Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті

УДК 378.14

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-17

 

В.В. Мельніченко, кандидат педагогічних наук, професор
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

        У статті висвітлено актуальне питання теорії і практики управління освітніми закладами. Проаналізовано основні дослідження сутності управління. Розглянуто відмінності у змісті понять «управління» і «менеджмент». Висвітлено наукові особливості менеджменту у сучасній освіті. Конкретизовано основні функції, принципи та методи управління. Представлено визначення поняття «наукове управління». Визначено та схарактеризовано  головну проблему реформування сучасної освіти України.

       Ключові слова: управління, менеджмент, педагогічний менеджмент, наукове управління, функції, принципи, методи управління.

Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті

Basic scientific approaches to management in modern education

Список використаних джерел

 1. Кремінь В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. К.: Грамота, 2005. 448с.
 2. Закон України «Про освіту» №2145-VIIIвід 05.09.2017 року URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Питер Друкер. Эффективный управляющий / Пер. на рус.: А.Мкервали. М., 2004 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 27.09.2010. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4976
 4. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политиздат, 1973. 272с.
 5. Митчел Джон. Настольная книга менеджера. Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2004. 124с.
 6. Коломенський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. К.: МАУП, 1996. 176с.
 7. Стариков И.М. Психология в конкретных ситуациях. Николаев: Возможности Киммерии, 2003. 2528с.
 8. Скороходов В.А. Менеджмент вищої школи. Миколаїв: Південнослов’янський інститут КСУ, 2003. 355с.
 9. Черниш А.П. Менеджмент освіти. К.: Університет КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. 48с.
 10. Шатун В.Т. Основи менеджменту. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 376с.
 11. Евенко Л.И. Уроки американского менеджмента. Вступительная статья / М.Х. Мескон, М. А. Альберт, Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 1992. С. 5-17.
 12. Мельніченко В.В. Особливості менеджменту у професійно-технічній освіті. Миколаїв: Квіт, 2006. 240с.
 13. Морис М. Начинающий менеджер / Пер. с англ. М. Веселовой. М.: Фаир–Пресс, 2000. 336с.

           В. В. Мельниченко. Основные научные подходы к менеджменту в современном образовании

           В статье раскрыт актуальный вопрос теории и практики управления  образовательными учреждениями. Проанализированы основные исследования сущности управления. Рассмотрены отличия в содержании понятий  «управление» и «менеджмент». Освещены научные особенности менеджмента в современном образовании. Конкретизированы основные функции, принципы и методы управления. Представлено определение понятия «научное управление». Определены и охарактеризованы главные проблемы реформирования современного образования Украины.

          Ключевые слова: управление, менеджмент, педагогический менеджмент, научное управление, функции, принципы, методы управления.

          V. Melnichenko. Basic scientific approaches to management in modern education

          The article reveals the actual question of the theory and practice of management of educational institutions.  It analyzes the main researches of  management entity..  The differences in the content of the concepts of “administration” and “management” are considered.  The paper deals with the scientific features of management in modern education.  The main functions, principles and methods of management are specified.  It  presentes the definition of the concept of “scientific administration”.  The main problems of reforming the modern education of Ukraine are identified and characterized.

         Keywords: administration, management, pedagogical management, scientific administration, functions, principles, methods of management.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

melnichenko.pdf
melnichenko.pdf

Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства

УДК 331.454

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-16

 

М.О. Радіонов, заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі і соціально-культурній сфері
Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Державної служби України з питань праці
Д.Д. Марченко, кандидат технічних наук, доцент
В.М. Курепін, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

 

       У статті висвітлено основні фактори, що впливають на виробничий травматизм підприємств сільського господарства. Встановлено, що зміна їх кількості та рівня впливу залежить від обмеженості можливостей систем захисту людини і багатогранності прояву її психічних особливостей. На прикладі багатоваріантності поведінкових реакцій представлена система неадекватності дій до виниклих зовнішніх умов, яка дозволяє стверджувати про нереальність досягнення абсолютної безпеки. Практика засвідчує, що поодинокі захолоди такі, як компенсації за погані умови праці, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту працюючих на підприємствах не забезпечують реалізації стратегії на поліпшення умов праці та зменшення травматизму на підприємствах сільського господарства.

      Ключові слова: сільськогосподарська техніка, пріоритетні напрямки, безпечність, виробниче устаткування, правова база, поліпшення стану безпеки.

Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства

Determination of the main directions of injury prevention in agricultural enterprises

Список використаних джерел:

 1. Державна служба України з питань праці: [Веб-сайт]. Київ : ДСУПП, 2016-2019. – URL: http://dsp.gov.ua/category/diyalnist/travmatyzm-na-vyrobnytstvi/ (дата звернення 21.03.2019) – Назва з екрана.
 2. Амоша А.И. Условия труда и эффективность производства (социально-экономические проблемы гармонизации и методы оптимизации). К.: Наукова думка, 1997. 184 с.
 3. Зубець М.В., Безуглий М.Д. Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України. К.: Аграрна наука, 2010. 31 с.
 4. Безуглий М.Д., Присяжнюк М.В. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України. К.: Аграрна наука, 2012. 47 с.
 5. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропивний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструювання, проектування. Книга 1. Машини для рільництва.  К.: Урожай, 2001.  282 с.
 6. Погорілий Л.В. Випробування – передовий край створення і впровадження нової сільськогосподарської техніки. Техніка АПК. Спецвипуск. 1998. С. 8 – 9.
 7. Адамчук В.В., Грицишина М.І. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва. К.: Аграрна наука, 2012. 416 с.
 8. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Гринник І.В. Перспективи розвитку і застосування у сільському господарстві сучасних високотехнологічних засобів. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. праць / УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого.   Дослідницьке, 2013.   Вип. 17 (31).   С. 22 – 33.
 9. Калетнік Г.М., Булгаков В.М. Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства. Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний наук. зб. / Нац. наук. центр – ІМЕСГІ НААН.   Глеваха, 2013.   Вип. 97. Т.1.   С. 24 – 36.
 10. Кравчук В.І., Гусар В.Г. Прогнозування основних тенденцій розвитку сільськогосподарських машин та обладнання. Техніка і технології АПК.    № 6 (57).  С. 17–22.
 11. Федорчук-Мороз В.І. Окремі аспекти в профілактиці виробничого травматизму. Екологічні нотатки.  Луцьк: Луцький національний технічний університет. 2015. № 2. С. 120–126.
 12. Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах лісового господарства. Проблеми охорони праці.    № 33.   С. 101–111.
 13. Петров І.В. Особливості захисту населення від небезпечних хімічних речовин промислового походження. Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.  Миколаїв, 2013.   С. 182 – 187.
 14. Горбунова К.М., Курепін В.М. Комплексна безпека підприємств як складова системи управління. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. I Всеукраїнська наукова конференція.  Миколаїв: Торубара В.В., 2018.   С. 22 – 24.
 15. Радіонов М.О., Козловська Т.Ф. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.   № 1 (108).   2018.   С. 136–146.
 16. Про охорону праці : Закон України за станом на 20 січ. 2018 р. / Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 21.03.2019) – Назва з екрана.

