В. П. Рибачук Теоретико-методологічні оцінки формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку

УДК [330.341.1.001.572:338.432]:502.131

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-3

 

В. П. Рибачук, кандидат економічних наук

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено теоретико-методологічні засади оцінки і проведено концептуальний аналіз основ формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку. Розкрито методологічний контекст формування інноваційної моделі на засадах сталого розвитку, враховуючи критичну важливість аграрного сектора як системи, у якій реалізуються відносини для гарантування національної продовольчої безпеки. Запропоновано стратегічні пріоритети, ідеологічні орієнтири для реалізації концепції сталості в аграрному секторі економіки в рамках вирішення завдання інноватизації галузі з наступним підвищенням її конкурентоспроможності. Методологічно співставлено й імплементовано в систему наукового дискурсу аспект впровадження заходів реалізації цілей сталого розвитку в рамках формування інноваційної моделі агропромислового сектора.

Ключові слова: аграрний сектор, інноваційна модель, сталий розвиток, інноватизація галузі.

 

Теоретико-методологічні оцінки формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку

Theoretical and methodological evaluations of innovative model formation of agricultural sector on the basis of sustainable development

 

Список використаних джерел:

1. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевікіної, А. Малівського. Київ, 2018. 736 с.
2. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.
3. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество [пер. с англ. Л. Я. Розовского, Ю. Б. Кочеврина, Б. П. Лихачева, С. А. Батасова]. Москва. Прогресс, 1969. 480 с.
4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венгер. /Б. Санто. Москва.: Прогресс, 1990. 307 с.
5. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы/ Репр. Издание 1900. К. : Наук. думка, 1996.
6. Крисальний О. В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності. Економіка АПК.2005. №8. С. 10 – 13.
7. Шебанін В. С. Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету. Економіка АПК.2014. № 7. С. 19 – 25.
8. Шпикуляк О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект. Економіка АПК.2012. №5. С. 131 – 138.
9. Покотилова В. І. Управління інноваційною діяльністю в аграрному виробництві : монографія. Київ. ННЦ ІАЕ, 2008. 304 с.
10. Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. №1. С. 7 – 22.
11. Володін С. А. Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН. Інноваційна економіка. 2014. № 3. С. 5–24.
12. Курило Л. Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти. Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. 2013. № 1. С. 218–221.
13. Хвесик М. А., Обиход Г. О. Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2018. №3-4 (22 – 23). С. 5-18.
14. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
15. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / Ю. О. Лупенко та ін. Київ: ІАЕ, 2019. 114 с.
16. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін.; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
17. Малік М. Й., Хвесик М. А. Сталий розвиток сільських територій на засадах раціонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК.2010. № 5. С. 3–12.
18. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. № 7 (26). С. 21-31.
19. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» № 70/1 від 25.09.2015 р. URL : http://21.helsinki.org.ua/files/docs/1549390386. pdf.
20. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/722/2019.
21. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. 72 с.
22. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку – Вид. друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
23. Гэлбрейт, Джон Кеннет. Общество изобилия [перевод с английского; науч. ред. российского издания С. Д. Бодрунов]. Москва: Олимп-Бизнес, 2018. 404 с.
24. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ: Наш Формат, 2016. 344 с.
25. Роджерс, Еверетт М. Дифузія інновацій / Пер. з англ. Василя Старка. Київ: Києво-Могилянська академія, 2009. 591 с.
26. Калетнік Г. М Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 516 с.
27. Shpykuliak O., Bilokinna I. «Green» cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. №2. P. 249–255. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
28. Бондар О. І. РІО+20 – шлях до сталого розвитку: оцінки та перспективи. Екологічні науки. 2012. № 1. С. 6–14.
29. Гайдуцький І. П. Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Інформаційні системи, 2014. 373 с.
30. Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал та його формування в аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2004. №1. С. 155–159

В. П. Рыбачук. Теоретико-методологические оценки формирования инновационной модели аграрного сектора на принципах устойчивого развития

