Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy

UDC 338.24(477)

M. Dubinina, Doctor of Economics, Associate Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The main components of the concept “public-private partnership” have been studied. The purpose, mechanisms and directions of partnership implementation have been defined. The main features of public-private partnership have been supplemented. The connection between the partnership activity of agricultural enterprises and the welfare of rural territories have been substantiated. The directions of activity of public-private partnership in the agricultural sector of the economy have been proposed.

Keywords: Public-private partnership, partnership of government and business, agricultural sector of the economy, legislation and regulations, investment activity.

Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy. (текст статті)

Державно-приватне партнерство як складова інституціонально-структурної трансформації аграрного сектора економіки. (анотація)

References:
1. Varnavskyi V. New Approaches to Financing Infrastructure in the UK / V. Varnavskyi // World economy and international relations. – 2012. – No. 9. – P. 67-74.
2. Butenko N.V. Development of partnership in the national economy: article thesis / N. V. Butenko; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industry. – Kyiv, 2015. – 358 p.
3. Liashenko V.I. Mechanisms of public-private partnership as an instrument for activating innovative activity of Ukraine: regional aspect / V.I. Liashenko, Y.I. Tulku // Current state, trends and prospects of the development of the CIS countries: economic, social and environmental aspects: article thesis: in 2 parts / edited by K.V. Pavlova. -Izhevsk: Publishing House of the Institute for Computer Research, 2014 – P. II. – P. 100-113. – (Series: Economic Slavic studies).
4. Tarash L.I. Generalization of the practice of using public-private partnership forms / L. I. Tarash, I. P. Petrova // Bulletin of Economic Science of Ukraine. – 2015. – No. 2 (29). – P. 97-103.
5. Shylepnytskyi P.I. Public-private partnership: theory and practice: article thesis: / P.I. Shylepnytskyi; Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Chernivtsi, 2011. – 455 p.

М. В. Дубініна. Державно-приватне партнерство як складова інституціонально-структурної трансформації аграрного сектора економіки.

Досліджено основні складові поняття «державно-приватне партнерство». Визначено мету, механізми та напрями здійснення партнерської діяльності. Доведено, що ефективним інструментом залучення додаткового фінансування є державно-приватне партнерство. Визначено роль державно-приватного партнерства як одного з інститутів, що забезпечує проведення розумної аграрної політики, спрямованої на поліпшення соціально-економічного рівня та стимулювання агробізнесу брати участь в проведенні комплексної трансформації. Дослідження показали, що при переході до інноваційного укладу розвитку державно-приватне партнерство стає ефективною інституційною формою залучення приватного капіталу для вирішення завдань в області наукових досліджень, будівництва об’єктів інфраструктури, енергетики, соціальної сфери. На нашу думку, не є новим інститутом, в тій чи іншій формі воно супроводжує все історичні періоди розвитку держави, але на сучасному етапі набуває особливого значення. Доповнено основні ознаки державно-приватного партнерства. Обґрунтовано зв’язок між партнерською діяльністю аграрних підприємств та добробутом сільських територій. Запропоновано напрями діяльності державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки.

М. В. Дубинина. Государственно-частное партнерство как составляющая институциональной-структурной трансформации аграрного сектора экономики.

Исследованы основные составляющие понятия «государственно-частное партнерство». Определены цели, механизмы и направления осуществления партнерской деятельности. Доказано, что эффективным инструментом привлечения дополнительного финансирования является государственно-частное партнерство. Определена роль государственно-частного партнерства как одного из институтов, который обеспечивает проведение разумной аграрной политики, направленной на улучшение социально-экономического уровня, стимулирования агробизнеса к участию в проведении комплексной трансформации. Исследования показали, что при переходе к инновационному укладу развития государственно-частное партнерство становится эффективной институциональной формой привлечения частного капитала для решения задач в области научных исследований, строительства объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы. По нашему мнению, не является новым институтом, в той или иной форме оно сопровождает все исторические периоды развития государства, но на современном этапе приобретает особое значение. Дополнены основные признаки государственно-частного партнерства. Обоснована связь между партнерской деятельностью аграрных предприятий и благосостоянием сельских территорий. Предложены направления деятельности государственно-частного партнерства в аграрном секторе экономики.

Випуск №1 (97), 2018

Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств

УДК 330.341.1:631.11

М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

І. П. Приходько, доктор наук з державного управління, професор
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
О. І. Лугова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено оцінку впливу факторів зовнішнього середовища на формування економічного потенціалу підприємств, що дозволить оцінити параметри якісних і кількісних характеристик економічного потенціалу та проаналізувати наслідки впливу даних факторів на параметри економічного потенціалу, а також розробити заходи, які дозволять використовувати позитивні моменти цього впливу і нейтралізувати негативні. Для виявлення найбільш значимих факторів зовнішнього середовища проведено оцінку впливу політичних, економічних та технологічних та соціальних факторів на економічний потенціал підприємств з розвинутим свинарством.

Ключові слова: економічний потенціал підприємства, формування економічного потенціалу, зовнішнє середовище, фактори впливу.

Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств. (текст статті)

External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
2. Жигунова О. А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия : монография / О.А. Жигунова. – М. : Финансы и кредит, 2010. – 140 с.
3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
4. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.
5. Романов А.П. Управление экономическим потенциалом предприятия / А.П. Романов, Г.Г. Серебренников, В.М. Безуглая. – Тамбов. : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 456 с.
6. Сирцева С.В. Стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Миколаївської області / С.В. Сирцева // Економічний форум. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 2. – С. 235-238.
7. Сосненко Л. С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия : монография / Л. С. Сосненко. – М. : Экономическая литература, 2003. – 208 с.
8. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С.Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

М. В. Дубинина, И. П. Приходько, О. И. Луговая. Внешняя среда и ее влияние на формирование экономического потенциала предприятий.

В статье приведена оценка влияния факторов внешней среды на формирование экономического потенциала предприятий, что позволит оценить параметры качественных и количественных характеристик экономического потенциала и проанализировать последствия влияния данных факторов на параметры экономического потенциала, а также разработать меры, которые позволят использовать положительные моменты этого влияния и нейтрализовать негативные. Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведена оценка влияния политических, экономических, технологических и социальных факторов на экономический потенциал предприятий с развитым свиноводством.

M. Dubinina, I. Prykhodko, O. Luhova. External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl.

The article evaluates the influence of external environment factors on the development of a cоmpаny’s economic potential. This assessment is designed to assess the parameters of qualitative and quantitative parameteres of a business’s economic potential and analyze the effects of the external factors on the parameters of economic potential. This will also enable the development of measures that would help integrate favorable circumstances of this influence and neutralizemitigate any negative developments. An evaluation of the impact of political, economic, technological and social factors on the economic potential of companies with advanced swine breeding has been carried out to identify the most significant external business development factors.

Випуск №2 (94), 2017

The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine

УДК338.2

M.Dubinina,Doctor of Economic Sciences
Mykolaiv National Agrarian University

Institutional character of systematic problems, directions and ways for realization of agrarian reforms in Ukraine were determined as a social process of institutional development based on the ideology of forming and deepening of market relations. The necessity of institutional investigations of transformations in the agrarian sector of Ukrainian economy was substantiated. The institutional essence of the crisis in the agrarian sector of economy was analyzed. Various factors that may potentially lead to the changes in the institutional structure were
generalized. Main problems for applied institutional analysis were identified. The aggregate of features characterizing the institutes of the agrarian sector was formulated. For agricultural enterprises the authors have identified an approach implying that the institutional analysis should be performed in relation to the enterprise subsystems on the process characteristic. The methodological and methodical bases of institutional analysis for efficiency evaluation and modeling of socio economic process in agriculture are presented.

Key words
institutional, process of institutional development, agrarian sector of Ukrainian economy, process characteristic. (більше…)

Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 338.583:658

Автор
М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
О. І. Лугова, здобувач
Миколаївський національний аграрний університетАнотація

Обґрунтовано актуальність проблеми управління трансакційними витратами, яке б забезпечувало зміцнення економічного потенціалу підприємства. Встановлено, що управлінські рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізуються через сукупність заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру даних витрат. Визначено складові трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова
трансакційні витрати, сільськогосподарське підприємство, управління, складові, економічний потенціал.

Стаття
М. В. Дубініна, О. І. Лугова. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.

Список використаних джерел

1. Аузан А. А. Институциональное проектирование реформ: опыт и попытка прогнозирования / А. А. Аузан. — М. : ГУ ВШЭ, 2007. — 24 с. — (Препринт WP10/2007/09).
2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 397 с.
3. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва та ін. — 2-е вид. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 248 с.
4. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : моногр. / Н. С. Краснокутська. — Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
5. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональних систем / Г. Б. Клейнер ; ЦЭМИ РАН.— М. : Наука, 2004. — 240 с.
6. Норт Д. Інституції, інституційні зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
7. Стукач В. Ф. Трансакционные издержки в АПК : измерение, информация, регулирование : монография / В. Ф. Стукач, Е. А. Асташова, О. В. Шумакова. — Омск : ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. — 212 с.
8. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія / О. Г. Шпикуляк. — К. : ННЦ ІАЕ, 2009. — 480 с.

М. В. Дубинина, О. И. Луговая. Значение трансакционных издержек в формировании экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Статья посвящена изучению влияния трансакционных издержек на формирование экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. Обоснована актуальность проблемы управления трансакционными издержками, которое бы обеспечивало укрепление экономического потенциала предприятия. Установлено, что управленческие решения в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер целенаправленного воздействия на величину и структуру данных расходов. Исследованы составляющие трансакционных издержек.

M. Dubinina, O. Lugova. Meaning of transaction costs of agrarian enterprises’ economic potential.
The article studies the impact of transaction costs on the formation of the economic potential of agrarian enterprises. The structure of the economic potential of agrarian enterprises was discussed. It was noted that with the change of agrarian enterprise’s position, its potential is also transformed. Its structure also became more complicated.