В. В. Гамаюнова, І. М. Гаро. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від впливу елементів технології в умовах лісостепу україни

УДК «324».003.13:631.51:633.85(477.4)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-5

 

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

І. М. Гаро, здобувач

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті наведено результати досліджень, проведених упродовж 2012-2015 рр. на чорноземі звичайному в зоні Лісостепу України з ріпаком озимим сорту Чемпіон України. Визначено вплив строків і способів сівби та основного обробітку ґрунту  на врожайність насіння, що позначилося на показниках економічної ефективності виробництва культури. Їх визначенням обґрунтовано доцільність поєднання наступних елементів: сівба у І декаду вересня рядковим способом (ширина міжрядь 15 см) по фону оранки на 25-27 см (у якості основного обробітку ґрунту). Така технологія у середньому за 2013-2015 рр. забезпечила отримання найвищого рівня врожаю – 4,54 т/га і наступні економічні показники: умовно чистий прибуток 18,8 тис. грн/га, рівень рентабельності – 113,6%, собівартість 1 т насіння – 4,5 тис. грн.

Ключові слова: ріпак озимий, захід основного обробітку ґрунту, строк сівби, спосіб сівби, рентабельність, умовно чистий прибуток, собівартість.

 

Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих:можливості та практичний досвід

Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

 

Список використаних джерел:

 1. Коковіхін С.В., Донець А.О., Гусєв М.Г., Федорчук М.І., Мринський І.М. Агротехнічні та організаційно-економічні аспекти виробництва ріпаку в умовах півдня України: монографія. Херсон: Айлант, 2012. 176с.
 2. Токарчук Д.М. Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2018. №1(65). С. 125-133.
 3. Takalić, M., Blažičević S. Economic analysis of rape production. Agricultura – Ştiinţă şi practică. 2014. № 3-4 (91-92). Pp. 5-12.
 4. Пасічник Н.А., Лисенко В.П., Бикін А.В., Опришко О.О. Індикаційні стресові індекси технологічного характеру для ріпаку озимого. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2020. № 3(85). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.007
 5. Пасічник Н.А., Опришко О.О., Лисенко В.П., Комарчук Д.С. Інформаційні технології дистанційної оцінки післядії гербіцидів на посівах ріпаку озимого. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2021. № 2(90). DOI:http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.02.008
 6. Влащук А.М., Коковіхін С.В., Донець А.О. Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України. Зрошуване землеробство: зб. наук. пр. Херсон: Айлант, 2012. Вип. 58. С. 159-163.
 7. Гамаюнова В.В., Смірнова І.В. Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимоїзалежно від оптимізації живлення. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2018. № 1 (64). С. 10-14.
 8. Антоненко О.Ф., Савчук Ю.М. Вплив строків сівби та мікродобрив на розвиток рослин ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2016. № 1 (53). Т. 1. С. 87–94.
 9. Пехов В.А. Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 110-120.
 10. Квасніцька Л.С. Комплексна оцінка сівозмін з різним насиченням олійними культурами в умовах Правобережного Лісостепу. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2020. № 7 (92). С. 40–44. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-92-7-40-44
 11. Huang H., Ullah F., Zhou DX, Yi M, Zhao Y. (2019). Mechanisms of ROS regulation of plant development and stress responses. Front Plant Sci. 10: 800. [DOI 10.3389/fpls.2019.00800]
 12. Вожегова Р.А., Кривенко А.І. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої та економічно-енергетичну ефективність технології її вирощування в умовах Півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 1(101). С. 39-46. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-6
 13. Гамаюнова В. В., Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В. Агроекономічна оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України. Agrology. Дніпро, 2021. Т 4, № 2. С. 65-70. DOI: https://doi.org/10.32819/021008
 14. Аверчев О.В., Губеня Ю.Е. Економічна ефективність вирощування проса в умовах зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2012. Вип. 80. Ч. 2. С. 183-186.
 15. Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Рудік О.Л. Особливості елементів технології вирощування льону олійного в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2012. Вип. 80. Ч. 2. С. 198-202.
 16. Кирилюк В.П., Тимощук Т.М., Кальчук М.М. Урожайність гірчиці білої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2019. № 2 (75). С. 27-33. DOI: 10.332491/2663-2144-2019-75-2-27-33.
 17. Сніжок О. В., Ювчик Н. О. Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту. Зернові культури: науковий журнал. Том 5, № 1. Дніпро: Інститут зернових культур НААН України, 2021. С. 145-152. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0171
 18. Гриник С.І. Ефективність вирощування пшениці ярої залежно від обробітку ґрунту та системи живлення в умовах Передкарпаття. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2018. Вип. 104. С. 40-46.
 19. Кирилюк В.П., Кричківський В.М., Ковальчук Н.В. Вплив тривалого застосування систем основного обробітку та удобрення на структуру грунту. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2020. № 8 (93). С. 119-124.
 20. Польовий В.М., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф., Гук Б.В. Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся. Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 108-115. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0113
 21. Курач О.В. Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу. Зернові культури. Том 5., № 1. Дніпро: Інститут зернових культур НААН України, 2021. С. 92-98. DOI: https://orcid.org/0000-0002-1343-097X164
 22. Надикто В., Рогач Ю., Ковбаса В. Ще раз про Till та No-Till. Пропозиція: інформаційний щомісячник. Український журнал з питань агробізнесу. Київ, 2009. №5. С. 96-98.

