Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі

УДК 631.1.016: 330.13

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-3

 

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
ORCID ID:0000-0003-1660-1073
К. А. Мікуляк, здобувач
ORCID ID: 0000-0001-8317-0360
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено необхідність інвестиційного забезпечення аграрних підприємств для їхнього розвитку у ринковому середовищі. Наведено динаміку обсягів капітальних інвестицій в аграрний сектор за джерелами фінансування. Досліджено ефективність бюджетного фінансування розвитку аграрного сектора на 1 грн бюджетної підтримки та темпи приросту обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції. Проаналізовано індекси обсягів виробництва сільського, лісового та рибного господарства та обсягів бюджетної підтримки. Здійснено розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між розмірами капітальних інвестицій в аграрну галузь і обсягами виробництва сільського, лісового та рибного господарства.

Ключові слова: аграрний сектор, державна підтримка, інвестиції, кредитування, підвищення ефективності.

 

Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі

Investment component of the agricultural sector development and its financial support in the market environment

 

Список використаних джерел:

 1. Авраменко Ю. О. (2018). Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств. Економіка АПК. № 1. С. 84-92.
 2. Аграрний устрій України: наукове видання (2017) За ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 72 с.
 3. КісільМ. І. 2017 року обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство досягне 70 млрд грн / Національний Науковий Центр «Інститут аграрної економіки» URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2187 (дата звернення 18.05.2019).
 4. Кормишкін Ю.А. (2018). Формування основних складових бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. Миколаїв, 54 с.
 5. ЛещинськийВ. П. (2016). Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків, Вип. 3 (54). 244 с.
 6. CowanT. An Overview of USDA Rural Development Programs, Congressional Research Service. URL: http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/RLpdf (дата звернення 17.04.2019).
 7. ЛупенкоЮ. О. (2007). Системні трансформації аграрного сектора економіки. Економіка АПК. №5. С.49-53.
 8. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://clck.ru/EeaXu (дата звернення 10.05.2019).
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року». URL: http://clc.am/BnwZcQ (дата звернення 10.04.2019).
 10. Державна служба статистики України: офіційний сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Сіренко Н. М. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_4_9 (дата звернення 12.03.2019).
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020року. URL:https://issuu.com/nnc_iae/docs/strateg_zbirnyk_zmist (дата звернення 10.04.2019).
 13. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025року (2016)/За ред. академіків НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка. Київ: Аграрна наука. 216 с.
 14. Sirenko Рrospects for implementing the «participatory budgeting» as an effective instrument for implementing budgetary policy at the local level. Baltic Journal of Economic Studies. [Online], available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/404.
 15. Sirenko N., Prokopenko N., Poltorak A., Melnyk O., Trusevich I. Behavioral approach to monitoring the financial security of state. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. vol. 41. no. 1. p. 107-117.


Н. Н. Сиренко, Е. А. Микуляк. Инвестиционная составляющая развития аграрного сектора и его финансовое обеспечение в рыночной среде

В статье раскрыта необходимость инвестиционного обеспечения аграрных предприятий для их развития в рыночной среде. Представлена динамика объемов капитальных инвестиций в аграрный сектор по источникам финансирования. Исследована эффективность бюджетного финансирования развития аграрного сектора на 1 грн бюджетной поддержки и темпы прироста объемов производства валовой сельскохозяйственной продукции. Проанализированы индексы объемов производства сельского, лесного и рыбного хозяйства и объемов бюджетной поддержки. Осуществлен расчет уравнения регрессии для изучения связи между размерами капитальных инвестиций в аграрную отрасль и объемом производства сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, инвестиции, кредитование, повышение эффективности.

 

N. Sirenko, K. Mikulyak. Investment component of the agricultural sector development and its financial support in the market environment

The article discloses the necessity of investment support of agrarian enterprises for their development in a market environment. The dynamics of volumes of capital investments into the agrarian sector by sources of financing is given. The efficiency of budget financing for the development of the agrarian sector at 1 UAH of budget support and the growth rate of gross agricultural produce production has been investigated. The indices of the volumes of production of agriculture, forestry and fish farming and the amounts of budget support are analyzed. The regression equation was formed taking into account the studying the relationship between the size of capital investments in the agricultural sector and the volumes of agricultural, forestry and fishery production.

Keywords: agricultural sector, growth of efficiency, investments, lending state support.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

sirenko.pdf
sirenko.pdf

Креативний клас у формуванні економіки знань

УДК 330.342.24:001

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О. І. Мельник, кандидат економічних наук, доцент
І. В. Баришевська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено сучасні підходи до визначення термінів «економіка знань» та «інноваційна економіка». Визначено основні завдання щодо розбудови економіки знань в Україні. Досліджено історію виникнення поняття креативного класу, зокрема концепцію Р. Флоріди, яка визначає його характерні риси та особливості. Проаналізовано вплив, який здійснює креативний клас на розвиток суспільства, трансформаційні процеси, систему соціальних цінностей.

