Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core

UDC 621.314

А. Sadovuy, assistant
А. Cherepovskaya, 4th year student
Mykolaiv National Agrarian University

In the article optimization comparative analysis of mass and cost indexes of single-phase electromagnetic systems with twisted magnetic cores, that differing in the structure and configuration of active elements is carried out. The reduction of mass and cost indicators of a single-phase electromagnetic systems is achieved by replacement in a twisted armored magnetic core of a rectangular cross-section to a hexagonal one.

Key words: single-phase transformer and reactor, twisted magnetic core, mass-index indicators, optimization, controlled variables.

Порівняльний аналіз масовартісних показників однофазних трансформаторів і реакторів з прямокутними і шестигранними перетинами стрижнів броньового витого магнітопроводу. (текст статті)

Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ставинский А.А. Генезис структур и предпосылки усовершенствования трансформаторов и реакторов преобразованием контуров электромагнитных систем (системы с шихтованными и витыми магнитопроводами) / А.А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. –2011.– №6 – C.33–38.
2. Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектрики. – М.: Сов. Радио, 1971.-720с.
3. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: Учебное пособие для вузов. – 5-е изд. Перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986 – 528с.
4. Flanagan W.M. Handbook of transformers desing and application / W.M. Flanagan. – Boston : Mc Graw Hill, 1993. – 232 p.
5. Садовой А.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами / А.С. Садовой – Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 2/2017(103). – С.15- 20.
6. Патент на корисну модель №65005. Україна. Магнітопровід індукційного статичного пристрою. [Текст] / Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Авдеева О.А., Садовий О.С., Циганов О.М. – №u201104986; заяв. 20.04.11 ; опуб. 25.11.11, Бюл. №22. – 3 с. : ил.
7. Ставинский Р.А. Нетрадиционные технические решения, постановка задачи и метод структурной оптимизации индукционных статических устройств // Вісник КДУ. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип 4 / 2010(63), ч.2. – С.91-94.
8. Ставинский А.А. Метод сравнительного анализа статических электромагнитных систем, отличающихся структурой и конфигурацией элементов / А.А. Ставинский Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева // Electrotechnic and computer systems. : Scientific and Technical Journal. – №14 (90) – Оdessa, 2014.– С.53-60.

О. С. Садовий, А. С. Череповська. Порівняльний аналіз масовартісних показників однофазних трансформаторів і реакторів з прямокутними і шестигранними перетинами стрижнів броньового витого магнітопроводу.

У статті представлений оптимізаційний порівняльний аналіз масових та вартісних показників однофазних електромагнітних систем з витими магнітопроводами, що відрізняються за структурою та конфігурацією активних елементів. Зниження маси і вартості показників однофазних електромагнітних систем досягається за рахунок заміни у витому броньованому магнітному сердечнику прямокутного поперечного перерізу на шестигранний.

А. С. Садовой, А. С. Череповская. Сравнительный анализ массостоимо-стных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней броневого витого магнитопровода.

В статье проведен оптимизационный сравнительный анализ массовых и стоимостных показателей однофазных электромагнитных систем с витыми магнитопроводами, отличающихся структурой и конфигурацией активных элементов. Снижение массовых и стоимостных показателей однофазных электромагнитных систем достигается за счет замены в скрученном бронированном магнитном сердечнике прямоугольного сечения на шестиугольное.

Випуск №3 (95), 2017

Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах

УДК 621.226

Г. О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

А. П. Мартинов, кандидат технічних наук,
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

П. М. Полянський, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено фактори, що забезпечують якість виготовлення складанних одиниць з вальницями кочення з порівнянням різних методик призначення посадок в корпуси. Показано, що для циркуляційно навантажених кілець підшипників замість інтенсивності навантаження основним при виборі оптимальної посадки слід вважати співвідношення робочого навантаження та динамічної вантажопідйомності. Для підвищення складаємості роз’ємних корпусів розраховано найкращі варіанти полів допусків отворів.

Ключові слова: вальниця кочення, складаємість з’єднання, інтенсивність навантаження, роз’ємний корпус, поля допусків, технологічна спадковість.

Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах. (текст статті)

Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А. М. Дальского, А. Г. Суслова, А. Г. Косиловой, Р. К. – Мещерякова 5-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2003, – 934 с. ISBN 5–94275–015–7.
2. Мартинов А. П. Складаємість з’єднань в машинобудівних виробах з врахуванням стандартів GPS / А. П. Мартинов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. пр. – Краматорськ, 2012. – Вип. 30. – С.279-285.
3. Блаер И.Л. Метод устранения перекосов беговой дорожки роликоподшипников/ Блаер И.Л. // Вестник машиностроения. – 2005. – №11. – С.8-11.
4. Мартынов А. П. Исследования собираемости крупных шпиндельных узлов с подшипниками качения / А. П. Мартынов, О.Ф., Бабин, И.С. Коваленко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. пр. – Краматорськ. – 2009. – Вип. 24. – С.142-152
5. Палей М.А. Допуски и посадки : Справочник. / Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский В.А. // СПБ.: Политехника, 2001. – 576с. ISBN 5–7325–0514–8.
6. Іванов Г.О. Дослідження процесу високопродуктивного шліфування деталей сільськогосподарських машин / Г.О. Іванов, В.В. Дитинченко, В.В. Кушнарьов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 1998. – Вип. 2. – С. 123- 129.
7. Гинкул С. П. Оптимальная последовательность операций механической обработки корпусных деталей / С.П. Гинкул // Судостроительная промышленность. Технология и организация производства судового машиностроения. – 1986. – С. 31–37.
8. Polyanskiy Pavlo Mykolayovich. Order of dependent admittance calculation / P.M. Polyanskiy // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1. Ч. 2. – С. 169–178.

Г. А. Іванов, А. П. Мартынов, П. Н. Полянский. Конструктивно-технологические факторы повышения собираемости подшипников качения в машиностроительных изделиях.

Исследованы факторы, обеспечивающие качество изготовления составления единиц с подшипниками качения со сравнением различных методик назначения посадок в корпуса. Показано, что для циркуляционно нагруженных колец подшипников вместо интенсивности нагрузки основным при выборе оптимальной посадки следует считать соотношение рабочей нагрузки и динамической грузоподъемности. Для повышения собираемости разъемных корпусов рассчитаны лучшие варианты полей допусков отверстий.

