшення якості зерна: Науково-виробничий посібник українського хлібороба. Харків: Академпрес, 2009.С. 31-37.
 13. Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2011.  460 с.
 14. Gaj R., Górski D., Przybył J. The effect of differentiated phosphorus and potassium fertilization on winter wheat yield and quality. Journal of Elementology. 2013; 18(1): 55-67. doi:10.5601/jelem.2013.18.1.04
 15. Гамаюнова В., Смірнова І, Литовченко А. Збільшення зерновиробництва на півдні Степу України за зміни клімату. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції  Кам’янець – Подільський, 2017.  с 63-67.
 16. Hamnér K., Weih M., Eriksson J., Kirchmann H. Influence of nitrogen supply on macro- and micronutrient accumulation during growth of winter wheat. Field Crops Research. 2017; 213: 118-129 DOI: 10.1016/j.fcr.2017.08.002
 17. Wei J, Li C, Li Y, Jiang G, Cheng G, et al. (2013) Effects of External Potassium (K) Supply on Drought Tolerances of Two Contrasting Winter. Wheat Cultivars. PLoS ONE 8(7): e69737. DOI:10.1371/journal.pone.0069737
 18. Deng Y, Teng W, Tong Y-P, Chen X-P and Zou C-Q (2018) Phosphorus Efficiency Mechanisms of Two Wheat Cultivars as Affected by a Range of Phosphorus Levels in the Field. Front. Plant Sci. 9:1614. DOI: 10.3389/fpls.2018.01614
 19. Gyuga P., Demagante A.L., Paulsen G.M. Photosynthesis and grain growth of wheat under extreme nitrogen nutrition regimes during maturation. Plant Nutr. 2002. 25, N 6. P. 12811290.
 20. Balla Krisztina, Raks zegi Mariann, Zhongy Li, Békés Ferenc, Benc ze1Szilvia and Ottó Veisz. Quality of Winter Wheat in Relation to Heat and Drought Shock after Anthesis Czech Food Sci. Vol. 29, 2011, No. 2: 117–128
 21. ДСТУ 4729:2007. Якість ґрунту. Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського. [Чинний від 2008–01–01]. Київ, 2008. 14 с
 22. ДСТУ 4115-2002. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. [Чинний від 2003-01-01]. Київ, 2002. 9 с.
 23. Скрильник Є. В., Розумна Р. А. МВВ 31–497058–019–2005 Рослини. Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в одній наважці рослинного матеріалу: Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Харків, 2005. Кн. 2. С. 189−208.
 24. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення якості продукції рослинництва. Затв. Наказом Мінагрополітики України від 12.12.2016 р. № 540. Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. 158 с.
 25. Урожайність і якість зерна озимої пшениці в залежності від основних факторів / Солошенко О. В., Харченко С. О., Кочетова С. І., Безпалько В. В..  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.  2014.  Вип. 152.  С. 120-128.

 

 

А. М. Звонарь. Влияние погодных условий года и сортовых особенностей на потребление азота и формирование качества зерна пшеницы озимой

В статье освещены результаты исследования влияния двух факторов на качество зерна озимой пшеницы – особенностей сорта и погодных условий года. Исследованы сортовые различия поступления азота в зерно озимой пшеницы. Выявлено большее влияние генетических особенностей сорта пшеницы озимой, чем погодных условий на накопление азота в зерне пшеницы. Подтверждена зависимость высокого качества зерна пшеницы от засушливых погодных условий. Такие сорта как Арктис и Паноникус показали более устойчевые показатели содержания азота, поэтому зерно этих сортов наиболее кондиционное.

Ключевые слова: содержание азота, пшеница озимая, сортовые особенности, содержание белка, погодные условия.

 

A. M. Zvonar. Influence of weather conditions of the year and variety features on nitrogen consumption and formation of winter wheat grain quality

The article discusses the influence of two factors on the quality of winter wheat grain – the characteristics of the variety and weather conditions of the year. Varietal differences in the nitrogen supply to winter wheat grains were studied. A greater influence of the genetic characteristics of winter wheat varieties than weather conditions on the accumulation of nitrogen in wheat grain was revealed. The dependence of high quality wheat grain on arid weather conditions were confirmed. Varieties such as Arctis and Panonicus have shown more stable indicators of nitrogen content, so the grain of these varieties is the most conditioned.

Keywords: nitrogen content, winter wheat, varietal features, protein content, weather conditions.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

zvonar.pdf
zvonar.pdf

Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

УДК 632.952:633.111.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-10

 

З. В. Білоусова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-9687-7920
В. А. Кенєва, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4890-651X
Ю. О. Кліпакова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-7054-9707
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Досліджено вплив різнокомпонентних протруйників на посівну якість насіння пшениці озимої. Встановлено, що передпосівна обробка знижує лабораторну схожість насіння. Статистичним аналізом встановлено помітний від’ємний кореляційний (r=-0,63) вплив кількості діючих речовин у складі протруйника на довжину проростка. Довжина первинних корінців слабо залежала (r=-0,17) від компонентного складу протруйників. Найбільший пригнічуючий вплив на посівні якості насіння мав препарат Кантаріс.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, різнокомпонентні протруйники, передпосівна обробка, схожість, проростки, первинні корінці.