Ключові слова: економіка знань, інноваційна економіка, інновації, креативна індустрія, креативний клас, підприємництво.

Креативний клас у формуванні економіки знань. (текст статті)

Creative class of knowledge economy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Доктрина економіки знань // pmonline.org.ua›…php/202…DOKTRYNA EKONOMIKY ZNAN…
2. Економіка знань та її перспективи для України / [В. М. Геєць, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – К. : Ін-т економічного прогнозування НАН України, 2005. – 168 с.
3. Економічна енциклопедія : у 3-х т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2002. – Т. 3. – 952 с.
4. Кондаурова І. О. Від індустріальної економіки до економіки знань / І. О. Кондаурова, О. М. Хаснутдінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т. 1. – С. 235-238.
5. Макаров В. Л. Экономика знаний // Вестник РАН. – 2003. – Т. 73. № 5. – С. 450-456.
6. Миндели Л. Э. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний / Л. Э. Миндели, Л. К. Пипия // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 115-136.
7. Турський І. В. Вплив креативного класу на економічну діяльність та регіональний розвиток// International scientific conference “The global competitive environment: development of social and economic systems, (April 21, 2017, Chisinau, Republic of Moldova): Baltija Publishing. – С. 96-99.
8. Турський І. В. Глобальні та регіональні тренди креативних індустрій та перспективи їх розвитку в Україні // elartu.tntu.edu.ua/…/ГЛОБАЛЬНІ%20ТА%20РЕГІОНАЛЬ…
9. Федотова Н. В. Влияние университетов на инновационное развитие региона / Н. В. Федотова // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 91-104.
10. Яковенко Л. І. Інноваційний характер економіки знань / Л. І. Яковенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії .– 2010. – № 2. – С. 141-145.
11. Department for culture, Media and sport. Creative industries programme. Creative industries mapping document. – London, 2001.
12. Florida R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. HarperBusiness, HarperCollins, 2005, 421 p.
13. Florida, R., Mellander, C. and King, K. (2015). THE GLOBAL CREATIVITY INDEX 2015. Toront: Martin Prosperity Institute.
14. The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion / Ed. by Maria J Rodriges. – Edward Elgar Pbl., 2002.
15. World Development Report (1998/99): Knowledge for Development. – The World Bank, 1999. – Р. 266.

Н. Н. Сиренко, О. И. Мельник, И. В. Барышевская. Креативный класс экономики знаний.

В статье приведены современные подходы к определению терминов «экономика знаний» и «инновационная экономика». Определены основные задачи по развитию экономики знаний в Украине. Исследована история возникновения понятия креативного класса, в частности, концепция Р. Флориды, определяющая его характерные черты и особенности. Проанализировано влияние, которое оказывает креативный класс на развитие общества, трансформационные процессы, систему социальных ценностей.

N. Sirenko, O. Melnyk, I. Barishevskaya. Creative class of knowledge economy.

The article presents modern approaches to the definition of the terms “knowledge economy” and “innovative economy”. The main tasks for the development of knowledge economy in Ukraine are determined. The history of the emergence of the concept of a creative class, in particular, the concept of R. Florida, is determined by its characteristic traits and features. The author analyzes the influence exercised by the creative class on the development of society, transformational processes, the system of social values.

Випуск №1 (97), 2018

Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки

УДК 347.77:631.15

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти інтелектуального капіталу в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Визначено структуру інтелектуального капіталу в аграрному секторі, взаємозв’язок наукової діяльності та суспільства, напрями формування інтелектуальної творчої діяльності в аграрному секторі. Охарактеризовано особливості розвитку аграрної освіти та університетської науки, основні пріоритети їх реформування.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, інтелектуальна власність, науково-освітнє забезпечення, аграрна економіка.

Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. (текст статті)

Intellectual capital in the system of scientific and educational providing of the agrarian economy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества : [научное издание ] / Иноземцев В.Л. – М. : Academia ; Наука, 1998. – 640с.
2. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Ілляшенко С. // Економіка України. – 2008.– №11. – С. 16—26.
3. Володін С.А. Інноваційний провайдинг на наукоємному ринку АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ек. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління НТП». / Володін С.А. – Київ, 2006. – 38 с.
4. Володін С.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку. / Володін С.А. – К. : Нічлава, 2007. – 384с.
5. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development [Еlectronic resource]. – URL: http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm (date of treatment: 15.11.2017).
6. Гудзинський О.Д. Менеджмент в системі агробізнесу. / Гудзинський О.Д. –К. : Урожай, 1994. – 237 с.
7. Свінцов О.М. Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми соціально-економічної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». / Свінцов О.М. – Донецьк, 2009. – 40 с.
8. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія. / Сіренко Н. М. – Миколаїв, 2010. – 416 с.
9. Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999 [Еlectronic resource]. – URL: http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf (date of treatment: 15.11.2017).

