Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 336.713

Автор
О. М. Крамаренко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено вплив інфляції на результати роботи української банківської системи за весь період існування незалежної України (1991-2013 рр.). При цьому відокремлено питання щодо взаємного впливу інфляції та формування банківської ресурсної бази, які розглянуто як фактор забезпечення стабільної і ефективної роботи банківської системи країни. Встановлено безпосередній прямий зв’язок між показниками інфляції в Україні і розмірами банківських процентних ставок, обсягами залучених банками ресурсів. Проаналізовано останні
заходи, розроблені НБУ з метою реформування банківської системи. Запропоновано можливі напрямки інфляційної протидії, спрямовані на модернізацію вітчизняної банківської системи.

Ключові слова
інфляція, інфляційні очікування, банківська система, результати банківської діяльності, процентні ставки, ресурсна база банків.

Стаття
О. М. Крамаренко. Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України.

Список використаних джерел

1. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України : монографія / О. І. Петрик; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — К., 2008. — 369 c.
2. Кредитная экспансия и управление кредитом : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. О. И. Лаврушина. — М . : КНОРУС, 2013. — 264 с.
3. Рябініна Л. М. Теорія сучасних грошей : монографія / Л. М. Рябініна. — К. : УБС НБУ, 2011. — 238 с. ISBN 978-966-484-110-5
4. Рябініна Л. М. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей : монографія / Л. М. Рябініна. — К . : УБС НБУ, 2009. — 383 с. ISBN 978-966-484-069-6
5. Рябініна Л. М. Сутність інфляції та її таргетування / Л. М. Рябініна // Вісник соціально-економічних досліджень : Зб. наукових праць. — 2006. — № 24. — С. 352—360.
6. Остап’юк Н. А. Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів : монографія / Н. А. Остап’юк ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2012. — 347 с.
7. Василенко Ю. В. Економіка при девальвації та інфляції / Ю. В. Василенко. — К. : [б. в.], 2010. — 144 с. — ISBN 966-500-190-6
8. Інфляція: оцінка й урахування впливу у процесі регулювання грошових доходів населення : монографія / Ю. Л. Верич, С. С. Аптекар ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. 161 с.
9. Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави : монографія / М. І. Макаренко [та ін.]. — Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. — 108 с.
10. Інфляційні очікування Серія консультативних робіт [PP/02/2008] /Рікардо Джуччі та ін. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій Німецька консуль-
тативна групатчк — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/fi les/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2008/pp_02_2008_ur.pdf
11. Havrilesky, Thomas M., & Shelagh, Heffernan (2005). Operations Management, and Regulation Modern Banking .Copyright John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England Standards and Pool’s. — [in English].
12. Бюлетень Національного банку України №12/2002 (119), С. 46—160, 164. НБУ Офіційне інтернет-представництво. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36555 (дата звернення 18 жовтня 2014 р.).
13. Бюлетень Національного банку України №12/2013 (249) С.15-170, 184. Офіційне інтернет-представництво. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=3624754 (дата звернення 18 жовтня 2014 р.).
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи: Закон України від 4 липня 2014 року № 1586-VII. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1586-18/page. (дата звернення 19 жовтня 2014 р.)
15. Крамаренко О. М. Аналіз динаміки складових зобов’язань провідних банків України / О. М. Крамаренко // Збірник наукових праць НУК. — Миколаїв : НУК, 2008. — № 4 (421). — С. 163—167.

О. М. Крамаренко. Влияние инфляции на результаты работы банковской системы Украины.
Исследовано влияние инфляции на результаты работы украинской банковской системы за весь период существования независимой Украины (1991-2013 гг.). При этом обособлены вопросы взаимного воздействия инфляции на формирование банковской ресурсной базы, которые рассмотрены как фактор обеспечения стабильной и эффективной работы банковской системы страны. Установлена прямая связь между показателями инфляции в Украине и размерами банковских процентных ставок, объемами привлеченных банками ресурсов. Проанализированы последние мероприятия, разработанные НБУ с целью реформирования банковской системы. Предложены возможные направления инфляционного противодействия, направленные на модернизацию отечественной банковской системы.
O. Kramarenko. Infl ation effect on performance of the banking system in Ukraine.
Annotation Infl uence of infl ation on results of work of the Ukrainian bank system are investigat (during 1991-2013). Questions buyout were identifi ed: the mutual infl uence of infl ation on the formation of the resource base of banks, which was considered as a factor in ensuring a stable and effi cient operation of the banking system of Ukraine. Direct link between infl ation rates
in Ukraine and size of bank interest rates, the volume of bank loans is set. Last actions develop by NBU, for the purpose of reforming of bank system was analyses. Possible directions, the infl ationary counteraction, direct on modernization of domestic bank system was offer.