Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Стаття присвячена вивченню технологічного довголіття кнурів-плідників різних порід. Під час дослідження було проаналізовано спермопродуктивність у вікові періоди: від початку використання до 12 міс., 13-18 міс., 19-24 міс., 25-30 міс. та 31-36 міс. Вивчали об’єм еякуляту (мл), концентрацію (млн/мл) та кількість отриманих спермодоз (шт.) для подальшого викрпистання.
Встановлено, що найбільшим виробничим довголіттям характеризуються кнури породи ландрас, а найменшим – кнури породи п’єтрен.

Ключові слова: промислове довголіття, кнури-плідники, спермопродукція, еякулят, концентрація.

Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції. (текст статті)

Effect of long-term manufacturing use for the change of quality indicators of sperm produation. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Голуб Н. Индивидуальное выращивание ремонтных хрячков / Н. Голуб // Свиноводство. — 1973. — № 12. — С. 18—26.
2. Іванов В. О. Біологія свиней : навч. посіб. / В. О. Іванов, М. В. Волощук. — К. : Нічлава, 2009. — 304 с.
3. Інструкція із штучного осіменіння свиней. — К. : Аграрна наука, 2003.— 56 с.
4. Нетеса А. И. Воспроизводство в промышленном свиноводстве / А. И. Нетеса. — М. : Россельхозиздат, 1984. — 216 с., ил.
5. Походня Г. С. Теория и практика воспроизводства и выращивания свиней / Г. С. Походня. — М. : Агропромиздат, 1990. — 271с.
6. Рыбалко В. П. Выращивание и оценка хряков в условиях элевера./ В. П. Рыбалко — М. : Агропромиздат, 1990. — 31 с.

С. Н. Галимов. Влияние длительного производственного использования хряков-производителей на изменения качественных показателей спермопродукции.

Статья посвящена изучению технологического долголетия разных пород. Во время иследования была проанализована спермопродуктивность в следующие возрастные периоды: от начала использования до 12 мес., 13-18 мес., 19-24 мес., 25-30 мес. и 31-36 мес. Изучили объем эякулята (мл), концентрацию (млн/мл) и количество полученных спермодоз (шт.) для дальнейшего использования.
Установлено, что наиболее приспособленные к интенсивной промышленной технологии хряки породы ландрас, а наименее – хряки породы пьетрен.

S. Galimov. Effect of long-term manufacturing use for the change of quality indicators of sperm produation.

The article is devoted to the study of technological longevity of different breeds. During the study sperm production was analyzed in the following age periods: from the beginning of use up to 12 months, 13-18 months, 19-24 months, 25-30 months and 31-36 months. The volume of ejaculate (ml), concentration (mln / ml) and the amount of sperm doses (units) for further use were studied.
It has been established that the boars of Landrace breed are the most adapted to the intensive industrial technology, and the least adapted are Pietren boars.

Випуск №4 (96), 2017

Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано технологію вирощування ремонтних кнурів в умовах сільськогосподарського приватного підприємства «Техмет-Юг» Миколаївської області.
Встановили, що за високими показниками за скоростиглістію були відмічені помісні кнури, живої мaси 100 кг вони досягли нa 21,3 дні рaніше, ніж кнури великої білої породи (Р<0,01) і нa 4,5 та 7,5 днів відповідно рaніше, ніж aнaлоги порід п’єтрен і лaндрaс, тут різниця стaтистично невірогідна.
Установлено, що показники якості спермопродукції не зележать від інтенсивності росту ремонтних кнурців різних порід.

Ключові слова: свинарство, кнури-плідники, штучне осіменіння, контрольне вирощування, спермопродукція, еякулят.

Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області. (текст статті)

The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Голуб Н. Индивидуальное выращивание ремонтных хрячков / Н.Голуб // Свиноводство. – 1973. – № 12. – С. 18–26.
2. Галімов С.М. Використання м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області / С.М. Галімов // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : ВНАУ, 2013. – Вип. 21. – С. 60 – 62.
3. Рыбалко В. П. Выращивание и оценка хряков в условиях элевера / В. П. Рыбалко – М. : Агропромиздат, 1990. – 31 с.
4. Стародубець О.О. Методичні підходи по привчанню кнурів до садки на фантом для ефективного використання їх при штучному осіменінні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого району Миколаївської області / О.О. Стародубець, А.О. Бондар// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 5(67). – С.169–173.
5. Топіха В.С. Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг»Миколаївської області / В.С. Топіха, С.М. Галімов, О.О. Стародубець // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – Вип. 4(81). – С.170–177.

С. Н. Галимов. Технология выращивaния и оценкa хряков по собственной продуктивности в условиях СХЧП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Николаевской области.

