Ксьонжик І. В., Петрова А. І. Інформаційне забезпечення розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19.

УДК 330.567.28(477):338.23:361

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-3

 

І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-5172-3821

О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8612-3981

Миколаївський національний аграрний університет

 

Розглянуто сучасний стан та визначено специфіку розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Встановлено проблеми практичного застосування  інформаційного забезпечення суб’єктами господарювання, що працюють у цій сфері туризму. Обґрунтовано сутність та необхідність масштабного інформаційного забезпечення галузі сільського зеленого туризму та досліджено його особливості. Здійснено аналіз інформаційних технологій, що застосовуються сьогодні у площині інформаційного забезпечення сфери сільського зеленого туризму. Встановлено вплив світової пандемії COVID-19 на розвиток туристичної галузі в Україні. Визначено заходи з продовження інформаційного забезпечення у сфері сільського зеленого туризму в умовах адаптивного карантину. Узагальнено пропозиції щодо покращення рівня інформаційного забезпечення галузі сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, розвиток сільських територій, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, регіон, інформаційна підтримка.

 

 Інформаційне забезпечення розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19

 Information support for development of  rural green tourism enterprises in ukraine in conditions of COVID-19 pandemic

 

Список використаних джерел:

 1. Печенюк A.P., Печенюк А.В. Особливості організації взаємовідносин у сфері сільського зеленого туризму. Збірник наукових праць ПДАТУ. Вип. 19. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2011. С. 290–293.
 2. Tourist barometer of U URL:  http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html (Accessed 16 November 2020).
 3. Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С., Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сучасне і перспективи: навч. посіб. / Під ред. д.г.н., проф. Волошина І. М. – К.: Кондор, 2008. – 385 с. URL: https://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/chapter-1672/
 4. Kloeze, J.W. The Benefits of Rural Tourism, the Role of the State, and the Aspects of Training and Cooperation // Formal Speech held at the Central and East-European Federation for the Promotion of the Green-Soft-Rural Tourism Conference «Rural Tourism Development in Bulgaria and in the Balkan Countries». Karlovo. – 1994; Turismul rural romanesc. Actualitate perspectiv?. – I.: Pan Europe, 1999. Рр. 15-16.
 5. Bartmann, Promoting the Particular as a Niche Cultural Tourism Development Strategy in Small Jurisdicitions. Progress in Cultural Tourism Hospitality Research 1998. Proceedings of the Eighth Australian Tourism and Hospitality Research Conference. Bureau of Tourism. Australia.
 6. Jordi, M. Montejano Estructura del mercado turístico. Publicado por Editorial Síntesis, Madrid,2006. URL:  https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788499580791&li=1&idsource=3001
 7. World Tourism Organization UNWTO: официальный сайт. URL:  http://www.unwto.org.
 8. Кузик С. П. Географія туризму: навч. посіб. / С. П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.
 9. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с
 10. Старостин В. П. Международный опыт развития сельского туризма. Общество, культура, образование. 2016. URL: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=10892
 11. Europe in figures. Eurostat Yearbook URL: http://epp. Eurostat.ec.europa.eu.
 12. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні : оновлення до документ у «дорожня карта конк урентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
 13. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. К.: НІСД, 2015. С.
 14. Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М. Проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. – Випуск 38-2. 2019. – С. 41-44.
 15. Gaagskaia deklaratsiia po turizmu [Hague Declaration on Tourism]. Minsk: BGU, 2008.3
 16. Бондаренко В. М. Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку/ В. М. Бондаренко // Серія: Економічні науки. – 2015. – № 40. – С. 15. Bondarenko, V. M. (2015), “Rural green tourism of Vinnytsya: problems and prospects of development”, Seriia: Ekonomichni nauky, vol.40, pp. 12-19.
 17. Мальська М., Зінько Ю., Горішевський П. Позиціювання національного бренду сільського зеленого туризму на ринку послуг. URL: https://drive.google.com/file/d/1E1_iOzbPrXCikIjyOt2C2CMUfbMkeFJe/view
 18. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. URL: http://www.br.com.ua/.
 19. Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Goscinne» w rozwoju turystyki wiejskiej. URL: agroturystyka.pl
 20. Urzykowska Lessnau Anna. Polskiej federacji turystyki wiejskiej «Gospodarstwa gocinne» na terenie Wojewodztwa Pomorskiego. URL: agroturystyka.pl
 21. Крисанов, Д. Ф., Удова Л. О. Сільський туризм: здобутки, перешкоди, перспективи. Економіка АПК. № 17, 2009. С. 4-14.
 22. Ramanauskienė, J. & Gargasas A. Improvement of rural tourism service quality management in Lithuania. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2009. Nr. 17 (2). Рр.78-85. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ciIVq2LyeqQJ:mts.asu.lt/mtsrbid/article/download/493/519+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 23. Печенюк А. В., Печенюк А. П. Перспективи застосування ресурсів Інтернет в аграрному підприємництві. Зб. наук. праць ПДАТУ. Випуск 16. Том 2 / За ред. М.І. Бахмата. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. С. 191-193.
 24. Киризюк С. Диверсифікація сільської господарської діяльності. Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2018. С. 110-114.
 25. Маковей Ю. Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4 (49). Ч. 2. С. 329-335.
 26. Васильєв, В., Гафурова, О., Зінько, Ю., Рутинський, М., Шпеник, Т., & Товт, М. Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму України.
 27. Морозов М.А., Морозова Н.С. Нова парадигма розвитку туризму та індустрії гостинності в цифровій економіці // Вісник Нового університету. Серія: Людина і суспільство. – 2018. – № 1. – С. 135-141.

