А. І. Кривенко, Ефективність нагромадження органічної маси сидеральних культур залежно від обробітку ґрунту в Південному Степу України

УДК 631.147:631.874:631.51(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-11

А. І. Кривенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Визначено ефективність нагромадження органічної маси різних сидеральних культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту в посушливих умовах Південного Степу України. Завдяки застосуванню системи безполицевого мілкого обробітку покращувалася структура ґрунту, рослинні рештки захищали його від водної та вітрової ерозії, створювалися сприятливі умови для ґрунтових мікроорганізмів. З’ясовано, що горох у чистому посіві використовувати на зелене добриво недоцільно.

Ключові слова: органічна маса, урожайність, сидеральні культури, пшениця озима, обробіток ґрунту.

Ефективність нагромадження органічної маси
сидеральних культур залежно від обробітку ґрунту
в Південному Степу України
(текст статті)

Efficiency of siderial cultures organic mass accumulation in dependence on soil treatment in south steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Дегодюк Е.Г. Культура сидерації / Е.Г. Дегодюк, С.Ю. Булигін. – К.: Аграрна наука, 2013. – 80 с.
 2. Коваленко Н.П. Історичні аспекти зародження і розвитку наукових знань про сидеральні сівозміни / Н.П. Коваленко // Сільський господар. – Львів, 2012. – №11–12. – С. 27–33.
 3. Lewis D.V. Cellulase in Nereis virens / D.V. Lewis, P.J. Whitney // Nature. – 2003. – №5167. – Р. 603–604.
 4. Potter J.F. Metabolism / J.F. Potter, P. Levin, R.A. Anderson. – 1995. – 204 p.
 5. Korschens M. Zwischen fruchtanbau zur Futternutzung und Gründung – ein Beitrag zur Steigerung der Boden Fruchtbarkeit / M. Korschens // Feldwirtschaft. – 1993. – №8. – P. 361–367.
 6. Бегей С.В. Екологічне землеробство / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 432 с.
 7. Бойко П.І. Сівозміни у землеробстві України: рекомендації / П.І. Бойко, В.Ф. Сайко. – К.: Аграрна наука, 2002. – 146 с.
 8. Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві / П.І. Бойко. – К.: Знання, 1990. – 48 с.
 9. Morris B.W. Trace Elem / B.W. Morris, S.А. MacNeil, C.A. Hardisty // Ned. Biol. – 1999. – №13. – P. 57–61.
 10. Бойко П.І. Як правильно вибрати та використати сидерат / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Пропозиція. – 2017. – №1. – С. 104–107.
 11. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н.П. Коваленко. – К.: Нілан-ЛТД, 2014. – 490 с.
 12. Ruschmann G. Uber Antibiosen und Symbiosen von Bodenoranischen und ihre Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit Regen wum Symbiosen und Anabiosen / G. Ruschmann // Asker und Pflanzenbau. – 1996. – №2. – P. 201–218.
 13. Бердников А.М. Зеленое удобрение – биологизация земледелия, урожай / А.М. Бердников. – Чернигов: Черниговское НПО Элита, 1992. – 192 с.
 14. Волкогон В.В. Біологічні аспекти родючості ґрунтів / В.В. Волкогон // Вісник ХНАУ. – 2011. – №1. – С. 29–36.
 15. Шувар І.А. Виробництво та використання органічних добрив: монографія / І.А. Шувар, О.М. Бунчак, В.М. Сендецький – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 596 с.

А. И. Кривенко. Эффективность нагромождения органической массы сидеральних культур в зависимости от обработки почвы в Южной Степи Украины.

Определена эффективность нагромождения органической массы различных сидеральных культур в короткоротационных севооборотах в зависимости от обработки почвы в засушливых условиях Южной Степи Украины. Благодаря применению системы безотвальной мелкой обработки улучшалась структура почвы, растительные остатки защищали ее от водной и ветровой эрозии, создавались благоприятные условия для почвенных микроорганизмов. Выяснено, что горох в чистом посеве использовать на зеленое удобрение нецелесообразно.

Ключевые слова: органическая масса, урожайность, сидеральные культуры, пшеница озимая, обработка почвы.

 

A. Kryvenko. Efficiency of siderial cultures organic mass accumulation in dependence on soil treatment in south steppe of Ukraine.

Efficiency of accumulation of organic mass of different sideration cultures is certain in shot term crop rotations depending on treatment of soil in the droughty terms of South Steppe of Ukraine. The structure of soil got better due to application of the system of without dumps shallow treatment, vegetable bits and pieces protected it from water and wind erosion, favourable terms were created for soil microorganisms. It is found out that peas in the clean sowing to use on a green fertilizer beside the purpose.

Key words: organic mass, productivity, sideration cultures, wheat winter-annual, treatment of soil.

Повернутися до змісту

kryvenko.pdf
Size: 0.33

А. С. Полторак. Системна таксономія фінансової безпеки

УДК 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-4

А. С. Полторак, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано структуру фінансової безпеки України та правову основу політики держави у даній сфері. Удосконалено теоретичний підхід до трактування категорії «фінансова безпека держави». Досліджуване поняттярозглядається як умови функціонування фінансової системи держави, за яких дія внутрішніх та зовнішніх загроз не спричиняє негативних процесів у даній складній системі та не заважає створенню сприятливих фінансових умов для її сталого розвитку. Фінансова безпека держави кількісно оцінюється за допомогою узагальнення індикаторів стану грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, боргової безпеки та безпеки небанківського фінансового сектора.

Ключові слова: національна безпека держави, економічна безпека, фінансова безпека держави, фінансова система, складна система.

Системна таксономія фінансової безпеки. (текст статті)

System taxonomy of financial security. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Atamanyuk I. P. Forecasting economic indices of agricultural enterprises based on vector polynomial canonical expansion of random sequences / I. P. Atamanyuk, Y. P. Kondratenko, N. N. Sirenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2016. – pp. 458-468.
 2. Chen W. The Global Economic Recovery 10 Years After the Crisis / Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar Lasting Effects ; International Monetary Fund. – 2018, available at: https://goo.gl/ZAd2uG (Accessed 12 October 2018).
 3. Korol I. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine / Inna Korol, Anastasiya Poltorak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – vol. 4. – no. 1(2018). – pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford, 1995. – Р. 1062.
 5. Барановський О. І. Фінансова безпека : [монографія] / Олександр Іванович Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
 6. Басс Д. Я. Фінансова безпека як складова економічної безпеки України / Д. Я. Басс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – С. 5–10.
 7. Бурлуцький С. В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6. – С. 16–21.
 8. Вишневська О. М. Індикатори формування економічної безпеки держави / О. М. Вишневська, О. О. Христенко // ВІсник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 4 (92). – С. 12-22.
 9. Геєць В. М. Концепція економічної безпеки України / В. М. Геєць // Економіст. – 1998. – № 7–9. – С. 63–82.
  10. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с.
 10. Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія / Микола Миколайович Єрмошенко, Кіра Сергіївна Горячева. – К. : Національна академія управління, 2010. – 232 с.
 11. Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека» / В. М. Заплатинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Вип. 5. – С. 90-98.
 12. Лекарь С. І. Економічна безпека України: поняття та сутність термінології / С. І. Лекарь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 3–16.
 13. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири : дис. д-ра екон. наук за спец. 08.00.08 / Олег Михайлович Підхомний ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 455 с.
 14. Приходько В. П. Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави / В. П. Приходько // Агросвіт. – 2013. – № 15. – С. 7–10.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2013. – Режим доступу: https://clck.ru/EYAyV
 16. Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна рада України. – 2018. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page
 17. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : концепція від 15.08.2012 № 569-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – 2012. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80
 18. Прокопенко Н. С. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора / Н. С. Прокопенко, О. О. Лемішко // Агросвіт. – 2011. – № 2. – С. 16-19.
 19. Сіренко Н. М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 7 (93). – С. 101-106.
 20. Юридична енциклопедія : в 6 т. / під ред. Ю. С. Шемученко. – К. : Наукова думка, 1998. – Т. 1. – С. 207.