В статье проанализирована технология выращивания ремонтных хряков в условиях сельскохозяйственного частного предприятия «Техмет-Юг» Николаевской области.
Установили, что высокими показателями по скороспелости были отмечены помесные хряки, живой массы 100 кг они достигли на 21,3 дня раньше, чем хряки крупной белой породы (Р<0,01) и на 4,5 и 7,5 дней раньше, чем аналоги пород пьетрен и ландрас, здесь разница статистически недостоверная.
Установлено, что показатели качества спермопродукции не зависят от интенсивности роста ремонтных хряков разных пород.

S. Galimov. The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region.

The article analyzes the technology of cultivation of breeding boars in the conditions of agricultural private enterprise “Tekhmet-South” in Mykolaiv region.
The analysis found that for high performance on precocity (early maturaion) was marked by crossbred boars. They reached a live weight of 100 kg 21.3 days earlier than boars of the large white breed (P<0.01) and 4.5 to 7.5 days earlier than the analogous breeds Pietrain and Landrace, here the difference is statistically insignificant (improbable).
The quality of sperm products is not dependent on the rate of growth of repair boars of different breeds.

Випуск №2 (94), 2017

Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers

UDC 636.4.082.25:575.22

S. Lugovoy, PhD (Agr.), Ass. Professor
S. Kramarenko, DSc (Biol.), Ass. Professor
S. Galimov, PhD (Agr.), Ass. Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The aim of this study was to analyze the genetic variability and population structure of the Red White Belted breed pigs. Twelve microsatellite loci were selected and belong to the list of microsatellite markers recommended by FAO/ISAG. The number of observed alleles (Na) detected ranged from 4 to 8, with an overall mean of 6.67 and a total of 80 alleles were observed at these loci. The overall means for observed (Ho) and expected (He) heterozygosities were 0.649 and 0.693, respectively. The population effective size (Ne) estimate based on LD-method is 59.2 (95% CI: 36-129) individuals. This population has not undergone any recent and/or sudden reduction in the effective population size and remained at mutation-drift equilibrium.

Key words: genetic polymorphism, microsatellite loci, pigs, the Red White Belted breed.

Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers. (текст статті)

Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers. (анотація)

Referenсes:
1. Genofond natsionalnykh porod sviney Ukrainy, ikh sozdateli i sovremennye koordinatory / [V. P. Rybalko, A. A. Getya, V. I. Gerasimov i dr.] // Poltava, Poltavskiy lіterator, 2011. – 156 s.
2. Bankovska I. Carcass, meat and fat quality characteristics of Ukrainian red white belted pigs compared to other commercial breeds // I. Bankovska, J. Sales // Slovak Journal of Animal Science. – 2015. – V. 48(1). – P. 23-28.
3. Peakall R. O. D. GENAIEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research // R. O. D. Peakall, P. E. Smouse // Molecular Ecology Notes. – 2006. – V. 691. – P. 288-295.
4. Rousset F. GENEPOP’007: a complete re-implementation of the GENEPOP software for Windows and Linux / F. Rousset // Molecular Ecology Resources. – 2008. – V. 8. – P. 103-106.
5. Cornuet J. M. Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data / J. M. Cornuet, G. Luikart // Genetics. – 1996. – V. 144. – P. 2001-2014.
6. NeEstimator v2: re-implementation of software for the estimation of contemporary effective population size (Ne) from genetic data // [C. Do, R. S. Waples, D. Peel et al.] // Molecular Ecology Resources. – 2013. – V. 14. – P. 209–214.
7. Meuwissen T. H. E. Effective sizes of livestock populations to prevent a decline in fitness / T. H. E. Meuwissen, J. A. Woolliam // Theoretical and Applied Genetics. – 1994. – V. 89. – P. 1019-1026.
8. Genetic diversity of Brazilian pig breeds evidenced by microsatellite markers / B. P. Sollero, S. R. Paiva, D. A. Faria [et. al.] // Livest. Sci. – 2008. – doi:10.1016/j.livsci.2008.09.025.
9. Genetic variation and relationships of eighteen Chinese indigenous pig breeds / S. Yang, Z. Wang, B. Liu [et. al.] // Genetic Selection Evolution. – 2003. – Vol. 35. -P. 657-671.
10. Genetic diversity of some Ghanaian pigs based on microsatellite markers / R. A Ayizanga, B. B. Kayang, K. Adomako // Livestock Research for Rural Development. – 2016. – Vol. 28.
11. Zaman G. Molecular characterization of Meghalaya local pigs (Niang Megha) using microsatellite markers / G. Zaman, M. C. Shekar, A. Aziz // Indian Journal of Science and Technology. – 2013. – Vol. 6. – P. 5302-5306.
12. Molecular characterization of Ghungroo pig / G. Zaman, M. Chandra Shekar, A. M. Ferdoci [et. al.] // International Journal of Animal Biotechnology. – 2013. – Vol. 3. – P. 1-4.
13. Molecular characterization of Doom pigs using microsatellite markers / G. Zaman, S. Laskar, A. M. Ferdoci [et. al.] // African Journal of Biotechnology. – 2014. – Vol. 13 (30). – P. 3017-3022.
14. Genetic diversity in native and commercial breeds of pigs in Portugal assessed by microsatellites / [A. A. Vicente, M. I. Carolino, M. C. O. Sousa et al.] // Journal of Animal Science. – 2008. – V. 86. – P. 2496-2507.
15. Pedigree and population viability analyses of a conservation herd of Moura pig / [H. Carneiro, S. R. Paiva, M. Ledur et al.] // Animal Genetic Resources. – 2014. V. 54. – P. 127-134.
16. Pedigree analysis of Cinta Senese and Mora Romagnola breeds / [A. Crovetti, F. Sirtori, C. Pugliese et al.] // Acta agriculturae Slovenica. – 2013. – V. 4. – P. 41-44.
17. Conservation genomic analysis of domestic and wild pig populations from the Iberian Peninsula / [J. M. Herrero-Medrano, H. J. Megens, M. A. Groenen et al.] // BMC genetics. – 2013. – V. 14 (106). – P. 1-13.