В статье обоснованы теоретико-методологические основы оценки и проведен концептуальный анализ базовых положений формирования инновационной модели аграрного сектора на принципах устойчивого развития. Раскрыт методологический контекст формирования инновационной модели на принципах устойчивого развития, с учетом критической важности аграрного сектора как системы, в которой реализуются отношения для обеспечения национальной продовольственной безопасности. Предложены стратегические приоритеты, идеологические ориентиры для реализации концепции устойчивости в аграрном секторе экономики в рамках решения задачи инноватизации отрасли с последующим повышением ее конкурентоспособности. Методологически сопоставлен и имплементирован в систему научного дискурса аспект внедрения мероприятий реализации целей устойчивого развития в рамках формирования инновационной модели агропромышленного сектора.

Ключевые слова: аграрный сектор, инновационная модель, устойчивое развитие, инноватизация отрасли

 

V. Rybachuk. Theoretical and methodological evaluations of innovative model formation of agricultural sector on the basis of sustainable development

In the article the substantiation of theoretical and methodological bases of assessment is provided and the conceptual analysis of bases of the innovative model formation of agrarian sector on bases of sustainable development is carried out. The methodological context of the innovation model formation on the basis of sustainable development is revealed, taking into account the critical importance of the agricultural sector as a system in which relations are implemented to guarantee national food security. Strategic priorities and ideological guidelines for the implementation of the concept of sustainability in the agricultural sector of the economy in the framework of solving the problem of innovation of the industry with the subsequent increase of its competitiveness are proposed. The aspect of implementation of measures of realization of the purposes of sustainable development within the limits of formation of innovative model of agro-industrial sector is methodologically compared and implemented into the system of scientific discourse.

Keywords: agricultural sector; innovative model; sustainable development; industry innovation.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf

А. П. Березовский, А. Н. Трус, Э. В. Прокопенко. Анализ профессиональных заболеваний на производстве в Украине

УДК 595.772; 631.951

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-11

 

А. П. Березовський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

О. М. Трус, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Е. В. Прокопенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Уманський національний університет садівництва

 

Проаналізовано рівень професійної захворюваності на виробництві по регіонах і за галузями економіки підприємств України. Встановлено, що кількість потерпілих від випадків хронічного професійного захворювання (отруєння) на виробництві протягом останніх п’яти років залишається високою. Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів. У 2020 році значно збільшилася кількість потерпілих від випадків гострого професійного захворювання COVID–19, особливо в галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: виробнича діяльність, хронічне профзахворювання, гостре профзахворювання, галузь економіки підприємств, безпека праці.

 