 

         Н.А. Радионов, Д.Д. Марченко, В.Н. Курепин. Определение основных направлений профилактики травматизма на предприятиях сельского хозяйства.

         В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на производственный травматизм предприятий сельского хозяйства. Установлено, что изменение их количества и уровня влияния зависит от ограниченности возможностей систем защиты человека и многогранности проявления его психических особенностей. На примере многовариантности поведенческих реакций представлена система неадекватности действий в возникших внешних условиях, которая позволяет утверждать о нереальности достижения абсолютной безопасности. Практика показывает, что отдельные мероприятия, такие, как компенсации за плохие условия труда, обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих на предприятиях не обеспечивают реализации стратегии на улучшение условий труда и уменьшения травматизма на предприятиях сельского хозяйства. Только комплексный подход, основу которого составляет предупреждение профессиональных рисков с развитием общегосударственных приоритетов в разработке, конструировании и изготовлении для сельского хозяйства современных образцов сельскохозяйственной техники, приведение действующей правовой базы безопасности труда в соответствие с международными и европейскими нормами является достаточно эффективной мерой предотвращения производственного травматизма.

        Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, приоритетные направления, безопасность, производственное оборудование, правовая база, машины, агрегаты, механизмы, улучшение состояния безопасности, меры безопасности.

 

        N.A. Radionov, D.D. Marchenko, V.N. Kurepin. Determination of the main directions of injury prevention in agricultural enterprises.

        The article deals with the main factors influencing occupational injuries of agricultural enterprises. It is established that the change in their number and level of influence depends on the limited capabilities of human rights systems and the multiplicity of manifestations of its mental characteristics. For example, the multivariate behavioral reactions presented system of inadequacy of action to the emerging external conditions, which suggests the unreality of achieving absolute security. Practice shows that isolated delays such as compensations for poor working conditions, and the provision of means for collective and individual protection of workers at enterprises do not ensure the implementation of a strategy for improving working conditions and reducing injuries at agricultural enterprises. Only an integrated approach based on professional risk prevention with the development of national priorities in the development, design and manufacture of modern agricultural machinery for agriculture, bringing the current legal framework for labor safety in line with international and European labor standards is a sufficiently effective measure to prevent occupational injuries.

       Keywords: agricultural machinery, priority areas, safety, production equipment, legal framework, machines, units, mechanisms, improvement of safety, safety measures.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

radionov.pdf
radionov.pdf

Нові вимоги до маркування харчових продуктів

УДК 641 658.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-15

 

Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4242-0519
Миколаївський національний аграрний університет

 

        Важливою задачею виробників є забезпечення населення України харчовими продуктами високої якості, що підвищує рівень благополуччя споживачів, дає змогу покращити здоров’я людей.
        Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення їх соціальних та економічних інтересів.
        Основними новаціями нового закону є: обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна приховуватись або спотворюватись іншою текстовою або графічною інформацією; врегульовано обов’язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за інформування; заборона використання даних, у тому числі в рекламі, які можуть ввести в оману (стосується якостей і характеристик продуктів і наслідків їх споживання, а також припису продуктам лікарських якостей); інформування про вміст добавок и речовин, які викликають алергію або непереносимість; регламентація правил надання інформації про продукти, які реалізуються дистанційно; інформування про те, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню. Назва повинна містити слово «Розморожений»; відхід від обов’язкової вказівки харчової цінності необроблених продуктів, або ж продуктів, в яких такі дані не є визначаючими факторами придбання; висота малих без виносних елементів, за допомогою яких вона відмічається, повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 мм; при використанні упаковки або тари, площа поверхні якої менше 80 см2, висота малих повинна бути більше 0,9 мм.
        Реалізація закону дає змогу забезпечити інформування споживачів про харчові продукти або інгредієнти, їх склад, поживну цінність, спосіб споживання, а також систематизує вимоги до інформації про харчові продукти в одному законі, гармонізованому до законодавства Європейського Союзу.

        Ключові слова: законопроект, маркування, харчові продукти, безпечність продукції.

Нові вимоги до маркування харчових продуктів

New requirements to the foodstuffs labelling

Список використаних джерел

 1. Чіткий шрифт і більше інформації: Рада має намір змінити правила маркування харчових продуктів URL: https://economics.unian.ua/agro/10181930-chitkiy-shrift-i-bilshe-informaciji-rada-maye-namir-zminiti-pravila-markuvannya-harchovih-produktiv.html
 2. Верховна Рада ухвалила новий порядок маркування продуктів. Що змінилось. URL: https://zik.ua/news/2018/07/11/verhovna_rada_uhvalyla_novyy_poryadok_markuvannya_produktiv_shcho_zminylos_1363549
 3. Євроінтеграція шляхом маркування харчових продуктів. URL: https://agronews.ua/node/92255
 4. Акуленко Л., Майструк С., Пастовенська Ж. Надання споживачам інформації про харчові продукти: вимоги ЄС та новації для України. URL: http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/новини/маркування
 5. Проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Офіційний портал Верховної Ради. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64171
 6. Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11
 7. Вимоги до маркування харчових продуктів. URL. http://dpss-sumy.gov.ua/news/vimogi-do-markuvannya-harchovih-produktiv
 8. Як у Європі. Україна змінює правила маркування продуктів. URL: http://report.if.ua/socium/yak-u-yevropi-ukrayina-zminyuye-pravyla-markuvannya-produktiv/
 9. В Україні запровадили нові правила маркування харчових продуктів. URL: https://ua.news/ru/v-ukrayini-zaprovadili-novi-pravila-markuvannya-harchovoyi-produktsiyi/

          Л. С. Патрева. Новые требования к маркировке пищевых продуктов

          Представлен анализ нового законопроекта, которым предлагается урегулировать порядок маркировки пищевых продуктов в Украине. Установлено, что в законопроекте предложен исчерпывающий перечень информации, которая должна быть  указана в обязательном порядке на этикетке или упаковке. Реализация законопроекта даст возможность создать результативный механизм информирования потребителей о пищевых продуктах или ингредиентах, их составе, питательной ценности, способах употребления, а также даст возможность уменьшить нагрузку на операторов рынка путем систематизации требований к информации о пищевых продуктах в одном законе, гармонизированному к законодательству Европейского Союза.

          Ключевые слова: законопроект, маркировка, пищевые продукты, безопасность продукции.

 

          L. Patryeva. New requirements to the foodstuffs labelling

         The article represents the analysis of the new draft law, which is proposed to regulate the procedure for labelling of the foodstuffs in Ukraine,. It was found that the bill offers an exhaustive list of information that must be indicated on a label or package without fail. The implementation of the draft law will provide an opportunity to create an effective mechanism for informing consumers about foodstuffs or ingredients, their composition, nutritional value, methods of consumption, it will also give an opportunity to reduce the charge of market operators by systematizing the requirements to information about foodstuffs in one law harmonized with European Union legislation.