В. Гамаюнова, И. Гаро. Экономическая эффективность выращивания рапса озимого в зависимости от влияния элементов технологии в условиях Лесостепи Украины

В статье представлены результаты исследований, проведенных на протяжении 2012-2015 гг. на черноземе обычном в зоне Лесостепи Украины с озимым рапсом сорта Чемпион Украины.Определено влияние сроков и способов посева и основной обработки почвы на урожайность семян, что сказалось на показателях экономической эффективности производства культуры. Их определением обоснована целесообразность сочетания следующих элементов: посев в I декаду сентября строчным способом (ширина междурядий 15 см) по фону вспашки на 25-27 см (в качестве основной обработки почвы). Такая технология в среднем за 2013-2015 гг. обеспечила получение наивысшего уровня урожая – 4,54 т/га и следующие экономические показатели: условно чистая прибыль 18,8 тыс. грн/га, уровень рентабельности – 113,6%, себестоимость 1 т семена – 4,5 тыс. грн.

Ключевые слова: рапс озимый, мера основной обработки почвы, срок сева, способ сева, рентабельность, условно чистая прибыль, себестоимость.

 

V. Gamayunova, I. Garo. Economic efficiency of winter rapeseed growing depending on the influence of elements of technology in the conditions of the forest-steppe of Ukraine

The article presents the results of research conducted during 2012-2015 on common chernozem in the Forest-Steppe zone of Ukraine with winter rapeseed of the Champion of Ukraine variety. The influence of terms and methods of sowing and basic tillage on seed yield was determined, which affected the indicators of economic efficiency of crop production. Their definition substantiates the expediency of combining the following elements: sowing in the first decade of September in a row way (width between rows 15 cm) on the background of plowing by 25-27 cm (as the main tillage). This technology on average for 2013-2015 provided the highest level of yield – 4.54 t / ha and the following economic indicators: relatively net profit of 18.8 thousand UAH / ha, the level of profitability – 113.6%, the cost of 1 ton seeds – 4.5 thousand UAH.

Keywords: winter rapeseed, measure of main tillage, sowing term, sowing method, profitability, conditionally net profit, cost price.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf

Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України

УДК 644.71.633.11(477.7)

А. О. Литовченко, аспірант
Науковий керівник: В. В. Гамаюнова, професор, д-р с.-г. наук
Миколаївський національний аграрний університет

Т. В. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук
О. В. Сидякіна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський ДАУ»

Наведено основні показники якості зерна пшениці озимої та як вони залежать і змінюються під впливом попередника, фону живлення, сортових особливостей та погодних умов, що склалися впродовж вегетації культури. Визначено, що вміст клейковини, білка, маса 1000 зерен тощо є найбільш оптимальними, незалежно від року вирощування формуються за вирощування після чорного пару. Усі зазначені показники істотно зростають і покращуються під впливом внесення мінеральних добрив, тобто за оптимізації живлення рослин. Встановлено, що якість зерна залежить і від погодних умов, які складаються впродовж вегетації рослин пшениці озимої, та від біологічних особливостей сорту.

Ключові слова: пшениця озима, сорти, якість зерна, вміст клейковини і білка, попередник, фон живлення.

Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України. (текст статті)

Grain quality of winter wheat varieties depending on the factors and conditions of the year of cultivation in the south of Ukrainian Steppe. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Жемела Г. П. Якість зерна озимої пшениці / Г.П. Жемела – К. : Урожай, 1973. – 64 с.
2. Кисіль В.І. Агрохімічні аспекти екологізації землеробства / В.І. Кисіль. – Харків : 13 типографія, 2005. – С. 37-38.
3. Лісовий М.В. застосування підживлення озимої пшениці у два строки сприяє підвищенню урожайності і якості зерна / М.В. Лісовий, О.В. Доценко, І А. Панченко // Вісник ХНАУ. Сер «Агрохімія». – 2004. – № 1. – С.208-211.
4. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої в роки з різною вологозабезпеченістю грунту / В.Ф. Голубченко, М.В. Лісовий, Е.В. Куліджанов та ін. // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2015. – Вип. 58 (1). – С.51-55.
5. Гамаюнова В.В. Влияние систематического применения азотных удобрений на урожайность и качество культур в условиях орошения на юге Украины / В.В. Гамаюнова // Агрохимия, – 1997. – № – С. 47-50.
6. Ольховский Г.Ф. Использование азота некорневых подкормок растениями озимой пшеницы / Г.Ф. Ольховский // Агрохімія і ґрунтознавство. – Книга третя. Спеціальний випуск до VI зїзду УТГА (1-5 липня 2002, м.Умань) – Харків, 2002. – С. 267-269.
7. Сидоренко А.В. Влияние некорневой подкормки микроудобрениями и карбамидом на качество зерна озимой пшеницы в условиях центрального Крыма / А.В. Сидоренко, Д.П. Дударев // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробства» – Херсон : Айлант, 2012. – Вип. 57. – С. 68-72.
8. Нетіс І. Т. Вплив попередників, добрив і захисту рослин на якість зерна озимої пшениці / І.Т. Нетіс, О.О. Макарчук // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2004. – Вип. 32. – С. 37-42.
9. Костиря І.В. Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах Присивашшя / І.В. Костиря // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошувальне землеробство» – Херсон : Айлант, 2012. – Вип. 58. – С. 51-53.
10 Дем’яненко В.В. Вплив строків сівби на рівень продуктивності зерна та насіння сучасних сортів озимої пшениці [Електронний ресурс] // Сайт ТОВ «Агросвіт Україна» – Режим доступу http://agroskop.com.ua/ua/news/54. html.
11. Врожайність зерна пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України / А.В. Мельник, Р.А. Ярощук, М.Г. Собко, О.О. Дубовик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». – 2014. – Вип. 3(27), – С. 127-130.
12. Бузинний М.В. Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові умови вегетації при підживленні рослин в різні фази розвитку / М.В. Бузинний // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». – 2014 – Вип. 3(27). – С. 192-196.

А. О. Литовченко, Т. В. Глушко, Е. В. Сидякина. Качество зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от факторов и условий года выращивания на юге Степи Украины.

Приведены основные показатели качества зерна пшеницы озимой и как они зависят и изменяются под влиянием предшественника, фона питания, сортовых особенностей и погодных условий, сложившихся в течение вегетации культуры. Установлено, что содержание клейковины, белка, масса 1000 зерен и т.д. наиболее оптимальными независимо от года выращивания формируются при размещении после черного пара. Все указанные показатели существенно увеличиваются и улучшаются под влиянием внесения минеральных удобрений, то есть при оптимизации питания растений. Установлено, что качество зерна зависит и от погодных условий, складывающихся в течение вегетации растений пшеницы озимой, и от биологических особенностей сорта.

A. Litovchenko, T. Hlushko, O. Sdyakina. Grain quality of winter wheat varieties depending on the factors and conditions of the year of cultivation in the south of Ukrainian Steppe.

Basic indexes of quality of winter wheat grain and as they depend and change under the influence of predecessor, background of feed, of high quality features and weather terms, folded during the vegetation of culture are established. It is certain that maintenance of gluten, albumen, mass 1000 grains etc. regardless of year of growing formed are the most optimal for growing after black steam. All indicated indexes substantially increase and get better under the influence of bringing of mineral fertilizers id est on optimization of feed of plants. It is set that quality of grain depends from weather conditions being during the vegetation of plants of winter wheat, and from biological features.

Випуск №3 (95), 2017

Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого

УДК 633.85:631.811.98

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
І. С. Москва, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень із вивчення впливу технологічних прийомів вирощування рижію ярого сорту Степовий 1 на динаміку наростання площі листкової поверхні. За результатами досліджень встановлено, що найвищими показники площі листкової поверхні рослин рижію формуються за обробки насіння та посіву рослин у фазу цвітіння регулятором росту Ескорт-Біо. Встановлено, що застосування сучасних рістрегулюючих речовин суттєво впливає на площу листкової поверхні рижію ярого.

Ключові слова: рижій ярий, площа листкової поверхні, регулятори росту.

Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого. (текст статті)

The influence of modern plant growth regulators on leaf-area duration of false flax spring. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А. А. Фотосинтетическая деятельность и пути повышения её продуктивности / А. А. Ничипорович. – В сб.: Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. – М. : Наука, 1972. – С. 12–16.
2. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин / М.М. Мусієнко. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 392 с.
3. Масличные культуры для пищевого использования в России (проблемы селекции сортимент) : монография / [Кутузова С. Н., Гаврикова В. А., Дубовская А. Г. и др.]. – СПб. : ВИР, 1998. – 70 с.
4. Рожкован В. Рижій — альтернативна олійна культура та перспективи її розвитку / В. Рожкован // Пропозиція. — 2003. — №1. — С.46–47.
5. Барбарич А.І. Жироолійні рослини України / А.І. Барбарич, О.М. Дубовик, Д.В. Стрелко. – К. : Наукова думка, 1973. – 132 с.
6. Комарова И.Б. Рыжик – перспективная масличная культура / И. Б. Комарова, В.В. Рожкован // Науково–технічний бюлетень ІОК УААН. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6. – С. 74 – 77.
7. Кліщенко С. Як і для чого вирощують ярий рижій / С. Кліщенко, М. Слісарчук // Agroexpert. — 2009. — №5(10). — С.8–10.
8. Воскресенская Г.С. Рыжик / Г. С.Воскресенская. — М. : Сельхозгиз, 1952. — 47 с.
9. Семенова Е.Ф. Масличный рыжик: биология, технология, эффективность / Е. Ф. Семенова, В. И. Буянкин, А. С. Тарасов. — Новочеркасск : Темп, 2005. — 88 с.

В. В. Гамаюнова, И. С. Москва. Влияние регуляторов роста на площадь листовой поверхности рыжика ярового.

Приведены результаты исследований оптимизации питания при возделывании рыжика ярового сорта Степной 1 на динамику нарастания площади листовой поверхности. По результатам исследований установлено, что наиболее высокие показатели площади листовой поверхности растений рыжика формируются при обработке семян и посева растений в фазу цветения регулятором роста Эскорт-Био. Установлено,что применение современных рострегулирующих веществ существенно влияет на площадь листовой поверхности рыжика ярового.

V. Gamayunova, I. Moskva. The influence of modern plant growth regulators on leaf-area duration of false flax spring.

The article contains the research results concerning the influence of using the advanced farming techniques on the leaf-area duration increasing of Stepovuy 1 variety of Camelina sativa L. Crantz. The research has shown that the highest index of the leaf-area duration of the false flax spring plants was after foliar application at the blooming period by Escort-Bio.
It was specified that using the modern plant growth regulators influences a lot on the leaf-area duration of false flax spring.

Випуск №3 (95), 2017

Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України.

УДК 633.11:631.811.98 (477.7)

В. Ф. Дворецький, аспірант
Наук. кер – Гамаюнова В.В., д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Т. В. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук
Херсонський державний аграрний університет

У статті висвітлено значення зерновиробництва в Україні та вплив на врожайність і якість зерна пшениці ярої твердої сорту Елегія миронівська сучасних рістрегулюючих речовин – ескорту-біо та Д2. Наведено показники окупності мінеральних добрив, внесених у помірних дозах окремо та за сумісного застосування на їх фоні біопрепаратів.

Ключові слова: пшениця яра, урожайність, якість зерна, живлення рослин, рістрегулюючі препарати, обробка насіння, окупність добрив.

Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України.. (текст статті)

Formation of productivity of spring wheat under the influence of modern growth regulating substances in the South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор – Львів : Українські технології, 2002. – 800 с.
2. Юла В.М. Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агротехнологічних та агротехнічних факторів / В.М. Юла, М.М. Прохоренко // Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – 2010. – Вип. 3. – С. 216-227.
3. Гамаюнова В.В. Зміна родючості грунтів південного Степу України під впливом добрив та підходи до їх ефективного застосування у сучасному землеробстві // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків «Охорона грунтів – основа сталого розвитку України». – Кн. І, Пленарні доповіді. – Харків, 2015. – С.38-47.
4. Антал Т.В. Вплив добрив та погодних умов на врожайність пшениці твердої ярої / Т.В. Антал // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №3. – С. 40-43.
5. Дрозд М.О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у північному Лісостепу / М.О. Дрозд // Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 53-58.
6. Кравченко В.С. Формування агроценозів, урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці ярої м’якої за різних строків сівби у південній частині Правобережного Лісостепу / В.С. Кравченко // Вісник Харківського НАУ. – Харків, 2012. – Вип. 1. – С. 244-249.
6. Кравченко В.С. Сорт – основа технології пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу [Електронний ресурс] / В.С. Кравченко // Електронне наукове видання : Наукові доповіді НУБіП. – Київ, 2015. – №1. – Режим доступу: http: // nd.nubip.edu.ua/2015_1/index.html.
7. Гамаюнова В. В. Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Искакова, В. Ф. Дворецкий, Н. Н. Музыка, И. С. Москва // Материалы конф. «Современные средства и технологии в сельскохозяйственном производстве» [ Науч.-практ. журнал ФГБНУ «РосНИИПМ»: Пути повышения эффективности орошаемого земледелия ]. – Вып.4(60)/2015. – С. 75-80.
8. Мікродобрива – важливий резерв підвищення урожайності сільськогосподарських культур / С.Ю. Булигін, А.І. Фатєєв, Л.Ф. Демішев, Ю.Ю. Туровський // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 11. – С. 13-15.