A. Martynov, G.Ivanov, P. Polianskiy. Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products.

The factors that ensure the quality of manufacturing assemblies with bearings with a comparison of different methods destination landings in the case. It is shown that the circulation loaded rings instead of the intensity of loading at the main selection of the optimal planting should be considered as the ratio of work load and dynamic load. The best options fields tolerance holes that improve the collection of the product are designed for planting the outer rings of rolling bearings in housings.

Випуск №3 (95), 2017

Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок

УДК 636.4.082

Л. В. Засуха, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Розроблено спосіб годівлі підсисних свиноматок, за яким при температурі повітря в приміщенні більше 27°С роздача корму відбувається за схемою: звечора (2100), вранці (500) і вдень (1300). При температурі менше 27°С роздача корму відбувається за схемою: вранці (900), вдень (1500) і ввечері ( 2100).
Годівля підсисних свиноматок за розробленим способом сприяла кращому поїданню комбікорму, що позитивно позначилося на рості і розвитку поросят. Маса гнізда у 28 днів свиноматок дослідних груп вірогідно перевершували контрольних аналогів відповідно на 8,60 і 9,56 кг.
З метою покращання комфорту при утриманні тварин розроблено спосіб зниження температури в зоні фіксуючого боксу. При температурі повітря в приміщенні 27°С, вмикається система водяного зрошення, яка подає воду у вигляді крапель на тулуб свиноматки в області лопаток; при температурі повітря в приміщенні 32°С, подається вода у вигляді тоненької цівки на тулуб свиноматки в області лопаток. Застосування запропонованого способу сприяло збільшенню маси гнізда поросят у 28 днів на 9,5-10,5 кг порівняно з традиційною технологією і на 5,0-6,4 кг порівняно з системою мілко дисперсного розсіювання води.

Ключові слова: свинокомплекс, підсисні свиноматки, утримання, годівля, станки, температура повітря, продуктивність, охолодження.

Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок. (текст статті)

Improvement of the methods of housing and feeding the lactating sows. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Свинарство : монографія / Волощук В.М., Березовський М.Д., Рибалко В.П., Костенко О.І. // Київ: Аграрна наука, 2014. – 592 с.
2. Иванов В.А. Повышение продуктивности свиней путем регуляции их двигательной активности в условиях промышленных комплексов: Дис. … на соиск. уч. степени д-ра с.-х. наук. 06.02.04 / Иванов В.А.; Кубанский ГАУ. Краснодар, 1991. 45 с.
3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие – 3-е издание переработанное и дополненное / ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – Москва : Колос, 2003. 456 с.
4. Коробов А.П. Научно-обоснованные нормы кормления сельскохозяйственных животных: краткий курс лекций для аспирантов направления подготовки 36.06.01. Ветеринария и зоотехния / Коробов А.П., Москаленко С.П. Саратов, 2014. – 50 с.
5. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н.А. Москва : Колос, 1969. – 246 c.
6. Свиньи. Вентиляционные системы. [Електронний ресурс] Режим доступа : http://agroclimate.com.ua/.

Л. В. Засуха. Усовершенствование способов содержания и кормления подсосных свиноматок.

Разработан способ кормления подсосных свиноматок, согласно которого при температуре воздуха в помещении более 27°С раздача корма происходит по схеме: вечером (2100), утром (500) и днем (1300). При температуре менее 27°С раздача корма происходит по схеме: утром (900), днем (1500) и вечером (2100).
Кормление подсосных свиноматок разработаным способом способствовало лучшему поеданию комбикорма, что положительно сказалось на росте и развитии поросят. Масса гнезда в 28 дней свиноматок опытных групп достоверно превосходили контрольных аналогов соответственно на 8,60 и 9,56 кг.
С целью улучшения комфорта при содержании животных разработан способ, при котором, снижение температуры происходит ступенчато: при температуре воздуха в помещении 27°С, система водяного орошения, подает воду в виде капель на туловище свиноматки; при температуре воздуха в помещении 32°С на туловище свиноматки вода подается в виде тонкой струйки.
Применение предлагаемого способа способствовало увеличению массы гнезда поросят в 28 дней на 9,5-10,5 кг по сравнению с традиционной технологией.

L. Zasukha. Improvement of the methods of housing and feeding the lactating sows.

It has been elaborated the way of feeding of sows with piglets, due to it at the temperature of air more 27°C in the premise the distribution of feed-stuff is carried out by the scheme: in the evening (21.00 (9 p.m.)), in the morning (5.00 (5a.m.)) and in the afternoon (13.00 (1p.m.). At the temperature less 27ºC the distribution of feed-stuff is carried out by the scheme: in the morning (9.00 (9 a.m.)), in the afternoon (15.00 (3 p.m.)) and in the evening (21.00 (9 p.m.)).
The feeding of lactating sows by the elaborated method has promoted better eating of mixed fodder, that led to the increase of piglets growing and developing. The difference between 28th days control groups and those under control was 8,60 kg and 9,56 kg accordingly.
To improve the comfort at housing animals it has been elaborated the way according to which the decreas of the temperature accurs stepwise at the temperature of air in the room the system of water irrigation, gives water as drops on the sows’ body at the temperature of air 32°C in the room the water is given by thin stream on the sows’ body. Using of the offered way furthered the increasing of the weight of the piglets in 28th days’ on 9.5-10.5 kg comparatively with the traditional technology and on 5.0-6.4 kg comparatively with the system of thin dispersion of water.