        Keywords: draft law, labelling, foodstuffs, product safety.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

patryeva.pdf
patryeva.pdf

Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі

УДК 004.4’2

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-14

 

Т. О. Мороз, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-5445-0571
В. С. Ендрес, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0001-8724-8890
Миколаївський національний аграрний університет

 

           У статті досліджено проблеми використання мобільних додатків суб’єктами підприємницької діяльності. Проаналізовано можливості отримання додаткових вигод від використання прогресивних веб-додатків та гібридних мобільних додатків. Визначено основні переваги та недоліки гібридних додатків та проведено порівняння з нативними додатками.
          Використання мобільних додатків для взаємодії з клієнтами робить досвід користування сервісом набагато приємнішим внаслідок глибокої персоналізації, високої доступності та плавності роботи. Проте нативна розробка додатків для різних платформ не завжди є доцільною з огляду на співвідношення отриманих результатів та затрачених ресурсів.
          Концепції гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків мають багато спільних рис. Ми вважаємо, що протягом наступних 5 років буде відбуватися стрімкий ріст популярності PWA, оскільки технологія є значно привабливішою ніж традиційні додатки, що безпосередньо інсталюються на пристрій.
          На сьогодні PWA має такі недоліки як обмеженість доступу до нативних API мобільних пристроїв та низьку підтримку. З огляду на вищесказане, ми вважаємо, що розробка гібридних мобільних додатків дає більше вигод для підприємців, ніж розробка PWA. Варто зазначити, що Ionic Framework окрім Android та iOS додатків може також збирати прогресивні веб-додатки, що робить використання цього інструменту найбільш вигідним за умов низької забезпеченості ресурсами.
          Вельми перспективним є фреймворк React Native, який дозволяє розробляти нативні додатки не втрачаючи при цьому можливість кросплатформенної  розробки. Використання такого підходу є набагато раціональнішим з технологічної точки зору, проте поріг входження в технологію React Native значно вищий, ніж в інші фреймворки, що, в свою чергу, значно підвищує вартість розробки.
          Підсумовуючи, варто зазначити, що розробка гібридних мобільних додатків має як свої переваги, так і недоліки, тому при виборі підходу до розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв слід визначити пріоритетні характеристики для додатка. Наприклад, якщо додаток повинен обробляти значні масиви даних, проводити складні обчислювальні операції та забезпечувати максимальну продуктивність, то слід відмовитись від гібридних додатків та PWA на користь нативного програмного забезпечення.

           Ключові слова: мобільний додаток, гібридний мобільний додаток, прогресивний веб-додаток, смартфон, нативність, фреймворк, кросплатформність.

Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі

Advantages of hybrid mobile applications and progressive web apps for entrepreneurs

Список використаних джерел:

 1. Hybrid Mobile Application Development. URL: bit.ly/2Jdk0PL.
 2. Hybrid Android Apps. URL: bit.ly/2TLtKED.
 3. Developing a hybrid mobile application with Ionic. URL: bit.ly/2VYGNQH.
 4. Annual number of global mobile app downloads 2017-2022 / Statista; електронна версія. URL: https://bit.ly/2zTtudv.
 5. Global Commerce Review URL: https://bit.ly/2AkZ5Re.
 6. Average Time Spent per Day with Mobile Internet Among US Adults, In-App vs. Mobile Web, 2015-2019 / eMarketer; електронна версія. URL: bit.ly/2lKBO5B.
 7. Mobile App Cost Calculator. URL: bit.ly/2AgRNlB.
 8. Mobile Operating System Market Share Ukraine. URL: bit.ly/2HyPdKr.
 9. Fuller J. Infographic: Progressive Web Apps. The Future of Mobile / Jamie Fuller; електронна версія. URL: bit.ly/2zLyAHx.
 10. Bhagat V. Benefits of Hybrid Mobile Apps for Small Businesses / Varun Bhagat; електронна версія. URL: bit.ly/2zSBBYz.

           Т. О. Мороз, В. С. Эндрес. Преимущества гибридных мобильных приложений и прогрессивных веб-приложений для бизнеса

           В статье рассмотрены проблемы использования мобильных приложений субъектами предпринимательской деятельности. Проанализированы возможности получения дополнительных преимуществ при использовании прогрессивных веб-приложений и гибридных мобильных приложений.

          Определены основные преимущества и недостатки гибридных приложений, проведено сравнение с нативными приложениями. Доказано, что использование гибридных приложений при конкретных обстоятельствах более экономически эффективно, чем отдельная разработка приложений для самых популярных мобильных платформ.

         Ключевые слова: мобильное приложение, гибридное мобильное приложение, прогрессивное веб-приложение, смартфон, нативность, фреймворк, кроссплатформенность.

 

          T. Moroz, V. Endres. Advantages of hybrid mobile applications and progressive web apps for entrepreneurs

          The article deals with the problems of using mobile applications by business entities. The possibility of obtaining additional benefits when using progressive web applications and hybrid mobile applications is analyzed. The main advantages and disadvantages of hybrid applications are identified, and a comparison with native applications is made. It was proved that the use of hybrid applications under specific circumstances is more cost-effective than the separate development of applications for the most popular mobile platforms.

          Keywords: mobile application, hybrid mobile application, progressive web application, smartphone, native, framework, cross-platform.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

moroz.pdf
moroz.pdf

Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід

УДК 636.37.064:636.082.26

DOI:10.31521/2313-092X/2019-1(101)-13

 

І. С. Слюсаренко, аспірант
Одеський державний аграрний університет

 

       Вивчали екстер’єрні показники, інтенсивність росту ярок від народження до річного віку, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами гісарської породи та мериноландшаф.
       Робота проводилась на поголів’ї  помісних ярок першого покоління, отриманих від схрещування маток цигайської породи з баранами гісарської породи і мериноландшаф. Для цього було сформовано дві групи ярок, по 20 голів кожна, залежно від породи батька. Ярки обох груп вирощувались в однакових умовах утримання і годівлі. У тварин визначали середньодобовий приріст і екстер’єр шляхом вимірювання статей та оцінок будови тіла за загальноприйнятими методиками.
       В результаті проведених досліджень було встановлено, що помісні ярки першого покоління річного віку, одержані від гісарських і мериноладншафських баранів та маток цигайської породи мають екстер’єр, характерний для овець м’ясо-вовнового напряму продуктивності, добру життєздатність і енергію росту. За середньодобовим приростом  від народження до річного віку (цигай х гісарські) ярки переважали (цигай х мериноландшафських) ровесниць на 9,0 г або на 7,7% (P> 0.999).
       Вони також, у порівнянні з ярками того ж віку від барана породи мериноландшаф, були більш високоногі, великоголові і збиті, з більш довгим тулубом і обхватом грудей та мали перевагу за основними промірами статей тіла від 8,4 до 16,7%.
       Враховуючи, що екстер’єрно-констуціональний тип у певній мірі зумовлює розвиток продуктивних якостей овець, вивчення цього зв’язку актуальне і потребує подальших досліджень в наступних поколіннях тварин.

       Ключові слова:порода овець, динаміка середньодобового приросту, проміри статей екстер’єру, індекси будови тіла помісних ярок.

Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід

Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds

Список використаних джерел:

 1. Гончаренко І. В., Вінничук Д. Т. Екстер’єрні типи молочних корів: Методи оцінки та класифікації. Вісник Сумського нац. аграрн. у-ту. Серія : Тваринництво. Суми, 2014. Вип. 2/1 (24). С.18-22.
 2. Лівінський А.І. Екстер’єрні особливості помісних та чистопородних ярок. ОДАУ Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські та біологічні науки. Одеса: СМИЛ, 2009. Вип. 50. С. 54-60.
 3. Микитюк В. В. Поротінова І. І. Науково-практичне обґрунтування вирощування молодняку овець. Наук.технік. бюлетень НД центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2016. №1. С. 134-139.
 4. Тофан І. Н. Люцконов П.І., Машнер О.А. Характеристика продуктивності цигайських овець та їх помісей з вівцями породи бентхаймер. Науковий вісник «Асканія-Нова». Нова Каховка : ПИЕЛ, Вип. 10. С. 112-120.
 5. Магомедов Т. А. Мясная продуктивность тонкорунних и полутонкорунных овец. Овцы, козы, шерстяное дело. 2006. №1. С. 27-29.
 6. Абонеев В. В., Суров А. И., Пикалов А. А. и др. Продуктивность ярок разных генотипов. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. №4. С. 9-11.
 7. Иринчинова Т. П. Эффективность промышленного скрещивания баранов русской длиношерстной породы с матками бурятського типа забайкальской тонкорунной породы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2016. №3. С. 12-15.
 8. Менкнасунов П. П., Зулаев М. С. Некоторые результаты использования австралийских мясных мериносов на матках грозненской породы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2016. №2. С. 12-13.
 9. Абонеев В.В., Суров А.И., Омаров А.А. и др.Откормочные и мясные качества молодняка овец разного направления продуктивности. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. № 4. С. 34-36.
 10. Китаєва А. П. Слюсаренко І. С. Розвиток новонароджених ягнят цигайської породи овець залежно від генотипу батьків. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. Дніпро, 2017. №1(43). С.95-98.
 11. Тимафійшин І. І., Дереш О. М. Відгодівельні якості та м’ясна продуктивність помісних м’ясо-вовнових баранців. Збірник наукових праць Подільського державного аграрноого технічного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам’янець-Подільський, 2010. Вип.18. С. 205-207.
 12. Вовченко Б.Е., Корбич Н.Н. Эффективность скрещивания овец таврийського типа асканийськой породы с мясо-сальными и мясными баранами. Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Вип. 99. С. 167-173.
 13. Сербіна В.О. Інтенсивність росту і розвитку молодняку вівцематок різних типів будови тіла. Науковий вісник «Асканія-Нова». Нова Каховка : ПИЕЛ, Вип. 5. Ч. 1. С. 189-195.
 14. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : Колос, 1969. 256 с.

           И. С. Слюсаренко. Экстерьер и интенсивность роста помесных ярок F1, полученых от скрещивания маток цигайской породы с баранами мясных пород

          В статье освещены результаты изучения экстеръерных показателей, интенсивности роста ярок от рождения до годичного возраста, полученных от скрещивания маток цигайской породы с баранами гиссарской породы и мериноландшаф. Установлено, что помесные (цигай х гиссарские) ярки первого поколения по сравнению с ровесницами (цигай х мериноландшаф) в годичном возрасте были более высоконогими и массивными, по основным промерам превышали своих ровесниц от 8,4 до 16,7% и среднесуточным приростам – на 9 г или 7,7% (Р>0,999).

          Ключевые слова: порода овець, динамика среднесуточного прироста, примеры статей экстерьера, индексы строения тела помесных ярок.

           I. Slyusarenko. Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds

          The article deals with  the еxterior parameters, the intensity of ewes growth from birth to the age of one year derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the Hissar breed and the merinolandshaf. Іt was found that cross-breed (Tsigai х Hissar) ewes F1 with sheep (Tsigai x merino-landshaf) in the age of one year were more long-legged and massive, by the main measurements of body items their superiority over their peers ranged from 8.4 to 16.7%  and average daily gain – by 9.0 g or by 7.7% (Р>0,999).

          Keywords: breed sheep, dynamics of average daily growth, measurements of articles the exterior, indexes the body structure of the hybrid ones are bright.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

slyusarenko.pdf
slyusarenko.pdf

Активність ферментів крові лактуючих корів за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій

УДК 636.22:28.06.612.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-12

 

Л. В. Бакланова, аспірант
Одеський державний аграрний університет

 

          У статті висвітлено результати дослідження активності ферментів крові лактуючих корів української червоної молочної породи у період 2-4-ї лактацій залежно від показників об’ємно-вагового коефіцієнта і числа лактацій. Встановлено, що корови з більш високими показниками об’ємно-вагового коефіцієнта мали найвищий показник ферменту аспартатамінотрансферази. З підвищенням показника об’ємно-вагового коефіцієнта до 0,573 у корів четвертої лактації зростає активність усіх досліджуваних ферментів (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДТ) з найбільшим підвищенням ЛДТ (на 64,1%) і найменшим АЛТ – на 3,7%.

         Ключові слова: ферменти крові, корова, лактація, об’ємно-ваговий коефіцієнт, активність ферментів крові.

Активність ферментів крові лактуючих корів за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій

Activity of blood enzymes of lactating cows with different indicators of volume and weight coefficient and number of lactations

Список використаних джерел:

 1. Таранов М. Т. Биохимия и продуктивность животных. М.: Колос, 1976. С.69.
 2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / [Й.З. Сірацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка та ін.]. К. : Вища освіта, 2009. 280 с.
 3. Бегма Н. А. Біохімія показників крові молодняка свиней за використання у комбікормах анісорбу. Наук. теніч. бюл. Дніпропетровський аграрно-економ. ун-т. Дніпропетровськ, 2016. Т. 4. №1. С. 27-31.
 4. Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Морфологічні та біохімічні показники крові молодняку свиней за згодовування мінеральних добавок. Зб. наук. пр. Подільського держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 38-40.
 5. Білаш Ю. П. Вплив додавання в раціон корів селен метіоніну та вітаміну Е на біохімічні показники крові телят. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 16-18.
 6. Кузів М. І., Кузів Н.М., Федорович В. В. Морфологічні і біохімічні показники крові та природна резистентність телиць української чорно-рябої молочної породи. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, С. 139-141.
 7. Хомин М. М. Імунобіологічна реактивність та фізіолого-біохімічні процеси в організмі телят за впливу сполук хрому. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 287-290.
 8. Трачук Є. Г. Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні препарату Ентеро-актив. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 279-280.
 9. Шидловська С. В. Морфологічні та біохімічні показники крові у корів буковинського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, С. 311-312.
 10. Китаєва А., Проноза О. Від чого залежать гематологічні показники української червоної молочної породи. Тваринництво України. 2014. №3-4. С. 40-43.
 11. Нежлукченко Н. В. Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія : Тваринництво. Суми, 2014. 2/1 (24). С. 67-69.
 12. Черненко О. М. Розробка та реалізація селекційних методів оцінки конституції ї адаптаційної здатності молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. н. Миколаїв, 2016. 39с.
 13. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : Колос, 1969. 256 с.