А. С. Полторак. Системная таксономия финансовой безопасности.

В статье проанализирована структура финансовой безопасности Украины и правовая основа политики государства в данной сфере. Усовершенствован теоретический подход к трактовке категории «финансовая безопасность государства». Исследуемое понятие рассматривается как условия функционирования финансовой системы государства, при которых действие внутренних и внешних угроз не вызывает негативных процессов в данной сложной системе и не мешает созданию благоприятных финансовых условий для ее устойчивого развития. Финансовая безопасность государства количественно оценивается с помощью обобщения индикаторов состояния денежно-кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, долговой безопасности и безопасности небанковского финансового сектора.

Ключевые слова: национальная безопасность государства, экономическая безопасность, финансовая безопасность государства, финансовая система, сложная система.

A. Poltorak. System taxonomy of financial security.

The structure of the financial security of Ukraine and the legal basis of the state policy in the field of the financial security of Ukraine are analyzed. Based on systematized assumptions, on the basis of which the term “security” should be formed, the theoretical approach to the interpretation of the category “financial security of the country” has been improved, which is considered as the conditions for the functioning of the country’s financial system, quantified by means of summarizing , fiscal, tax, debt security and security of the non-banking financial sector, in which the action of internal and external threats does not cause negative processes in this complex system and does not prevent the creation of favorable financial conditions for its sustainable development.

Key words: security, national security, economic security, financial security, financial system, complex system.

Повернутися до змісту

poltorak.pdf
Size: 0.33

Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Теоретичні аспекти процесу відокремлення олії cпособом пресування

УДК 631.363:633.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-16

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2239-4832
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1050-8193
Н. І. Кім, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено аналіз конструктивних рішень шнекових пресів вітчизняного і закордонного виробництва, що застосовуються для різних видів олійних культур. Наведено теоретичні аспекти процесу пресування, зазначено основні технологічні параметри, що впливають на інтенсивність відокремлення олії з мезги, до яких належать: швидкість обертання шнекового валу, ступінь захоплення мезги першим витком, фізико-механічні властивості мезги і ступінь зносу поверхні шнекових витків.

Ключові слова: олійні культури, шнековий вал, параметри роботи, мезга, шнековий олійний прес.

Теоретичні аспекти процесу відокремлення олії
cпособом пресування (текст статті)

Theoretical aspects of oil separation process by pressing. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Щербаков В. Г. Технология получения растительных масел / В. Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 c.
 2. Калошин Ю. А. Технология и оборудование масложировых предприятий / Ю. А. Калошин. – М.: Академия, 2002. – 363 с.
 3. Кошевой Е. П. Оборудование для производства растительных масел /Е. П. Кошевой. – М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с.
 4. Дацишин О. В. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв : навчальний посібник / О. В. Дацишин, А. І. Ткачук, О. В. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
 5. Том’юк В. В. Дослідження розподілу тиску вздовж шнекового вала олійновідтискного преса / В. В. Том’юк // Вісн. Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – №78. – С. 242–249.
 6. Патент UA №49079, В30В9/12. Комбінований шнековий прес для отримання рослинної олії / В. В. Стрельцов, О. А. Горбенко, О. О. Катрич; Заявлено 30.11.2009. Опубліковано 12.04.2010.
 7. Дидур В. А. Влияние противотоков на режим работы шнекового пресса. / В. А. Дидур, В. А. Ткаченко, В. В. Дидур // Праці ТДАТУ. – 2011. – Вип.11, Т. 4. – С.20–34
 8. Том’юк В. В. Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя насіння ріпаку / В. В. Том’юк // Вісн. Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів : ЛНАУ, 2008. – №12, т.2. – С. 598–602.
 9. Ніщенко І. О. Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтиского преса / І. О. Ніщенко, С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. / Конструювання та експлуатація сільськогосподарських машин: Вип. 40, Ч.2. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – С. 186–200.
 10. Ковалишин С. Й. Оптимізація параметрів олієвідтискного преса / С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2010. – №14. – С. 261–269.
 11. Методика расчета зеерной камеры шнекового пресса / В. А. Дидур, В. А. Ткаченко, В. В. Дидур, Ю. А. та ін // Праці ТДАТУ. – 2011. – Вип.11, Т. 4. – С.20–34

Д. В. Бабенко, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. И. Ким. Теоретические аспекты процесса отделения растительного масла способом прессования.

В статье представлен анализ конструктивных решений шнековых прессов отечественного и зарубежного производства, применяемых для различных видов масличных культур. Приведены теоретические аспекты процесса прессования, указаны основные технологические параметры, влияющие на интенсивность отделения масла из мезги, к которым относятся: скорость вращения шнекового вала, степень захвата мезги первым витком, физико-механические свойства мезги и степень износа поверхности шнековых витков.

Ключевые слова: масличные культуры, шнековый вал, параметры работы, мезга, шнековый маслопресс.

Babenko, O. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. Theoretical aspects of oil separation process by pressing.

The article presents the analysis of constructive solutions of screw presses of domestic and foreign production that  used for different types of oilseeds.  The paper indicates the theoretical aspects of the pressing  process and the main technological parameters that influenced on  the intensity of the separation of oil from the pulp, which include: the speed of the screw shaft, the degree of seizing of the pulp by the first turn, the physical and mechanical properties of the pulp and the degree of wear of the surface of the screw turns.

Key words: oilseeds, screw shaft, parameters of work, pulp, oil screw press.

Повернутися до змісту

babenko.pdf
Size: 0.33

М. П. Кунденко, О. Ю. Єгорова, І. М. Шинкаренко, І. І. Бородай, О. М. Кунденко. Measurement of dielectric permeability of biological substances.

