Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
330.341

Автор
Л.І. Крачок, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Анотація
Проаналізовано стан технологічної безпеки України та деяких країн в міжнародних рейтингах. Виявлено основні перспективи та загрози забезпеченню достатнього рівня технологічної безпеки країни. Проведено міжнародне порівняння основних показників технологічної безпеки аграрної галузі, особливо у сфері нано- і біотехнологій. Визначено головні проблеми технологічної безпеки аграрної галузі України та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова
технологічна безпека, аграрна галузь, науково-технічні інновації, біотехнології, нанотехнології

Стаття
Л.І. Крачок. Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз

Список використаних джерел

  1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт. упоряд. : Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. — К : Парламентське вид-во, 2009. — 632 с.
  2. Шубравська О. В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 3. — С. 90—102.
  3. Статистичні дані Організації економічного співробітництва і розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_SCIENCE
  4. Звіти про діяльність Національної академії аграрних наук за 2007-2011 роки / Нац. акад. аграр. наук ; упоряд. В. В. Адамчук, О. М. Жукорський, О. С. Сидоренко. — К. : Аграрна наука, 2008-2012. — 440 с.
  5. Дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. Федулова Л. І. Патентування винаходів у галузі нанотехнологій: стан та тенденції / Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. — Маріуполь, 2010. — Т. 1. — С. 29—36.
  7. Швед Т. В. Проблеми та перспективи нанотехнологій в Україні / Т. В. Швед, І. С. Біла // Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 36. — С. 136—139.
  8. Черницька Т. В. Сучасна диспозиція України на світовому ринку нанотехнологій / Т. В. Черницька // Новини на научния прогрес : Материали VIII Международна научниа практична конференція, 17-25 август 2012. — Том 1. Икономики. — София : “Бял ГРАД-БГ” ООДД, 2012. — С. 13—15.

Л.И. Крачок. Состояние технологической безопасности аграрной отрасли в Украине и мире: сравнительный анализ.
Проанализировано состояние технологической безопасности Украины и некоторых стран в международных рейтингах. Выявлены основные перспективы и угрозы обеспечению достаточного уровня технологической безопасности страны. Проведено международное сравнение основных показателей технологической безопасности аграрной отрасли, особенно в сфере нано- и биотехнологий. Определены главные проблемы технологической безопасности аграрной отрасли Украины и предложены пути их решения.

L. Krachok. State of Technological Security of Agriculture Industry in Ukraine and in The World: a Comparative Analysis.
State of technological security of Ukraine and in some countries of the international rankings are analyzed. The basic outlook and the threat of providing an adequate level of technological security are determined. The main indicators of the national and international technological safety of agricultural sector, especially in the fi eld of nano- and biotechnology are compared. The main issues of technological safety of agricultural sector in Ukraine are identifi ed and ways of their solution are proposed.