Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів

УДК 636.4.033.082.31.4

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
О. С. Когут, студентка
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті наведено результати дослідження відтворювальної здатності, кількісних та якісних показників спермопродукції кнурів-плідників різних генотипів. Встановлено, що кнури великої білої породи порівняно з кнурами інших порід, переважали в більшості показників спермопродукції – за об’ємом еякуляту, який дорівнював 380 мл, рухливістю, яка становила 9,9 балів, виживаємістю сперми, яка була 7,5 год. та  запліднювальною здатністю – 88,1%.

Ключові слова: кнури-плідники, спермопродуктивність, об’єм еякуляту, виживаємість сперміїв, відтворювальна здатність.

В. О. Мельник, О. О. Кравченко, О. С. Когут. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів.

Список використаних джерел:
1. Іванов В. О. Адаптаційні властивості свиней сучасних генотипів в умовах промислових комплексів / В. О. Іванов, О. П. Нестеренко, Т. В. Кремінська // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. — Херсон : Гринь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2 (I). — C. 69-72.
2. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных / К. Б. Свечин. — К. : Урожай,1976. — 288 с.
3. Топіха В. С. Адаптаційні особливості свиней різних порід в умовах ВАТ Племзавод «Степной» Запорізької області / В. С. Топіха, І. В. Коновалов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 4 (51). — С. 203-207.

В. А. Мельник, Е. А. Кравченко, Е. С. Когут. Сравнительная характеристика воспроизводительных способностей хряков-производителей разных генотипов.

В статье приведены результаты исследования воспроизводительной способности, количественных и качественных показателей спермопродукции хряков-производителей различных генотипов. Установлено, что хряки крупной белой породы по сравнению с хряками других пород, преобладали в большинстве показателей спермопродукции – по объему эякулята, равный 380 мл, подвижностью, которая составляла 9,9 баллов, выживаемость спермы, которая была 7,5 ч. и оплодотворяющей способностью – 88,1%.

V. Melnik, E. Kravchenko, E. Kogut. Comparative characteristics of the reproductive ability of boars-sires of different genotypes.

The paper presents the results of study of reproductive ability, quantitative and qualitative indicators of sperm boars-sires of different genotypes. It was found that the boars of large white breed compared with other breeds of boars, prevailed in most indicators of sperm – the volume of ejaculate, equal to 380 ml, mobility, which is 9.9 points, sperm viability, which was 7.5 h. and fertilizing ability – 88.1%.

Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

УДК 636.4.082

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Краєвська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті наведено матеріали раннього ультразвукового дослідження поросності свиноматок в господарствах Миколаївської та Одеської областей. Дослідження проводились після штучного осіменіння свиноматок в терміни з 12… 14 дня по 42…45 день поросності. Було проведено вимірювання ембріональних міхурів та ембріонів, а також визначали структуру і особливості стінок рогів матки. У свиноматок, які приходили в статеву охоту після 2…3-х штучних осіменінь проводили діагностику причин перегулів та патологічні зміни в
статевих органах. Проведено економічний аналіз ефективності встановлення раннього терміну поросності свиноматок.

Ключові слова
свиноматки, статева охота, штучне осіменіння, запліднення, поросність, ультразвукові дослідження, ембріональні міхури, ембріон (more…)

Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток

Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 639.312

Автор
Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
М. Г. Савчук, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчався вплив режимів годівлі на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив кратності годівлі на середню індивідуальну масу та вихід цьоголіток, рибопродуктивність вирощувальних ставів та кормові витрати. Визначено економічну ефективність та оптимальний режим годівлі при вирощуванні рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, режим годівлі, вихід, середня індивідуальна маса, рибопродуктивність, кормові витрати, собівартість, рентабельність. (more…)

Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.084.42

Автор
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
В.О. Голов, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено приклади різних способів годівлі свиней, зокрема сухого та рідкого. Розглянуто їх характеристики для порівняння. Досліджено питання ефективності впливу різного способу годівлі на продуктивність свиней.

Ключові слова
способи годівлі, свині, корми, раціони, жива маса
(more…)

Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082.453.5

Автор
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Д.А. Карпенко, студент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено видові особливості сперматогенезу та спермопродукції самців. Для кожного виду плідників тривалість сперматогенезу генетично обумовлена і не змінюється. Термін просування сперміїв по каналу придатка сім’яника залежить від частоти еякуляції і не припиняється навіть при відсутності еякуляції. Середні показники еякуляту мають видову специфічність та відповідну характеристику.

Ключові слова
самці, сперматогенез, спермії, еякулят, рухливість сперміїв
(more…)