Новікова Н. В., Антоненко Н. М. Доцільність використання пшениці сорту «Косовиця» та рослинних збагачувальних добавок в технології виготовлення зернових хлібців

УДК 687.682

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-12

 

Н. В. Новікова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-3324-965X
Н. М. Антоненко, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0001-9245-543
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

Метою роботи є дослідження доцільності використання пшениці сорту «Косовиця» і рослинних харчових порошків глоду, женьшеню і обліпихи в технології виготовлення зернових хлібців. При оцінці фізико-хімічних властивостей фітосировини виявлено доцільність введення в рецептури зернових хлібців до 3% рослинних компонентів глоду, женьшеню і обліпихи, підвищений відсоток введення рослинних компонентів супроводжується підвищеними енергетичними затратами на виробництво даного виду харчового продукту.

Ключові слова: рослинна сировина, зернові хлібці, порошок глоду, порошок женьшеню, порошок обліпихи, пшениця сорту «Косовиця».

 

  Доцільність використання пшениці сорту «Косовиця» та рослинних збагачувальних добавок в технології виготовлення зернових хлібців

Feasibility of use of wheat variety “Kosovitsa” and vegetable concentrating additives in the technology of producing grain loads

 

Список використаних джерел:

 1. Бакин И. А. Новые виды зерновых продуктов для функционального питання. Современные проблемы техники и технологии хранения и переработки зерна: сб. докл. Шестой Респ. науч.-практ. конф.  Барнаул, 2016. С. 132-138.
 2. Злобин А. А., Мартинсон Е. А., Литвинец С. Г. Пектиновые полисахариды рябины обыкновенной Sorbus aucuparia Химия растительного сырья. 2018. № 1. С. 39-44.
 3. Іоргачова К. Г., Лебеденко Т. Є. Хлібобулочні вироби оздоровчого призначення з використанням фітодобавок. Київ: К- прес, 2015. 464 с.
 4. Іванець В., Романов А. З чого випікають пшеничні зернові хлібці. Хлібопекарська промисловість України. 2017. № 9 (34) С. 16-22.
 5. Магомедов Г. О., Шатнюк Л. Н., Окулич-Казарин Е. Г. Продукты функционального питания и экструзия. Пищевая промышленность. 2004. № 2. С. 84-
 6. Мардар М. Р., Значек Р. Р. Аналіз асортименту та маркетингові дослідження споживних мотивацій та переваг при виборі зернових хлібців. Наукові праці ОНАХТ. Одеса, 2012. Т. 2, Вип. 42. С. 386-390.
 7. Капрельянц Л. В., Іоргачова Л. В. Функціональні продукти. Одеса: Друк, 2003. 312 с.
 8. Капрельянц Л. В., Іоргачова Л. В. Технологічні особливості хрустких виробів. Хлібопекарське виробництво. 2018. № 22 С.125-134.
 9. Сердюк Л. В, Мардар М. Р. Збагачені зернові продукти – продукти здорового харчування. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / ХДТУСГ; Харків, 2006. С. 248-
 10. Стальнова І. А., Чистяков В. П., Шабурова Г. В. Хлібець «ячмінний» при дисбактеріозі кишечника. Природничі і технічні науки. 2007. № 4. С. 269-
 11. Нилова Л., Дубровская Н. Новая добавка для хлебобулочных изделий – порошок из сортовой красноплодной рябины. Хлебопродукты. № 11. С. 52-53.
 12. Павлоцкая Л. Ф., Дуденко Н. В., Евлаш В. В. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработка: учебник. Киев: ИНКОС, 2007. 287 с.
 13. Туманова А.Е., Типсина Н.Н. Пищевые волокна в производстве функциональных продуктов. Кондитерское и хлебопекарское производство. 2008. № 11. С. 19-
 14. Туманова А. Е. Пищевые волокна в производстве функциональных пищевых продуктов. Хлібопекарська промисловість України. 2018. № 11 (34). С.19-21.
 15. Формазюк В. И. Энциклопедия пищевых лекарственных растений. Киев: А.С.К., 2003. 670 с.

 

Н.В. Новикова, Н. Н. Антоненко. Целесообразность использования пшеницы сорта «Косовица» и растительных обогатительных добавок в технологии изготовления зерновых хлебцов

Целью данной работы является исследование целесообразности использования пшеницы сорта «Косовица» и растительных пищевых порошков боярышника, женьшеня и облепихи в технологии изготовления зерновых хлебцов. При оценке физико-химических свойств фитосырья установлена целесообразность введения в рецептуру зерновых хлебцов до 3% растительных компонентов боярышника, женьшеня и облепихи, повышенный процент ввода растительных компонентов сопровождается повышенными энергетическими затратами на производство данного вида пищевого продукта.

Ключевые слова: растительное сырье, зерновые хлебцы, порошок боярышника, порошок женьшеня, порошок облепихи, пшеница сорта «Косовиця».