Аналіз професійних захворювань на виробництві в україні

Analysis of professional diseases at workplace in Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Skrzypczak A. Work-related diseases. URL : https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases.
 2. Somayeh D., Khosro S. H., Sharareh R. N. K., Narges Sh. H., Zeinab M., Reza S. Occupational disease registries – characteristics and experiences. Acta informatica medica. 2017. Vol. 25(2). P. 136–140.
 3. Трюхан О. А. Профілактика професійних захворювань: теоретичний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 4. С. 66–69.
 4. Pracovný stres ovplyvňuje výkon dvoch tretín zamestnancov na Slovensku. URL: https://www.webnoviny.sk/pracovny-stres-ovplyvnuje-vykon-dvoch-tretin-zamestnancov-na-slovensku.
 5. Piňosova M., Andrejiova M., Badida M., Moravec M. Occupational disease as the bane of workers’ lives: a chronological review of the literature and study of Its development in Slovakia. Part 1. International journal of environmental research and public health. 2021. Vol. 18. 1–29. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18115910.
 6. Нагорна А. М., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г., Орехова О. З, Мазур В. В. Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України. Український журнал з проблем медицини праці. 2012. № 3(31). С. 3–13.
 7. Андрощук Г. COVІD-19 – професійне захворювання: вимога лікарів. Юридична газета online. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19–profesiyne-zahvoryuvannya-vimoga-likariv.html.
 8. Kowalska К. Koronawirus: lekarze apelują o uznanie COViD–19 za chorobę zawodową. URL: https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/304019861-Koronawirus-lekarze-apeluja-o-uznanie-COViD-19-za-chorobe-zawodowa.html?smclient=ae1bd3ba-c945-11e7-adbf-0cc47a6bceb8&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_RZECZPOSPOLITA.
 9. Kudász F., Nagy K., Nagy I. Occupational diseases in Belgium, the Czech Republic and Hungary – a comparison. Central European journal of occupational and environmental medicine. 2017. Vol. 23(1–2). P. 32–49.
 10. Gómez M. G., López R. C., Ortiz Z. H., Soria F. S. Differences in the recognition of occupational diseases by sex, occupation and business activity in Spain (1990–2009). Revista Española de salud pública. 2017. Vol. 91. P. 1–12.
 11. Oksa P., Sauni R., Talola N., Virtanen S., Nevalainen J., Saalo A., Uitti J. Trends in occupational diseases in Finland, 1975–2013 : a register study. BMJ open. 2019. Vol. 9. P. 1–8.
 12. Rushton L., Hutchings S. J., Fortunato L., Young C., Evans G. S., Brown T., Bevan R., Slack R., Holmes Ph., Bagga S., Cherrie W., Tongeren M. V. Occupational cancer burden in Great Britain. British journal of cancer. 2012. Vol. 107. P. 53–57.
 13. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми термінів і понять. Право України. 2000. № 4. С. 35–39.
 14. Жигалкін П. І., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: монографія. Харків: ФІНН, 2008. 544 с.
 15. Мельник К. Ю. Наука трудового права та кодифікація трудового законодавства: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3 листопада 2017 р.). Харків, 2017. С. 29–31.
 16. Прокопенко В. І. Трудове право: підручник. Х.: Консум, 1998. 480 с.
 17. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: підручник. За ред. М. П. Гандзюка. 5-е вид. К. : Каравела, 2011. 384 с.
 18. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці: підручник. 5-те вид., доп. Львів : Афіша, 2000. 350 с.
 19. Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І., Заплатинський В. М., Михайлюк В. О., Коніцула Т. Я. Безпека життєдіяльності : підручник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 448 с.
 20. Oliinyk O. O. Social responsibility assessment in the field of employment (case study of manufacturing). Scientific Bulletin of National Mining University. 2020. Issue 3. P. 131–136.
 21. Гордійчук Л. М. Аспекти виробничого травматизму та професійна захворюваність. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2017. № 76. Т. 19. С. 136–138.
 22. Фонд соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872.
 23. Yaoqin L, Huan Ya., Lijiang Z., Jiwen L. A comparative study on the prediction of occupational diseases in China with hybrid algorithm combing models. Computational and mathematical methods in medicine. 2019. P. 1–10. DOI: 10.1155/2019/8159506.

А. П. Березовский, А. Н. Трус, Э. В. Прокопенко. Анализ профессиональных заболеваний на производстве в Украине

Проанализирован уровень профессиональной заболеваемости на производстве по регионам и отраслям экономики предприятий Украины. Установлено, что количество пострадавших от случаев хронического профессионального заболевания (отравления) на производстве в течение последних пяти лет остается высоким. Больше всего профессиональных заболеваний произошло в области добывающей промышленности и разработке карьеров. В 2020 году значительно увеличилось количество пострадавших от случаев острого профессионального заболевания COVID–19, особенно в области здравоохранения.

Ключевые слова: производственная деятельность, хроническое профзаболевания, острое профзаболевания, отрасль экономики предприятий, безопасность труда.

 

A. Berezovskyi, O. Trus, E. Prokopenko. Analysis of professional diseases at workplace in Ukraine

The level of occupational illness in production by regions and sectors of the economy of enterprises in Ukraine has been analyzed. It has been established that the number of victims of cases of chronic occupational disease (poisoning) at work over the past five years remains high. Most occupational diseases occurred in the mining and quarrying industries. In 2020, the number of victims of acute occupational disease COVID-19 has increased significantly, especially in the field of healthcare.