Випуск №3 (95), 2017

Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів

УДК 636.2.034/57.087

О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
О. І. Потриваєва, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Для визначення впливу різних факторів на рівень молочної продуктивності корів нами було використано лінійну модель змішаного типу, що у якості рандомізованого фактора включала генотип бугая-плідника, а у якості фіксованих – номер лактації, рік народження та сезон отелення корів. Всього в аналіз включено дані щодо 526 лактацій у 113 корів червоної степової породи, що утримувалися в умовах ДП “Племрепродуктор “Степове” (Україна, Миколаївська область) протягом 2001-2014 рр. В якості залежної змінної були використані дані щодо надою за десять місяців (M1-M10) та 305 днів лактації (Y305). Нами було встановлено несуттєвий, але вірогідний вплив деяких бугаїв-плідників на надій їх дочок протягом М2…М4, а також високовірогідний вплив номеру лактації. При цьому первістки характеризувалися меншим рівнем молочної продуктивності, тоді як корови під час 8-ї лактації, навпаки, суттєво переважали середнє популяційне значення. Крім того, найвищий рівень молочної продуктивності встановлено у корів, що народилися у 2005, 2007 та 2009 роках, що пов’язано насамперед з підвищенням їх молочної продуктивності у першу половину лактації. А наявність високовірогідного впливу сезону отелення на рівень молочної продуктивності корів проявляється насамперед у збільшенні надоїв (особливо протягом М4…М8) корів із січневими отеленнями, та, навпаки, зменшенням – із отеленнями в червні та липні.

Ключові слова: лінійна модель, номер лактації, рік народження худоби, сезон отелення, молочна худоба.

Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів. (текст статті)

Analysis of the linear models using to assess the influence of different factors on the productivity of dairy cows. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гетя А. А. Застосування BLUP-методу при організації оцінки селекційної цінності свиней в Україні / А. А. Гетя, Й. Доденхофф // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2010. – Випуск 3 (72). – С. 52-55.
2. Даншин В. А. Оценка генетической ценности животных / В. А. Даншин – К. : Аграрна наука, 2008. – 180 с.
3. Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификация племенного материала в животноводстве / [Н. А. Зиновьева, П. М. Кленовицкий, Е. А. Гладырь и др.]. – М. : РУДН, 2008. – 329 с.
4. Кузнецов В. М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию BLUP / В. М. Кузнецов. – Киров : Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003. – 358 с.
5. Крамаренко С. С. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю / С. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 2(2). – С. 187-192.
6. Крамаренко С. С. Нові методи математичного моделювання лактаційних кривих за допомогою інтерполяції / С. С. Крамаренко // В кн. : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті» (Миколаїв, 4-6 вересня 2008 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 159-164.
7. Ryan B. F. MINITAB Handbook : Update for release 16 / B. F. Ryan, B. L. Joiner, J. D. Cryer. – Pacific Grove, CA, USA: Brooks/Cole Publishing Co., 2012. – 560 p.
8. Wood P. D. P. The relationship between the month of calving and milk production / P. D. P. Wood // Animal Science. – 1970. – V. 12. – №. 2. – P. 253-259.
9. Miller P. D. Joint influence of month and age of calving on milk yield of Holstein cows in the northeastern United States / P. D. Miller, W. E. Lentz, C. R. Henderson // Journal of Dairy Science. – 1970. – V. 53. – №. 3. – P. 351-357.
10. Ray D. E. Season and lactation number effects on milk production and reproduction of dairy cattle in Arizona / D. E. Ray, T. J. Halbach, D. V. Armstrong // Journal of Dairy Science. – 1992. – V. 75. – №. 11. – P. 2976-2983.
11. Ptak E. Interaction of age and month of calving with year of calving for production traits of Ontario Holsteins / E. Ptak, H. S. Horst, L. R. Schaeffer // Journal of Dairy Science. – 1993. – V. 76. – №. 12. – P. 3792-3798.
12. Abate A. L. Seasonal variation of milk persistency of Kenana×Friesian crossbred dairy cows under confinement feeding in a hot environment / A. L. Abate, M. Atta, R. N. Anthony // Animal Science Journal. – 2010. – V. 1. – №. 1. – P. 13-18.

C. С. Крамаренко, А. И. Потриваева. Анализ использования линейных моделей для оценки влияния различных факторов на продуктивность коров.

Для определения влияния различных факторов на уровень молочной продуктивности коров нами была использована линейная модель смешанного типа, которая в качестве рандомизированного фактора включала генотип быка-производителя, а в качестве фиксированных – номер лактации, год рождения и сезон отёла коров. Всего в анализ включены данные по 526 лактациям у 113 коров красной степной породы, которые содержались в ГП “Племрепродуктор “Степовой” (Украина, Николаевская область) в течение 2001-2014 гг. В качестве зависимой переменной были использованы данные по удоям за десять месяцев (M1-M10) и за 305 дней лактации (Y305). Нами было установлено несущественное, но достоверное влияние некоторых быков-производителей на удои их дочерей в течение М2…М4, а также высоко достоверное влияние номера лактации, при этом, первотелки характеризовались более низким уровнем молочной продуктивности, тогда как у коров восьмой лактации, отмечено существенное превышение удоев относительно среднего популяционного значения. Высокий уровень молочной продуктивности установлен для коров, родившихся в 2005, 2007 и 2009 годах, что связано, прежде всего, с повышением их молочной продуктивности в первую половину лактации. А наличие высокодостоверного влияния сезона отела на уровень молочной продуктивности коров проявляется прежде всего в увеличении удоев (особенно в М4…М8) коров с январским отелами, и уменьшением – с отелами в июне и июле.

S. Kramarenko, O. Potryvaieva. Analysis of the linear models using to assess the influence of different factors on the productivity of dairy cows.

To determine the influence of various factors on the milk yield of cows, we used a linear model of a mixed type, as a randomized factor, the genotype of a bull-producer, and as fixed – the number of lactation, the year of birth and the calving season of cows. In total, data on 526 lactations per 113 red steppe cows were included in the analysis, which were kept under the conditions of the State Enterprise “Plemreproduktor Stepovoy” (Ukraine, Mykolayiv region) during 2001-2014. Data on milk yield for 10 months were used as a dependent variable (M1-M10) and 305 days of lactation (Y305). It was found insignificant, but possible influence by some bulls on the yield of milk of their daughters during M2 … M4 also it is reliable the influence of the yield number where in the first-roots are characterised by lower milk productivity, while the cows of the eighth lactation have the exceeding average indicators. In addition, a high level of milk productivity is established for cows born in 2005, 2007 and 2009, that the primarily connected with an increase in their milk productivity in the first half of lactation. And the presence of a highly probable effect of calving season on the level of milk productivity of cows is manifested primarily in the increase in milk yields (especially in M4 … M8) in January calving, and, conversely, with calving in June and July.

