Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій

УДК 330.331

Н. О. Шишпанова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано проблеми у сфері інституційного середовища розвитку трудового потенціалу в Україні на сучасному етапі. Досліджено вплив нормативно-правового регулювання держави на розвиток конкретних складових трудового потенціалу сільських територій та запропоновано можливі шляхи покращення ситуації у Миколаївській області.

Ключові слова: державна політика, трудовий потенціал, сільські території.

Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій. (текст статті)

The state policy on rural areas’ and labor potential development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гринкевич С. С. Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України / С. С. Гринкевич, Р. Л. Лупак, Ю. В. Васильків // Бізнес Інформ. – №7 – 2015. – С. 67-72.
2. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua
3. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 3 серпня 1999 року № 958/99. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/958/99
4. Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufoz.ukrmed.info/CMpro-v-p-280.html.
5. Ус Г. О. Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу / Г. О. Ус // Бізнес Інформ. – 2015. – № 2. – С. 130-135.
6. Юрик Я. І. Ринок праці України: вчора, сьогодні, завтра / Я. І. Юрик, Ю. І. Коновалов // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 150-156.

Н. А. Шишпанова. Государственная политика развития трудового потенциала сельских территорий.

В статье проанализированы проблемы в сфере институциональной среды развития трудового потенциала в Украине на современном этапе. Исследовано влияние нормативно-правового регулирования государства на развитие конкретных составляющих трудового потенциала сельских территорий и предложены возможные пути улучшения ситуации в Николаевской области.

N. Shyshpanova. The state policy on rural areas’ and labor potential development.

The article analyzes the problems in the sphere of the institutional environment of labor potential development in Ukraine at the present stage. The influence of the regulatory state on the development of specific components of the labor potential of rural areas were discussed and possible ways to improve the situation in Nikolaev region were suggested.