УДК 614.89:537.868

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-15

М. П. Кунденко
О. Ю. Єгорова
І. М. Шинкаренко
І. І. Бородай
О. М. Кунденко
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Для виміру електрофізичних параметрів речовин найбільше поширення отримали резонансні методи в зв’язку  з високою точності отримуваних результатів. Основна ідея усіх резонансних методів полягає в спостереженні резонансних кривих коливального контура, в який поміщений зразок досліджуваної речовини. Проведений аналіз робіт показав, що точність вимірів діелектричної проникності залежить від стабільності частоти генератора і добротності вимірювального резонатора. Апаратура, призначена для виміру змін діелектричних параметрів рідини повинна забезпечувати не лише необхідний рівень потужності, що підводиться, і частоти сигналу, але і задовольняти високим вимогам по стабільності частоти, мірі пригнічення дискретних складових в спектрі вихідного сигналу, габаритам, надійності, економічності і терміну служби.

Розширена анотація
Мета. Провести аналіз відкритої резонансної системи для зміни діелектричної проникності рідкого середовища з мікрооб’єктами тварин і визначити її необхідні параметри з урахуванням геометричних і електрофізичних параметрів мікрооб’єктів.
Методологія При дослідженні стану біологічних об’єктів, що перебувають під впливом різних фізичних факторів, велике значення має вибір методу для контролю стану біологічних об’єктів в даний момент. Таким чином, для виміру параметрів біологічних об’єктів можна застосовувати наступні методи: світлові, теплофізичні, електрофізичні, фізико-хімічні. Із численних методів виміру параметрів біологічних об’єктів уваги заслуговують діелькометричні методи. Метод високочутливої системи діелькометрії в технологічному процесі кріоконсервації мікрооб’єктів тварин можливо на основі частотного автопідстроювання частоти генератора до частоти високодобротного вимірювального резонатора з мікрооб’єктами тварин. Для стабілізації частоти генератора доцільно використовувати діелектричний резонатор з коливаннями «шепочуючої галереї».
Результати. Проведена перевірка вірогідності теоретичних підходів і моделей, що описують процес впливу низькоінтенсивних акустичних коливань на мікрооб’єкти тварин у технологічному процесі їх кріоконсервації. У результаті експериментальних досліджень установлено, що по мірі зменшення відстані між дзеркалами резонатора, дифракційні втрати зменшуються й росте, досягаючи при L/R <0,4 значення 0,96, склало значення – 0,033 мм.
Оригінальність. Вперше удосконалені теоретичні дослідження з визначення параметрів відкритої резонансної системи для виміру діелектричної проникності кріоконсервуючого середовища з мікрооб’єктами тварин, які відрізняються від існуючих тим, що враховують геометричні й електрофізичні параметри мікрооб’єктів тваринництва та набула подальший розвиток теорія аналізу частотних характеристик лейкосапфірового резонатора в діодних генераторах міліметрового діапазону, яка відрізняється від відомих тим, що в ній враховані параметри діодів і досліджений ряд параметрів генератора: коефіцієнт стабілізації частоти, смуга перебудови частоти.
Практична цінність. Визначення оптимальних параметрів акустичних коливань для впливу на мікрооб’єкти тварин перед їх кріоконсервацією необхідно проводити по зміні ДП кріоконсервуючого середовища резонаторним способом з використанням розробленої установки на основі відкритих резонаторів, утворених сферичним і плоским дзеркалами, з параметрами: апертура дзеркал 60 мм; радіус кривизни сферичного дзеркала 110 мм; відношення L/R=0,579; відстань від осі дзеркал до щілин зв’язку 9,4 мм; резонансна частота 74,278 ГГц; навантажена добротність резонаторів Q=4120. Посилання – 9, рисунків – 3.

Ключові слова: діелектрична проникність, резонатор, коливання, частота, збудження, хвилевід, виміри.

Measurement of dielectric permeability of biological substances. (текст статті)

Measurement of dielectric permeability of biological substances. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. HramenetskyiE. M. Pryzhyznennaiaokraskakletokytkanei / E. M. Hramenetskyi. – L.: Medyzd, 1963. – 161 s.
 2. Shwan N. R. Microwave radiation: biophysical considerations and standards criteria / H. P Shwan // IEEE Trans. Biomed End, 1972. – Vol. 19. – № 4. – P. 304-312.
 3. Kundenko N. P. Osobennosty rasprostranenyia ultrazvuka v byolohycheskoi srede / N. P. Kundenko // Visnyk TDATU.– – Vyp. 11. – Tom 4. – S. 181-186.
 4. Kundenko N. P. Akustycheskaia tekhnolohyia v tekhnolohycheskom protsesse vosproyzvodstva zhyvotnыkh / N. P. Kundenko, A. D. Cherenkov // Visnyk TDATU. – 2012. – Vyp. 2. – Tom 1. – S. 232-240.
 5. Kundenko N. P. Zastosuvannia akustychnykh poliv v silskomu hospodarstvi / N. P. Kundenko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. – 2010. – Vyp. 102. – S. 123-124.
 6. Kundenko N. P. Yssledovanyia kryokonservatsyy mykroobъektov krupnoho rohatoho skota / N. P. Kundenko // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. – 2011. – Vyp. 34/2012. – S. 156-160.
 7. Kundenko N. P. Analyz systemы kontrolia za obrabotkoi mykroobъektov zhyvotnыkh akustycheskymy kolebanyiam / N. P. Kundenko // Эnerhosberezhenye. Эnerhetyka. Эnerhoaudyt. – 2012. – №08/102. – S. 64-68.
 8. Kundenko N. P. Yssledovanye otkrыtoi rezonansnoi systemы s otrezkom kruhloho volnovoda / N. P. Kundenko, A. D. Cherenkov // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi. – 2012. – № 3/5 (57). – S. 11-13.
 9. Kundenko N. P. Yssledovanyia kryokonservatsyy mykroobъektov krupnoho rohatoho skota / N. P. Kundenko // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. – 2011. – Vyp. 34/2012. – S. 156-160.

М. П. Кунденко, О. Ю. Єгорова, І. М. Шинкаренко, І. І. Бородай, О. М. Кунденко. Вимірювання діелектричної проникності біологічних речовин.

Для виміру електрофізичних параметрів речовин найбільше поширення отримали резонансні методи в зв’язку  з високою точності отримуваних результатів. Основна ідея усіх резонансних методів полягає в спостереженні резонансних кривих коливального контура, в який поміщений зразок досліджуваної речовини. Проведений аналіз робіт показав, що точність вимірів діелектричної проникності залежить від стабільності частоти генератора і добротності вимірювального резонатора. Апаратура, призначена для виміру змін діелектричних параметрів рідини повинна забезпечувати не лише необхідний рівень потужності, що підводиться, і частоти сигналу, але і задовольняти високим вимогам по стабільності частоти, мірі пригнічення дискретних складових в спектрі вихідного сигналу, габаритам, надійності, економічності і терміну служби.

Ключові слова: діелектрична проникність, резонатор, коливання, частота, збудження, хвилевід, виміри.