 

  Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

 

Список використаних джерел:

 1. Байбакова Е.В., Нефедьева Е.Э., Белопухов С.Л. Исследование влияния современных протравителей на всхожесть и рост проростков зерновых культур. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. Том 6. №3(18). С. 57˗64.
 2. Білоусова З.В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді НУБІП України.3(73). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/article/view/dopovidi2018.03.013.
 3. Калитка В.В., Кліпакова Ю.О., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія. №235. С. 24-33.
 4. Кліпакова Ю.О., Прісс О.П. Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. №1. С. 203-214.
 5. Ламан Н.А., Будай С.И., Барнатович О.Э. Проращивание мелких, плоских и долго прорастающих семян рулонным методом с использованием синтетической вентиляционной сетки. Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь. №4. С. 57-61.
 6. Павлюк Н.Т., Шенцев Г.Д. Влияние протравителей на посевные качества семян зерновых культур. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. № 4. С. 21-25.
 7. Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні К.: Юнівест Медіа, 2019. 592 с.
 8. Солодушко М.М. Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №4. С. 18-22.
 9. Ярошенко С.С. Вплив протруйників насіння на продуктивність пшениці озимої. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №2. С. 137-140.
 10. Benderradji L., Kellou K., Ghadbane M., Salmi M., Saibi W., Benmahammed A., Brini F. Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on In Vitro Bread Wheat (Triticum aestivum ) Growth Parameters and Biological Control Mechanisms. Advances in Microbiology. 2016. №6(9). Р. 677-690.
 11. Bensoltan S., Youbi M., Djebar H., Djebar M.R. Effects of two systemic fungicides: Artea (Propiconazole+cyproconazole) and Punch (Flusilazole) on the physiology and the respiratory metabolism of durum wheat (Triticum durum ). Commun Agric Appl Biol Sci. 2006. №71(3 Pt B). Р. 1041-1048.
 12. Berova M., Zlatev Z., Stoeva N. Effect of paclobutrazol on wheat seedings under low temperature stress.  J. PLANT PHYSIOL. 2002. №28(1-2). Р. 75-84.
 13. Horii A., McCue P., Shetty K. Enhancement of seed vigour following insecticide and phenolic elicitor treatment. Bioresource Technology. 2007. №98(3). Р. 623-632.
 14. James Larsen R., Duane E. Effects of a seed treatment with a neonicotinoid insecticide on germination and freezing tolerance of spring wheat seedlings. Canadian Journal of Plant Science. 2013. №93(3). Р. 535-540.
 15. Kubiak K. Effect of seed treatments containing fludioxonil, carboxin with thiram and tebuconazole on wheat growth in early development stages. Progress in Plant Protection. 2010. №50(4). Р. 1801-1805.
 16. Kumar B., Verma S., Ram G., Singh H. Temperature Relations for Seed Germination Potential and Seedling Vigor in Palmarosa (Cymbopogon martinii). Journal of Crop Improvement. 2012. №26(6). Р. 791-801.
 17. Marini N., Tunes L.M., Silva J.I., De Moraes D.M., Olivo F., Cantos A.A. Carboxim Tiram fungicide effect in wheat seeds physiological quality (Triticum aestivum ). Revista Brasileira de Ciências Agrárias. 2011. №6(1). Р. 17-22.
 18. Munkvold G.P., O’Mara J.K. Laboratory and Growth Chamber Evaluation of Fungicidal Seed Treatments for Maize Seedling Blight Caused by Fusarium Species. Published by The American Phytopathological Society Plant Disease. 2002. №86(2). Р. 143-150.
 19. Rangwala T., Bafna A., Singh V. Effect of Presence of Fungicide on Growth Parameters of Wheat (Triticum aestivum ) Seedlings. Journal of Biological and Chemical Research. 2013. №30(2). Р. 529-536.
 20. Sobolev I., Babichenko S. Application of the wavelet transform for feature extraction in the analysis of hyperspectral laser induced fluorescence data. International Journal of Remote Sensing. 2013. №34 (20). Р. 7218-7235.
 21. Windham М.Т., Trigiano R.N., Windham A.S. Plant Pathology: Concepts and Lab Exercises. Taylor & Francis, 2004. Р. 415-420.

 

 

З. В. Белоусова, В. А. Кенева, Ю. А. Клипакова. Посевное качество семян озимой пшеницы в зависимости от компонентного состава протравителей

Исследовано влияние разнокомпонентных протравителей на посевное качество семян озимой пшеницы. Установлено, что передпосевная обработка снижает лабораторную всхожесть семян. Статистическим анализом установлено заметное отрицательное корреляционное (r = -0,63) влияние количества действующих веществ в составе протравителя на длину проростка. Длина первичных корешков слабо зависела (r = -0,17) от компонентного состава протравителей. Наибольшее угнетающее влияние на посевные качества семян оказывал препарат Кантарис.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, разнокомпонентные протравители, передпосевная обработка, всхожесть, проростки, первичные корешки.

 

Z. Bilousova, V. Keneva, Yu. Klipakova. Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

The influence of multicomponent protectants on the sowing quality of winter wheat seeds was studied. It was found that the presowing treatment reduces laboratory germination of seeds. With the statistical analysis the significant negative correlation effect (r = -0.63) of the amount of active ingredients in the protectant composition on the length of the seedling was found. The radicle length (r=-0,17) was weakly dependent on the component composition of protectants. Kantaris had the greatest depressant effect on seed sowing qualities.