И. В. Ксьонжик, А. И. Петрова. Информационное обеспечение развития предприятий сельского зеленого туризма в Украине в условиях пандемии COVID-19.

Рассмотрены современное состояние и определена специфика развития предприятий сельского зеленого туризма в Украине и за рубежом. Установлены проблемы практического применения информационного обеспечения субъектами хозяйствования, работающих в этой сфере туризма. Обоснованы сущность и необходимость масштабного информационного обеспечения отрасли сельского зеленого туризма и исследованы его особенности. Осуществлен анализ информационных технологий, применяемых сегодня в плоскости информационного обеспечения сферы сельского зеленого туризма. Установлено влияние мировой пандемии COVID-19 на развитие туристической отрасли в Украине. Определены мероприятия по продлению информационного обеспечения в сфере сельского зеленого туризма в условиях адаптивного карантина. Обобщены предложения по улучшению уровня информационного обеспечения отрасли сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, предприятия, развитие предприятий сельских территорий, информационное обеспечение, информационные технологии, регион, информационная поддержка.

 

I. Ksonzhyk, O. Petrova. Information support of enterprises of rural green tourism in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic.

The current state has been studied and the specificity of the development of rural green tourism in Ukraine has been determined. The problems of practical application of information support by business entities working in the tourism industry have been identified. The essence and necessity of large-scale information support of the rural green tourism industry have been substantiated and its features have been investigated. The analysis of information technology used today in the field of information support for the rural green tourism industry has been carried out. The impact of the global COVID-19 pandemic on the development of the tourism industry in Ukraine has been established. Measures to extend information support in the field of rural green tourism under conditions of adaptive quarantine have been identified. The proposals for improving the level of information support for the rural green tourism industry have been summarized.

Keywords: rural green tourism, enterprises, development of rural areas, information support, information technology, region, information support.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ksonzhik.pdf

Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку

УДК 004.9:35.073.53(477)

І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

В. О. Астаф’єва, кандидат економічних наук, доцент
Установа освіти “Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації”
Т. І. Молочко, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Оцінено рівень розвитку системи електронних публічних закупівель в Україні. Cпівставлено процедури проведення публічних закупівель з аналогічними процедурами у країнах ЄС. Досліджено перспективи їх вдосконалення з урахуванням іноземного досвіду. Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання системи електронних публічних закупівель.

Ключові слова: публічні закупівлі, державний сектор, електронні майданчики.

Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку. (текст статті)

Implementation of electronic public procurement in Ukraine and prospects for their development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 01.03.1998 № 998_012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012
2. Молочко Т. І. Формування системи публічних закупівель в державному секторі України / Т. І. Молочко // Економічна перспектива – 16: збірник тез доповідей Регіональної студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін (м. Херсон, 4-5 квітня 2017 р.). – Херсон : ДВНЗ “ХДАУ”, 2017. – С. 339-341.
3. Логістичний менеджмент державних закупівель: теоретично-правовий та методологічний аспект / В. В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2014. – 390 с
4. Ткаченко Н. Б. Управління державними закупівлями : монографія / Н. Б. Ткаченко. – К. : Книга, 2012. – 296 с.
5. Мельников О. С. Проблеми організації державних закупівель та шляхи їхнього вирішення // Справочник економиста. – 2011. – № 2. – С. 36-40.
6. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06.2010 р. № 2289. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
7. Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону” [Електронний ресурс] : Закон України від 07.06.2012 р. № 4917-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4917-17
8. Про здійснення державних закупівель [Електронний ресурс] : Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
9. В Україні запровадять електронні державні закупівлі [Електронний ресурс] // Закон і Бізнес – 2014. – № 24 – 30 вересня. – Режим доступу до журн. : http://zib.com.ua/ua/102682-v_ukraini_zaprovadyat_elektronni_derzhavni_zakupivli.html
10. Про здійснення державних закупівель (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель) [Електронний ресурс] : Проект Закону про внесення змін до Закону України від 22.12.2014 р. № 1551. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53041
11. Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19
12. Збірник директив ЄС з питань державних закупівель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PP-Directives-Compendium_UKR.pdf – С. 18-19.

И. В. Ксьонжик, В. А. Астафьева, Т. И. Молочко. Осуществление электронных публичных закупок в Украине и перспективы их развития.

