Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави

УДК 338.43(477):339.9

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Н. В. Бобровська, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Проведено узагальнення загальносвітових екологічних проблем, виявлено можливості щодо упередження, нейтралізації екологічних загроз з урахуванням запровадження глобальної екологічної угоди. Обґрунтовано дієвість адаптаційного підходу у гарантуванні екологічної безпеки держави з урахуванням глобалізаційних змін і тенденцій. Обумовлено напрями, складові і передумови запровадження адаптаційного підходу у гарантуванні екологічної безпеки держави з урахуванням глибини і масштабів екологічних проблем.

Ключові слова: екологічна безпека, глобалізація, екологічні загрози людства, адаптаційний підхід.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Природно-ресурсна основа розвитку аграрного сектора: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2015. – 180 с.
2. Зеленов Л.А. Современная глобализация: Состояние и перспективы / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, Е. И. Степанов. – М. : ЛЕНАНД, 2010. — 304 с.
3. Рейтинг найбільших забруднювачів навколишнього середовища. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.npblog.com.ua/index.php/ekologiya/rejting-najbilshih-zabrudnjuvachiv-navkolishnogo-seredovischa.html
4. Паризький договір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecoclubua.com/2016/01/paryzkyj-dohovir/.

О. Н. Вишневская, Н. В. Бобровская. Адаптационный подход в обеспечении экологической безопасности государства.

Приведено обоснование глобальных экологических проблем, выявлены возможности предупреждения, нейтрализации экологических рисков с учетом внедрения глобального экологического соглашения. Обосновано действенность адаптационного подхода в гарантировании экологической безопасности государства с учетом влияния глобализационных изменений и тенденций. Обусловлены направления, составляющие и условия внедрения адаптационного подхода в гарантировании экологической безопасности государства с учетом глубины и масштабов экологических проблем.

O. Vyshnevska, N. Bobrovska. Adaptative approach guarantee in the state environmental safety.

The ground of global ecological problems is conducted, warning possibilities, neutralizations of ecological risks, are educed taking into account introduction of global ecological agreement. Effectiveness of adaptation approach is reasonable in guaranteeing of ecological safety of the state taking into account influence of global changes and tendencies. Directions, constituents and terms of introduction of adaptation approach, are conditioned in guaranteeing of ecological safety of the state taking into account a depth and scales of ecological problems.

Зміст випуску 3 (91), 2016