Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні

УДК331.101.3

О. С. Бакуліна, аспірант
Т. О. Зінчук, доктор економічних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет

У статті розглянуто особливості державної підтримки та стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах членах ЄС. Висвітлено особливості та основні проблеми державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в Україні. Розкрито основні елементи державної підтримки сільськогосподарських підприємств та з’ясовано вплив кожного із них на мотивацію персоналу.

Ключові слова
державне стимулювання, державна підтримка, персонал сільськогосподарських підприємств, мотивація персоналу, державна підтримка аграрного сектора.

Бакуліна О.С., Зінчук Т.О. Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні

Список використаних джерел:
1. Бредіхін О. О. Економічні аспекти контролю збереження родючості ґрунтів при оренді земельних часток(паїв) [Текст] / О. О. Бредіхін// Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції(2012; 22-24 червня) ; За заг. ред. : О. В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012.  – С. 26—28.
2. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія/ Т. О. Зінчук. – Житомир: ДВНЩ«Державний агроекологічний університет», 2008. – 384 с.
3. Попова О. Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України/ О. Л. Попова// Економіка АПК. – 2013. – №12. – С. 89—96.
4. Priorities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm.

О. С. Бакулина, Т. О. Зинчук. Направления государственного стимулирования персонала сельскохозяйственных предприятий в странах членах ЕС и Украине
В статье рассмотрены особенности государственной поддержки и стимулирования персонала сельскохозяйственных предприятий в странах-членах ЕС. Отражены особенности и основные проблемы государственного стимулирования персонала сельскохозяйственных предприятий в Украине. Раскрыты основные элементы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, исследовано влияние каждого из них на мотивацию персонала.

O. Bakulina, T. Zinchuk. Directions of agrarian staff’s stimulation in countries – members of the EU and Ukraine
The article deals with the peculiarities of the state support and staff’s stimulation in countries – members of the EU. The specific features and main problems of government staff’s stimulation of agrarian enterprises in Ukraine have been highlighted. The basic elements of the state support of agrarian enterprises are marked out and the effect of each of them on staff’s motivation has been
determined.