Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 631.445.2:631.81

Автор
В.І. Лопушняк, доктор сільськогосподарських наук
Львівський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати багаторічних досліджень впливу мінеральної, органічної та органо-мінеральної систем удобрення з різним насиченням органічними добривами на фосфорний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту в короткоротаційній польовій плодозмінній сівозміні Західного Лісостепу України.

Ключові слова:
фосфорний режим, фракції фосфору, темносірий опідзолений ґрунт, система удобрення, сівозміна.

Стаття
В.І. Лопушняк. Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення

Список використаних джерел

  1. Господаренко Г. М. Основи інтегрованого застосування добрив / Г. М. Господаренко. — К. : Нічлава, 2002. — 344 с.
  2. Изучение фосфорных удобрений и фосфатного состояния почв / В. И. Титова, Л. Д. Варламова, Е. В. Дабахова [и др.] // Агрохимический вестник. — 2011. — № 2. — С. 3 – 6.
  3. Лісовал А. П. Зміна родючості і формування урожайності культур зерно-бурякової сівозміни на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України / А. П. Лісовал // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Спец. вип. : Ґрунти — основа добробуту держави, турбота кожного. — Харків, 2006. — Кн. 3. — С. 81 – 83.
  4. Носко Б. С. Природа залишкових фосфатів та їх роль у підвищенні ефективної родючості ґрунтів / Б. С. Носко // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Спец. вип. : Ґрунти – основа добробуту держави, турбота кожного. — Харків, 2002. — Кн. 3. — С. 265 — 267.
  5. Носко Б. С. Фосфатний режим грунту і ефективність добрив / Б. С. Носко. — К. : Урожай, 1990. — 224 с.
  6. Практикум по агрохимии : учеб. пособ. / под ред. академика РАСХН В. Г. Минеева. — М. : Изд -во МГУ, 2001. — 689 с.
  7. Сеньків Г. Фосфатний режим ясно-сірого лісового ґрунту при довготривалому застосуванні добрив і вапна / Г. Сеньків, М. Костюк // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. — 2001. — № 5. — С. 449 — 453.
  8. Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського : ДСТУ 4290:2004. — [Чинний від 2005–07–01].— К.  : Держспоживстандарт України, 2004. — 24 с. (Національний стандарт України).

В. И. Лопушняк. Изменение фосфорного режима темно-серой оподзоленной почвы под влиянием различных систем удобрения.
Приведены результаты многолетних исследований влияния минеральной, органической и органо-минеральной систем удобрения с разным насыщением органическими удобрениями на фосфорный режим темно-серой оподзоленной почвы в краткоротационном зерно-пропашном плодосменном севообороте Западной Лесостепи Украины. Установлено, что лучшие показатели фосфорного режима обеспечивает органо-минеральная система удобрения, которая способствует повышению содержания фосфорорганических соединений в верхнем слое почвы.

V. Lopushniak. Dynamics of phosphoric mode darkly-grey podzolic soil under the influence of different fertilizing systems.
The article presents scientific results over of long-term researches of influence of the mineral, organic and organo-mineral systems of fertilizer with a different satiation of organic fertilizers on the phosphoric mode of darkly-grey podzolic soil
in short rotational grain cultivated crop fruit changeable rotation of the Western Forest-Steppe of Ukraine. It is set that the best indexes of the phosphoric mode are provided by the organo-mineral system of fertilizer, that assists the increase of content of phosphorus organic connections in the epiphase of soil.