Keywords: soft winter wheat, multicomponent protectants, presowing treatment, germination, seedlings, radicles.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bilousova.pdf
bilousova.pdf

Крутякова В. І., Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса

УДК 631.461:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-9

 

В. І. Крутякова, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-6578-952Х
Н. В. Пиляк, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
ORCID ID: 0000-0002-5074-4011
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН
В. Є. Дишлюк, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0003-3499-3736
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
О. М. Нікіпелова, доктор хімічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-3167-6970
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

 

У статті представлено результати застосування нових біодобрив у технологіях вирощування кукурудзи на зерно. Біодобрива – на основі осадів стічних вод (ОСВ)станцій біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса з додаванням соломи озимої пшениці та лушпиння насіння соняшнику. Ефективність застосування біодобрив на основі ОСВ вивчали в польовому досліді на чорноземі звичайному середньогумусному. За результатами польових досліджень встановлено, що застосування нових біодобрив на основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса у технологіях вирощування кукурудзи впливає на збільшення кількісних характеристик мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню родючості ґрунту та врожайності кукурудзи на зерно.

Ключові слова: станції біологічної очистки, біоорганічні добрива, ефективність, еколого-трофічні групи мікроорганізмів, ризосфера, родючість ґрунту.

 

  Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса

Efficiency of application of biofertilizers on the basis of sewage sludge of treatment facilities of Odessa

 

Список використаних джерел:

 1. Дишлюк В.Є. Агроекологічний стан і рівень родючості темно-каштанового ґрунту в післядії окультурення осадами стічних вод міських очисних споруд. Вісник ХНАУ. 2004. № 6. С. 326–333.
 2. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод: [монография]. М.: Стройиздат, 1988. 256 с.
 3. Nikovskaya G.N., Kalinichenko K.V. Biotechnology of utilization of municipal wastewater seadiments. Biotechnologia Acta. 2014. vol. 7. P. 21-32.
 4. Lucrezia Lamastra, Nicoleta Alina Susiu, Marco Tresian Sewage sludge for sustainable agriculture: contaminants, contents and potential use as fertilizer. Chemical and Biological Technologies in Agroculture. № 5(1). P. 1-6.
 5. Гаврилюк В.А., Бортнік А.М., Августинович М.Б. Ефективність використання осаду стічних вод як добрив на дерново-підзолистих ґрунтах. Агроекологічний журнал. 2018. № 1. С. 65-71.
 6. Constantinescy L. Fertilizing agrucultural fields with the sludge rezulted from sewage water treatment stations. Res. J. Agricult. 2008. 40(2). P. 41-44.
 7. Городній М.М. Проблеми використання осадів стічних вод для виробництва добрив. Вісник аграрної науки №9. С. 45-50.
 8. Сюта Я., Васяк Г. Принципы естественного использования осадков сточных вод. Междунар. с.-х. журн. № 2. С. 48-53.
 9. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Чеботько К.О. та ін. Використання осадів стічних вод у сільському господарстві. К.: ВГІЦ «Київ. ун-т», 1997. 103 с.
 10. Milieu Ltd, WRc, Risk and Policy Analyst Ltd (RPA). Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on Land. Final Report, Part III: Project Interim Reports; 2010. DG ENV, G./ETU/2008/0076.
 11. Дишлюк В.Є., Пиляк Н.В., Лобан Л.Л. Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. Чернігів, Вип. 26. С. 55–62.
 12. Алексеев Ю.В., Рабинович Г.Б., Аллилува Т.Н. Осадки сточных вод в качестве удобрения. Химия в сельском хозяйстве. 1986. 12. С. 27-30.
 13. Мерзлая Г.Е., Галимова В.А., Савельев И.Б. и др. Использование ОСВ на удобрение. Химизация сельского хозяйства. № 10. С. 36-40.
 14. Сергиенко Л.И., Семенов Б.С., Моисеенко Н.А. и др. Агроэкологические особенности применения осадков сточных вод в качестве удобрений. Аграрная наука. № 6. С. 29-30.
 15. Бульо В.С., Сорочинський В.В. Вплив гною, сидератів і соломи на гумусний стан ґрунту і відтворення його родючості. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Вип. 42. С. 14-18.
 16. Заришняк А. С., Цвей Я. П., Іваніна В. В. Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах. Київ : Аграрна наука, 2015. 208 с.
 17. Іваніна В. В. Біологізація удобрення культур у сівозмінах. Київ : Компринт, 2016. 328 с.
 18. Качмар О.І., Вавринович О.В., Щерба М.М. Вплив систем удобрення на продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах західного регіону України. Землеробство. С. 38-46.
 19. Евилевич А. З., Евилевич М. А. Утилизация осадков сточных вод. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд. 1988. 248 с.
 20. Покровская С. Ф., Касатиков. В. А. Использование осадка городских сточных вод в сельском хозяйстве. М.: ВНИИТЭИагропром, 1987. 60 с.
 21. Лопушняк В. І., Грицуляк Г. М. Вплив осаду стічних вод на агрохімічні властивості дерново-підзолистих ґрунтів Прикарпаття. Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій : мат. Міжнар. наук.-практ. форуму (21-24 вересня 2011 року). Львів, 2011. С. 69 –73.
 22. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / В.В. Волкогон, О.В. Надкринична, Л.М. Токмакова та ін.// за наук. ред. В.В. Волкогона. Інститут сільськогосподарської мікробіології, Чернігів, 2010. С. 308–382.
 23. Теппер Е.З., Шильникова В., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М.: Колос, 1979. 215 с.
 24. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.В. та ін. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження. К.: Обереги, 2001. 240 с.