Випуск №3 (95), 2017

Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні

УДК 636.03

М. Г. Повод, доктор сільськогосподарських наук, професор
Сумський національний аграрний університет

О. І. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, професор
Полтавська державна аграрна академія

А. А. Гетя, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ

У роботі представлено порівняльний аналіз якості туш, отриманих від імунокастрованих та хірургічно кастрованих кнурів. Встановлено, що туші імунокастрованх кнурів мали меншу товщину шпику по всій туші, вищий вміст м’язової тканини, а також переважали хірургічно кастрованих за вмістом великокускових напівфабрикатів (ошийок, корейка, м’ясо окосту).

Ключові слова: кнури, імунокастрація, хірургічна кастрація, якість туш.

Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні. (текст статті)

The usage of immunocastration for improvement of boars’ carcass quality in Ukrainian industrial farms. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Denvera, S. Consumer preferences for pig welfare – Can the market accommodate more than one level of welfare pork? / S. Denvera, P. Sandøea, T. Christensena // Meat Science. – 2017. – Vol. 129, P.140–146.
2. European Union. Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs. OJ L 47, 18.2.2009.
3. Moorea, K.L. Boar taint, meat quality and fail rate in entire male pigs and male pigs immunized against gonadotrophin releasing factor as related to body weight and feeding regime. / K.L. Moorea, B.P. Mullanc, F.R. Dunsheaa // Meat Science. 2017. – Vol.125. – P.95–101.
4. Кравченко, О.І. Перспективи запровадження нової нормативної бази оцінки якості туш свиней в Україні / О.І. Кравченко, Д.А. Гетя // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2011. – Вип.58. – С.37-41.
5. Oliver, M.A. ALCASDE – Final report. 2009. http://www.alcasde.eu.
6. Weiler, U. Einfluss von Geschlecht, Genotyp und Mastendgewicht auf die Androstenon- und Skatolkonzentration im Fett von Mastschweinen / U. Weiler, M. Dehnhard, E. Herbert, R. Claus // Die Ebermast, Angewandte Wissenschaft. 1995. – Heft 449. S.14-32.
7. Selection for high and low level of 5 α- androst-16-en-3- one in boars. I. Direct and correlated response of endocrinological traits. / H. Willeke, R. Claus, E. Müller [etc] // Journal Animal Breeding and Genetics. – 1987. – 104, 64-73.
8. Effect of live weight and dietary supplement of raw potato starch on the levels of skatole, androstenone, testosterone and oestrone sulphate in entire male pigs. / G. Zamaratskaia, J. Babol, H.K. Andersson [etc] // Livestock Production Science. – 2005. – Vol.93, Issue 3. – P. 235-243.
9. Frieden, L. Breeding for reduced boar taint. / L. Frieden, C. Looft, E. Tholen // Lohman Information. – 2011. – Vol.46(1). – P. 21-27.
10. Frieden1, L. Möglichkeiten zur Reduktion von geschlechtsbedingten Geruchsabweichungen am Schlachtkörper von männlichen, unkastrierten Mastschweinen Teil 2: Genetische Fundierung des Merkmals Ebergeruch und genetische Beziehungen zu paternalen und maternalen Reproduktionsleistungen. / L. Frieden1, C. Große-Brinkhaus, C. Neuhoff [etc] // Züchtungskunde. – 2014. – H.86, (5/6). – S. 319–341.
11. Hofmo, PO. Sperm sorting and low dose insemination in the pig an update. / PO. Hofmo // Acta Vet Scand. – 2006. – 48. – P.11.
12. American veterinary medical association. Literature Review on the Welfare Implications of Swine Castration. – May 29. 2013, 5p. – https://www.avma.org/KB/Resources/LiteratureReviews/Documents/swine_castration_bgnd.pdf.
13. Backus, Gé. Human nose scoring system for boar taint. / Presentation at the IPEMA 2nd Annual meeting. – Prague, February 2017.
14. Hart, J., Crew, A., McGuire, N. and Doran, O. (2016) Sensor and method for detecting androstenone or skatole in boar taint. EP2966441 A1. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/28667.
15. Meinert, L., Dall Aaslyng, M. The use of tainted meat. Presentation at the IPEMA 2nd Annual meeting. February 2017, Prague.
16. CA COST Action CA15215 (2016-2018)- Innovative approaches in pork production with entire males – IPEMA http://www.ca-ipema.eu/.
17. Giri, SC. Chemical castration in pigs. / SC. Giri, BPS. Yadav, SK. Panda // Indian Journal of Animal Science. – 2002. – 72. – P. 451-453.
18. Suppression of androstenone in entire male pigs by anabolic preparations. / A. Daxenberger, M. Hageleit, W. Kraetzl [etc] // Livestock Production Science. – 2001. – Vol.69. – f P. 139-144.
19. A review of the welfare consequences of surgical castration in piglets and the evaluation of non-surgical methods. / A. Prunier, M. Bonneau, EH. von Borell [etc] // Anim Welf. – 2006. – Vol.15. – P.277–89.
20. Effect of immunocastration in group-housed commercial fattening pigs on reproductive organs, malodorous compounds, carcass and meat quality/ M. Skrlep, N. Batorek, M. Bonneau [etc] // Czech J. Anim. Sci. – 2012. – Vol. 57. – P. 290–299.
21. Effect of a gonadotropin-releasing hormone vaccine (Improvac (TM)) on steroid hormones, boar taint compounds and performance in entire male pigs. / G. Zamaratskaia, H. Andersson, G. Chen [etc] / Reprod Domest Anim. – 2008. – Vol.43. – P.351-359.
22. Early vaccination with Improvac®: effects on performance and behaviour of male pigs. / K. Andersson, C. Brunius, G. Zamaratskaia, K. Lundström, // Anim. – 2011. – FirstView:1-9.
23. Growth performance, carcass characteristics and meat quality of group-penned surgically castrated, immunocastrated (Improvac) and entire male pigs and individually penned entire male pigs. / C. Pauly, P. Spring, J.V. O’Doherty [etc] // Animal. – 2009. – Vol. 3(7). – P. 1057-1066.
24. Skrlep, M. Comparison of entire male and immunocastrated pigs for dry-cured ham production under two salting regimes. / M. Skrlep, M. Čandek-Potokar, N. B. Lukač [etc] // Meat science. – 2016. – Vol.111, – P. 27-37.
25. Національний стандарт України. Свині для забою. Технічні умови. Зміна №1 до ДСТУ 4718:2007. Київ, Мінекономрозвитку України, 2014.