Keywords: production activity, chronic occupational disease, acute occupational disease, branch of enterprise economy, occupational safety.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf

Д.В. Бабенко, М.С. Храмов, Ю.М. Сиромятников, І.М. Суковіцина. Польові випробування експериментальної ґрунтообробної установки

УДК 631.31

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-10

 

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор

Миколаївський національний аграрний університет

М. С. Храмов

Миколаївський національний аграрний університет

Ю. М. Сиромятников, кандидат технічних наук

Державний біотехнологічний університет

І. М. Суковіцина

Миколаївський національний аграрний університет

 

Експериментально встановлено, що на якість подрібнення ґрунту дослідним розпушувачем-сепаратором особливо впливає вологість і щільність складу, тому при щільності ґрунту 1,3–1,4 г/см3 та мінімальній вологості ґрунту 11,4–14,4 % швидкість ротора необхідно збільшити до 127 об/хв.

Ключові слова: tillage, cultivation, soil layer, rotor, differentiation.

 

Польові випробування експериментальної ґрунтообробної установки

Field tests of the experimental installation for soil processing

 

Список використаних джерел:

 1. Syromjatnikov, Ju. N. (2021). Obosnovanie parametrov ryhlitelja pochvoobrabatyvajushhej mashiny stratifikatora. Inzhenernye tehnologii i sistemy. 31, (2), 257–273. [in Russian].
 2. Syromyatnikov, Y. N., Khramov, N. S. (2021). The process of lifting the soil by the working bodies of the tillage loosening-separating unit. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics. 33, 86–96. [in Ukrainian].
 3. Syromyatnikov, Y. et al. (2021). Productivity of tillage loosening and separating machines in an aggregate with tractors of various capacities. Journal of Terramechanics. 98, 1–6. [In English].
 4. Syromjatnikov, Ju. N., Khramov, N. S. (2020). Opredelenie tjagovogo soprotivlenija ustrojstva dlja podema pochvy v zavisimosti ot ugla postanovki napravljajushhih diskov. Agrarnaja nauka-sel’skomu hozjajstvu, 78–80. [in Russian].
 5. Syromjatnikov, Ju. N. (2018). Rabochie organy dlja podrezanija i podjoma pochvy pochvoobrabatyvajushhej ryhlitel’no-separirujushhej mashiny. Vestnik agrarnoj nauki Dona. 3, 49–56. [in Russian].
 6. Olesen, J.E., Munkholm, L.J. (2007). Subsoil loosening in a crop rotation for organic farming eliminated plough pan with mixed effects on crop yield. Soil and Tillage Research. 94 (2), 376–385. [In English].
 7. Starovojtov, S. I., Ahalaja, B. H., Mironova, A. V. (2019). Konstruktivnye osobennosti rabochih organov dlja uplotnenija i vyravnivanija poverhnosti pochvy. Jelektrotehnologii i jelektrooborudovanie v APK. 4, 51–56. [in Russian].
 8. Chaudhary, V.P., Singh, B. (2002). Effect of zero, strip and conventional till system on performance of wheat. Journal of Agricultural Engineering. 39 (2), 27–31. [In English].
 9. Celik, A., Altikat, S. & Way, T.R. (2013). Strip tillage width effects on sunflower seed emergence and yield. Soil and Tillage Research. 131, 20–27. [In English].
 10. Hossain, M.I. et al. (2014). Strip tillage seeding technique: a better option for utilizing residual soil moisture in rainfed moisture stress environments of north-west Bangladesh. Int J Recent Dev Eng Technol. 2, 132–136. [In English].
 11. Wuest, S. (2007). Vapour is the principal source of water imbibed by seeds in unsaturated soils. Seed Science Research. (1), 3–9. [In English].
 12. Wuest, S.B. (2002). Water transfer from soil to seed. Soil Science Society of America Journal. 66 (6),  1760–1763. [In English].
 13. Arnold, S. et al. (2014). Effects of soil water potential on germination of co-dominant Brigalow species: implications for rehabilitation of water-limited ecosystems in the Brigalow Belt bioregion. Ecological Engineering. 70, 35–42. [In English].
 14. Parhomenko, G. G. et al. (2021). Agrotehnicheskie i jenergeticheskie pokazateli pochvoobrabatyvajushhih rabochih organov. Inzhenernye tehnologii i sistemy. 30, 1. 109–126. [in Russian].