 

N. Novikova, N. Antonenko. Feasibility of use of wheat variety “Kosovitsa” and vegetable concentrating additives in the technology of producing grain loads

The purpose of this work is to study the feasibility of using wheat of the “Kosovitsa” variety and plant food powders of hawthorn, ginseng and sea buckthorn in the technology of making cereal crisps.  When assessing the physical and chemical properties of phyto-raw materials, the expediency of introducing up to 3% plant components of hawthorn, ginseng and sea buckthorn into the formulation of cereal loaves was established, an increased percentage of input of plant components is accompanied by increased energy costs for the production of this type of food product.

Keywords: vegetable raw materials, grain breads, hawthorn powder, ginseng powder, sea buckthorn powder, wheat of the “Kosovitsa” variety.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

novikova.pdf
novikova.pdf

Крилова І. Г., Іваненко Т. Я. Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України

УДК 330.567.28(477):338.23:36

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-2

 

І. Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2911-2474
Researcher ID: AAT-1188-2020
Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0518-2563
Researcher ID: AAS-5449-2020
Миколаївський національний аграрний університет

 

Досліджено сутність поняття ризику та розглянуто класифікацію соціальних ризиків домогосподарств. Проаналізовано соціально-демографічну характеристику домогосподарств України. Розглянуто основні показники, профілі, ознаки бідності та напрями економічної депривації. Визначено найбільш впливові чинники, що підвищують її ризик: багатодітність, безробіття, рівень освіти. Проаналізовано вплив наслідків COVID-19 на зростання соціальних ризиків: очікується зростання рівня бідності  у всіх типах домогосподарств України (особливо підвищений ризик у домогосподарств з дітьми) та збільшення рівня безробіття.

Ключові слова: ризик, домогосподарство, бідність, економічна депривація, безробіття, населення

 

  Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України

Social and economic risk of household poverty in Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
 2. Кулицький С. Проблеми розвитку економіки України, обумовлені пандемією коронавірусу COVID-19 у світі, та пошук шляхів їх розв’язання. Україна: події, факти, коментарі. 2020. № 9. С. 47-53.  URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/ukr9.pdf.
 3. Термін «Домогосподарство». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/7623.
 4. Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Надрага В. І. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як механізм компенсації соціальних ризиків. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 1 (21). С. 145-15.
 6. Шамілева Л. Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 1. С. 166–176.
 7. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення: Закон України від 16.03.2016 № 1024-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#text.
 8. Європейський кодекс соціального забезпечення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329#text.
 9. Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / Л. М. Черенько та ін. ; Нац. акад. наук. України ; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Київ, 2020. URL: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf.
 10. Демографічні чинники бідності : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/Monografia_Reut.pdf.
 11. Методика комплексної оцінки бідності: Наказ від 18.05.2017 № 827/403/507/113/232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text.
 12. Самооцінка домогосподарствами України доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2019 року). Статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020. С. 135.
 13. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колекттивна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Киї: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України; Держкомстат України, 2010. 496 с.
  URL: https://www.idss.org.ua/monografii/Lud_rozvitok_2010.pdf.
 14. Державний центр зайнятості : офіційний веб-сайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/.
 15. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_vrdu2017_pdf.pdf.
 16. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2019 року). Статистичний збірник : Державна служба статистики України.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_sdurd2018.pdf.
 17. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Статистичний збірник : Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf.
 18. Измерение бедности и социальной интеграции в ЕС: достижения и дальнейшие улучшения / подготовлен Евростатом. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP25_Eurostat_D_Rus__Final.pdf.
 19. Rakauskienė O. G., Volodzkienė L. The Inequality of Material Living Conditions in EU Countries. Economics and Sociology. 2017. Vol. 10, No. 1. pp. 265-278. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/19.
 20. Cannas M., Sergi B. S., Sironi E., Mentel U. Job satisfaction and subjective well-being in Europe. Economics and Sociology. 2019. 12(4). 183-196. DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-4/11.
 21. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : національна доповідь / кер. авт. колективу Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Умань: Візаві, 2012. 412 с.  URL: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Staluy_ludskuy_rozvutok.pdf.
 22. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України; Інститут економіки промисловості.Київ-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2018/stan.pdf.

 

И. Г. Крылова, Т. Я. Иваненко. Социально-экономический риск бедности домохозяйств Украины

Исследована сущность понятия риска и рассмотрена классификация социальных рисков домохозяйств. Проанализирована социально-демографическая характеристика домохозяйств Украины. Рассмотрены основные показатели, профили, признаки бедности и направления экономической депривации. Определены наиболее существенные факторы, повышающие ее риск: многодетность, безработица, уровень образования. Проанализировано влияние последствий COVID-19 на рост социальных рисков: ожидается рост уровня бедности во всех типах домохозяйств Украины (особенно повышенный риск у домохозяйств с детьми) и увеличение уровня безработицы.

