Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур

УДК 657.44:631.53.04:633.1

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Т. П. Федяніна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто порядок документування придбання та списання запасів на сівбу ярих культур. Висвітлено галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з рухом запасів під час сівби ярих культур. Обґрунтовано порядок документального оформлення господарських операцій з оприбуткування та відпуску виробничих запасів у виробництво, проведення сільськогосподарських робіт, а саме– сівби ярих культур.

Ключові слова: облікова політика, документування, бухгалтер-
ський облік, запаси, ярі культури, виробництво, витрати.

Потриваєва Н.В., Федяніна Т.П. Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур

Список використаних джерел:
1. Баланс Агро[Електронний ресурс] : всеукраїнська бухгалтерська газета. – Режим доступу: http://balance.ua/products/all/post/balans-agro/.
2. Вісник Міністерства доходів і зборів України[Електронний ресурс] : офіційне видання Державної фіскальної служби України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua.
3. Все про бухгалтерський облік[Електронний ресурс] : всеукраїнська професійна газета. – Режим доступу: http://www. vobu.com.ua.
4. Дебет-кредит[Електронний ресурс] : український бухгалтерський портал. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua.
5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні[Електронний ресурс]. : Закон України у редакції від06.02.2015 р. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
6. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від21.12.2007 р. №929.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_by/pg_gscmoz/index.htm.
7. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від27.03.2013 р. №433. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку в редакції від01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
9. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку16 «Витрати» у редакції від 09.08.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
10. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів[Електронний ресурс] : Наказ Міністерства статистики України від 21.06.1996 р. №193. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart90/inx90364.htm.
Н. В. Потриваева, Т. П. Федянина. Формирование учётной политики в контексте документирования движения запасов во время посева яровых культур.
Рассмотрен порядок документирования приобретения и списания запасов на посев яровых культур. Освещены отраслевые особенности бухгалтерского учёта затрат, связанных с движением запасов во время посева яровых культур. Обоснован порядок документального оформления хозяйственных операций оприходования и отпуска производственных запасов в производство, проведение сельскохозяйственных работ, а именно– посева яровых культур.

N. Potryvaieva, T. Fedianina. Formation of accounting policy in the context of documenting the movement of stocks during seeding of spring crops.
The procedure of inventory and write-downs’ documenting for planting of spring crops is discussed. The industry’s specific features of accounting costs associated with the movement of stocks during the planting of spring crops are covered. The procedure of documenting business transactions as for stocks’ supply and posting of production inventory, agricultural works, namely, planting spring crops, is substantiated.