 15. Hou, X. et al. (2012). Effects of rotational tillage practices on soil properties, winter wheat yields and water-use efficiency in semi-arid areas of north-west China. Field crops research. 129, 7–13. [In English].
 16. Koller, K., El Titi, A. (2003). Techniques of soil tillage. Soil tillage in agroecosystems. 1–25. [In English].
 17. Hamza, M.A., Anderson, W.K. (2005). Soil compaction in cropping systems: A review of the nature, causes and possible solutions. Soil and tillage research. 82, (2), 121–145. [In English].
 18. Medvedev, V.V. (2013a). Physical degradation of chernozems. Diagnostics. Causes. The consequences. Warning. Kharkov: City Printing House. 324. [in Russian].
 19. Medvedev, V.V. (2013b). Physical properties and soil treatment in Ukraine. Kharkov: City Printing House. 224. [in Russian].
 20. Medvedev, V.V., Laktionova, T.N. (2011). Granulometric composition of Ukrainian soils (genetic, environmental and agronomic aspects). Kharkov: Apostrophe. 292. [in Russian].
 21. Medvedev, V.V. (2010). Standards are a key element of a high crop culture. 8, 6–7. [in Russian].
 22. Melnik, V.I., Kalyuzhny, O.D., Ridny, R.V. (2017). Liquid chemicals unit dosing and delivery module. Environmental Engineering. 1 (7), 76–79. [in Ukrainian].
 23. Melnik, V.I. et al. (2018). Improvement of the rotary spreader of organic fertilizers. Environmental Engineering. 2 (10), 59–62. [In English].
 24. Aniskevich, L.V. (2005). Control systems for the norms of making materials in precision farming technologies: abstract of the dissertation of the doctor of technical sciences. [in Ukrainian].
 25. Medvedev, V.V. (2007). Soil heterogeneity and precision farming. Kharkov: «13th printing house». 296. [in Russian].
 26. Kunz, C., Weber, J., Gerhards, R. (2015). Benefits of precision farming technologies for mechanical weed control in soybean and sugar beet – comparison of precision hoeing with conventional mechanical weed control. 5 (2), 130–142. [In English].
 27. Cooper, J. et al. (2016). Shallow non-inversion tillage in organic farming maintains crop yields and increases soil C stocks: a meta-analysis. Agronomy for sustainable development. (1). 22. [In English].
 28. Barwicki, J., Gach, S., Ivanovs, S. (2012). Proper Utilization of the Soil Structure for the Crops Today and Conservation for Future Generations. Proceedings of 11-th International Scientific Conference «Engineering for Rural Development». 11, 10–15. [In English].
 29. Bottinelli, N. et al. (2015). Why is the influence of soil macrofauna on soil structure only considered by soil ecologists? Soil and Tillage Research. 146, 118–124. [In English].
 30. Guimarães R. M. L. et al. (2013). Relating visual evaluation of soil structure to other physical properties in soils of contrasting texture and management. Soil and Tillage Research. 127, 92–99. [In English].
 31. Nanka, O.V., Syromjatnykov, Ju.M. (2019). Rezul’taty pol’ovyh vyprobuvan’ eksperymental’noi’ g’runtoobrobnoi’ ustanovky. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo tehnichnogo universytetu sil’s’kogo gospodarstva. 201, 191–202. [in Ukrainian].
 32. Nanka, O.V., Siromjatnikov, Ju.M. (2019). Vpliv chastoti obertannja rotora g’runtoobrobnoї eksperimental’noї ustanovki na pokazniki jakostі. Tehnіchnij servіs agropromislovogo, lіsovogo ta transportnogo kompleksіv. 15, 96–110. [in Ukrainian].
 33. Pashchenko V. F., Syromyatnikov Y. N. & Khramov N. S. (2018). G’runtoobrobna ustanovka z vykorystannjam gnuchkogo robochogo organu dlja kontrolju rostu bur’janiv. Vegetable and Melon Growing. 64, 33–43. [in Ukrainian].
 34. Pashhenko, V. F. et al. (2016). Obg’runtuvannja docil’nosti derzhavnoi’ pidtrymky vitchyznjanogo sil’gospmashynobuduvannja. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo tehnichnogo universytetu sil’s’kogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka. 173, 53–68. [in Ukrainian].
 35. Syromjatnykov, Ju. M. (2017). Vdoskonalennja robochyh organiv dlja pidrizannja ta pidjomu g’runtu rozryhljuval’no-separujuchoju mashynoju. Inzhenerija pryrodokorystuvannja. 2, 74–77. [in Ukrainian].