В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко. Формирование продуктивности пшеницы яровой под влиянием современных рострегулирующих веществ на юге Украины.

В статье показано значение зернопроизводства в Украине и влияние на урожайность и качество зерна пшеницы яровой твердой сорта Элегия Мироновская современных рострегулирующих веществ – эскорт-био и Д2. Приведены показатели окупаемости минеральных удобрений, внесенных в умеренных дозах отдельно и при совместном применении на их фоне биопрепаратов.

V. Dvoretskyi, T. Hlushko. Formation of productivity of spring wheat under the influence of modern growth regulating substances in the South of Ukraine.

The article highlights the importance of grain production in Ukraine and the impact on yield and quality of spring wheat durum Elegy Myronivska by modern growth regulating substances which are Escort-bio and D2. The payback figures of fertilizers listed in moderate doses ceparately and for combined use on their background of biological substances.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України

УДК 633.171:631.51

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Шевель, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено дані досліджень з вирощування трьох сортів проса на чорноземі південному в зоні посушливого Степу України.
Встановлено, що найвища врожайність проса сформована у 2010 році сортом проса Таврійське, який є найбільш пластичним та стабільним у вирощуванні й спроможності формувати високу врожайність у середньому за 2008-2010 рр. – 3,6 т/га, що на 0,59 і 0,95 т/га або 20 та 36 % більше порівняно з сортами Костянтинівське та Східне. За сівби сорту проса Таврійське у ІІІ декаду квітня – І декаду травня на фоні розрахункової дози мінерального добрива отримали максимальну врожайність зерна 5,29 т/га. Це дає можливість отримати і максимальний умовний збір білка (5,25-7,95 ц/га, низьку плівчастість, максимальну натуру та вихід крупи. Найбільшим збір білка визначений при вирощуванні сорту Таврійське – 4,71 ц/га (у середньому по строках сівби та фонах удобрення).

Ключові слова: просо, сорт, добрива, строк сівби, урожайність, якість зерна.

Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України. (текст статті)

