Зміст випуску 2 (83),том 1 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3 M. Dubinina. The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine
12 О.Є. Новіков, А.В. Ключник. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект
20 I. Honcharenko. Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises
25 О.І. Котикова. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні
35 Б.В. Погріщук, В.І. Мельник. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України
43 Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств
49 Н.В. Потриваєва, Т.П. Федяніна. Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур
59 G. Ryabenko. Study of factors affecting financial security of insurance market
65 О.С. Бакуліна, Т.О. Зінчук. Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні
75 О.С. Біліченко. Шляхи максимізації прибутку підприємств
85 С.В. Сирцева. Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
94 Г.Б. Погріщук. Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки
102 О.В. Лазарєва. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування
108 Є.О. Павлюк. Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах
118 С.О. Горбач. Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти
126 С.В. Тимофіїв. Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств

Редакція випуску 2 (83), том 1 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Р. Шаундерер, Dr.sc.Agr. (Німеччина)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
А.С. Добишев, д.т.н., проф. (Республіка Білорусь)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Г.П. Морару, д.с.-г.н. (Молдова)

The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine

УДК338.2

M.Dubinina,Doctor of Economic Sciences
Mykolaiv National Agrarian University

Institutional character of systematic problems, directions and ways for realization of agrarian reforms in Ukraine were determined as a social process of institutional development based on the ideology of forming and deepening of market relations. The necessity of institutional investigations of transformations in the agrarian sector of Ukrainian economy was substantiated. The institutional essence of the crisis in the agrarian sector of economy was analyzed. Various factors that may potentially lead to the changes in the institutional structure were
generalized. Main problems for applied institutional analysis were identified. The aggregate of features characterizing the institutes of the agrarian sector was formulated. For agricultural enterprises the authors have identified an approach implying that the institutional analysis should be performed in relation to the enterprise subsystems on the process characteristic. The methodological and methodical bases of institutional analysis for efficiency evaluation and modeling of socio economic process in agriculture are presented.

Key words
institutional, process of institutional development, agrarian sector of Ukrainian economy, process characteristic. (більше…)

Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

УДК 332.1:338.439(477)

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття«економічний потенціал сільських територій». Представлено розроблену авторами модель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова
економічний потенціал, сільські території, економічний потенціал сільських територій, складові економічного потенціалу сільських територій. (більше…)

Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises

UDK 338.53:005.21:631.145

I. Honcharenko, Doctor of Economic Sciences
Mykolayiv National Agrarian University

The paper deals with price and marketing pricing strategies of agrarian enterprises in Ukraine. The aim of this paper is to determine the conditions of pricing policy of the firms within competitive markets of various types and justification of the price policy measures for agrarian producers considering patterns of supply and demand for products in
different areas of competitive conditions.

Key words
price, pricing strategies, marketing, agrarian enterprises (більше…)

Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні

УДК 330.3

О. І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

На основі розробленої автором методики проведено дослідження індикації економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні. Період дослідження охоплює дані за1985-2013 роки. На основі отриманих результатів зроблено висновок про відповідність сільськогосподарського землекористування в Україні вимогам стійкого розвитку. Визначені показники є складовою індикаційної моделі стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні.

Ключові слова
індикація, модель, землекористування, стійкий розвиток, економічний стан. (більше…)

Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України

УДК633.1:338.22

Б. В. Погріщук, доктор економічних наук, професор
В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету У статті обґрунтовано організаційно-економічні чинники формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України; розглянуто сучасні організаційно-економічні особливості розвитку зернового господарства й визначено заходи підвищення конкурентоспроможності на основі реалізації кластерно-конкурентної та інноваційної моделі розвитку виробництва; розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічної діяльності суб’єктів зернового ринку в
напрямі формування конкурентного середовища як інституційної умови координації їх діяльності.

Ключові слова
конкурентне середовище, конкурентоспроможність, зернове господарство, економічна діяльність (більше…)

Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств

УДК:657.6:658.15

Л. В. Гуцаленко, доктор економічних наук, професор
У. О. Марчук, кандидат економічних наук
Вінницький національний аграрний університет

Визначено основні складові організації процесу внутрішньогосподарського контролю поточних зобов’язань(джерела інформації, об’єкти та методика), що сприятимуть забезпеченню дієвості контрольної функції обліку в управлінні господарюючим суб’єктом. Відзначено, що бухгалтерський облік, функція управління та контрольна функція обліку зумовлюють одна одну і методично та методологічно пов’язані між собою. Окреслено, що в умовах формування ринкових відносин та впливу кризових явищ контрольна функція обліку, яка
забезпечує управління поточними зобов’язаннями, має безпосередній вплив на результати діяльності суб’єктів господарювання та розвиток суспільства в цілому.

Ключові слова
облік, контроль, функції, управління, поточні
зобов’язання, внутрішньогосподарський контроль, методика. (більше…)

Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур

УДК 657.44:631.53.04:633.1

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Т. П. Федяніна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто порядок документування придбання та списання запасів на сівбу ярих культур. Висвітлено галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з рухом запасів під час сівби ярих культур. Обґрунтовано порядок документального оформлення господарських операцій з оприбуткування та відпуску виробничих запасів у виробництво, проведення сільськогосподарських робіт, а саме– сівби ярих культур.

Ключові слова: облікова політика, документування, бухгалтер-
ський облік, запаси, ярі культури, виробництво, витрати. (більше…)

Study of factors affecting financial security of insurance market

UDC 368.339.13: 658

G. Ryabenko,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The article analyzes the main threats to the financial security of the insurance market. Particular attention is focused on the classification of factors influencing the financial and economic security of the insurance market. The factors that negatively and positively affect the state of the financial security of the insurance market are underlined.

Keywords
insurance market, economic security, financial security, threats to financial security, financial security insurance market, the financial security of the insurer. (більше…)

Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні

УДК331.101.3

О. С. Бакуліна, аспірант
Т. О. Зінчук, доктор економічних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет

У статті розглянуто особливості державної підтримки та стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах членах ЄС. Висвітлено особливості та основні проблеми державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в Україні. Розкрито основні елементи державної підтримки сільськогосподарських підприємств та з’ясовано вплив кожного із них на мотивацію персоналу.

Ключові слова
державне стимулювання, державна підтримка, персонал сільськогосподарських підприємств, мотивація персоналу, державна підтримка аграрного сектора. (більше…)