 

 

В. И. Крутякова, Н. В. Пиляк, В. Е. Дишлюк, Е. М. Никипелова. Эффективность применения биоудобрений на основе осадков сточных вод очистных сооружений г. Одесса

В статье представлены результаты применения новых биоудобрений в технологиях выращивания кукурузы. Биоудобрения – на основе осадков сточных вод станций биологической очистки «Южная» и “Северная” г. Одесса с добавлением соломы озимой пшеницы и лузги семечек подсолнечника. Эффективность применения биоудобрений на основе ОСВ изучали в полевом опыте на черноземе обычном среднегумусном. По результатам полевых исследований установлено, что применение новых биоудобрений влияет на повышение плодородия почвы и урожайность кукурузы на зерно.

Ключевые слова: станции биологической очистки, биоорганические удобрения, эффективность, эколого-трофические группы микроорганизмов, ризосфера, плодородие почвы.

 

V. Krutyakova, N. Pyliak, V. Dyshliuk, O. Nikipelova. Efficiency of application of biofertilizers on the basis of sewage sludge of treatment facilities of Odessa

The article presents the results of the application of new biofertilizers in the technology of growing corn for grain. Biofertilizers – on the basis of sewage sludge of biological treatment plants «Southern» and «Northern» of Odesa with the addition of winter wheat straw and sunflower seed husk. The effectiveness of the application of biofertilizers based on sewage sludges was studied in a field experiment on black soil ordinary medium humus. According to the results of field research it is established that the use of new biofertilizers based on sewage sludge of biological treatment plants «Southern» and «Northern» of Odesa in corn cultivation technologies increases the quantitative characteristics of microorganisms of different ecological and trophic groups, which, in turn, helps to increase soil fertility and corn yield for grain.

Keywords: biological treatment plants, bioorganic fertilizers, efficiency, ecological and trophic groups of microorganisms, rhizosphere, soil fertility.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

krutyakova.pdf
krutyakova.pdf

Бандура І. І., Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь О. М. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer

УДК 635.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-8

 

І. І. Бандура, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-7835-3293
А. С. Кулик, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5403-3084
С. В. Чаусов, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3811-9077
Таврійський державний агротехнологескій університет імені Дмитра Моторного
О. М. Цизь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-7174-7011
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Досліджено можливість одночасного культивування їстівних грибів: опенька тополевого, гливи золотої та опенька зимового (білої та жовтої раси) в умовах промислового виробництва з позитивним результатом. Визначено терміни отримання плодових тіл споживчої стиглості: від 32 діб для гливи золотої (мінімальний строк) до 47 діб для опенька зимового (білої раси). Найвищий показник біологічної ефективності у досліді зафіксовано для опенька зимового (жовтої раси) на рівні 66%.

Ключові слова: культивування, глива золота Pleurotus citrinopileatus, опеньок тополевий Cyclocybe aegerita, опеньок зимовий Flammulina velutipes, біологічна ефективність, технологічний цикл.

 

  Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer

Influence of plant substrate composition on the efficiency of edible mushrooms cultivation Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer and Flammulina velutipes (Curtis) Singer

 

Список використаних джерел:

 1. Jain, A., Ganeshpurkar, A., & Rai, G. (2010). Medicinal mushrooms: Towards a new horizon. Pharmacognosy Reviews, 4(8), 127. DOI:10.4103/0973-7847.70904
 2. Moon, B., & Lo, Y. M. (2014). Conventional and novel applications of edible mushrooms in today’s food industry. Journal of Food Processing and Preservation, 38(5), 2146-2153. DOI:0.1111/jfpp.12185
 3. Итоги конференции «Украинское грибоводство: взгляд в будущее» | УМДИС: рынок грибов Украины. Retrieved from http://www.umdis.org/news/itogi-konferencii-ukrainskoe-gribovodstvo-vzglyad-v-budushhee-20576.
 4. Chang, R. (2009). Functional Properties of Edible Mushrooms. Nutrition Reviews, 54(11), S91–S93. DOI:10.1111/j.1753-4887.1996.tb03825.x
 5. R.P, A., & Ukkuru. P, D. M. (2016). Health Impact and Medicinal Properties of Nutritionally Edible Milky Mushroom (Calocybe Indica). International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 3(11), 235–237. DOI:10.22161/ijaers/3.11.36
 6. Alam, N., Yoon, K. N., Lee, J. S., Cho, H. J., Shim, M. J., & Lee, T. S. (2011). Dietary effect of Pleurotus eryngii on biochemical function and histology in hypercholesterolemic rats. Saudi Journal of Biological Sciences, 18(4), 403–409. DOI:10.1016/j.sjbs.2011.07.001
 7. Phillips, K. M., Ruggio, D. M., Horst, R. L., Minor, B., Simon, R. R., Feeney, M. J., Haytowitz, D. B. (2011). Vitamin D and Sterol Composition of 10 Types of Mushrooms from Retail Suppliers in the United States. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(14), 7841–7853. DOI:10.1021/jf104246z
 8. Кузнецова, А. (2010). Використання соломи в Україні – можливості та перспективи. Retrieved from http://www. ier. com. ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2010/AgPP_31_ukr. pdf.
 9. Хусид, С. Б., Гнеуш, А. Н., & Нестеренко, Е. Е. (2015). Подсолнечная лузга как источник получения функциональных кормовых добавок. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, (107).
 10. Chang, S.-T. (n.d.). Overview of Mushroom Cultivation and Utilization as Functional Foods. Mushrooms as Functional Foods, 1–33. DOI:10.1002/9780470367285.ch1
 11. Ozcelik, E., & Peksen, A. (2007). Hazelnut husk as a substrate for the cultivation of shiitake mushroom (Lentinula edodes). Bioresource Technology, 98(14), 2652–2658. DOI:10.1016/j.biortech.2006.09.020
 12. Tesfaw, A., Tadesse, A., & Kiros, G. (2015). Optimization of oyster (Pleurotus ostreatus) mushroom cultivation using locally available substrates and materials in Debre Berhan, Ethiopia. Journal of Applied Biology and Biotechnology, 3(1), 15-20. DOI:10.7324/jabb.2015.3103
 13. Kirbag, S., & Akyüz, M. (2008). Evaluation of agricultural wastes for the cultivation of Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi. African Journal of Biotechnology, 7 (20). Retrieved from https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/59405
 14. Sözbir, G. D., Bektas, I., & Zulkadir, A. (2015). Lignocellulosic Wastes Used for the Cultivation of Pleurotus ostreatus Mushrooms: Effects on Productivity. BioResources, 10(3). DOI:10.15376/biores.10.3.4686-4693
 15. Трухоновец, В. В., Колодий, Т. А., Бисько, Н. А., & Поединок, Н. Л. (2013). Вегетативный рост и плодоношение грибов рода Pleurotus на растительных субстратах. Известия Гомельского госуниверситета, 5(80), 159–165.
 16. Dhakad, P. K., Chandra, R., Yadav, M. K., & Patar, U. R. (2017). Comparative Study on Nutraceuticals of Five Strains of Milky Mushroom (Calocybe indica). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(2), 645–648. DOI:10.20546/ijcmas.2017.602.073
 17. Cueva, M. B. R., Hernández, A., & Niño-Ruiz, Z. (2017). Influence of C/N ratio on productivity and the protein contents of Pleurotus ostreatus grown in differents residue mixtures. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias49(2), 331-344. Retrieved from https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9699/20172-cp23-ruilova-cueva.pdf
 18. Noble, R., & Gaze, R. H. (1996). Preparation of mushroom (Agaricus bisporus) composts in controlled environments: Factors influencing compost bulk density and productivity. International Biodeterioration & Biodegradation, 37(1-2), 93–100. DOI:10.1016/0964-8305(95)00072-0
 19. Contreras, E. P., Sokolov, M., Mejía, G., & Sánchez, J. E. (2004). Soaking of substrate in alkaline water as a pretreatment for the cultivation of Pleurotus ostreatus. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79(2), 234–240. DOI:10.1080/14620316.2004.11511754
 20. Rudolf Mulderij. (2016) Overview global market mushrooms [Electronic resource]. Retrieved from https://www.freshplaza.com/article/2165878/overview-global-market-mushrooms.
 21. Вдовенко, С. А. (2011). Особливості культивування гливи звичайної на солом’яних субстратах. Збірник наукових праць ВНАУ, 8(48), 75-79.
 22. Лесь М. М. (2016). ОСОБЛИВОСТІ УМОВ РОЗВИТКУ І КУЛЬТИВУВАННЯ РLEUROTUS OSTREATUS. Abstracts of Papers. 1st International Scientific Conference “New Horizons: Achievements of Various Branches of Science”. Morrisville, 2016. (pp. 145-147). Morrisville: Lulu Press.
 23. Власенко, Е. Н. (2018). Вплив хімічного складу субстрату на показники росту, врожайності та синтез летких органічних сполук при твердофазному культивуванні Pleurotus Ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. Наукові доповіді НУБіП України, (2 (72)). DOI:10.31548/dopovidi2018.02.004.
 24. Бандура I. I., Кулик А. С., Макогон С. В., Синяговський С. С. Дослідження особливостей інтродукції продуктивних штамів екзотичних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quel. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). DOI:10.31388/2220-8674-2018-2-52
 25. Moonmoon, M., Uddin, M. N., Ahmed, S., Shelly, N. J., & Khan, M. A. (2010). Cultivation of different strains of king oyster mushroom (Pleurotus eryngii) on saw dust and rice straw in Bangladesh. Saudi Journal of Biological Sciences, 17(4), 341–345. DOI:10.1016/j.sjbs.2010.05.004
 26. Mehrdad Jafarpour. (2012). High protein complementation with high fiber substrates for oyster mushroom cultures. African journal of biotechnology, 11(14). DOI:10.5897/ajb11.1473
 27. Rizki, M., Tamai, Y., Koda, K., Kojima, Y., & Terazawa, M. (2010). Wood density variations of tropical wood species: implications to the physical properties of sawdust as substrate for mushroom cultivation. Wood Research Journal1(1), 34-39. Retrieved from http://ejournalmapeki.org/index.php/wrj/article/view/180
 28. Fidanza, M. A., Sanford, D. L., Beyer, D. M., & Aurentz, D. J. (2010). Analysis of Fresh Mushroom Compost. Hort Technology, 20(2), 449–453. DOI:10.21273/horttech.20.2.449
 29. Membrillo, I., Sánchez, C., Meneses, M., Favela, E., & Loera, O. (2011). Particle geometry affects differentially substrate composition and enzyme profiles by Pleurotus ostreatus growing on sugar cane bagasse. Bioresource Technology, 102(2), 1581–1586. DOI:10.1016/j.biortech.2010.08.091
 30. Oseni, T. O., Dlamini, S. O., Earnshaw, D. M., & Masarirambi, M. T. (2012). Effect of substrate pre- treatment methods on oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) production. International journal of agriculture and biology,  14, 251–255. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-substrate-pre-treatment-methods-on-oyster-Oseni-Dlamini/74d5408d08586940b1679c72d5f33644bb82cfb9.
 31. Chang, S. T., & Hayes, W. A. (Eds.). (2013). The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic press.
 32. Зенова, Г. М., Степанов, А. Л., Лихачева, А. А., & Манучарова, Н. А. (2002). Практикум по биологии почв.Москва: Издательство Московского университета, 88 с.
 33. Ушкаренко, В. О. (2013). Програмно-інформаційний комплекс „Agrostat New”. Херсон: Айлант.
 34. Приседський Ю. Г. (1999). Статистична обробка результатів біологічних експериментів : навчальний посібник. Донецьк: ТОВ “Норд Компьютер,” 210 с.
 35. Gregori, A., Švagelj, M., Pahor, B., Berovič, M., & Pohleven, F. (2008). The use of spent brewery grains for Pleurotus ostreatus cultivation and enzyme production. New Biotechnology, 25(2-3), 157–161. DOI:10.1016/j.nbt.2008.08.003
 36. Altieri, R., Esposito, A., Parati, F., Lobianco, A., & Pepi, M. (2009). Performance of olive mill solid waste as a constituent of the substrate in commercial cultivation of Agaricus bisporus. International Biodeterioration & Biodegradation, 63(8), 993–997. DOI:10.1016/j.ibiod.2009.06.008
 37. Mudakir, I., & Hastuti, U. S. (2015). Study of wood sawdust with addition of plantation wastes as a growth medium on yields and quality of white Oyster Mushroom. Agrivita Journal of Agricultural Science, 37(1). DOI:10.17503/agrivita-2015-37-1-p089-096
 38. Philippoussis, A., & Diamantopoulou, P. A. (2011, October). Agro-food industry wastes and agricultural residues conversion into high value products by mushroom cultivation. In Proceedings of the 7th international conference on mushroom biology and mushroom products (ICMBMP7), France (pp. 4-7). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Antonios_Philippoussis/publication/268205847_AGRO-food_industry_wastes_and_agricultural_residues_conversion_into_high_value_products_by_mushroom_cultivation/links/555c54f608ae8f66f3adecf9/agro-food-industry-wastes-and-agricultural-residues-conversion-into-high-value-products-by-mushroom-cultivation.pdf