М. Г. Повод, О. И. Кравченко, А. А. Гетя. Использование иммунокастрации для улучшения качества туш хряков в условиях промышленного производства свинины в Украине.

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа качества туш, полученных от иммунокастрированных и хирургически кастрированных хряков. Установлено, что туши иммунокастрированных хряков имели меньшую толщину шпика по всей туше, болеем высокое содержание мышечной ткани, а также превосходили хирургически кастрированных по содержанию крупнокусковых полуфабрикатов (ошеек, корейка, мясо окорока).

M. Povod, O. Kravchenko, A. Getya. The usage of immunocastration for improvement of boars’ carcass quality in Ukrainian industrial farms.

In this article the results of comparative analyze of carcass quality of immunocastrated versus surgically castrated boars are shown. It has been determined that the carcasses, obtained from immunocastrated boars, had lower backfat level over the whole carcass and higher meat content. They also had higher content of semi-finished products like neck, loin, ham.

Випуск №3 (95), 2017

Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження

УДК 636.223:612.11

О. І. Колісник, кандидат сільськогосподарських наук
В. Г. Прудніков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Харківська державна зооветеринарна академія

Біохімічний аналіз крові було проведено на бугайцях абердин-ангуської породи британського та вітчизняного походження. Дослідження проводили за умов цілорічного вигульного утримання без приміщень у Східному регіоні України. Отримані результати не виходили за межі фізіологічної норми. Це свідчить про здоров’я піддослідного молодняку і високий рівень перебігу обмінних процесів в організмі бугайців. Отже, тварини обох груп мають гарну адаптаційну здатність до умов цілорічного вигульного утримання без приміщень на Сході України. Це, в свою чергу, сприяє реалізації молодняком генетичного потенціалу м’ясної продуктивності.

Ключові слова: абердин-ангуська порода, гематологічні показники, біохімічний склад, кров, адаптація.

Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження. (текст статті)

Haematological values of blood of Aberdeen Angus breed bull calves of various origin. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Шичкин Д. Г. Племенные ресурсы и мясная продуктивность абердин-ангусской породы черной и красной масти в зоне поволжья : дис. … кандидата с.-х. наук : 06.02.10 / Шичкин Дмитрий Геннадьевич. – п. Лесные Поляны, Московская обл., 2015. – 100 с.
2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / [Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка та ін.]. – К. : Вища освіта, 2009. – 280 с.
3. Гематологические показатели крови абердин-ангусского скота / В. М. Габидулин, С. А. Алимова, М. В. Тарасов, Н. В. Мищенко // Вестник мясного скотоводства. – Оренбург, 2014. – № 4 (87). – С. 42–47.
4. Литвинов К. С. Гематологические показатели молодняка красной степной породы / К. С. Литвинов, В. И. Косилов // Вестник мясного скотоводства. – 2008. – Т. 1, № 61. – С. 148–154.
5. Иргашев Т. А. Гематологические показатели бычков разных генотипов в горных условиях Таджикистана / Т. А. Иргашев, В. И. Косилов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – № 1 (45). – С. 89–91.
6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : справ. пособие /[А. П. Калашников и др.] : 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – 426 с.
7. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.

А. И. Колесник, В. Г. Прудников. Гематологические показатели крови бычков абердин-ангусской породы различного происхождения.

Биохимический анализ крови был проведен на бычках абердин-ангусской породы британского и отечественного происхождения. Исследования проводили в условиях круглогодичного выгульного содержания без помещений в Восточном регионе Украины. Полученные результаты не выходили за пределы физиологической нормы. Это свидетельствует о здоровье подопытного молодняка и высоком уровне протекания обменных процессов в организме бычков. Следовательно, бычки обеих групп имеют хорошую адаптационную способность к условиям круглогодичного выгульного содержания без помещений на Востоке Украины. Что, в свою очередь, способствует хорошей реализации молодняком генетического потенциала мясной продуктивности.

O. Koliskyk, V. Prudkikov. Haematological values of blood of Aberdeen Angus breed bull calves of various origin.

The biochemical analysis of blood was carried out on bull calves of the Aberdeen Angus breed of British and Ukrainian origin. The research was carried out in conditions of a year-round outdoor breeding without premises in the Eastern region of Ukraine. Therefore, the bulls of both groups have good capacity of adaptation to the conditions of year-round outdoor breeding without premises in the East of Ukraine. But the bull calves of domestic origin had some advantage over the values of bull calves of British origin, which, in turn, contributes to a better fulfilment of the genetic potential of beef production by the young stock.

Випуск №3 (95), 2017

Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області

УДК 504.062.2 (477.64)

Ю. В. Чебанова, аспірант
Науковий керівник – д. б. н., професор Лисенко В. І.
Таврійський державний агротехнологічний університет

У статті представлено основні методи для дослідження антропогенного впливу та стану регіонального природокористування Запорізької області. На основі існуючих методик і правил визначено чотири головні етапи дослідження та створено алгоритм, який відображає послідовність і зумовленість порядку дослідження антропогенного впливу на ландшафти Запорізької області.

Ключові слова: антропогенний ландшафт, регіональне природокористування, еколого-ландшафтознавчий аналіз, Запорізька область.

Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області. (текст статті)

Research methodology of regional nature management in Zaporizhia region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Lysenko V. Modern state of natural landscape complexes of Zaporizhzhya area / V. Lysenko, Y. Chebanova // TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 16, No3. – Lublin – Rzeszow, 2016. – P. 101 – 108.
2. Чебанова Ю.В. Общая характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Запорожской области (Украина) / Ю.В. Чебанова – Кишоварз; Душанбе : Таджикский аграрный университет – 2017. – № 2. – С. 31-33.
3. Чебанова Ю.В. Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області / Ю.В. Чебанова // Біоресурси і природокористування. – К. : НУБіП, 2017. – №1-2. – С. 45-53.
4. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства / В.М. Пащенко. – К.: [Б.в.], 1999. – 284 с.
5. Гродзинський М.Д. Пiзнання ландшафту: мiсце i простiр. Том 1 / М.Д. Гродзинський. – К. : Київський національний університет, 2005. – 432 с.
6. Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство / Г.І. Денисик. – Вінниця : Едельвейс, 2012. – 336 с.
7. Маринич О.М. Фізична географія України : підручник / О. М. Маринич, П. Г. Шишенко.– К. : Знання, КОО, 2006. – 511с.
8. Маринич А.М. Природа Украинской СССР. Ландшафты и фізико-географическое районирование / А.М. Маринич, В.М. Пащенко, П.Г. Шищенко. – К. : Наук. думка, 1985. – 224 с.
9. Маринич О.М. Наукові засади дослідження ландшафтного різноманіття України / О.М. Маринич // Проблеми ландшафтного різноманіття України : збірник наукових праць. – К., 2000. – С. 11-16.
10. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – К. : Выща шк., 1988. – 192 с.

Ю. В. Чебанова. Методика исследования регионального природопользования Запорожской области.

В статье представлены основные методы для исследования антропогенного воздействия и состояния регионального природопользования Запорожской области. На основе существующих методик и правил выделены четыре главных этапа исследования и создан алгоритм, который отражает последовательность и обусловленность порядка исследования антропогенного воздействия на ландшафты Запорожской области.

Y. Chebanova. Research methodology of regional nature management in Zaporizhia region.

The main methods for studying the anthropogenic impact and the state of regional nature management of Zaporizhia region have been considered in the article. On the basis of existing methods and rules the four main stages of the study have been identified and the algorithm that reflects the sequence and conditionality of the procedure for anthropogenic impact on the landscapes of Zaporizhia region has been developed.

Випуск №3 (95), 2017

Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників

УДК 631.526.3.003.13:633.11:551.515:57.047

В. В. Любич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський національний університет садівництва

Статтю присвячено вивченню продуктивності сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників. Встановлено, що врожайність зерна пшениці залежить від погодних умов вегетаційного періоду, висоти рослин, стійкості до вилягання та ураження збудниками грибкових хвороб. Найвищу врожайність (10,0–11,0 т/га) та стабільність мали сорти Ужинок, Паннонікус, Емеріно, Ac Meckinon і лінії пшениці щільноколосої Уманчанка та LPP 1314. Вміст білка не залежить від еколого-географічного походження сорту пшениці, проте гібридизація Tr. aestivum / Tr. spelta та Tr. aestivum / амфіплоїд (Tr. durum / Ae. tauschii) забезпечує підвищення вмісту білка на 23-58%. Рослини сортів Кохана, Кулундинка, Паннонікус, ліній Уманчанка, Ефіопська 1, LPP 1314, LPP 2793, LPP 3118 і NAK46/12 формують найвищий та найстабільніший вміст білка в зерні – від 14,3 до 21,0%. Найвищими врожайністю та вмістом білка з високою стабільністю характеризуються сорт пшениці м’якої Паннонікус, лінія LPP 1314 і пшениця щільноколоса.

Ключові слова: пшениця щільноколоса, ефіопська, м’яка, сорт, лінія, врожайність, білок, погодні умови, висота рослин, індекс ураження, стійкість до вилягання.

Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників. (текст статті)

Productivity of wheat varieties and strains depending on abiotic and biotic factors. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Блажевич Л. Ю. Вплив агрометеорологічних факторів на тривалість етапів на продуктивність тритикале ярого / Блажевич Л. Ю. // Науковий вісник Київського НАУ. – 2008. – Вип. 123. – С. 87–93.
2. Роль сорта в формировании урожая / Амелин А. В., Азарова Е. Ф., Куликов Н. И. и др. // Земледелие. – 2002. – №1. – С. 42.
3. Бойко П. Потенциальная продуктивность зерновых культур в севооборотах. / Бойко П., Коваленко Н. // Зерно. – №4. – С. 20–23.
4. Lohrmann J. Plant Two-Component Signalling Systems and the Role of Response Regulators / Lohrmann J., Harter K. // Plant Physiol. – 2002. – V. 128. – P. 363–369.
5. Соколов В. М. Потенціал нових сортів та гібридів / Соколов В. М. // Насінництво. – 2009. – №9. – С. 1–5.
6. Кочмарський В. С. Нові генотипи пшениці озимої м’якої з підвищеним потенціалом адаптивності, продуктивності та якості зерна / Кочмарський В. С. // Вісник аграрної науки. – 2011. – №12. – С. 40–43.
7. Кірізій Д. А. Продуктивність та особливості реутилізації азоту в контрастних за якістю зерна рослин озимої пшениці різних генотипів / Кірізій Д. А., Лісневич Л. О., Починок В. М. // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2008. – Т. 40, №1. – С. 23–31.
8. Кульбіда М. Усі сорти пшениці нарощують вміст білка в зерні у міру зменшення географічної широти / Кульбіда М., Адаменко Т. // Агроном. – 2008. – №1. – С. 84–85.
9. Bultynck L. Control of leaf growth and its role in determining variation in plant growth rate from an ecological perspective / Bultynck L., Fiorani F., Lambers H. // Plant Biology. – 1999. – Vol. 1. – P. 13–18.
10. Zakcharchenko N. A. Same aspects of growth in vegetative segments of the main shoot of spring wheat / Zakcharchenko N. A. // Annual wheat newsletter. Kansas State University. – Manhatten,1998. – Vol. 44. – P. 47–49.
11. Garcia-Molina M. D. Characterization of Changes in Gluten Proteins in Low-Gliadin Transgenic Wheat Lines in Response to Application of Different Nitrogen Regimes / Garcia-Molina M. D., Barro F. // Front Plant Sci. – 2017. – Vol. 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28289425.
12. Основи наукових досліджень в агрономії / Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. – К., 2005. – 286 с.
13. Chaddock R. E. Exercises in statistical methods / Chaddock R. E. – Houghton, 1952. – 166 p.

В. В. Любич. Продуктивность сортов и линий пшениц в зависимости от абиотических и биотических факторов.