          Л. В. Бакланова. Активность ферментов крови лактирующих коров при разных показателях объемно-весового коэффициента и числа лактаций

          В статье представлены результаты исследований активности ферментов крови лактирующих коров украинской красной молочной породы в период 2-4 лактаций в зависимости от показателей объемно-весового коэффициента и числа лактаций. Установлено, что коровы с более высокими показателями объемно-весового коэффициента имели наивысший показатель активности фермента аспартатаминотрансферазы. С повышением показателя объемно-весового коэффициента до 0,573 у коров четвёртой лактации повышается активность всех исследуемых ферментов (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДТ) с наиболее высоким показателем (на 64,1%) фермента ЛДТ и наименьшим (на 3,7%) фермента АЛТ.

         Ключевые слова: ферменты крови, корова, лактация, объемно-весовой коэффициент, активность ферментов крови.

 

         L. Baklanova. Activity of blood enzymes of lactating cows with different indicators of volume and weight coefficient and number of lactations

         The article deals with the activity of blood enzymes of lactating cows of the Ukrainian red dairy breed in the period of 2-4 lactations, depending on the indicators of volume-weight coefficient and the number of lactations. It was established that сows with a higher volume-weight ratio also had the highest rate of the enzyme aspartate aminotransferase. With an increase in the volume-weight ratio to 0.573 in cows of the fourth lactation, the activity of all the studied enzymes (AST, ALT, GGT, LDT) with the highest indicator (64.1%) of the enzyme LDT and the lowest (3.7%) in ALT enzyme increases.

         Keywords: enzymes of blood, cow, lactation, volume-weight coefficient, activity of blood.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

baklanova.pdf
baklanova.pdf

Використання кореляційно-регресійних і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу

УДК 636.2.034:[57.045: 001.891.573]

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-11

 

Д.-В. Д. Пасєчко, магістр, асистент
ORCID ID: 0000-0002-6411-693X
В.Г. Кушнеренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1220-2972
Л.М. Дашевська, викладач
ORCID ID: 0000-0003-3727-6484
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

       У зв`язку з глобальним потеплінням, зростає частота проявів теплового стресу у сільськогосподарських тварин. Внаслідок цього галузь молочного скотарства втрачає значні кошти від недоодержаної продукції. З метою мінімізації економічних збитків, слід впроваджувати заходи протидії тепловому стресу, яким передує оцінка рівня втрат. Зарубіжні дослідники використовують складні багатофакторні моделі і дороге програмне забезпечення з метою одержання максимально точної оцінки. Вітчизняні молочні ферми не завжди мають фінансову змогу замовити послуги з оцінки або самостійно провести їх, крім того, дуже високий рівень точності може бути непотрібним для доведення доцільності впровадження певних заходів протидії. Таким чином, доцільним є проведення оцінки затрат від стресу за допомогою програми Excel, з використанням метеорологічних даних і баз даних обліку продуктивності господарства.
       Дослідження проведено на базі господарства «Асканійське» на поголів`ї корів української чорно-рябої молочної породи за період 2016…2018 років. Вивчали зв`язок між рівнем стресу у довкіллі та в приміщеннях для утримання корів. Досліджували вплив теплового стресу на рівень надою корів і вірогідність запліднення при осіменінні. Для оцінки рівня теплового стресу використовували температурно-вологісний індекс і розроблену нами формулу накопиченого рівня стресу. Побудову кореляційно-регресійної моделі проводили за загальноприйнятою методикою. Точність проведеної оцінки визначали співставленням одержаного рівня втрат зі збитком, розрахованим за методикою N.R. St-Pierre.
      Установлено, що для оцінки рівня теплового стресу в господарстві необхідно поєднувати оцінку за даними метеостанції з оцінкою за даними мікроклімату. Розроблені моделі оцінки впливу стресу на рівень надою корів можуть бути використані для встановлення економічної доцільності застосування заходів протидії. У той же час їх точність є відносно низькою і вони придатні для оцінки збитків лише за той період, за який були побудовані. Модель прогнозування успішності осіменіння доцільно використовувати за умов сильного стресу.
      Таким чином, не дивлячись на ряд недоліків побудованих моделей, даний метод можна використовувати для приблизної оцінки втрат від стресу і подальшого обґрунтування впровадження заходів протидії.

 

      Ключові слова: тепловий стрес, моделювання, молочне скотарство, надій, осіменіння.

Використання кореляційно-регресійних і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу

Use of correlation, regression and logistic models for the losses estimation of dairy industry from the heat stress

Список використаних джерел:

 1. A glossary for biometeorology / S.N. Gosling та ін. // International journal of biometeorology. 2014. № 58 (2). 277-308 URL: https://doi.org/10.1007/s00484-013-0729-9
 2. Dickinson R.E., Cicerone R.J. Future global warming from atmospheric trace gases // Nature. 1986. № 319. C.109-115 URL: https://doi.org/10.1038/319109a0
 3. West J.W. Effects of Heat-Stress on Production in Dairy Cattle // Journal of dairy science. 2003. № 86 (6). C.2131-2144 URL: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73803-X
 4. Key N., Sneeringer S., Marquardt D. Climate Change, Heat Stress, and U.S. Dairy Production. Washington: U.S. Department of Agriculture (USDA) – Economic Research Service (ERS), 2014. 45 с. URL: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2506668
 5. Пасєчко Д.Д., Нежлукченко Т.І. Тепловий стрес: виявлення, попередження, вплив на молочні породи великої рогатої худоби (огляд) // Таврійський науковий вісник. 2018. № 100. C.167-174 URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/100_2018/part_2/26.pdf
 6. Defining and evaluating heat stress thresholds in different dairy cow production systems / K. Brügemann та ін. // Archives Animal Breeding. 2012. № 55. C.13-24 URL: https://doi.org/10.5194/aab-55-13-2012
 7. Schüller L.K., Burfeind O., Heuwieser W. Effect of short-and long-term heat stress on the conception risk of dairy cows under natural service and artificial insemination breeding programs // Journal of dairy science. 2016. № 99 (4). C.2996-3002 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2015-10080
 8. Future climate change and its influence on milk production of holstein cattle maintained in the Nile delta of Egypt / R.R. Sadek та ін. // Egyptian journal of animal production. 2015. № 52 (3). C.179-184.
 9. Bohmanova J., Misztal I., Cole J.B. Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress // Journal of dairy science. 2007. № 90 (4). C.1947-1956 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2006-513
 10. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: підручник. Київ: Знання, 2010. 541 с.
 11. St-Pierre N.R., Cobanov B., Schnitkey G. Economic losses from heat stress by US livestock industries // Journal of dairy science. 2003. № 86, Supplement. C.52-77 URL: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)74040-5
 12. Schüller L.K., Burfeind O., Heuwieser W. Short communication: Comparison of ambient temperature, relative humidity, and temperature-humidity index between on farm measurement and official meteorological data // Journal of dairy science. 2013. № 96 (12). C.7731-7738 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2013-6736
 13. Herbut P., Angrecka S. Forecasting Heat Stress in Dairy Cattle in Selected Barn Zones with the Help of Thi and Thiadj Indexes // Annals of Animal Science. 2013. № 13 (4). C.837-848 URL: https://doi.org/10.2478/aoas-2013-0029.

