Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств

УДК:657.6:658.15

Л. В. Гуцаленко, доктор економічних наук, професор
У. О. Марчук, кандидат економічних наук
Вінницький національний аграрний університет

Визначено основні складові організації процесу внутрішньогосподарського контролю поточних зобов’язань(джерела інформації, об’єкти та методика), що сприятимуть забезпеченню дієвості контрольної функції обліку в управлінні господарюючим суб’єктом. Відзначено, що бухгалтерський облік, функція управління та контрольна функція обліку зумовлюють одна одну і методично та методологічно пов’язані між собою. Окреслено, що в умовах формування ринкових відносин та впливу кризових явищ контрольна функція обліку, яка
забезпечує управління поточними зобов’язаннями, має безпосередній вплив на результати діяльності суб’єктів господарювання та розвиток суспільства в цілому.

Ключові слова
облік, контроль, функції, управління, поточні
зобов’язання, внутрішньогосподарський контроль, методика.

Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств

Список використаних джерел:
1. Гуцаленко Л. В. Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія/ Гуцаленко Л. В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 372 с.
2. Марчук У. О. Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств[Електронний ресурс]. / У.О. Марчук– Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/298.pdf
3. Мушинський В. В. Внутрішньогосподарський контроль забезпечення виконання зобов’язань підприємства та фактів їх зміни: методичний підхід. / В. В. Мушинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/3217/1/28.pdf
4. Мушинський В. В. Завдання внутрішньогосподарського контролю за виконанням зобов’язань: часовий простір[Електронний ресурс] / В. В. Мушинський. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/3377/1/66.pdf
5. Петренко С. Якість бухгалтерського обліку як об’єкт оцінки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю/ С. Петренко// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – С. 26-30.
6. Яремко І. Й. Адаптація облікової системи до умов сучасної економіки/ І. Й. Яремко // Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 146-152.
7. Хомин П. М. Внутрішній контроль на автотранспортних підприємствах [Eлектронний ресурс] / П. М. Хомин– режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2013_2_20.pdf

Л. В. Гуцаленко, У. А. Марчук. Реализация контрольной функции учета в управлении текущими обязательствами предприятий
Определены основные составляющие организации процесса внутрихозяйственного контроля текущих обязательств(источники информации, объекты и методика), способствующие обеспечению действенности контрольной функции учета в управлении хозяйствующим субъектом. Отмечено, что бухгалтерский учет, функция управления и контрольная функция учета обуславливают друг друга и методично и методологически связаны между собой. Определено, что в условиях формирования рыночных отношений и влияния кризисных
явлений контрольная функция учета обеспечивает управление текущими обязательствами, имеет непосредственное влияние на результаты деятельности субъектов хозяйствования и развитие общества в целом.

L. Gutsalenko, U. Marchuk. Implementation of accounting control function as management of the current liabilities of enterprises
The main components of the internal control processin organization of current liabilities (sources, objects and methods) that contribute to the effectiveness of the control function of accounting in managing the economic entity are determined. It was noted that the management accounting function and accounting control function determine one another and are methodically related. Outlined that under the conditions of market relations and the impact of the crisis control function of accounting that provides management of current liabilities has a direct impact on the performance of businesses and the development of society.