Статья посвящена изучению продуктивности сортов и линий пшеницы в зависимости от абиотических и биотических факторов. Установлено, что урожайность зерна пшеницы зависит от погодных условий вегетационного периода, высоты растений, устойчивости к полеганию и поражению возбудителями грибковых болезней. Наибольшую урожайность (10,0–11,0 т/га) и стабильность имели сорта Ужынок, Панноникус, Емерино, Ac Meckinon, линии пшеницы компактной Уманчанка и LPP 1314. Содержание белка не зависит от эколого-географического происхождения сорта пшеницы, однако гибридизация Tr . aestivum / Tr. spelta и Tr. aestivum / амфиплоид (Tr. durum / Ae. tauschii) обеспечивает повышение содержания белка на 23–58 %. Растения сортов Кохана, Кулундинка, Панноникус, линий Уманчанка, Эфиопская 1, LPP 1314, LPP 2793, LPP 3118 и NAK 46/12 формируют от 14,3 до 21,0 % белка в зерне. Однако наибольшой урожайностью и высокоим содержанием белка с высокой стабильностью характеризуются сорт пшеницы мягкой Панноникус, линия LPP 1314 и пшеница компактная.

V. Liubych. Productivity of wheat varieties and strains depending on abiotic and biotic factors.

The article is devoted to the study of the productivity of wheat varieties and strains depending on abiotic and biotic factors. It is determined that the yield of wheat grain depends on weather conditions of the growing season, plant height, resistance to lodging and damage by pathogens of fungal diseases. Uzhynok, Pannonicus, Emerino and Ac Meckinon varieties, Umanchanka and LPP 1314 club wheat strains have the highest yield (10.0–11.0 t/ha) and stability. The protein content does not depend on the ecological and geographical origin of the wheat variety but hybridization of Tr. Aestivum/ Tr. Spelta and Tr. aestivum/ amphiploid (Tr. durum/ Ae. tauschii) provides an increase in protein content by 23–58 %. Kokhana, Kulundynka and Pannonicus varieties and Umanchanka, Ethiopian 1, LPP 1314, LPP 2793, LPP 3118 and NAK46/12 strains form the highest and most stable protein content in grain, from 14.3 to 21.0 %. However, Pannonicus soft wheat variety, LPP 1314 strain and club wheat are characterized by the highest yield and the highest protein content with high stability.

Випуск №3 (95), 2017

Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції

УДК 633.854

Л. М. Гирля, кандидат хімічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено огляд літератури із сучасного стану родючості ґрунтів та його впливу на врожайність і якість сільськогосподарських культур. Обгрунтовано, що найкращі умови для досягнення високої продуктивності рослин, а також підтримання родючості ґрунту створюються за повного виконання основних законів землеробства та елементів технології їх вирощування.

Ключові слова: родючість ґрунтів, поживний режим ґрунту, продуктивність та якість сільськогосподарських культур, мінеральні та органічні добрива.

Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції. (текст статті)

Maintaining Ukraine’s soil fertility is a key to improving the quality of agricultural products. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Балаєв А. Д. Родючість ґрунту, її кількісна та якісна оцінка / А. Д. Балаєв // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2006. – Спец. випуск до VІІ з’їзду УТҐА. – Книга третя. – С. 4–6.
2. Баланс поживних речовин у ґрунтах України та його динаміка / [ В. О. Греков, Л. В. Дацько, Н. Д. Пошедів та ін. ] // Охорона родючості ґрунтів. – 2008. – Вип. 4. – С. 46-50.
3. Васильев А. Н. Современные подходы к решению проблемы загрязнения почв тяжелыми металлами / А. Н. Васильев, А. И. Мартыненко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 5. – С. 47 – 53.
4. Василенко М. Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції / М. Г. Василенко // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 22 – 30.
5. Волкогон В. В. Мікробіологічні препарати у землеробстві. Теорія і практика / В. В. Волкогон – К. : Аграрна наука, 2006. – 312 с.
6. Волощук М. Д. Заходи щодо відтворення родючості деградованих земель, відведених на консервацію / М. Д. Волощук // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 4. – С.30 – 34.
7. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої в роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту / [В. Ф. Голубченко, М. В. Лісовий, Е. В. Куліджанов та ін.] // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 51 – 55.
8. Гамаюнова В. В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В. В. Гамаюнова // Екологія. – 2008. – № 68. – С. 35 – 38.
9. Голик В. С. Создание сортов яровой мягкой и твердой пшеницы с высокими хлебопекарными и макаронными свойствами в Институте растениеводства им. В. Я. Юрьева / В. С. Голик // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва : матер. міжнар. конф. – Х. : Інститут рослиництва, 2001. – С. 19 – 28.
10. Горевая А. И. Гуминовые вещества / А. И. Горевая, Д. С. Орлов, О. В. Щербенко. – К. : Наукова думка, 1995. – 304 с.
11. Дацько Л. В. Екологічні та економічні аспекти сталого землекористування для відтворення родючості ґрунтів / Л. В. Дацько, М. І. Майстренко // Охорона родючості ґрунтів. – 2012. – Вип. 8.– С.24 – 39.
12. Дмитренко В. Л. Эколого-экономические проблемы использования земель / В. Л. Дмитренко, Д. И. Бамбиндра, В. Д. Морщавка – Запорожье, 1994. – 102 с.
13. Касимов А. М. Современные проблемы Украины при обращении с непригодными и запрещенными к применению средствами защиты растений / А. М. Касимов, И. В. Варнавская // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : зб. наук. ст. – Х. : Райдер, 2007. – Т. 2. – С.40 – 44.
14. Кимаковська Н. О. Особливості поведінки важких металів у системі ґрунт – рослина / Н. О. Кимаковська // Агроекологічний журнал. – 2005. – №3. – С. 87 – 88.
15. Колодій А. М. Сидерація – основа відтворення родючості ґрунтів у реформованих господарствах Львівщини / А. М. Колодій, М. М. Шило, О. В. Курило // Охорона родючості ґрунтів. – 2010. – Вип. 6. – С.95 – 100.
16. Лысенко Е. Г. Эколого-экономическая эффективность использования земли (теория, методология, практика) / Е. Г. Лысенко – Ростов – на – Дону : Полиграф, 1994. – 199 с.
17. Мартиненко В. М. Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку / В. М. Мартиненко // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 163 – 173.
18. Про стан родючості ґрунтів України : національна доповідь / за ред. Балюка С. А., Медвєдєва В. В., Тараріко О. Г. та ін. – К., 2010. – 111 с.
19.Про стан родючості ґрунтів України : національна доповідь // Посібник українського хлібороба. – 2011. – С.41– 69.
20.Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів. / Б. С. Носко : ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського – Х. : 13 типографія, 2006. – 239 с.
21. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д. С. Орлов – М. : МГУ, 1990. – 325 с.
22.Патика В. П. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / В. П. Патика, М. П. Патика // Сільськогосподрська мікробіологія. – 2006. – Вип. 4. – С.7 – 20.
23. Поліпшення родючості ґрунту, продуктивності сільськогосподарських культур та аграрно-екологічної обстановки – головне завдання хлібороба / [Л. Д. Глущенко, З. Г. Троценко, С. Г. Брегеда та ін.] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. – Вип. 4. – Т. 2. – С.23 –27.
24. Самохвалова В. Л. Аспекты изучения и оценка состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва – растение / В. Л. Самохвалова, А. И. Фатеев, И. М. Журавлева // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 28 – 36.
25. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства / [ В. В. Медвєдєв, С. Ю. Булигін, С. А. Балюк та ін. ] ; за ред. В. В. Медвєдєва, М. В. Лісового. – Х. : ШТРІХ, 2001. – 100 с.
26. Тараріко О. Г. Механізми і технології контролю родючості ґрунтів / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, Л. В. Дацько // Охорона родючості ґрунтів. – 2012. – Вип. 8. – С.185 – 193.
27.Функціонування мікробних угруповань в умовах антропогенного навантаження / [К. І. Андреюк, Г. О. Іутинська, А. Ф. Античук та ін.] – К. : Обереги, 2001. – 240 с.
28. Шапоренко А. И. Эколого-экономические аспекты землеустройства в ходе реформирования земельных отношений / А. И. Шапоренко – Донецк : Норд-пресс ; ДонГАУ, 2003. – 387 с.
29. Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив на поживний режим ґрунту за вирощування пшениці твердої ярої / Д. М. Шевніков // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 2. – С. 203 – 206.
30.Юрченко А. І. Моніторинг довкілля в в місцях розташування накопичень пестицидів / А. І. Юрченко, А. С. Воронкін // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною інформаційною безпекою в регіонах : тези допов. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф. – К., – 2004. – С.140 – 141.