Shaping to productivities and quality varieties millet depending on sowing dates and background of fertilizer in condition of South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Драган М.І. Круп’яний порятунок // М.І. Драган, Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич // Farmer/ – 2012. – Квітень. – С. 42-43.
2. Рудник-Іващенко О.І. Просо. Особливості біології, фізіології, генетики: [монографія] / О.І. Рудник-Іващенко; УААН, Інститут цукрових буряків. – К. : Колообіг, 2009. – 160 с.
3. Гамаюнова В.В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В.В. Гамаюнова // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Том 81. — Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 35-38.
4. Chrzanowska-Drozdz В. Response of two common millet cultivars to nitrogen fertilization / В. Chrzanowska-Drozdz, К. Kaczmarek // Biul.Inst.Hodowli Aklimat.Rosl. – 2007. – № 245. – P. 129-137.
5. Rabson R. Potential 1 for improving the protein content of pearl millet grain using induced mutations / R. Rabson et al. // Seed protein improve. Cereals legumes. –1979. – P. 367-376.
6. Бєлєніхіна А. Фактори підвищення урожайності проса: дослідження / А. Бєлєніхіна, В. Костромітін // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 6. – С. 28-30.
7. Демиденко П.Н. Влияние удобрений на урожай проса в степной зоне Украины / П.Н. Демиденко // Труды Харьковского СХИ. – 1971. – Т.153. – C. 301.
8. Кобизєва Л.Н. Генофонд зернобобових і круп’яних культур НЦГРРУ – джерело вихідного матеріалу для перспективних напрямів селекції. / Л.Н. Кобизєва, О.М. Безугла, Л.В. Григоращенко //Теоретичні основи селекції польових культур : Збірник наукових праць. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2007. – С. 301-325.
9. Maas A.L. Planting date and row spacing affects grain yield andheight of pearl millet Tifgrain 102 in the Southeastern coastal plain of the United States. / A.L. Maas, W.W. Hanna, B.G. Mullinix. // J SAT Agri. Res. – №5(1). – 2007. – Р. 1-4.
10. Костикова Н.О. Влияние сроков посева на урожайность проса в условиях Орловской области / Н.О. Костикова// Совершенствование технологии возделывания зерновых культур в Центрально-Черноземной зоне. – Воронеж, 1990. – С. 119-124.
11. Andrews D.J. Pearl millet: a new feed grain crop. In New Crops (Eds J. Janick & J. Simon). – New York: Wiley, 1993. – Р. 198–208.
12. Eshraghi N.M. The effect of sowing date on yield of millet varieties by influencing phonological periods duration / N.M. Eshraghi, B. Kamkar, A. Soltani – Режим доступу: http://www. Sid.ir/en /AdvanceJournal.asp.
13. Сокуров М.Н. Приемы технологии возделывания, повышающие продуктивность проса в степной зоне КБР / Б.М. Князев, М.Н. Сокуров // Экономика и управление: проблемы; опыт, решения: Сб. науч. тр. – Нальчик : КБГСХА, 2012. – С. 130-134.
14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат. – 1985. – 351 с.
15. Практикум із землеробства : Навч. посібник / М.С. Кравченко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін. – К.: Мета, 2003. – 320 с.

В. В. Гамаюнова, В. И. Шевель. Формирование урожайности и качества зерна сортов проса в зависимости от срока сева и фона питания в условиях юга Украины.

В статье приведены данные исследований выращивания трех сортов проса на черноземе южном в зоне засушливой Степи Украины.
Определено, что самая высокая урожайность сформирована в 2010 году сортом проса Таврическое, который является наиболее пластичным и стабильным в выращивании и способности формировать высокую урожайность в среднем за 2008-2010 гг. – 3,6 т/га, что на 0,59 и 0,95 т / га или 20 и 36% больше по сравнению с сортами Константиновское и Восточное. При севе сорта Таврическое в III декаде апреля – І декаде мая на фоне расчетной дозы минерального удобрения получили максимальную урожайность зерна 5,29 т/га. Это дает возможность получить и максимальный условный сбор белка (5,25-7,95 ц/га, низкую плёнчатость зерна, максимальную натуру и выход крупы. Самый высокий сбор белка установлен при выращивании сорта Таврическое – 4,71 ц/га (в среднем по срокам сева и фонам удобрения).

V. Gamajunova, V. Shevel. Shaping to productivities and quality varieties millet depending on sowing dates and background of fertilizer in condition of South of Ukraine.

The article presents the research data about the cultivation of three varieties of millet on black soil “chernozem” in the southern arid steppe zone of Ukraine.
It was found that the highest yield of Tauricheskoe variety of millet is formed in 2010, which is the most flexible and stable in cultivation and also has ability to form a high yield on an average for 2008 – 2010 is 3,6 ton/ha, which is 0,59, and 0,95 ton/ha or 20 and 36% in comparison to the varieties Konstantinovskoe and Vostochnoe. Variety Tauricheskoe was sowed according to the calculated dose of fertilizer in the third decade of April – first decade of May. The maximum grain yield was received 5,29 ton/ha. This gives possibility to receive and collect the maximum conditional protein 5,25-7,95 hwt/ha, thin skin of grain and maximum output of the cereals. The highest protein yield (4,71 hwt/ha) was determined in variety Tauricheskoe when it was growing on an average for sowing and fertilizer backgrounds.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України

УДК 633.85(477.7)

І. С. Москва, аспірантка
Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Гамаюнова В. В.
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі розглянуто стан та перспективи вирощування культури рижію ярого в Україні. Представлено огляд класичних та сучасних літературних даних про цю культуру.
Розглянуто можливість використання рижію в якості сировини для виробництва біодизелю.
Доведено, що рижієва олія – цінний продукт технічного, повсякденного і лікувально-профілактичного харчування.
У зв’язку з появою нових напрямків застосування популярність рижію та продуктів його переробки в інших країнах стрімко зростає, особливо в Америці та Західній Європі, тому необхідно детально розглянути особливості вирощування, значення та поширити використання цієї культури в Україні.

Ключові слова: рижій ярий, технічні прийоми вирощування, олія, макуха.

Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України. (текст статті)

Conditions and perspectives of spring false flax growth in the Southern Steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Осадчук В. Виробництво та регулювання ринку насіння соняшнику і продуктів його переробки / В. Осадчук // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 72-75.
2. Лукомец В. М. Научное обеспечение производства масличных культур в России / В. М. Лукоморец. – Краснодар, 2006. – 100 с.
3. Лобанов В. Г. Масличные растения семейства капустных – перспективное сырье для России / В. Г. Лобанов, А. Д. Минаков, И. В. Шульвинская, В. Г. Щербаков // Известия ВУЗов, Пищевая технология. – 2003. – № 2-3. – С. 24-26.
4. Агрокарта посевов [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://rizhii.4sg.com.ua/
5. Cherian G. Camelina sativa in poultry diets: opportunities and challenges / Gita Cherian // http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e06.pdf.
6. Fleenor R. CAMELINA Camelina sativa (L.) Crantz / Richard Fleenor // https://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_casa2.pdf.
7. Stratton A. Camelina sativa / Amy Stratton, Jim Kleinschmit and Dennis Keeney, IATP Rural Communities Program // Institute for Agriculture and Trade Policy, 2007.
8. Масличные культуры для пищевого использования в России (проблемы селекции сортимент) : монография / [Кутузова С. Н., Гаврикова В. А., Дубовская А. Г. и др.]. – СПб. : ВИР, 1998. – 70 с.
9. Демидась Г. І. Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля [Електронний ресурс] / Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, Н. Я. Гетман. – Режим доступу : http://repository.vsau.org/getfile/ 3409.pdf
10. McVay K. Camelina Production in Montana [Електронний ресурс] / K. A. McVay. – Режим доступу http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200701AG.pdf.
11. Барбарич А. І. Жироолійні рослини України / А. І. Барбарич, О. М. Дубовик, Д. В. Стрелко. – К : Наукова думка, 1973. – 132 с.
12. Chesnais Q. Is the Oil Seed Crop Camelina sativa a Potential Host for Aphid Pests? [Електронний ресурс] / Q. Chesnais, J. Verzeaux, A. Couty, V. Le Roux, A. Ameline. – Режим доступу : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=Chesnais%20et%20al.%202014 %20camelina%20aphid%20pest%20.pdf
13. Eynck C. Camelina (Camelina sativa) [Електронний ресурс] / C. Eynck, K.C. Falk. – Режим доступу : http://search.library.wisc.edu/catalog/ocn840927690.
14. Hunter J. Camelina Production and Potential in Pennsylvania. [Електронний ресурс] / Joel Hunter, Greg Roth. – Режим доступу : http://extension.psu.edu/plants/crops/grains/small/ production/ camelina-production-and-potential-in-pennsylvania.
15. Рахметов Д. Рыжей – альтернативная масличная культура / Д. Рахметов, И. Самойленко // Зерно. – 2012. – № 2 (70). – С. 50-56
16. Ehrensing D. Т. Camelina [Електронний ресурс] / D. T. Ehrensing and S. O. Guy. – Режим доступу : http://www.reflectia.es/archivos/noticias-adjuntos/camelina.pdf.
17. Рожкован В. Рижій – альтернативна олійна культура та перспективи його використання [Електронний ресурс] / В. Рожкован, І. Комаров. – Режим доступу : http://www.propozitsiya.com
18. Москва І. С. Ефективність застосування регуляторів росту на врожайність рижію ярого сорту Степовий / І. С. Москва, В. В. Гамаюнова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченій пам’яті декана агрономічного факультету М. Ф. Рибака, м. Житомир, 19-20 листопада 2015р. / гол. ред. О. В. Скидан. – Житомир : Житомирський національний аграрний університет, 2015. – С. 83-86.
19. Пешук Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 296 с.
20. Воскресенская Г. С. Биология рыжика в связи с методикой селекции : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с–х наук : спец. 06.01.05 – «Селекция и семеноводство» / Г. С. Воскресенская. – Л., 1949. – 10 с.
21. Grady K. Camelina Production [Електронний ресурс] / Kathleen Grady, Thandiwe Nleya. – Режим доступу : http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx8167.pdf.
22. Леонард Ч. Е. Рыжиковое масло: потенциальный источник линоленовой кислоты / Ч. Е. Леонард // INFORM. – № 9. –1998. – 6 с.
23. Сизова Н. В. Жирнокислотный состав масла Саmеlinа sativa (L.) Crantz и выбор оптимального антиоксиданта / Н. В. Сизова, И. В. Пикулева, Т. М. Чикунова // Химия растительного сырья. – 2003. – № 2. – С. 27-31.
24. Frohlich A. Evaluation of Camelina sativa oil as a feedstock for biodiesel production / A. Frohlich , B. Rice // Ind. Crop. Prod. – 2005. – 21. – P. 25-31.
25. Camelina oil as a fuel for diesel transport engines / A. Bernardo, R. Howard-Hildige, A. O’Connell and oth. // Ind. Crop. Prod. – 2003. – 17. – P. 191-197.
26. Буянкин В. И. Посеешь рыжик, пожнешь выгоду / В. И. Буянкин // Поле. – 2013. – № 5/6. – С. 50-53.
27. Бортников С. Л. Технология возделывания рыжика на семена в условиях Кузбасса / С. Л. Бортников // Аграрная наука. – 2010. – № 6. – С. 18-20.
28. Полякова Р. С. Сорта капустных культур селекции Сибирской опытной станции / Р. С. Полякова, Г. Н. Кузнецова // Земледелие. – 2009. – № 2. – С. 48.
29. Лях В. О. Вміст та жирнокислотний склад олії рижію ярого / В. О. Лях, І. Б. Комарова // Бюлетень наукової бібліотеки Інституту сільського господарства степової зони НААНУ. – 2010. – № 38. – С. 137-142.
30. Наумова М. Особенности возделывания масличных культур в Пензенской области / М. Наумова // Главный агроном. – 2013. – № 7. – С. 22-24.
31. Лошкомойников И. А. Технология возделывания ярового рыжика в Западной Сибири / И. А. Лошкомойников, Г. Н. Кузнецова // Кормопроизводство. – 2009. – № 4. – С. 24-27.
32. Москва І. С. Вплив позакореневого підживлення на продуктивність рижію ярого в умовах півдня України / І. С. Москва // матеріали студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець-Подільський, 2015 р. / гол. ред. М. І. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Подільський ДАТУ 2015 – С. 45-47.
33. Семенова Е. Ф. Масличный рыжик: биология, технология, эффективность / Е. Ф. Семенова, В. И. Буянкин, А. С. Тарасов. – Волгоград, 2007. – 82 с.
34. Полякова Р. Нетрадиционные масличные культуры и перспективы их использования / Р. Полякова, Г. Кузнецова // Главный агроном. – 2012. – № 11. – С. 39-41.
35. Рензяева Т. В. Белковые продукты из жмыхов рапса и рыжика: получение, качество, биологическая ценность / Т. В. Рензяева // Достижения науки и техники АПК. – 2009. – № 4. – С. 70-72.