          Д.-В. Д. Пасєчко, В. Г. Кушнеренко, Л. М. Дашевська. Использование корреляционно-регрессионных и логистических моделей для оценки потерь молочного скотоводства от теплового стресса

          В статье представлены результаты оценки продуктивных и репродуктивных потерь коров, вызванных воздействием теплового стресса, путем построения парных линейных корреляционно-регрессионных и логистической моделей. Установлено, что модели имеют значительный уровень погрешности, поскольку не учитывают других факторов, которые воздействуют на исследуемые показатели. Тем не менее, данный метод может использоваться при изучении теплового стресса в скотоводстве для приблизительной оценки экономических потерь и обоснования методов противодействия стрессу .

        Ключевые слова: тепловой стресс, моделирование, молочное скотоводство, удой, осеменение.

        D.-V. Pasiechko, V. Kushnerenko, L. Dashevska. Use of correlation, regression and logistic models for the losses estimation of dairy industry from the heat stress

        The article presents results of estimation of productive and reproductive losses of cows during heat stress conditions, using paired linear correlation, regression and logistic modeling. It is established, that models have high level of statistical error, because they don’t consider other factors, which have an influence on investigated indicators. Nonetheless, this method can be used during research of heat stress in dairy industry for a rough estimation of economic losses and for justification of stress preventive methods.

       Keywords: heat stress, modeling, dairy industry, milk yield, insemination.

 

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

pasiechko.pdf
pasiechko.pdf

Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів

УДК 637.521.47

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-10

 

Л. О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9847-6036
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-2635-526X
Миколаївський національний аграрний університет

 

        У результаті дослідження було визначено вплив швидкості обертання барабану машини для млинців на фізико-хімічні показники виробів. При дослідженні впливу часу обертання барабану якісні показники встановлено, що масова частка вологи у млинцях становила 59,3-64,1% у різних способах. Вірогідна перевага млинців, порівняно з виробами, виготовленими при сердній та низькій швидкостях становить 4,8% (P>0,95). Нормативний вміст води у млинцях «З м’ясом» має бути не вище 65%, отже різні групи виробів відповідали вимогам державних стандартів.
        Нами були визначені наступні показники: відсоток вологи, жиру, солі та начинки, маса виробу. Вміст вологи у млинцях при виготовленні становив 59,9-60,6% при середній температурі найвищий. Нижчим вмістом вологи характеризувалися млинці вироблені при середнійтемпературі смаження.
        При проведені досліду доведено, що температура заморожування впливає на якість виробів. Встановлено, що масова частка жиру у млинцях при виготовленні становила 21,1% при низькій температурі. Нижчим вмістом жиру характеризувалисьвироби, заморожені при підвищенних температурах.
        Перевага, за показником вмісту жиру у млинцях при заморожуванні при низькій температурі порівняно з виробами, замороженими при пдвищенній температурі0,9%.
        За результатами досліджень встановлено, що такі показники, як:масової частки начинки, масова частка жиру, маса одного виробу м’ясного напівфабрикату, температура в товщі напівфабрикату відповідають вимогам державних стандартів.

        Ключові слова: млинці, тривалість заморожування, температура смаження, фізико-хімічні показники.

Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів

Optimization of parameters of technological process of production of meat semifinished products

Список використаних джерел:

 1. Букалова Н. В. Блинчики и пельмени – вкусно, быстро и всегда актуально! Мясной бизнес. 2017. № 3. С. 16-17.
 2. Доцяк В. С. Технологія виробництва м’ясних напівфабрикатів. Львів : Оріяна-Нова, 2016. С. 471-476.
 3. Журавська Н. К. Альохіна Л. Т., Опряшенкова Л. М. Дослідження та контроль якості м’яса і м’ясопродуктів. М. : Наука, 2006. С. 147-148.
 4. Nam K. C., Lee C. M. Meat products and consumption culture in the East. Meat Science. 2010. V. 86 (1). P. 95-102.
 5. Szymanski M. Automated belt cooking machine pancakes or the like : pat. 7325483 США. 2008.
 6. Gewertz D. B., Errington F. K. Cheap meat: flap food nations in the Pacific Islands. Univ of California Press. 2010. V. 65(8). P. 3-4.
 7. Kanagy J. J. Apparatus for automatically cooking products made of batter, such as pancakes : pat. 4583451 США. 2016.
 8. Zelenáková L., Kunová S., Lopašovský L. Evaluation of microbiological quality of cooked meat products during their shelf life. Maso Int. Brno. 2011. V. 1. P. 15-20.
 9. Pandey N. K. Development, quality evaluation and shelf life of egg pancakes under vacuum and aerobic packaging. Indian Journal of Poultry Science. 2000. V. 35(2). P. 188-192.
 10. Staples J. Beef and beyond: exploring the meat consumption practices of Christians in India. Ethnos. 2017. Т. 82. №. 2. С. 232-251.
 11. Radu S. et al. Researches Concerning the Dynamic of the Nutrient Content at Thermical Treatment and Thawing of Semi-manufactured Poultry Products. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. 2010. V. 67(2). P. 206-209.

          Л. А. Стриха, Т. В. Подпалая, А. С. Крамаренко. Оптимизация параметров технологического процесса производства мясных полуфабрикатов

          Изложены результаты исследований физико-химических показателей блинов «С мясом». Установлено, что более высокими значениями физико-химических показателей характеризовались блины, изготовленные при средней скорости вращения барабана и замороженные при низких температурах в скороморозильном аппарате. Нормативное содержание воды в блинах «С мясом» должно быть не выше 65%. По результатам исследований оптимизированы параметры технологического процесса производства и замораживания мясных полуфабрикатов.

          Ключевые слова: блины, продолжительность замораживания, температура жарки, физико-химические показатели.

          L. Strika, T. Pidpala, A. Kramarenko. Optimization of parameters of technological process of production of meat semifinished products

          The article shows the results of researches of physical and chemical indices of pancakes «With meat». It was established that the pancakes made at the average speed of the drum and frozen at low temperatures in the fast-freezing apparatus were characterized by higher values of physicochemical indices. Normative content of water in pancakes «With meat» should not be higher than 65%. According to the results of the research, optimized parameters of the technological process of production and freezing of meat semifinished products were developed.

