Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
369.041:316.42/48:314(477)

Автор
Т.І. Лункіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено основні аспекти державного фінансування соціального розвитку населення в Україні. Проаналізовано сучасний стан виплат соціальної підтримки в державі. З’ясовано основні причини низької ефективності державного фінансування соціального розвитку населення.

Ключові слова
соціальний розвиток, державне фінансування соціальної сфери населення, малозабезпечені верстви населення, соціальний захист населення, бюджет

Стаття
Т.І. Лункіна. Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні

Список використаних джерел

  1. Виступи Президента України на розширеному засіданні Кабінету Міністрів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/23275.html.
  2. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. : офіційний сайт — Режим доступу : http://treasury.gov.ua
  3. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua
  4. Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України станом на 13 березня 2013 року. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
  5. Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17

Т.И. Лункина. Государственное финансирование социального развития населения в Украине.
В статье исследованы основные аспекты государственного финансирования социального развития населения в Украине. Проанализировано современное состояние выплат социальной поддержки в государстве. Выяснены основные причины низкой эффективности государственного финансирования социального развития населения.

T. Lunkina. State funding for social development population in Ukraine.
In the paper the main aspects of the governmental fi nancing of the Social development of Ukrainian population are researched. The modern situation of Ukraine with the social payments is analyzed. The principal reasons of low effi ciency of the governmental fi nancing of the population’s social development are found out.