M.Kundenko, O.Egorova, Shinkarenko, I.Boroday, A.Kundenko. Measurement of dielectric permeability of biological substances

For measurement of electrophysical parameters of substances the greatest distribution was gained by resonant methods owing to high precision of the received results. The main idea of all resonant methods consists in observation of resonant curves of an oscillatory contour in which the sample of the studied substance is placed. The carried-out analysis of works has shown that the accuracy of measurements of dielectric permeability depends on stability of frequency of the generator and good quality of the measuring resonator. The equipment intended for measurement of changes of dielectric parameters of liquid has to provide not only the necessary level of the brought power and frequency of a signal, but also to meet high requirements for stability of frequency, extent of suppression of discrete components in a range of an output signal, to dimensions, reliability, profitability and service life.

Key words: dielectric permeability, resonator, fluctuations, frequency, excitement, wave guide, measurements.

Повернутися до змісту

kundenko.pdf
Size: 0.33

Є. В. Зінченко. Біологічна модель плодів баклажана, придатних до переробки

УДК 631.363:633.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-14

Є. В. Зінченко, здобувач
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України

У статті представлено удосконалену методику хіміко-технологічного сортовипробування овочевої сировини для переробної промисловості (на прикладі плодів баклажана), створено біологічну модель сировини, придатної до переробки. Висвітлені дослідження сприяють підвищенню якості готової продукції та зниженню втрат сировини. Проведене дослідження спрощує підбір сортів баклажана селекції Інституту овочівництва і баштанництва НААН України, вирощених в умовах лівобережного Лісостепу України та придатних до переробки.

Ключові слова: плоди баклажана, овочева сировина, переробка, біологічна модель, хіміко-технологічна оцінка.

Біологічна модель плодів баклажана, придатних до переробки. (текст статті)

Biological model of egg-plants suitable for processing. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Захарчук О. В. Формування та розвиток ринку сортів рослин (Економіка та управління національним господарством) [Текст] : автореф. дис. …докт. екон. наук : 08.00.03 / Захарчук О. В. ; НАН України. – К., 2010 – 31 с.
 2. Новий курс : реформи в Україні 2010-2015 [Текст] : Національна доповідь / за ред. В.М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
 3. Добровольська С. Р. Чинники формування галузевої структури виробництва в сільському господарстві [Текст] / С.Р. Добровольська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т. 14, №4 (54). – С. 130-133. – (серія: Економічні науки).
 4. Лихочвор В. В. Про революційні зміни у технологіях в рослинництві [Текст] / В.В. Лихочвор, В.Ф Петриченко // Зерно. – 2010. – № 7. – C. 42–48.
 5. Технологические требования к сортам овощных культур, предназначенных для консервирования (рекомендации) [Текст]. – М. : Агропромиздат, 1986. – 94с.
 6. Борисов В.А. Качество и лежкость овощей [Текст] / В.А. Борисов, С.С. Литвинов, А. В. Романова. – М., 2003. – 625 с.
 7. Милипович П. Влияние сорта и методы возделывания на урожай и качество сладкого перца [Текст] / П. Милипович // Метериалы 2-го международного симпозиума по качеству овощей. – Югославия, 1981. – С. 75-77.
 8. Городилова Н. Н. Технологическая оценка районированных и перспективных сортов белокочанной капусты БССР [Текст] / Городилова Н. Н., Степаняшина Т. Т., П. Милипович // Повышение урожайности улучшение качества овощей в Белоруссии. – М. 1982. – С. 82-91.
 9. Технологические качества и химический состав распостраненных в Болгарии сортов овощных культур как сырья для консервной промышленности [Текст] // Вопросы продуктивности сырья и качества овощных культур. – София, 1967. – С. 18-22.
 10. Мамонов Л.К. О предварительной физиологической модели сорта озимой пшеницы для Северного Казахстана [Текст] / Л.К. Мамонов // Повышение продуктивности и устойчивости зерновых культур. – Алма-Ата, 1979. – С. 26-33.
 11. Бороевич С. С. Принципы и методы селекции растений [Текст] / С.С. Бороевич. – М.,1984. – 344 с.
 12. Андрющенко А.В. Випробування сортів в Україні: минуле і сучасне [Текст] / А.В.Андрющенко, К.М. Кривицький // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2005. – № 2. – С. 156-168.
 13. Мегердичев Е. Я. Технологические требования к сортам овощных и плодовых культур, предназначенным для различных видов консервирования [Текст] / Е.Я. Мегердичев. – М. : Россельхозакадемия, 2003. – С.9-11.
 14. Производство, хранение и реализация солено-квашеных овощей и плодов [Текст] / Н.П. Орлов. – К.,1989. – 185 с.
 15. Загальні технології харчових виробництв [Текст] / Домарецький В.А., Шиян П.Л., Калакура М.М. та ін. – К., 2010. – 814с.
 16. ДСТУ 2660-94. Баклажани свіжі. Технічні умови [Текст]. [Чинний від 1995–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 10 с. (Національні стандарти України).
 17. «Овочі солоні. Загальні технічні умови» [Текст]. : ГСТУ 15.3-163 04966-001-2002 – М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 23 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 18. Консерви. Овочі мариновані. Технічні умови [Текст]. : ДСТУ 8092:2015 [Чинний від 2015–01–01]. –К. : Держстандарт України, 2015. – 27 с. (Національні стандарти України).
 19. Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей. : ГОСТ 8756-79 [Действующий с 1979–01–01]. – М. : Издательство стандартов, 1986. – 8с. (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Е. В. Зинченко.Биологическая модель плодов баклажана, пригодных к переработке.

В статье представлена усовершенствованная методика химико-технологического сортоиспытания овощного сырья для перерабатывающей промышленности (на примере плодов баклажана), разработана биологическая модель сырья, пригодного к переработке. Представленное исследованиеспособствует снижению потерь сырья и повышению качества готовой продукции. Проведенное исследование упрощает подбор сортов баклажана селекции Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины, выращенных в условиях левобережной Лесостепи Украины и пригодных к переработке.

Ключевые слова: плоды баклажана, овощное сырье, переработка, биологическая модель, химико-технологическая оценка.

V. Zinchenko. Biological model of egg-plants suitable for processing.

Methodology was improved for chemical technological varietal testing of vegetable raw materials for processing industry (for example eggplant fruit), biological model of raw material that created is available for processing. These studies are contribute to improving the quality of finished products and reduce raw material losses. Conducted research are simplifies selection of eggplant varieties selection of the Institute of Vegetable and Melons of the National Academy Sciences of Ukraine, which are grown in conditions of the left-bank Forest-steppe of Ukraine suitable for processing.

Key words: eggplant fruits, raw material, processing, biological model, chemical and technological evaluation.

Повернутися до змісту

zinchenko.pdf
Size: 0.33

В. В. Сахненко, Д. В. Сахненко, Формування та прогноз динаміки популяцій клопа шкідливої черепашки на пшениці озимій за нових систем землеробства

УДК 631.5:631.8.632.95:(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-13

В. В. Сахненко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-0417-9901
Д. В. Сахненко, аспірант
ORCID ID: 0000-0001-8457-775X
Національний університет біоресурсів і природокористування

Досліджено проблеми і перспективи сучасного стану формування популяції клопа шкідливої черепашки на пшениці озимій за нових систем землеробства у сільському господарстві в Лісостепу України.