 

 

Бандура И. И., Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь А. М. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer

Исследована возможность использования растительных субстратов на основе соломы и лузги подсолнечника с добавлением семян рапса и отходов переработки кукурузы для культивирования съедобных ксилотрофных грибов: опенка тополевого, вешенки лимонношляпочной и опенка зимнего (белой и желтой рас). Установлена оптимальная формула субстрата, применение которой увеличивает биологическую эффективность изученных штаммов и сокращает сроки получения свежих плодовых тел.

Ключевые слова: вешенка лимонношляпочная Pleurotus citrinopileatus, опенок тополевый Cyclocybe aegerita, опенок зимний Flammulina velutipes, биологическая эффективность, технологический цикл.

 

I. Bandura, A. Kulyk, S. Chausov, O. Tsyz. Influence of plant substrate composition on the efficiency of edible mushrooms cultivation Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer and Flammulina velutipes (Curtis) Singer.

The possibility of using plant substrates based on straw and sunflower husk, with the addition of rape seeds and corn processing waste for the cultivation of edible xylotrophic mushrooms: poplar mushroom, lemon-hat oyster mushroom and winter mushroom (white and yellow races) was investigated.  The optimal formula of the substrate was established, the use of which increases the biological effectiveness of the studied strains and reduces the time required for obtaining fresh fruit bodies.

Keywords: lemon-cap oyster mushroom Pleurotus citrinopileatus, poplar mushroom Cyclocybe aegerita, winter mushroom Flammulina velutipes, biological efficiency, technological cyclemushrooms (Flammulina velutipes), biological efficiency, technological cycle.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bandura.pdf
bandura.pdf

Рожкова Т. О. Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої

УДК 632.4:633.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-7

 

Т. О. Рожкова, кандидат біологічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-0791-9736
Сумський національний аграрний університет

 

Досліджено вплив водних екстрактів A. sativum та A. cepa на мікофлору насіння пшениці озимої, вирощеної в умовах Північного Сходу України впродовж 2017-2019 рр. Обробка насіння екстрактами призвела до змін у грибному комплексі: зменшення кількості одних грибів спровокувало збільшення інших чи появу нових. Найефективнішим було застосування A. sativum. Вивчення впливу водних екстрактів на ріст колоній грибів мікофлори мало різні результати: від його відсутності до 100%-го інгібування.

Ключові слова: мікофлора насіння, пшениця озима, водні екстракти, Allium sativum, Allium cepa, відсоток інгібування.

 

  Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої

The influence of aqueous extracts of Allium genus plants on the mycoflora of seeds and the development of winter wheat seedlings

 

Список використаних джерел:

 1. Котикова, О.І., Тен, І.В. (2018). Виробництво та маркетинг органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Modern Economics, №11, 106–111. DOI: 10.31521/modecon.V12(2018)-16
 2. Miller, J.D. (1995). Fungi and mycotoxins in grain implications for stored product research. Journal of Stored Products Research, 31(1), 1–16.
 3. Mykhalska, L.M., Zozulia, O.L., Hrytsev O.A., Sanin O.Y., Schwartau V.V. (2019). Distribution of species of Fusarium and Alternaria genera on cereals in Ukraine. Biosystems Diversity , 27(2), 186– 191 DOI:10.15421/011925
 4. Грицев, О.А., Зозуля, О.Л., Воробйова, Н.Г., Сківка, Л.М. (2018). Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України. Мікробіологія і біотехнологія, № 2, 81–89. DOI: 10.18524/2307-4663.2018.2(42).134443
 5. Block, E. (1985). The chemistry of garlic and onions. Scientific American, 252(3), 11–49
 6. Antoniazzi, N., Deschamps, C., Bach, E.E. (2008). Effect of xanthan gum and allicin as elicitors against Bipolaris sorokiniana on barley in field experiments. Journal of Plant Diseases and Protection, vol. 115, 104–107. DOI:1007/BF03356248
 7. Bach, E.E., Rodrigues, E., Antoniazzi, N., Yamashita, N.S. (2014). Efficacy of allicin (Allium Sativum) against Bipolaris sorokiniana in barley plants. Current Research in Agricultural Sciences, Conscientia Beam, vol. 1(1), 6–20.
 8. Mylona, K., Garcia-Cela, E., Sulyok, M., Medina, A., Magan, N. (2019). Influence of two garlic-derived compounds, propyl propane thiosulfonate (PTS) and propyl propane thiosulfinate (PTSO), on growth and mycotoxin production by Fusarium species in vitro and in stored cereals. Toxins (Basel)., 11(9), DOI:10.3390/toxins11090495
 9. Hughes, B.G., Lawson, L.D. (1991). Antimicrobial effects of Allium sativum (garlic), Allium ampeloprasum L. (elephant garlic), and Allium cepa L. (onion), garlic compounds and commercial garlic supplement products. Phytother Res, 5, 154–158.
 10. Jiménez-Reyesa, M.F. Carrascob, H., Oleab, A.F., Silva-Moreno, N. (2019). Natural compounds: A sustainable alternative to the phytopathogens control. Chil. Chem. Soc., 64, no 2, 4459–4465. DOI: 10.4067/S0717-97072019000204459
 11. Wang, H.X., Ng, T.B. (2001). Purification of allivin, a novel antifungal protein from bulbs of the round-cloved garlic. Life Sci, 70, 357–365. DOI:1016 / s0024-3205 (01) 01399-6.
 12. Hasan, M.M., Chowdhury, S.P., Alam, S., Hossian, B., Alam, M.S. (2005). Antifungal effects of plant extracts on seed-borne fungi of wheat seed regarding seed germination. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8 (9), 1284–1289.
 13. Khan, S., and Sharma, N.R. (2017). Antifungal potential of ethanol extracts of Allium sativum and Allium Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, vol. 10, no. 4, 207–210. DOI:10.22159/ajpcr.2017.v10i4.16555.
 14. Watanabe, T. (2002). Pictorial atlas of soil and seed fungi: morphologies of cultured fungi and key to species. Washington, 486 p.
 15. Гагкаева, Т.Ю., Гаврилова, О.П., Левитин, М.М., Новожилов, К.В. (2011). Фузариоз зерновых культур. Защита и карантин растений, 5, 69–120
 16. Ганнибал, Ф.Б. (2011). Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода Alternaria: Методическое пособие. Под ред. М.М. Левитина. Санкт-Петербург: ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, 70 с.
 17. Singh, J., Kumar, M., Kumar, S., Kumar, A., & Mehta, N. (2017). Inhibitory effect of botanicals on growth and sporulation of Fusarium oxysporum inciting wilt of Chilli (Capsicum annuum L.). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(5), 2199–2204
 18. Рожкова, Т.О. Бортник, Т.С., Татарінова, В.І., Бурдуланюк,  А.О. (2015). Польова інфекція насіння і зерна пшениці озимої. Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. Сер. «Агрономія і біологія», вип. 3 (29),  79–83
 19. Ганнибал, Ф.Б. (2018). Изучение факторов, влияющих на развитие альтернариоза зерна у злаков, возделываемых в европейской части России. Сельскохозяйственная биология, том 53, №3, 605–615. DOI: 10.15389/agrobiology.2018.3.605eng.
 20. Perelló, A. (2013). Nature and effect of Аlternaria spp. complex from wheat grain on germination and disease transmission.  Pak. J. Bot., 45(5), 1817–1824.
 21. Rozhkova, T., Karpenko, K., Tatarinova, V., Burdulanyuk, A. (2016). Seed-born infection of winter wheat in North-east Ukraine. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія, вип. 2 (31), 45–50.
 22. Мостовʼяк, І.І, Дем’янюк, О.С., Парфенюк, А.І., Безноско, І.В. (2020). Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур. Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 110–118.
 23. Perelló, A., Noll, U., & Slusarenko A.J. (2013). In vitro efficacy of garlic extract to control fungal pathogens of wheat. Journal of Medicinal Plants Research, vol. 7(24), 1809–1817. DOI: 10.5897/JMPR12.511
 24. Yassin, M., Moslem, M., El-Samawaty, A. E., & El-Shikh, M. (2013). Effectiveness of Allium sativum in controlling sorghum grain molding fungi. Journal of Pure and Applied Algebra, 7, 101–107.
 25. Perelló, A. Lampugnani, G., Abramoff, C., Slusarenko, A., & Bello G.D. (2017).  Suppression of seed-borne Alternaria arborescens and growth enhancement of wheat with biorational fungicides. International Journal of Pest Management, vol. 63 (2), 157–165. DOI: 10.1080/09670874.2016.1252478

 

Т. А. Рожкова. Влияние водных экстрактов растений рода Allium на микофлору семян и развитие проростков пшеницы озимой

Исследовано влияние водных экстрактов A. sativum и A. cepa на микофлору семян пшеницы озимой, выращенной в условиях Северо-восточной Украины на протяжении 2017-2019 гг. Обработка семян экстрактами привела к изменениям в грибном комплексе: уменьшение количества одних грибов спровоцировало увеличение других или появление новых. Самым эффективным было применение A. sativum. Изучение влияния водных экстрактов на рост колоний грибов микофлоры имело разные результаты: от его отсутствия до 100% -го ингибирования.