Д.В. Бабенко, М.С. Храмов, Ю.М. Сиромятников, І.М. Суковіцина. Польові випробування експериментальної ґрунтообробної установки

Розглянуто результати дослідження технологічного процесу обробітку ґрунту, конструктивно-технологічні схеми органів ґрунтообробної установки. Експериментально встановлено, що на якість кришіння ґрунту експериментальною розрихлювально-сепаруючою установкою особливий вплив робить вологість та щільність складання, тому при щільності ґрунту 1,3-1,4 г/см3 та мінімальній вологості ґрунту 11,4-14,4% частоту обертання ротора необхідно збільшити до 127 об/хв.

Ключевые слова: обробіток, культивація, шар ґрунту, ротор, диференціація.

 

D.V. Babenko, MS Храмов, Ю.М. Сиромятников, І.М. Sukovitsina. Field tests of an experimental tillage plant

The results of research of technological process of soil cultivation, constructive-technological schemes of bodies of soil-cultivating installation are considered. It is experimentally established that the quality of soil crushing by experimental loosening-separating unit is especially influenced by humidity and density of assembly, so at a soil density of 1.3-1.4 g / cm3 and a minimum soil moisture of 11.4-14.4% rotor speed must be increased to 127 rpm.

Keywords: tillage, cultivation, soil layer, rotor, differentiation.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf

State and regional measurement of agrarian production’s efficiency in Ukraine

UDC 65.011.44:338.43(477)

V. Rybachuk

Agrarian production’s efficiency in Ukraine in federal and regional measurement has its features, their researches and scientific estimation has always been actual. Transforming and present-day unstable state of the field, riskiness, conjuncture-market instability makes this problem more actual. In order to solve the problem of agrarian production’s efficiency, science develops set of approaches to its evaluation, making it possible to get the result, which is actual for peculiar period of development. Regional and federal evaluative dimension is the background for the presentation of versatile dynamics of the field’s functioning.
Agrarian production in Ukraine and its regions is extremely dynamic. Regional distribution is pretty nominal because of blurred faces and features in the process of productive forces and production relation active exchange, though it takes place. Federal and regional aspects of efficiency development may be observed in natural and territorial peculiarities principles of scientific and technical developments dissemination.In agrarian sector of economics in Ukraine and its regions the resources are used able to provide high productivity and competitiveness even without enough organizational and technological modernization. The field’s model could still be considered as resource, despite of continuous period of adaptation to competitive market. This suggestion comes from the evaluation of employment, soil resources (cultivated areas), added value volumes and their formation sources through the means of resources.In the context of given dynamics of efficiency quality aspects it’s very difficult to speak about innovations, as the investment potential of the field has decreased. The effects of agrarian productivity development to form the basis for scientific evaluation are somewhat misleading, especially in model analyses of productivity tightly connected with efficiency and competitiveness. By means of researches of efficiency we estimated that destructive system in innovative provision mechanism gives us grounds to affirm innovative model in Ukraine hasn’t been formed yet and institutional framework of its organizational design hasn’t been estimated. The type of innovation development model represented nowadays is considered to be not adapted to competitive market economics model, so it is still commodity with separate progressive features. The reason is that our science and innovation’s production-implementation system took place in uncertainty in organization-managerial field firstly, as the system was soviet so the economics was inefficient and uncompetitive.Agrarian production in Ukraine and its regions like Mykolayiv Region in the aspect of efficiency and productivity production accumulates a lot of problems. Their regional division now is pretty nominal as the world is globalized, that’s why the economics of a state, a field or a region is built-in the market objectively. However, the peculiarities take place in the researched object (agrarian production), conditioned by natural, territorial factors rural mentality, especially in the aspect of innovative development and innovations’ diffusion. The mentioned measurement is formed by government-regulated and national-specified factors. They differentiate general effects, herewith determining contours of efficiency and productivity. The last ones are considered to be consequences of some level of innovation in agrarian production, formed in the circumstances estimated by the government and market.