У результаті проведення експериментів досліджено математичні моделі, що є основою розробки новітніх методологій багаторічного, річного, сезонного прогнозів для систем захисту пшениці озимої від клопа шкідливої черепашки. Для одержання високого і якісного урожаю зернових культур, важливо своєчаснозапобігти втратам врожаю, що завдають шкідливі організми, зокрема фітофаги.

Ключові слова: пшениця озима, клоп шкідлива черепашка, агробіоценози, системи землеробства, заходи захисту зернових культур.

Формування та прогноз динаміки популяцій клопа шкідливої черепашки на пшениці озимій за нових систем землеробства (текст статті)

Formation and forecast of the dynamics of populations of eurygaster integriceps on winter wheat under new farming systems. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Фітосанітарний моніторинг / Доля М.М., Покозій Й.Т. та ін. – К. : ННЦІАЕ, – 249с.
 2. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур / Покозій Й.Т., Писаренко В.М., Довгань С.В. та ін. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 223с.
 3. Муханова В.С. Агрозаходи – проти шкідників / В.С.Муханова // Карантин і захист. – К., 2007. – №8. – С. 7-9.
 4. Сільськогосподарська ентомологія : підручник / М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало та ін. – К. : Арістей, 2007. – 520 с.
 5. Петров В. М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві / В. М. Петров // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 100.
 6. Белецкий Е. Н. Теория и технология многолетнего прогноза / Е. Н. Белецкий // Защита и карантин растений– 2006. – №5. – С. 46-50.
 7. Буянкин Н.И. Роль светового фактора в повышении продуктивности полей/ Буянкин Н.И. // Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта. – 2012. – № 7. С. 128 -133.
 8. Секун М.П. Заходи з обмеження чисельності злакових мух на озимій пшениці / М.П. Секун, С.В. Кондратюк // Захист і карантин рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 344-350.
 9. Рейкоски Д. Преимущества системы no-till в рамках почвозащитного земледелия / Д.Рейкоски, К.Е.Секстон // Посів по технологи no-till технології : Перев. с англ. – Днепропетровск, 2007. – С. 21–32.
 10. Руснак П.П., Чередніченко О.О. Активізація інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві / Руснак П.П.// Економіка АПК. – 2007.–No 3.– С. 10 – 16
 11. Фітосанітарний моніторинг і прогноз : навч. посібник / Кулєшов А.В., Білик М.О., Довгань С.В. – Х. : Еспада, 2011. – 608 с.

В. В. Сахненко, Д. В. Сахненко. Формирование и прогноз динамики популяций клопа вредной черепашки на пшенице озимой при новых системах земледелия.

Исследованы проблемы и перспективы современного состояния формирования популяции клопа вредной черепашки на пшенице озимой при новых системах земледелия в сельском хозяйстве в Лесостепи Украины.

В результате проведения экспериментов исследованы математические модели, что является основой разработки новейших методологий многолетнего, годового, сезонного прогнозов для систем пшеницы озимой от клопа вредной черепашки. Для получения высокого и качественного урожая зерновых культур важно своевременно предотвратить потери урожая, которые наносят вредные организмы, в частности фитофаги.

Ключевые слова: пшеница озимая, клоп вредная черепашка, агробиоценозы, энтомокомплекс, системы земледелия, меры защиты зерновых культур.

 

Sakhnenko, D. Sakhnenko. Formation and forecast of the dynamics of populations of eurygaster integriceps on winter wheat under new farming systems.

The article investigates the problems and prospects of the current state of the formation of the harmful bedbug population on winter wheat under the new systems of farming in agriculture in the forest-steppe of Ukraine.

As a result of the experiments, the studies of mathematical models are obtained, it is the basis for the development of the newest methodologies of long-term, annual, seasonal forecasts for winter wheat systems from the harmful bedbug. To obtain a high and qualitative crop of cereals, it is important to prevent crop losses caused by harmful organisms, in particular phytophages, in a timely manner.

Key words: winter wheat, eurygaster integriceps, agrobiocenoses, entomocomplex, farming systems, measures for the protection of cereals.

Повернутися до змісту

sahnenko.pdf
Size: 0.33

В. М. Ловинська, Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура сосни звичайної (pinus sylvestris l.) Північного Степу України

УДК 630*17

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-12

В. М. Ловинська, кандидат біологічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-7359-9443
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Представлено результати досліджень локальної природної та базисної щільності компонентів фітомаси стовбурів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Північного Степу України. Досліджено мінливість локальної природної та базисної щільності дерев сосни звичайної, діапазон віку яких складав 9-90 років. Встановлено, що розраховані показники локальної базисної щільності деревини та деревини у корі стовбурів мають обернену залежність від віку дерева. Розроблено регресійні моделі залежності локальної базисної щільності від віку рослин.

Ключові слова: локальна природна щільність, локальна базисна щільність, сосна звичайна, кора, деревина, стовбур, регресійні моделі.

Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура сосни звичайної (pinus sylvestris l.) Північного Степу України (текст статті)

Local density of live biomass components of Scotch pine(Pinussylvestris L.) within Northern Steppe of Ukraine. . (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Modelling variability of wood density in beech as affected by ring age, radial growth and climate / O. Bouriaud, N. Breda, G. Le Moguedec [et al.] // Trees. – 2004. – Vol. 18 (3). – P. 264–276.
 2. Lachenbruch B. Radial variation in wood structure and function in woody plants, and hypotheses for its occurrence. In Size- and Age-related Changes In Tree Structure and Function / B. Lachenbruch, J.R. Moore, R. Evans // Tree Physiology. – 2011. – Vol. 4. – P. 121–164.
 3. Influence of initial planting spacing and genotype on microfibril angle, wood density, fibre properties and modulus of elasticity in Pinus radiata D. Don corewood / J. Lasserre, E. Mason, M. Watt [et al.] // For. Ecol. Manage. – 2009. – Vol. 258. – P. 1924–1931;
 4. Wood properties of young Eucalyptus nitens, E. globulus, and E. maidenii in Northland, New Zealand / R. Mckinley, C.J.A. Shelbourne, C. Low [et al.] // New Zealand Journal of Forestry Science. – 2002. – Vol. 32(3). – P. 334–356.
 5. Wood quality of Pinus sylvestris progenies at various spacings / B. Persson, A. Persson, E.G. Ståhl [et al.] // Forest Ecology and Management. – 1995. – Vol. 76. – P. 127–138.
 6. Annual rings characteristic of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from a seedling seed orchard / P.S. Mederski, M. Bembenek, Z. Karaszewski [et al.] // Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology. – 2013. – Vol. 83. – P. 242–247.
 7. Jyske T.H. Wood density within Norway spruce stems / T.H. Jyske, H. Makinen, P. Saranpaa // Silva Fennica. – 2008. – Vol. 42. – P. 439–455.
 8. Лакида М. Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни звичайної в умовах державної організації “Резиденція “Залісся”/ М.Лакида, І. Лакида, Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. Вип. 26 (7). – С.99–105.
 9. Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат : монографія / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, О.М. Василишин. – Корсунь-Шевченківський : ФОП В.M. Гавришенко, 2010. – 240 с.
 10. Лакида П.І. Фітомаса лісів України : монографія / П.І. Лакида. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
 11. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / Лакида П.І. та інші. – К. : ЕКО-інформ, 2011. – 192с.
 12. Пастернак В.П. Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків лісостепу Харківщини / В.П. Пастернак, В.В. Назаренко, Ю.В. Карпець // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 125. – С. 38–45.
 13. Полубояринов О.И. Плотность древесины / О.И. Полубояринов. – М. : Лесная промышленность, 1976. – 160 с.

