Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами

УДК 657.633.5

І. В. Агеєнко, аспірант
О. В. Ткаченко, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто специфіку організації внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами. Уточнено економічну сутність розрахунків і зобов’язань у сфері бухгалтерського обліку, встановлено взаємозв’язок категорії розрахунків і зобов’язань. Визначено вплив трактування зобов’язань на бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості. Розкрито можливості організації та схематично представлено напрями внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.

Ключові слова: внутрішній контроль, розрахунки з контрагентами, зобов’язання, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами. (текст статті)

Theoretical and methodical aspects of internal control of settlings with contractors. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бібліографія та список обраних праць Ф. Хайєка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ww.econlib.org/library/Enc/bios/Hayek.html
2. Бразілій Н. М. Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками як шлях вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства / Н. М. Бразілій, О. О. Лисенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2012. – Вип. 30(1). – С. 20-26.
3. Гарасим П. М. Адміністрування розрахунків з дебіторами : контрольно-аналітичний аспект / П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, Н. О. Лобода // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
4. Кешеля А. В. Облік і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами / А. В. Кешеля, Е. Ф. Югас // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Т. 19, Вип. 2(6). – С. 52-56.
5. Киян А. В. Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками / А. В. Киян, О. Ф. Ярмолюк // Молодий вчений. – 2015. – № 9(1). – С. 77-80.
6. Куцик П. О. Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством / П. О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2013. – Вип. 42. – С. 116-122.
7. Литвиненко Н. О. Організація внутрішнього контролю розрахунків між пов’язаними сторонами / Н. О. Литвиненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2012. – № 1. – С. 168-174.
8. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 504 с.
9. Непочатова В. С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками / В. С. Непочатова // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 134-138.
10. Потриваєва Н. В. Аудит як засіб попередження банкрутства / Н.В. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – Випуск 3 (79).Т.2. – С. 36-43.
11. Потриваєва Н. В. Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Потриваєва // Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2015.
12. Потриваєва Н. В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н. В. Потриваєва, М. І. Жорняк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2015. – Випуск 1 [55]. – С. 228-232.
13. Принципи корпоративного управління України [Електронний ресурс] : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc
14. Романенко С. В. Внутрішній контроль операцій за міжнародними розрахунками підприємств: організаційно-методичний аспект / С. В. Романенко, О. О. Зеленіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 4(1). – С. 92-99.
15. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
16. Югас Е. Ф. Контроль і ревізія безготівкових розрахунків підприємств / Е. Ф. Югас, М. С. Попович // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 212-217.

И. В. Агеенко, О. В. Ткаченко. Теоретико-методические аспекты внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

Рассмотрена специфика организации внутреннего контроля расчетов с контрагентами. Уточнено экономическую сущность расчетов и обязательств в сфере бухгалтерского учета, установлена взаимосвязь категории расчетов и обязательств. Определено влияние трактовки обязательств в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности. Раскрыты возможности организации и схематично представлены направления внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

T. Smelyanets, L. Moloshna. Theoretical and methodical aspects of internal control of settlings with contractors.

The specifics of the organization of internal control of payments with counteragents are considered. The economic essence of payments and obligations in the field of accounting is specified, the relationship between the category of payments and liabilities is established. The influence of interpretation of liabilities on accounts receivable and account payable is determined. The possibilities of the organization are revealed and the directions of internal control of payments with counterparties are presented schematically.

Випуск №2 (94), 2017

Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством

УДК 330.322

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
І. В. Агеєнко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто роль та економічну сутність забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління сільськогосподарським підприємством. Обґрунтовано вплив економії матеріально-технічних ресурсів на ефективність процесу управління. Визначено об’єкти системи управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в аграрному секторі, основні цілі та завдання матеріально-технічного постачання. Окреслено принципи системи забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

Ключові слова: забезпечення, матеріально-технічні ресурси, управління, постачання, сільськогосподарське підприємство.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств / І. В. Агєєва // Університетські наукові записки. – 2013. – № 2. – С. 165–170.
2. Даниленко А. С. Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах / А. С. Даниленко, А. М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 1. – С. 71-77.
3. Захарчук О. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 72-79.
4. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 92-99.
5. Колос З. В. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / З. В. Колос // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 79-82.
6. Кулікова Т. О. Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання “Укрсільгосптехніка” (1961–1965 рр.) / Т. О. Кулікова // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 10. – С. 198-200.
7. Мельник І.І. Основи інженерного менеджменту : навч. посіб. / Мельник І. I., Тивоненко I. Е., Фришев С. Е. – К. : Вища освіта, 2006.– 525 с.
8. Місевич М. А. Удосконалення матеріально-технічної бази як чинника забезпечення потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств / М. А. Місевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – № 2(2). – С. 37-46.
9. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. М. Остапенко – Луганськ : ЛНАУ, 2008. – 20 с.
10. Пятуніна С. С. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості / С. С. Пятуніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. ‑ К. : НАУ, 2011. – Вип. 31. – 222 с.
11. Тихонов О.В. Організація ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Тихонов. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Н. В. Потриваева, И. В. Агеенко. Обеспечение материально-техническими ресурсами в системе управления предприятием.

Рассмотрены роль и экономическая сущность обеспечения материально-техническими ресурсами в системе управления сельскохозяйственным предприятием. Обосновано влияние экономии материально-технических ресурсов на эффективность процесса управления. Обозначены объекты системы управления обеспечением материально-техническими ресурсами в аграрном секторе, основные цели и задачи материально-технического снабжения. Определены принципы системы обеспечения сельскохозяйственных предприятий материально-техническими ресурсами.

N. Potryvaieva, I. Aheienko. Inputs’ providing in the management of a company.

The role and economic substance of inputs’ providing in the management of an agricultural enterprise was considered. The influence of inputs’ saving on the effectiveness of the management process was proved. The objects of management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics in the agricultural sector were determined. The principles of the system of an agricultural enterprise inputs’ providing were outlined.

Зміст випуску 4 (92), 2016