С. І. Луговий, С. С. Крамаренко, С. М. Галімов. Генетичний поліморфізм свиней червоної білопоясої породи на підставі мікросателітних маркерів.

Метою даного дослідження був аналіз генетичної мінливості та структури популяції свиней червоної білопоясої породи. Були відібрані дванадцять мікросателітних локусів (SW24, S0155, SW72, SW951, S0386, S0355, SW240, SW857, S0101, SW936 SW911 і S0228), які включено до списку маркерів, рекомендованих ФАО/ISAG. У кожному локусі кількість алелів (Na) варіювала від 4 до 8 при загальному середньому значенні 6,67; загалом було виявлено 80 алелів. Середні значення фактичної (Ho) та очікуваної (He) гетерозиготності становили 0,649 і 0,693, відповідно. Оцінка ефективної чисельності популяції (Ne), розрахована за LD-методом, склала 59,2 особин (95% ДІ: 36-129). Ця популяція не зазнала будь-яких недавніх і/або раптових скорочень ефективної чисельності і перебуває в стані рівноваги між мутаційним процесом і дрейфом генів.

С. И. Луговой, С. С. Крамаренко, С. Н. Галимов. Генетический полиморфизм свиней красной белопоясой породы на основании микросателлитных маркеров.

Целью данного исследования был анализ генетической изменчивости и структуры популяции свиней красной белопоясой породы. Были отобраны двенадцать микросателлитных, которые относятся к списку маркеров, рекомендованных ФАО/ISAG. В каждом локусе количество аллелей (Na) варьировало от 4 до 8 при общем среднем значении 6,67; в общей сложности было обнаружено 80 аллелей. Средние значения наблюдаемой (Ho) и ожидаемой (He) гетерозиготности составили 0,649 и 0,693, соответственно. Оценка эффективной численности популяции (Ne), рассчитанная по LD-методу, составила 59,2 особей (95% ДИ: 36-129). Данная популяция не претерпела каких-либо недавних и/или внезапных сокращений эффективной численности и пребывает в состоянии равновесия между мутационным процессом и дрейфом генов.

Випуск №1 (93), 2017

Аналіз використання м’ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах сгпп «техмет-юг» Миколаївської області

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
У статті наведено відтворювальні якості чистопородних та помісних свиноматок. Під час дослідження було проаналізовано продуктивність свиноматок чистопородних та помісних. Встановлено, що тварини м’ясних генотипів відзначаються високим рівнем відтворювальної здатності, як при чистопородному так помісному розведені.
У СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області, яке займається отриманням товарної свинини відповідної якості, технологічні умови утримання, розведення і годівлі тварин відповідають сучасним вимогам ведення свинарства.

Ключові слова
відтворювальні якості, багатоплідність, збереженість, велика біла, червона білопояса, порода ландрас, п’єтрен, чистопородне розведення, схрещування. (більше…)

Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено приклад створення підприємства з ведення промислового свинарства та бази для проведення науково-навчальної діяльності викладачів та студентів Миколаївського НАУ в умовах СГПП «Техмет-Юг». Переобладнання приміщень для виробництва свинини провели шляхом перепрофілювання існуючих будівель з раціональнішим використанням виробничих площ. Проаналізували продуктивність тварин угорської селекції з урахуванням лінійної належності.

Ключові слова
свинарство, виробництво свинини, штучне осіменіння, утримання. (більше…)

Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082

Автор
С.М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статі подано хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні. Встановлено, що тварини від поєднання червоної білопоясої породи з кнурами породи ландрас мали значно кращі хімічні показники, якості м’яса та сала, знаходилися в межах норми, в межах піддослідних груп вірогідної різниці не встановлено.

Ключові слова
м’ясо, сало, кислотність, суха речовина, жир, протеїн, зола
(більше…)