И. С. Москва. Состояние и перспективы выращивания рыжика ярового на Юге Степи Украины.

В работе рассмотрено состояние и перспективы выращивания культуры рыжика ярового в Украине. Представлен обзор классических и современных литературных данных об этой культуре.
Рассмотрена возможность использования рыжика в качестве сырья для производства биодизеля.
Доказано, что рыжиковое масло – ценный продукт технического, повседневного и лечебно-профилактического питания.
В связи с появлением новых направлений применения популярность рыжика и продуктов его переработки в других странах стремительно растет, особенно в Америке и Западной Европе, поэтому необходимо подробно рассмотреть особенности выращивания, значение и распространить использование этой культуры в Украине.

I. Moskva. Conditions and perspectives of spring false flax growth in the Southern Steppe of Ukraine.

The article highlights conditions and perspectives of spring false flax growth in Ukraine. It is presented a review of classical and contemporary literature sources concerning this culture.
False flax is a culture of multidimensional use. Camelina oil is a valuable product of technical and daily use and of healthy meals; also it can be used as a raw material for biodiesel production.
Due to invention of the new areas of application the popularity of spring false flax and its products in other countries is growing rapidly, especially in the USA and Western Europe. So it is necessary to examine in depth the cultivation features and the value of this culture and to extend its use in Ukraine.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Баланс основних елементів живлення у ґрунті залежно від внесення мінеральних добрив під нут

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
633.35:631.8:631.4(477.72)

Автор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А.В. Томницький, науковий співробітник
Інститут зрошуваного землеробства НААНУ

Анотація
Досліджено баланс азоту та калію в темно-каштановому грунті, їх винос урожаєм і витрати на формування одиниці врожаю залежно від доз і співвідношень мінеральних добрив при вирощуванні нуту в умовах південного Степу України.

Ключові слова
нут, баланс елементів живлення, мінеральні добрива, винос урожаєм
(більше…)