Ключевые слова: микофлора семян, пшеница озимая, водные экстракты, Allium sativum, Allium cepa, процент ингибирования.

 

T. O. Rozhkovа. The influence of aqueous extracts of Allium genus plants on the mycoflora of seeds and the development of winter wheat seedlings

The effect of aqueous extracts of A. sativum and A. cepa on the mycoflora of winter wheat grown in the North-Eastern Ukraine during 2017–2019 was investigated. The treatment of seeds with the extracts led to changes in the fungal complex: the decrease in the number of some fungi provoked an increase in others or the appearance of new ones. The most effective was the use of A. sativum. The study of the effects of aqueous extracts on the mycelial growth of fungi of mycoflora had different results: from its absence to 100% inhibition.

Keywords: seed mycoflora, winter wheat, aqueous extracts, Allium sativum Allium cepa, percentage inhibition.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

rozhkovа.pdf
rozhkovа.pdf

Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої

УДК 632.4:633.34

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-6

 

Г. Д. Поспєлова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8030-1166
Н. П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5998-1745
Н. І. Нечипоренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Полтавська державна аграрна академія
В. Я. Кочерга, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-0596-0567
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

У статті наведено результати вивчення впливу агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сої (сорти Антрацит, Спритна та Перлина) протягом 2016-2019 років в умовах товарних посівів. Встановлено домінування в посівах культури збудників альтернаріозу, фузаріозу, септоріозу та бактеріального опіку. Досліджено зв’язок між розвитком і поширенням хвороб на сої з гідротермічними умовами середовища.

Ключові слова: соя, сорт, погодні умови, розвиток хвороб, поширення хвороб.

 

  Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої

Influence of agro-climatic factors on the development of common soybean diseases

 

Список використаних джерел:

 1. Антипова Л. К., Бондаренко Д. І., Шаповалов А. І. Розвиток і поширення хвороб сої в умовах півдня України. Іноваційні технології в рослинництві Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (15 травня 2019 р.). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 9-11.
 2. Балан Г. О., Ткачик С. О. Кластерний аналіз сортів сої по ураженню хворобами в Причорноморському степу України. Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Випуск 92. С. 52-61.
 3. Голянчук Ю., Косилович Р. Грибні хвороби сої в умовах навчально-методичного центру Аграрного університету. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія № 23. С. 170-172. DOI.org/10.31734/agronomy2019.01.170.
 4. Марков І. Прогноз розвитку хвороб невід’ємна складова інтегрованого захисту рослин. Агробізнес сьогодні. 2013. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/365-prognoz-rozvitku-khvorob-nevid-emna-skladova-integro-vanogo-zakhistu-roslin.html
 5. Марков І. Л. Діагностичні ознаки хвороб сої та біолого-екологічні особливості розвитку їх збудників. Агроном. №1. С. 146-151.
 6. Мельничук Ф.С., Марченко О. А., Ретьман М. С. Цитотоксична дія фунгіцидних протруйників на паростки сої. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2015_5_23.
 7. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта, та ін., за заг. ред. В. П. Омелюти . К.: Урожай, 1986. 293 с.
 8. Петриченко В. Ф. Виробництво зернобобових культур і сої в Україні: сучасні виклики та перспективи. 2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України: Матеріали міжнародної наукової конференції (11—12 серпня 2016 р.). Вінниця: Діло, 2016. С. 10-11.
 9. Поспєлова Г. Д., Бараболя О. В., Морозова О. О., Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4. С. 37-42. DOI 10.31210/visnyk2018.04.05.
 10. Стригун А. А. Трибель С. А. Фитосанитарное состояние сои и интегрированная система защиты. Агроном. 2014. №4 (46). С. 92-97.

 

А. Д. Поспелова, Н. П. Коваленко, Н. И. Нечипоренко, В. Я. Кочерга. Влияние агроклиматических факторов на развитие основных болезней сои

В статье представлены результаты изучения влияния агроклиматических факторов на развитие основных болезней сои (сорта Антрацит, Спрытна и Перлына) на протяжении 2016-2019 годов в условиях товарных посевов. Определено доминирование в посевах культуры возбудителей альтернариоза, фузариоза, септориоза и бактериального ожога. Изучена связь между развитием и распространением болезней на сое с гидротермическими условиями среды.

Ключевые слова: соя, альтернариоз, септориоз, фузариоз, бактериальний ожог, развитие болезней, распространение болезней.

 

G. D. Pospielova, N. P. Kovalenko, N. I. Nechyporenko, V. Ya. Kocherga. Influence of agro-climatic factors on the development of common soybean diseases

The article presents the results of the study of the influence of agro-climatic factors on the development of major soybean diseases (varieties Anthracite, Sprytna and Perlyna) during 2016-2019 in terms of commercial crops. The dominance of the pathogens Alternaria, Fusarium, Septoria and bacterial burns among the crops was determined. The connection between the development and spread of soybean diseases and hydrothermal environmental conditions was studied.

Keywords: soybean, alternariosis, septoria, fusarium wilt, bacterial burns, disease development, disease prevalence.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pospielova.pdf
pospielova.pdf