В. Н. Ловинская. Локальная плотность компонентов фитомассы ствола сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.) в условиях Северной Степи Украины.

Представлены результаты исследований локальной естественной и базисной плотности компонентов фитомассы стволов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях Северной Степи Украины. Показано, что рассчитаные показатели локальной базисной плотности древесины и древесины в коре стволов имеют обратную зависимость от возраста дерева. Разработаны регрессионные модели зависимости локальной базисной плотности от возраста растений.

Ключевые слова: локальная природная плотность, локальная базисная плотность, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), кора, древесина, ствол, регрессионные модели.

 

M. Lovynska. Local density of live biomass components of Scotch pine(Pinussylvestris L.) within Northern Steppe of Ukraine.

The results of the local natural and basic density of live biomass components of Scotch pine within Northern Steppe of Ukraine are presented. It is shown that the calculated values of the wood and wood in the bark local basic density are inversely related to the tree age. Regression models of the local basic density dependence on the plant age are developed.

Key words: local natural density, local basic density, Scots pine, bark, wood, trunk, regression models.

Повернутися до змісту

lovinska.pdf
Size: 0.33

В. П. Карпенко, С. В. Павлишин. Активність антиоксидантних ферментів у рослинах пшениці полби звичайної за дії гербіциду пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita

УДК 577.152.1:[633.112:632.954:631.811.98]

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-10

В. П. Карпенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. В. Павлишин, аспірант
Уманський національний  університет садівництва

У статті представлено результати досліджень впливу різних норм гербіциду Пріма Форте 195 і його сумішей з регулятором росту рослин (РРР) Вуксал БІО Vita на активність основних антиоксидантних ферментів (каталази, пероксидази, поліфенолоксидази) у рослинах пшениці полби звичайної. Встановлено, що за дії гербіциду Пріма Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 0,7 л/га як окремо, так і в сумішах з РРР Вуксал БІО Vita 1,0 л/га у рослинах пшениці полби звичайної активність досліджуваних ферментів значно зростала, що може свідчити про активізацію проходження обмінних процесів, направлених на детоксикацію продуктів метаболізму, утворених за дії ксенобіотика.

Ключові слова: антиоксидантні ферменти, гербіцид, регулятор росту рослин, пшениця полба звичайна.

Активність антиоксидантних ферментів у рослинах пшениці полби звичайної за дії гербіциду пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita. (текст статті)

Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of Рrima Аorte 195 herbicide and Wuxal BIO Vita plant growth regulator. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Максимов И. В. Про-/антиоксидантная система и устойчивость растений к патогенам / Максимов И. В., Черепанова Е. А. // Успехи современной биологии. – 2006. – Т. 126, № 3. – С. 250–261.
 2. Обработка гербицидом гранстар вызывает окислительный стресс в листьях злаков / А.Н. Гарькова, М.М. Русяева, О.В. Нуштаева та ін. // Физиология растений. – 2011. – Т. 58, №6. – С. 930-943.
 3. Карпенко В. П. Активність окремих ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2010. – Вип. 74. – С. 64–71.
 4. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк та ін. – Умань : Сочінський, 2012. – 357 с.
 5. Apel K. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction / Apel K., Hirt H. // Annu. Rev. Plant Biol. – 2004. – V. 55. – P. 373-399.
 6. Halliwell B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life / Halliwell B. // Plant Physiol. – 2006. – V. 141. – P. 312-322.
 7. Hassan N.M. Oxidative stress in herbicide-treated broad bean and maize plants / Hassan N.M., Alla M.M.N. // Acta Physiol. Plant. 2005. V. 27. P. 429-438.
 8. Manoranjan K. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence / K. Manoranjan, M. Dinabandhu. // Plant Physiol. – 1976. – V.57. – P. 315–319.
 9. Bartosz G. Oxidative stress in plants / G. Bartosz // Acta Physiologiae Plantarum. – 1997. – V.19. – P. 47–64.
 10. Demidchik V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology / V. Demidchik. // Environmental and Experimental Botany. – 2015. – V.109. – P. 212–228.
 11. Chakraborty U. Oxidative stress in five wheat varieties (Triticum aestivum L.) exposed to water stress and study of their antioxidant enzyme defense system, water stress responsive metabolites and H2O2 accumulation / U. Chakraborty, B. Pradhan. // Brazilian Journal of Plant Physiology. – 2012. – №24. – С. 117–130.
 12. Спиридонов Ю. Я. Современные проблемы изучения гербицидов (2006–2008 г.) / Спиридонов Ю. Я., Жемчужин С.Г. // Агрохимия. – 2010. – № 7. – С. 73-91.
 13. Пронина Н. Б. Физиолого-биохимические особенности ответных реакций растений на действие гербицидов / Н.Б.Пронина // Применение пестицидов и их воздействие на сельскохозяйственные культуры и сорные растения при интенсивной химизации сельского хозяйства. – М., 1986. – С. 49 – 59.
 14. Дыхательные ферменты / [Под ред. В. А. Энгельгардта]. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1952. – С. 235–266.
 15. ПРІМА ФОРТЕ 195, с. е.- Гербіциди / Сингента Україна [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/prima-forte-195-s-e.
 16. Вуксал БІО Vita – Unifer [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://unifer.de/ua/zhivlennya-roslin/wuxal/wuxal-bio-vita.
 17. Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений / Починок Х. Н. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 165 – 178.
 18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.: ил.
 19. Карпенко В. П. Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2014. – №1. – С. 60–65.
 20. Карпенко В. П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега. // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2013. – №83. – С. 19–25.
 21. Карпенко В. П. Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 03.00.12 “Фізіологія рослин” / Карпенко В. П. – Умань, 2011. – 44с.

В. П. Карпенко, С. В. Павлишин. Активность антиоксидантных ферментов в растениях пшеницы полбы обыкновенной при действии гербицида Прима Форте 195 и регулятора роста растений Вуксал БИО Vita.

В статье представлены результаты исследований влияния различных норм гербицида Прима Форте 195 и его смесей с регулятором роста растений (РРР) Вуксал БИО Vita на активность основных антиоксидантных ферментов (каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы) в растениях пшеницы полбы обыкновенной. Доказано, что при действии гербицида Прима Форте 195 в нормах 0,5; 0,6 и 0,7 л/га как отдельно, так и в смесях с РРР Вуксал БИО Vita 1,0 л/га в растениях пшеницы полбы обыкновенной активность изучаемых ферментов значительно возрастала, что может свидетельствовать об активизации прохождения обменных процессов, направленных на детоксикацию продуктов метаболизма, образованных при действии ксенобиотика.