           Keywords: pancakes, freezing temperature, temperature of frying, physical and chemical indices.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

strika.pdf
strika.pdf

Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України

УДК 661.162:631.55:658.562:633.15(477.5)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-9

 

Д.О. Шацман, здобувач
Інститут агроекології і природокористування НААН

         

          Встановлено, що нині поряд із збереженням та раціональним використанням природних ресурсів актуальним постало завдання продовольчої безпеки у світовому масштабі, яке успішно вирішують із застосуванням інтенсивних технологій у сільськогосподарському виробництві. Інтенсивні технології передбачають застосування хімічних засобів захисту рослин, оскільки частка їх впливу на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції є значною. В умовах змін клімату та із застосуванням інтенсивних технологій ведення сільськогосподарського виробництва, порушення сівозмін та незбалансованого внесення мінеральних добрив зросли рівні потенційної засміченості орного шару ґрунту бур’янами і ураження шкідниками та хворобами.
         Визначено, що в інтенсивному землеробстві з прогресивним розвитком агрохімічної промисловості вже тривалий час домінує хімічний метод захисту сільськогосподарських культур із використанням гербіцидів. Перелік рекомендованих до застосування препаратів містить їх значну кількість і постійно оновлюється. Виробники пропонують різноманітні препарати – за діючими речовинами, термінами внесення, нормами використання. Тому важливим є визначення ефективних гербіцидів як суцільної, так і вибіркової дії, що забезпечить вибір необхідних препаратів залежно від виду забур’яненості у ранніх та пізніх періодах вирощування кукурудзи, здатних контролювати забур’яненість її посівів. Своєчасно застосовуючи досходові та післясходові гербіциди можна забезпечити ефективне виробництво зерна кукурудзи.
        З метою ефективного виробництва зерна кукурудзи встановлено значення гербіцидів як суцільної, так і вибіркової дії, щодо забезпечення використання необхідних препаратів на ранніх та пізніх термінах вирощування цієї культури. З’ясовано, що застосування лише досходових гербіцидів не гарантує повного захисту посівів від бур’янів та знижує урожайність, вихід зерна кукурудзи та його якість. Визначено ефективність комплексного застосування досходових гербіцидів із додатковим обприскуванням посівів кукурудзи післясходовими гербіцидами. Виявлено, що важливе значення для підвищення ефективності хімічних препаратів стосовно знищення бур’янової рослинності у посівах кукурудзи має повторне внесення післясходових гербіцидів. За результатами дослідження встановлено, що найвищу врожайність, вихід зерна кукурудзи та його якість за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України отримано при застосуванні досходового гербіциду Харнес та додаткового внесення післясходового гербіциду Мілагро.

       Ключові слова: внесення гербіцидів, кукурудза, беззмінне вирощування, забур’яненість, урожайність, вихід зерна, якість продукції, продуктивність.

Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України

Effective production of corn grain at the repeated growing and different systems of defence in left-bank of Forest-steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org (дата звернення: 30.07.2018).
 2. Фурдичко О.І, Демянюк О.С. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України. Агроекологічний журнал. 2014. №1. С. 7–12.
 3. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В. Сучасні технології у рослинництві в історичному ракурсі і світлі євроінтеграційних викликів. Вісник аграрної науки. 2017. №9. С. 5–10.
 4. Іващенко О.О., Ременюк С.О., Іващенко О.О. Проблеми потенційної засміченості ґрунту в Україні. Вісник аграрної науки. 2018. №8. С. 58–69.
 5. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Нілан-ЛТД, 2014. 490 с.
 6. Jhala A.J., Knezevic S.Z., Ganie Z.A., Singh M. Integrated Weed Management in Maize. Recent Advances in Weed Management. 2014. P. 177196.
 7. Latre J., Dewitte K., Derycke V., De Roo B., Haesaert G. Integrated weed control in maize. Commun Agric Appl Biol Sci. Vol. 80(2). P. 241249.
 8. Бойко П.І. Кукурудза в інтенсивних сівозмінах. Київ: Урожай, 1990. 144 с.
 9. Жеребко В.М. Гербіциди в інтенсивних технологіях. Насінництво. 2013. №11. С. 12–14.
 10. Kierzek R., Paradowski A., Kaczmarek S. Chemical methods of weed control in maize (Zea mays L.) in variable weather conditions. Acta Sci. Pol., 2012. Vol. 11(4). P. 35–52.
 11. Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства защиты растений. Москва: Колос, 2006. 248 с.
 12. Багринцева В.Н., Кузнецова С.В., Губа Е.И. Эффективность применения гербицидов на кукурузе. Кукуруза и сорго. 2011. №1. С. 24–27.
 13. Зуза В.С. Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно залежно від стану забур’яненості поля. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН (спец. випуск). 2004. С. 132–138.
 14. Шевченко М. Гербіциди на кукурудзі. Пропозиція. 2000. №11. С. 58–60.
 15. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Клименко А.М., Чабанюк Я.В. Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність кукурудзи. Агроекологічний журнал. 2016. №3. С. 45–50.
 16. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1985. 351 с.
 17. Бойко П.І., Коваленко Н.П. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві. Вісник аграрної науки. 2008. №2. С. 11–17.

 

            Д. А. Шацман. Эффективное производство зерна кукурузы при повторном выращивании и различных системах защиты в Левобережной Лесостепи Украины

            Установлено значение гербицидов сплошного и выборочного действия относительно обеспечения защиты кукурузы от сорняков на ранних и поздних сроках выращивания. Определена эффективность комплексного применения довсходовых гербицидов с дополнительным опрыскиванием посевов кукурузы послевсходовыми гербицидами. Выяснено, что наивысшую урожайность, выход зерна кукурузы и его качество в Левобережной Лесостепи Украины получены при применении довсходового гербицида Харнес и дополнительного внесения послевсходового гербицида Милагро.

           Ключевые слова: гербициды, кукуруза, засоренность, урожайность, выход зерна.

          D.Shatsman. Effective production of corn grain at the repeated growing and different systems of defence in left-bank of Forest-steppe of Ukraine

           The article sets the value of herbicides of continuous and selective action in relation to providing the defence of corn from weeds on the early and late terms of growing. Efficiency of complex application of pre-germinatied herbicides is certain with the additional sprinkling of corn sowing  by after germinatied herbicides. It is found out, that the greatest productivity, issue of corn grain  and its quality in the left-bank of Forest-Steppe of Ukraine was achieved under the application of the stair herbicide of Harnes and additional implementation of after a stair herbicide of Milagro.

           Keywords: herbicides, corn, impurit, productivity, exit of grain.

 

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

shatrsman.pdf
shatrsman.pdf

Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін

УДК 633.853.494;631.842.4

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-8

 

Є. ОДомарацький, докторант, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. ВБазалій, доктор сільськогосподарьких наук, професор
О. ОДомарацький, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

         У статті наведено результати п’ятирічних польових досліджень, проведених в умовах Єланецького району Миколаївської області на чорноземах звичайних малогумусних з визначення продуктивності ріпаку озимого. Дослідженнями встановлено, що урожайність ріпаку озимого досягає максимальних значень за внесення ранньовесняного азотного підживлення дозою N90 у поєднанні з дворазовим внесенням позакореневих підживлень рослин рістрегулюючим препаратом Хелафіт Комбі®, прибавка врожайності у сорту склала – 0,79 т/га, а у гібрида – 1,11 т/га.

         Ключові слова: клімат, ріпак озимий, урожайність, позакореневі підживлення, рістрегулюючі препарати.

Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін

The productivity of winter rape depending on nitrogen nutrition and growth regulating fertilizers under climate change conditions

Список використаних джерел:

 1. Рассел Рубі. Глобальне потепління – це вже факт, однак ще не кінець. URL: http://p.dw.com/p/2mtPl
 2. Бекер А., Магазова А. Глобальне потепління: скільки коштуватиме для людства зміна клімату? URL: http://p.dw.com/p/2nKrZ
 3. Базалій В.В., Домарацьки й Є.О., Пічура В.І. Аналіз формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої залежно від біопрепаратів і кліматичних умов. Таврійський науковий вісник. Вип. 82. С. 11 – 17.
 4. Базалій В.В., Бойчук І.В., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г. та ін. Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих до різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів. Т.23. С. 14-18.
 5. Адаменко Т. Как потепление действует на рынок зерна. Зерно. №10(30). С. 38 – 45.
 6. Просунко В.М. Як впливатиме зміна клімату на рослинництво? (прогноз вчених). Селекція і насінництво: межвід. темат. наук. зб. Харків, 2006. Вип. 93. С. 3 – 9.
 7. Адаменко Т. Кліматичні основи України та можливі наслідки потепління клімату. Агроном. 2007. №1. С. 8 – 9.
 8. Адаменко Т. Погода і посіви – агрокліматичні особливості холодного періоду в Україні. Агроном. 2007. №4. С. 8 – 9.
 9. Адаменко Т. Стихійні гідротермічні явища та їх вплив на сільське господарство України. Агроном. 2007. №4. С.16 – 17.
 10. Созінов О.О., Бурда Р.І., Тараріко О. та ін. Агросфера як провідний фактор сталого розвитку України. Вісник аграрної науки. №10. С. 5 – 13.
 11. Адаменко Т. Зміна агрокліматичних умов холодного періоду в Україні при глобальному потеплінні клімату. Агроном. 2006. №4. С. 12 – 15.
 12. Орлюк А.П., Гончарова К.В. Адаптивний і продуктивний потенціал пшениці:монографія. Херсон:Айлант. 2002. 276 с.
 13. Мельник С.І. Спільну справу – спільними зусиллями. Насінництво. 2007. №1. С. 22 – 24.
 14. Кульбіда М. Глобальне потепління в природі може зумовити підвищенні врожайності зернових. Зерно і хліб. 2006. №3. С. 3 – 4.
 15. Комобакін В. Кліматичні зміни та їх наслідки. 2008. №2(11). С.11-12.
 16. Новикова Н.Е., Зотиков В.И. Физиологические основы устойчивости сельскохозяйственных растений: Уч. пособие. Орел: Полиграф; Картуш, 2016. 176 с.
 17. Щербаков В. Я., Нереуцький С. Г., Боднар М. В. Озимий ріпак в Степу України. Одеса: ІНВАЦ, 2009. 182 с.
 18. Томашов С. В. Мінеральні добрива під озимий ріпак як елемент технології вирощування. Современные научные проблемы создания сортов и гибридов масличных культур и технологии их выращивания: сб. тез. Междунар. конф. (г. Запорожье, 4–6 авг. 2009 г.). Запорожье, 2009. С. 76–77.
 19. Гаврилюк М.М., Салатенко В.Н., Чехов А.В., Федорчук М.І. Олійні культури в Україні: під ред. А. В. Чехова. К.: Основа, 2007. С. 328–335.
 20. Марков І.Л. Антоненко О.Ф. Рекомендації до інтенсивної технології вирощування ріпаку. К.: [Б. в.], 2006. 54 с.
 21. Орманджи К.С., Стефанский О.В., Марченко М.Н. Интенсивная технология производства рапса. М.: Росагропромиздат, 1990. 188 с.
 22. Рекомендації з вирощування ріпаку озимого / М. І. Абрамик [та ін.]; Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН. Івано-Франківськ: [Б.в.], 2012. 23 с.
 23. Абрамик М. И., Лис Н.Н. Влияние агротехники и минерального питания на биоэнергетические и экономические показатели выращивания рапса озимого. Земледелие, растениеводство, селекция: настоящие и будущее: Сб. науч. тр. БелНИИЗК. Жодино, 2012. С. 67–69.
 24. Ничипорович А.А. Строганов Л.Е., Власова М.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посівах. М.: АНСССР, 1969. 137 с.
 25. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 335с.
 26. Домарацький Є.О., Домарацький О.О. Оптимізація системи живлення в технології вирощування ріпаку озимого. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 жовтня, 2018 р. Харків: ХНАУ,2018. С. 105 – 108.
 27. Абрамик М.І., Лис Н.М. Вплив способів основного обробітку ґрунту та мінерального живлення на формування асиміляційної поверхні та накопичення сухої речовини ріпаку озимого в умовах Передкарпаття. Наукові доповідіНУБІП, 2016. №6(22). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2010-6/10lnmfsc.pdf
 28. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения Пер. с анг. Н.Л. Гудская, Н.В. Обручаевой, К.С. Спекторова, С.С. Чаяновой; Под ред. А.Т. Мокроносова. М.: Агропромиздат, 1989. 460 с.
 29. Щербаков В.Я., Домарацький Є.О. Особливості фотосинтетичної діяльності рослин озимого ріпаку залежно від азотних підживлень та рістрегулюючих препаратів. Аграрний вісник Причорномор´я. 2018. Вип. 87. С. 148 – 154.
 30. Щербаков В.Я., Юркевич Є.О. Ступені ризику при сівбі озимого ріпака у різні строки. Аграрний вісник Причорномор´я. 2009. Вип. 80. С. 8 – 1.

 

           Е. А. Домарацкий, В. В.  Базалий, А. А. Домарацкий. Продуктивность рапса озимого в зависимости от азотного питания и рострегулирующих препаратов в условиях климатических изменений

          В статье приведены результаты пятилетних полевых исследований, проведенных в условиях Еланецкого района Николаевской области на черноземах обыкновенных малогумусных, по определению продуктивности рапса озимого. Результаты полевого опыта показали, что урожайность рапса озимого достигает максимальных значений при внесении ранневесенней азотной подкормки дозой N90 в комбинации с двухразовым внесением внекорневых подкормок растений рострегулирующим препаратом Хелафит Комби®, прибавка урожайности у сорта составила – 0,79 т/га, а у гибрида – 1,11 т/га.

         Ключевые слова: климат, рапс озимый, урожайность, внекорневые подкормки, рострегулирующие препараты.

 

         Ye. Domaratsky, V. Bazali, O. Domaratsky. The productivity of winter rape depending on nitrogen nutrition and growth regulating fertilizers under climate change conditions

        This article presents the results of five-year field research, conducted in the climatic conditions of the Yelanets district of the Mykolaiv region on ordinary black low-humus soils, determining the productivity of winter rape. The study proved that the productivity of the hybrid Kronos is higher than of the Chornii Veleten variety by 0.49 t / ha, or by 17.0%.
         The results of the field research indicated  that the yields of winter rape reach the maximum values after the early spring treatment with Nitrogen nutrition  (dose N90)  in combination with  the two-fold foliar application of the  growth- regulating substance Helafit Combi®; the increase in the yield of the variety was by 0.79 t / ha and of the hybrid by 1.11 t / ha.

         Keywords: climate, winter rape, yields, foliar application, growth-regulating substances.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

domaratsky.pdf
domaratsky.pdf