Оценен уровень развития системы электронных публичных закупок в Украине; сопоставлены процедуры проведения публичных закупок с аналогичными процедурами в странах ЕС; исследованы перспективы их совершенствования с учетом зарубежного опыта. Осуществлен анализ нормативно-правовой базы по регулированию системы электронных публичных закупок.

I. Ksonzhyk, V. Astafyeva, T. Molochkо. Implementation of electronic public procurement in Ukraine and prospects for their development.

The level of the development of electronic public procurement system in Ukraine has been assessed; the procedures for conducting public procurements have been compared with similar procedures in EU countries; the prospects of their improvement have been studied in the light of foreign experience. The analysis of the regulatory framework for the regulation of electronic public procurement has been carried out.

Випуск №3 (95), 2017

Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу

УДК 339.564:338.433(477)

М. П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Одеська державна академія будівництва та архітектури
І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Дослідження присвячено аналізу сучасного стану експортної діяльності підприємств аграрного сектора України; визначенню його інвестиційних можливостей в умовах політичної кризи. Виявлено специфіку і фактори, що впливають на формування експортного потенціалу аграрних підприємств. Розроблено, на цій основі, рекомендації щодо напрямів його удосконалення.

Ключові слова: експортна діяльність, світові ринки, експортний потенціал, аграрні підприємства, сільськогосподарська продукція.

Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу. (текст статті)

Export activity of agrarian enterprises in Ukraine: trends, specificity, potential formation. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Абалкін Л. І. Національна економіка / Л. І. Абалкін, М. А. Атрамова, А. І. Олексіїв. – М. : Економіст, 2007. – 864 с.
2. Управління експортним потенціалом України : монографія / А. А. Мазаракі [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2007. – 210 с.
3. Мокій А. І. Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.05.01 / А. І. Мокій ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 40 с.
4. Лука О. Ф. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / О. Ф. Лука ; Національний аграрний ун-т. – К., 2004. – 240 арк.: рис. – арк. 183-207.
5. Кваша С. М. Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції / С. М. Кваша, В. І. Власов // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 133-142.
6. Кобута І. В. Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні / І. В. Кобута // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 4. – С. 139-147.
7.Ковальчук Т. Світові потреби й українські перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/archive.html?func=show_edition
8. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Кулинич Р. О. Аналіз зовнішньоторгівельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України [Електронний ресурс] / Р. О. Кулинич. – Режим доступу : http://www.univ.km.ua/visnyk/477.pdf.
10. Экспортный потенциал аграрного сектора Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.ukragroconsult.com/news/eksportnyi-potencial-agrarnogo-sektora-ukrainy
11. Веселовський А. Експортний потенціал України: шлях до відродження : http://gazeta.dt.ua/international/eksportniy-potencial-ukrayini-shlyah-do-vidrodzhennya.html
12. Вытянет ли село украинскую экономику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2014/10/24/17440/
13. Кухарська Н. В. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. В. Кухарська // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 57-66.
14. Фокина Д. А. Факторы формирования экспортного потенциала предприятия / Д. А. Фокина, Г. Я. Белякова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 35.
15. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні. – К. : НІСД, 2014. – 45 с.
16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Основи : [підручник] / Р. Д. Гордєєв, Л. Я. Іванова, С. К. Казанцев та ін. ; Під ред. К. Е. Стровского. – К. : Закон і право, ЮНІТІ, 2006. – 408 с.

М. П. Сахацкий, И. В. Ксёнжик. Экспортная деятельность аграрных предприятий Украины: тенденции, специфика, формирование потенциала.

Дельности предприятий аграрного сектора Украины; определению его инвестиционных возможностей в условиях политического кризиса. Выявлени специфику и факторы, влияющие на формирование экспортного потенциала аграрных предприятий. Разработаны на этой основе рекомендации относительно направлений его усовершенствования.

M. Sakhatzkiy, I. Ksonzhyk. Export activity of agrarian enterprises in Ukraine: trends, specificity, potential formation.

The study deals with the analysis of the current situation with Ukraine’s agrarian enterprises’ exports. The definition of its investment opportunities in the political crisis is done. It was determined that theoretical and methodological basis of export potential forming of agrarian enterprises is common, but each branch as crop industry and livestock has its own specifics. It was proved that growth of the agricultural sector is possible due to the concentration of land and agricultural intensification of production and its export potential increase. It is treated in Ukraine as purely positive process that contributes to the country’s crisis recovery.
It was indicated that further effective development of the agrarian enterprises and increase of its export potential is able to be done due to the increase of the exports’ share of agricultural products with high added value. Instead, the modern Ukrainian exports is characterized by a large proportion of products with raw directivity and low added value, leading to the depletion of the resource base of the country and increases the economic sensitivity to various exogenous factors and price changes.
The tactics of linking ways and mechanisms of agrarian exports’ increase is corrected. The factors influencing the export potential of agrarian businesses are identified and classified. The recommendations of its improvement are developed