Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

УДК 631.151.2:636.4

О. В. Ульянченко, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
А. І. Трончук, старший науковий співробітник
М. В. Церенюк, аспірант
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано структуру реалізації продукції свинарства в ДПДГ «Гонтарівка» ІТ НААН. Встановлено, що підвищення реалізаційної живої маси поросят, дозволить підвищити рентабельність виробництва і, відповідно, створить можливість для зниження реалізаційної ціни за один центнер живої маси поросят для продажу населенню, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність виробництва в господарствах населення.

Ключові слова
економічна ефективність, рентабельність, свинарство, товарна продукція, диверсифікація

О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

Список використаних джерел:
1. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини : [монографія] / В. М. Волощук ; ІС і АПВ НААН. — Полтава : Фірма «Техсервіс», 2012. — 350 с.
2. Максименко О. О. Удосконалення технології літньо-табірного утримання племінного молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / О. О. Максименко. — Херсон, 2012. — 19 с.
3. Технологія виробництва свинини. Науково-метод. посіб. / Уклад. : В. С. Козирь, В. І. Халак, В. Ф. Зельдін [та ін.]. — Дніпропетровськ : ІМА-прес. — 2009. — 196 с.
4. Церенюк О. М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні: моногр. / Церенюк О. М. — Х., 2009. — 248 с.

А. В. Ульянченко, А. И. Трончук, М. В. Церенюк. Обеспечение интенсификации воспроизводства поголовья в свиноводстве.
Проанализирована структура реализации продукции свиноводства в ГПОХ «Гонтаровка» ИЖ НААН. Установлено, что повышение реализационной массы поросят позволит повысить рентабельность производства и, соответственно, создаст возможность для снижения реализационной цены за один центнер живой массы поросят для продажи населению, что в свою очередь позволит повысить рентабельность производства в хозяйствах населения.

O. Uliyanchenko, A. Tronchuk, M. Tserenyuk. Providing of improved reproduction of pig livestock.
The structure of the implementation of pork products in SPRF “Gontarivka” is analyzed. It was found that the increase in mass of realizable pigs will improve the profitability of production and, accordingly, will make it possible to reduce the sale price for hundredweight live weight of pigs for sale to the public, which in turn will improve the profitability of production in households.