Study of factors affecting financial security of insurance market

UDC 368.339.13: 658

G. Ryabenko,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The article analyzes the main threats to the financial security of the insurance market. Particular attention is focused on the classification of factors influencing the financial and economic security of the insurance market. The factors that negatively and positively affect the state of the financial security of the insurance market are underlined.

Keywords
insurance market, economic security, financial security, threats to financial security, financial security insurance market, the financial security of the insurer.

Ryabenko G. Study of factors affecting financial security of insurance market

References:
1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні(методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія/ О. І. Барановський. – К. : КНЕУ, 2004. – 759 с.
2. Бойко І. А. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування в Україні[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/3/ boiko_i1.php
3. Жабинець О. Й. Перестрахування як один з індикаторів фінансової безпеки ринку страхових послуг/ О. Й. Жабинець// Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн.  праць. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 187–192.
4. Єрмошенко А. М. Визначення поняття фінансової безпеки страховиката її категорій/ А. М. Єрмошенко// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 46 –52.
5. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія/ О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ«УАБС НБУ», 2008. – 350 с.
6. Нікіфоров П. О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії/ П. О. Нікіфоров, С. С. Кучерівська// Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 86 – 89.
7. Сокол С. В. Страховий ринок та основні загрози його фінансовій безпеці/ С. В. Сокол, О. М. Деркач// Збірник наукових праць ДВНЗ«Українська академія банківської справи НБУ». – 2012. – Вип. 34. – С. 285 – 290.
8. Шубенко І. А. Розвиток ринку страхування як одна зі складових фінансової безпеки України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/ppei/ 2011_31/Chibis.pdf
9. Шулєшова І. В. Фінансова безпека страхових компаній та шляхи її забезпечення/ І. В. Шулєшова// Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – №2. – С. 85 – 90.

Г. М. Рябенко Фактори впливу на фінансову безпеку страхового ринку.
У статті проаналізовано основні загрози фінансової безпеки страхового ринку. Особливу увагу зосереджено на класифікації факторів впливу на фінансово-економічну безпеку страхового ринку. Досліджено чинники, які негативно та позитивно впливають на стан фінансової безпеки страхового ринку.

Г. М. Рябенко. Факторы влияния на финансовую безопасность страхового рынка
В статье проанализированы основные угрозы финансовой безопасности страхового рынка. Особое внимание сосредоточено на классификации факторов влияния на финансово-экономическую безопасность страхового рынка. Исследованы факторы, которые негативно и позитивно влияют на состояние финансовой безопасности страхового рынка.
Ключевые слова: страховой рынок, экономическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы финансовой безопасности, финансовая безопасность страхового рынка, финансовая безопасность страховщика.