Л. Н. Гирля. Сохранение плодородия почв Украины – залог улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

В статье представлен обзор литературы по современному состоянию плодородия почв и его влияния на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Обосновано, что наилучшие условия для достижения высокой продуктивности растений, а также восстановления плодородия почв могут быть созданы при полном выполнении основных законов землделия и элементов технологии их выращивания.

L. Girlya. Maintaining Ukraine’s soil fertility is a key to improving the quality of agricultural products.

The article presents a review of the literature on the current state of soil fertility and its impact on the yield and quality of agricultural crops. It is substantiated that the best conditions for achieving high plant productivity, as well as restoration of soil fertility, can be created with full implementation of the basic laws of farming and elements of the technology for their cultivation.

Випуск №3 (95), 2017

Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України

УДК 631.53.048:633.17(477.7)

О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Чернова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено залежність густоти стояння рослин сортів сорго цукрового залежно від різних норм висіву насіння в умовах півдня України. Встановлено, що густота стояння рослин сорго цукрового в проведених дослідженнях відрізнялася у всіх сортів за варіантами норм висіву насіння й була найбільш високою по сорту-стандарту Сило 700 Д.

Ключові слова: сорго цукрове, норма висіву, густота стояння рослин, Фаворит, Сило 700Д, Силосне 42.

Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України. (текст статті)

The influence of seed rates on the formation of density of sweet sorghum varieties in the conditions of the South steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Сторожик Л. І. Перспективи вирощування сорго цукрового, як альтернативного джерела енергії / Л. І. Сторожик // Цукрові буряки. – 2011. − № 2. – С. 20 − 21.
2. Продуктивність сорго цукрового (Sorghum sacchartum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин / В. Л. Курило, Н. О. Григоренко, О.О. Марчук, І. Р. Фуніна // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2013. – №3. – С.8-12.
3. Соргові культури : технологія, використання, гібриди та сорти: [рекомендації] / А. В. Черенков, М. С. Шевченко, Б. В. Дзюбецький [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. – 63 с.
4. Болдирєва Л. Л. Технологія вирощування сорго / Л. Л. Болдирєва, В. П. Бондаренко // Кримський агротехнологічний університет. – 2007. – № 6 (953). – С. 2.
5. Болдырева Л.Л. Методические рекомендации по выращиванию сорговых культур / Л. Л. Болдырева, В. П. Бондаренко. Симферополь, 2007. – 28 с.
6. Каракальчев А. С. Сорго в пустыне / А. С. Каракальчев, Т. С. Рахимбеков, В. М. Макаров, П. С. Русаков // Кукуруза и сорго. – 1985. – № 4. – С. 24-25.
7. Гвинджилия С. Т. Подбор и сравнительная оценка продуктивности сортообразцов сахарного сорго в условиях Нижнего Поволжья : автореферат дис. кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.09, 06.01.05 / Сарат. гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова. Саратов, 2006.

А. В. Чернова, О. А. Коваленко. Влияние норм высева семян на формирование густоты стояния растений сортов сорго сахарного в условиях юга Украины.

В статье приведены показатели густоты стояния растений сортов сорго сахарного в зависимости от различных норм высева семян в условиях юга Украины. Установлено, что густота стояния растений сорго сахарного в проведенных исследованиях отличалась у всех сортов по вариантам норм высева семян и была самой высокой у сорта-стандарта Сила 700 Д.

A. Chernova, O. Kovalenko. The influence of seed rates on the formation of density of sweet sorghum varieties in the conditions of the South steppe of Ukraine.

The article contains the indicators of standing sweet sorghum varieties plants which depend on different rates of seed sowing in the conditions of the south Steppe of Ukraine. It was established that the density of standing of sweet sorghum varieties plants in the studies was different in all varieties in the variants of seed sowing norms and was the highest in the Silo 700 D.

Випуск №3 (95), 2017