Keywords: efficiency, agrarian production, productivity, development, gross production.

State and regional measurement of agrarian production’s efficiency in Ukraine

Issue 3(91), 2016

Концепція інноваційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку економічних систем

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 001.895:330.342

Автор
В. П. Рибачук, аспірант
Науковий керівник – д.т.н., проф. Шебанін В.С.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито теоретико-методичні положення еволюції концепції інноваційної моделі у формуванні теорії і практики економічних систем, зокрема, що стосується сутності й функціональних ознак інноваційних процесів, інновацій, інноваційної моделі та їх імплементації в загальнонаукову теорію розвитку суспільних формацій на засадах інноваційності. Висвітлено місце інноваційної моделі в організаційно-економічних механізмах господарювання як системи упровадження результатів науково-технічного прогресу на рівні окремих
глобальних регіональних сукупностей країн-лідерів.

Ключові слова
інноваційна модель, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інновації, економічна система.

Стаття
В. П. Рибачук. Концепція інноваційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку економічних систем

Список використаних джерел

1. Schumpeter Y. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung / Y. A. Schumpeter. — Berlin (West), 1952 (Erste Auflage-1911).
2. Ricardo David (1830). Principles of Political economy and Taxation / Ricardo David, 1971. — London : Penguin Books.
3. Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. — М. : Республика, 1997. — 351 с. 4. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы / Репр. Издание 1900. — К. : Наук. думка, 1996.
5. Кондратьев Н. Д. Большие циклы коньюнктуры и теория предвидения : Избранные труды / Н. Д. Кондратьев. — М. : Экономика, 2002. — 767 с.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер. — М. : Прогресс, 1982. — 456 с.
7. Бекетов Н. В. Инновационное развитие экономики Республики Саха (Якутия) : доклад [Электронный ресурс] / Н. В. Бекетов. — Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
8. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарстваУкраїни : проблеми та перспективи / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. — 514 с.
9. Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Блауг, Марк; пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2001. — 670 с.
10. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто.— М. : Прогресс, 1990. — С. 166.
11. Богданов А. Основные элементы исторического взгляда на природу / А. Богданов. — СПб. : [б. и.], 1899. — 158 с.

В. П. Рыбачук. Концепция инновационной модели в формировании теории и практики разивития экономических систем.
В статье раскрыты теоретико-методические положения эволюции концепции инновационной модели в формировании теории и практики экономических систем, в частности, в отношении сути и функциональных признаков инновационных процессов, инноваций, инновационноймодели и их имплементации в общенаучную теорию развития общественных формаций на инновационных основах. Освещено место инновационной модели в организационно-экономических механизмах хозяйствования как системы
внедрения результатов научно-технического прогресса на уровне отдельных глобальных региональных сообществ стран-лидеров.

V. Ribachuk. Conception of Innovative Model in Formation of Theory and Practice of the Development of Economic Systems.
In article the theoretical and methodical provisions for evolution of innovative model’s concept in formation of the theory and practice of economic systems, in particular, concerning an essence and functional signs of innovative processes, innovations, innovative model and their implementation in the general scientific theory of public formations’ development on innovative bases are disclosed. The place of innovative model in organizational and economic mechanisms of managing as systems of introduction of results of scientific and technical progress at the level of separate global regional communities of the leading countries is shown.