Н. М. Сиренко. Интеллектуальный капитал в системе научно-образовательного обеспечения аграрной экономики.

В статье обоснованы теоретико-методологические аспекты интеллектуального капитала в системе научно-образовательного обеспечения аграрной экономики. Определена структура интеллектуального капитала в аграрном секторе, взаимосвязь научной деятельности и общества, направления формирования интеллектуальной творческой деятельности в аграрном секторе. Охарактеризованы особенности развития аграрного образования и университетской науки, основные приоритеты их реформирования.

N. Sirenko. Intellectual capital in the system of scientific and educational providing of the agrarian economy.

The article substantiates the theoretical and methodological aspects of intellectual capital in the system of scientific and educational providing of agrarian economy. The structure of intellectual capital in the agrarian sector, the interrelationship of scientific activity and society, the directions of formation of intellectual creative activity in the agrarian sector are determined. The peculiarities of the development of agrarian education and university science, the main priorities of their reforming are characterized.

Випуск №4 (96), 2017

Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні

УДК 338.43:005.35

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні аспекти соціальної відповідальності ведення бізнесу в Україні. Виявлено переваги і недоліки впровадження соціальної відповідальності у веденні бізнесу. Висвітлено елементи мотивації вітчизняних підприємств до соціальної відповідальності ведення бізнесу. Розглянуто необхідність партнерської співпраці бізнесу з системою професійної освіти, що підвищить ефективність освітньої діяльності. Наведено необхідні заходи щодо активізації цього процесу в Україні.

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціалізація бізнесу, стейкхолдери, партнерство, бізнес-структури, професійна освіта.

Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні. (текст статті)

Business social responsibility in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] // Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» : [сайт]. – Режим доступу : http://csr-ukraine.org. – Назва з екрану.
2. Шацкая И. В. Социальная ответственность бизнеса как фактор развития системы отечественного образования / И. В. Шацкая // Креативная экономика. – 2014. – № 10 (94). – С. 83-91.
3. Шергіна Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність: аспекти формування та вплив на ефективність діяльності підприємства / Л. А. Шергіна, Л. І. Долгова, Л. В. Криницька [Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 черв. 2014 р.] – К. : Наук. парк КНЕУ, 2014. – С. 216-219.

Н. Н. Сиренко, А. В. Бурковская, Т. И. Лункина. Социальная ответственность ведения бизнеса в Украине.

В статье освещены основные аспекты социальной ответственности ведения бизнеса в Украине. Выявлены преимущества и недостатки внедрения социальной ответственности в ведении бизнеса. Освещены элементы мотивации отечественных предприятий к социальной ответственности ведения бизнеса. Рассмотрена необходимость партнерской работы бизнеса совместно с системой профессионального образования, что повысит эффективность образовательной деятельности. Приведены необходимые меры относительно активизации этого процесса в Украине.

N. Sirenko, A. Burkovska, T. Lunkinа. Business social responsibility in Ukraine.

The article highlights the main aspects of business social responsibility in Ukraine. The advantages and disadvantages of social responsibility implementation in business management are discussed. The motivation elements of domestic enterprises’ social responsibility are presented. The necessity of business’s affiliation together with the vibrant educational system in order to improve the effectiveness of educational activities is proved. The goal of the necessary measures to enable this process in Ukraine is substantiated.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.5:631.11(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А.В. Нирка, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено поняття диспаритету цін та його основні проблемні аспекти в процесі розрахунків з покупцями. Представлено взаємозв’язок ринкового попиту та пропозиції на аграрну продукцію. Проаналізовано ціни основних видів сільськогосподарської продукції на світовому та регіональному ринках. Визначено напрями вдосконалення аграрного ринку.

Ключові слова
диспаритет цін, ціноутворення, ціна попиту, ціна пропозиції, цінність продукції, агровиробництво
(більше…)

Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
65.012.34:631.11:634(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Р.Є. Нікітіна, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано сучасний стан садівництва у Миколаївській області та галузеві особливості збуту плодової продукції. Обґрунтовано необхідність створення сільськогосподарського логістичного центру як засобу налагодження реалізаційної діяльності підприємств галузі.

Ключові слова
сільське господарство, збут, плоди, садівництво, реалізація, збутова логістика, сільськогосподарський логістичний центр
(більше…)