Ключевые слова: риск, домохозяйство, бедность, экономическая депривация, безработица, население.

 

I. Krylova, T. Ivanenko. Social and economic risk of household poverty in Ukraine

The essence of the concept of risk and the classification of social risks of households are investigated. The socio-demographic characteristics of Ukrainian households are analyzed. The main indicators, profiles, signs of poverty and directions of economic deprivation are analyzed. The most influential factors that increase risk are identified. They include large families, unemployment, level of education. The impact of COVID-19 on the growth of social risks is analyzed. The poverty is expected to increase in all types of Ukrainian households (especially in households with children) and increase in unemployment.

Keywords: risk, household, poverty, economic deprivation, unemployment, population.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

krylova.pdf
krylova.pdf

Кормишкін Ю. А. Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад

УДК 332.146

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-1

 

Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-1005-1229
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сутність стратегічного планування для об’єднаних територіальних громад. Наведено перелік основних проблем, які виникають у громадах під час їхнього функціонування. Обґрунтовано, що для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад варто використовувати стратегію економічного розвитку SMART growth, або іншими словами – стратегію розумного/інтелектуального зростання. Розкрито принципи застосування стратегії SMART growth, визначено етапи її розробки та переваги для ОТГ.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, розвиток, інтелектуальний розвиток, стратегічне планування, стратегія.

 

  Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад

SMART growth economic development strategy for associations of territorial communities

 

Список використаних джерел:

 1. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: [монографія] / Т. М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова; [за заг. ред. Т. М. Безверхнюк]. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. 231 с.
 2. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: [монографія] / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.]. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016.  278 с.
 3. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / В. Вакуленко, О. Берданова, І. Валентюк, А. Ткачук. К., 2017. 121 с.
 4. Ткачук А., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль). К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.
 5. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : [наук. доп.] / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка]. К.: НАДУ, 2014. 128 с.
 6. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України: [практ. посібник]. К.: Софія-А, 2012. 80 с.
 7. Шаров Ю. П. Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти. Аспекти публічного управління. № 5-6 (7-8). С. 81-87.
 8. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.
 9. Гладій В. І. Моделі місцевого самоврядування: класичні та сучасні підходи. Політологічні записки: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. Вип. 1 (11). С.38-45
 10. Моделі ефективності державного управління: монографія / М.Д Лесечко. В. С. Загорський, І. І. Артим, Р. М. Рудніцька; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. 100 с.
 11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдум в Україні: історія та сучасність: монографія. К.: ІДП НАН, 2000. 248 с.
 12. Сприяння місцевому економічному розвитку шляхом стратегічного планування – Том 1. Короткий довідник, серія 92-1-131721-5. URL: ecoplanintl.com
 13. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART
 14. United States Environmental Protection Agency «Smart Growth». 2013-04-05. URL: https://www.epa.gov/smartgrowth
 15. Рамки опрацювання стратегії економічного розвитку на основі розумного зростання: інструмент для малих міст і селищ. 2016. URL: https://www.epa.gov/smartgrowth
 16. English, Mary R., Jean H. Peretz and Melissa Manderschied. (February 1999) Smart Growth for Tennessee Towns and Counties, A Process Guide. University of Tennessee: Knoxville.
 17. Ткачук А.Ф. Естонія: місцеве самоврядування. Робочі записки. К.: Легальний статус, 2014. 48 с.
 18. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні. /за ред. В. В. Толкованова. — К.: Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. 349 с.
 19. Толкованов В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ,  2013. 264с.

 

Ю. А. Кормышкин. Стратегия экономического развития SMART growth для объединенных территориальных общин

В статье исследовано значение стратегического планирования для объединенных территориальных общин. Приведен перечень основных проблем, возникающих в общинах во время их функционирования. Установлено, что для экономического развития объединенных территориальных общин следует использовать стратегию экономического развития SMART growth или, другими словами, стратегию разумного / интеллектуального роста. Раскрыты принципы применения стратегии SMART growth, определены этапы ее разработки и преимущества для объединенных территориальных общин .

Ключевые слова: объединенные территориальные общины, развитие, интеллектуальное развитие, стратегическое планирование, стратегия.

 

Yu. Kormishkin. SMART growth economic development strategy for associations of territorial communities

The article explores the essence of strategic planning for united territorial communities. The list of the main problems that arise in communities during their functioning is given. It is justified that for the economic development of united territorial communities it is necessary to use the strategy of economic development SMART growth, or in other words the strategy of smart / intellectual growth. The principles of application of the SMART growth strategy are revealed, the stages of its development and advantages for UTC(United territorial community) are determined.

Keywords: united territorial communities, development, intellectual development, strategic planning, strategy.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kormishkin.pdf
kormishkin.pdf