Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
Р. Б. Кухар, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Н. Р. Мотько, канд. сыльськогосподарських наук, доцент
І. Р. Дудик, старший викладач
О. П. Токарчук, старший викладач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Анотація
Людство, опираючись на наукові досягнення, в процесі свого розвитку пройшло ряд етапів – промислова революція, науково-технічна революція, науково-технологічна революція, – і наблизилося до четвертого етапу – інформаційна революція, створюючи при цьому інформаційне суспільство. В роботі досліджується проблема інформатизації освіти як необхідна умова формування інформаційного суспільства-суспільства майбутнього. По своїй суті освіта – це накопичення інформації та практичного досвіду. В умовах інформаційної революції, коли об’єм науково-технічної інформації зростає по експоненті і прискорюється її моральне старіння, виключається, принцип «кінцевої освіти». Спеціаліст, як суб’єкт праці, через причинно-наслідкові зв’язки не тільки включений в систему «НТП-праця», але і повинен постійно підтримувати цю систему в стані рухомої рівноваги, що в умовах інформаційного динамізму неможливо без неперервного підвищення свого рівня знань як шляхом самоосвіти, професійного спілкування, так і організаційного підвищення кваліфікації, навчання.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Р.Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О.П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства.

І. В. Мельниченко. Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту.

Список використаних джерел

1. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Національний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 [Електронний ресурс] № 457 від 11.10.2010 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://search.ligazakon.ua/
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» [Електронний ресурс] Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (втрата чинності Наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 р. № 336/22868) / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
5. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] № 627 від 27.06.2013 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://zakon.nau.ua/
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, [Електронний ресурс] від 30 листопада 1999 року № 291 / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу до докум. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page20

І. В. Мельниченко. Погибшие посевы в контексте информационного обеспечения производственного менеджмента.
Исследован вопрос информационного обеспечения производственного менеджмента в части учета погибших посевов. Определено место события «погибшие посевы» в структуре операций предприятия. Рассмотрена действующая методика отображения информации о погибших посевах в системе управленческого учета. Выделены основные проблемные вопросы и предоставлены предложения относительно улучшения отображения выше упомянутых событий в системе управленческого учета.
I. Melnichenko. The lost sowing in the context of the informative providing of production management.
Investigational question of the informative providing of production management in part of account of the lost sowing are discussed. The position of «lost sowing» in the structure of enterprise’s operation is defi ned. The operating method of refl ection of information about the lost sowing in the system of management account is considered. Actual problematic questions are selected and
suggestions are given in relation to the improvement of refl ection of the higher mentioned events in the system of managerial account.