Ключевые слова: антиоксидантные ферменты, гербицид, регулятор роста растений, пшеница полба обыкновенная.

 

Karpenko, S. Pavlyshyn. Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of Рrima Аorte 195 herbicide and Wuxal BIO Vita plant growth regulator.

The article presents the findings of the research into the influence of different rates of herbicide Prima Forte 195 and its mixtures with plant growth regulator  Wuxal BIO Vita on the activity of main anti-oxidant enzymes (catalase, peroxidase, polyphenol oxidase) in the plants of a common amelcorn. It has been found that under the influence of Prima Forte 195 at the rates of 0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately as well as in the mixtures with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha the activity of the enzymes under study increased considerably in a common amelcorn. This indicates that xenobiotic directly affects the state of antioxidant systems, that become active in response to reactive oxygen species, formed as a result of the intensification of metabolic processes in plants.

Key words: antioxidant enzymes, catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, herbicide, plant growth regulator, amelcorn.

Повернутися до змісту

karpenko.pdf
Size: 0.33

В. О. Рокотянська. Вплив наноаквахелатів на біологічну повноцінність сперміїв

УДК 636.4:612.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-9

В. О. Рокотянська, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Висвітлено експериментальні дані щодо впливу лактату заліза на якісні показники сперми та формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників. Встановлено, що процес інкубування цільної сперми впродовж доби призводить до істотного зниження рухливості сперміїв на 9% та їх виживаності на 9,8%. Зниження функціональної активності сперміїв відбувається внаслідок зміщення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в бік посилення процесів пероксидного окиснення.

Ключові слова: сперма кнурів, спермопродукція, пероксидне окиснення, ТБК-активні комплекси, лактат заліза.

Вплив наноаквахелатів на біологічну повноцінність сперміїв. (текст статті)

The effect of nanoacquahelates on the biological usefulness of spermatozoons. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Брусов О.С. Влияние природных ингибиторов радикальных реакций на автоокисление адреналина / О.С. Брусов, А.М. Герасимов, Л.Ф. Панченко //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1976. – № 1. –С.33-35.
 2. Вербицький П.І. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П. Вербицький, П. Достоєвський. –К. : Урожай, 2004. – 124, [653] с.
 3. Гаврилов В.Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М.И. Мелкорудная // Лабораторное дело. – 1983. –№3. – С. 33–36.
 4. Кайдашев І. П. Посібник з експериментально–клінічних досліджень з біології та медицини / І. П. Кайдашев. – Полтава, 1996. – С. 123 – 128.
 5. Комиссарчик Я. Ю. Структура и химический состав клеточных мембран/ Я. Ю. Комиссарчик. — М. : Наука, 1975. — С. 8–25.
 6. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л. И.Иванова, И. Г. Майорова, Е. В. Токарев // Лабораторное дело. – 1988. – № 1. – С. 16 – 19
 7. Мельник Ю.Ф. Інструкція із штучного осіменіння свиней / Ю.Ф Мельник. – К.: Аграрна наука. – 2003. – 56 с.
 8. Пат. № 67054А Україна, А61В5/00. Спосіб прискореного визначення вмісту С та його ізомерів у спермі кнурів / Коваленко В.Ф, Шостя А.М., Усенко С.О.; заявник і патентовласник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН; заявл.13.06.2003; опубл. 15.06.2004, Бюл. №6.
 9. Плишко Н. Т. Технологи и препараты для повышения воспроизводства животных /Н. Т. Плишко. — Бровары, 2005. — № 6. — 111 с.
 10. Шостя А.М. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців у період становлення статевої функції / А. М. Шостя // Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. – Полтава, 2014 – Вип. 64. – С. 124–132.
 11. Ясуо Кагава. Биомембраны / Ясуо Кагава. — М. : Высшая шк., 1985. — С. 120–165.
 12. Agarwal A, Sekhon LH. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: is it justified/ Indian J Urol. 2011;27:74–85.
 13. López A., Rijsselaere T., Van Soom A. Effect of organic selenium in the diet on sperm quality of boars. Reprod Domest Anim. 2010.
  Sharpe RM. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010;365:1697–712.

В. А. Рокотянская. Влияние наноаквахелатов на биологическую полноценность спермиев.

Изложены экспериментальные данные о влиянии лактата железа на качественные показатели спермы и формирование прооксидно-антиоксидантного гомеостаза в сперме хряков-производителей. Установлено, что процесс инкубирования цельной спермы в течение суток приводит к снижению подвижности сперматозоидов на 9% и их выживаемости на 9,8%. Это снижение функциональной активности спермиев происходит в результате смещения прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в сторону ускорения процессов перекисного окисления.

Ключевые слова: сперма хряков, спермопродукция, перекисное окисление, ТБК-активные комплексы, лактат железа.

 

V. O. Rokotianska. The effect of nanoacquahelates on the biological usefulness of spermatozoons.

The experimental data on the effect of ferrous lactate on the qualitative parameters of sperm and the formation of prooxidine-antioxidant homeostasis in the semen of boars is represented. It was established that the incubation of whole semen during the day leads to a significant decrease in sperm motility by 9% and their survival rate of 9.8%. This decrease in the functional activity of spermatozoons occurs as a result of a shift in prooxidant-antioxidant homeostasis toward the acceleration of peroxidation processes.

Key words: sperm of boars, sperm production, peroxidation, TBA-active complexes, iron lactate.

Повернутися до змісту

rokotyanska.pdf
Size: 0.33

В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів

УДК 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-8

Легкодух В. А., аспірант
Луценко М. М., доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

У статті представлено аналітичний огляд технології «мотиваційне доїння», яка суттєво змінила не тільки підхід до доїння корів, а й власне саму технологію виробництва молока на фермі, де в центрі уваги знаходиться тепер не фермер, а тварина з її фізіологічними та етологічними потребами і заклала фундамент у майбутнє молочного скотарства. Описано історію створення, будову та принцип роботи автоматизованих систем доїння, їх поширення в Україні та світі. Вказано основних виробників роботизованого доїльного обладнання та висвітлено переваги і недоліки технології роботизованого доїння. Сформовано ряд пропозицій з метою успішного поширення і введення в експлуатацію роботизованих систем доїння.

Ключові слова: робот-дояр, «інтелектуальна ферма», «мотиваційне доїння», молочне скотарство, інноваційні технології.

Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів. (текст статті)

The perspectives for the development of robotized milking systems technology. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Луценко М.М. Перспективні технології виробництва молока: монографія / М.М. Луценко, В.В. Іванишин, В.І. Смоляр. – К. : Академія, 2006. – 192 с.
 2. Борщ О.В. Ефективність застосування різних доїльних установок на молочних фермах / О.В. Борщ // Вісник Харківського НТУСГ. Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.– 2010.– №95.–С. 7.
 3. Палій А.П. Технологія доїння високопродуктивних корів на сільськогосподарських підприємствах Слобожанщини / А.П. Палій // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2011. – №4(50). – С. 254-257.
 4. Роботизированные системы в животноводстве : учебное пособие / А.А. Науменко, А.А. Чигрин, А.П. Палий и др. – Харків : ХНТУСХ ім. Петра Василенка, 2015. – 171с.
 5. Луценко М.М. Ефективність використання роботизованих систем доїння / М.М. Луценко, Д.В. Зволейко // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 13-15.
 6. Применение доильной робототехники в регионе / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова, В.И. Набоков, П.С. Кривоногов // Экономика региона. – 2017. – №1. – С. 249-260.
 7. Науменко О.А. Роботизация процессов доения коров – путь к ресурсосбережению / О.А. Науменко, И.Г.Бойко // Науковий вісник ТДАУ. – Мелітополь, 2011. – №1(3). – С. 19-24.
 8. Karttunen J.P. Occupational health and safety of Finnish dairy farmers using automatic milking systems [Електронний ресурс] / J.P. Karttunen, R.H. Rautiainen, С. Lunner-Kolstrup // Front. Public. Health. – Режим доступу до ресурсу : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2016.00147/full
 9. Воробйов Г. Розумна ферма / Г. Воробйов // The Ukrainian Farmer. – 2011. – С. 92-93.
 10. Смоляр В. І в молочному скотарстві – напрямок на роботизацію / В. Смоляр, Ю. Тютюнник // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 11. – С. 31-35.
 11. AutomatischeMelksysteme: AktuelleModelle [Електронний ресурс] 2015. – Режим доступу до ресурсу : https://www.agrarheute.com/tier/rind/automatische-melksysteme-aktuelle-modelle-446068
 12. Harms J., Wanner L. 2011. Automatisches Melken / J. Harms, L. Wanner // Institut für Landtechnik und Tierhaltung. – 2011.– 53р.
 13. Кормановский Л.П. Развитие роботизации доения коров / Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2013. – №2 (10). – С. 78-81.
 14. Обзор доильного оборудования: отличия и модификации доильных аппаратов и установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.russkayaferma.ru/stati/obzor_doilnogo_oborudovaniya_otlichiya_i_ modifikatsii_doilnykh_apparatov_i_ustanovok/#robot
 15. Кирсанов В.В. Концепция создания доильного робота, совместимого с отечественным доильным оборудованием / В.В. Кирсанов, Ю. А. Цой, Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2016. – №3 (23). – С. 13-20
 16. Каталог продуктов и услуг ДеЛаваль : DeLaval. – 2012. – 376 с.
 17. Третьяков Е.А. Применение робототехники при производстве молока / Е.А. Третьяков, У.В. Харченко // Наука и инновации в сельском хозяйстве: материалы междунар. науч.-практич. конф. ФГОУВПО “КГСА им. И.И. Иванова”. – Курск, 2011. – Ч. 2. – С. 297–299.
 18. Мишуров Н.П. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве / Н.П. Мишуров, Н.Ф.Соловьева, Ю.А. Цой // Науч. аналитический обзор : Росинформагротех – М., 2009. – 133 с.
 19. Ясенецький В. Доїльні роботи – майбутнє молочних ферм / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 26-29.
 20. Производственные показатели доения коров на установках «Карусель» и «Робот» / С. Винницки, Й.Л. Юговар, Б. Мусельска и др. // Вестник ВНИИМЖ. – 2011. – №4 (4). – С.68-77.
 21. Зволейко Д. Удосконалення систем доїння в Україні / Д. Зволейко // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 39-42.
 22. Палій А. П. Застосування роботизованих систем як шлях підвищення ефективності процесу отримання молока / А. П. Палій, О. А. Науменко, О. А. Чигрин // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 170. – С. 66-60.
 23. Смоляр В. Рівень захворювань корів на мастит за використання різних типів доїльних установок / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 1. – С. 17-19.
 24. Bonsels T. Melkroboter: So klappt der Einstieg / Т. Bonsels // Top Agrar. – 2008. – P. 34-38.
 25. DE Koning K., Rodenburg J. (2004). Automatic milking: State of the art in Europe and North America / К. DE Koning, J. Rodenburg // Wageningen Academic Publishers. – Wageningen, The Netherlands, 2004. – P. 27-37.
 26. Tousova R. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems / R. Tousova // Journal of Central Europen Agriculture. – Zagreb, 2014. – №4. – P. 115–123.
 27. Керсанюк Ю. Роботизоване доїння корів: окупність інвестицій / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 17 (312). – С. 48–52.
 28. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41) – Режим доступу до ресурсу : http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 29. Новий вимір українського села: на Сумщині корів доять роботи [Електронний ресурс]: Сумська ТПП. – 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://www.cci.sumy.ua/news/145/4329/
 30. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41). – Режим доступу до ресурсу: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 31. DeLaval : Instruction Book VMS Best Practices. – 2008. – 212 с.
 32. Heike Diez. Erstellung eines Leitfadens zur Verbesserung der Eutergesundheit in Betrieben mit automatischen Melksystemen : Masterarbeit : Technische Universität München. – 2014. – 133 r.
 33. Tina Müller. Automatische Melksysteme: Auswirkungen der Umstellung und des Einsatzes i bayerischen Milchviehbetrieben // Bachelorarbeit : Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft, Studiengang Landwirtschaft, Freising. – 2012. – 118 r.

В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективы развития технологии роботизированного доения.

В статье приведён аналитический обзор технологии «мотивационное доение», которая существенно изменила не только подход к доению коров, но и собственно саму технологию производства молока на ферме, где в центре внимания находится теперь не фермер, а животное с ее физиологическими и этологическими потребностями. Описана история создания, устройство и принцип работы автоматизированных систем доения, их распространение в Украине и мире. Указаны основные производители роботизированного доильного оборудования и освещены преимущества и недостатки технологии роботизированного доения. Сформирован ряд предложений с целью успешного распространения и введения в эксплуатацию роботизированных систем доения.

Ключевые слова: робот-дояр, «интеллектуальная ферма», «мотивационное доения», молочное скотоводство, инновационные технологии.

 

V. A. Lehkodukh, M. M. Lutsenko. The perspectives for the development of robotized milking systems technology.

The analytic observation of technology “motivated milking” technology is provided. The technology has significantly changed not only the approach to the cows milking, but the technology of milk production on the farm where in the center now is not the farmer but an animal with its physiological and ethological needs. The technology has laid a fundament to the future dairy farming. The history of creation, structure and functioning principle of automated milking systems, their spread in Ukraine and in the world was described. The main producers of robotized dairy equipment and the advantages and disadvantages of robotized milking technology was described. A number of proposals was formulated for successful distribution and exploitation of robotized milking systems.

Key words: milking robot, “intellectual farm”, “motivated milking”, dairy cattle breeding, innovative technologies.

Повернутися до змісту

legkoduh.pdf
Size: 0.33