Горбунова К. М., Літвінчук С. Б., Тайхриб К. А., Яблуновська К. О. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу

УДК 378.147:621-057.87

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-14

 

К. М. Горбунова, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-4649-7721
С. Б. Літвінчук, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9885-7234
К. А. Тайхриб, асистент
ORCID ID: 0000-0002-3394-2024
К. О. Яблуновська, асистент
ORCID ID: 0000-0002-5215-1594
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено дидактичні засади модульно-компетентнісної технології підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» у контексті вимог Болонського процесу. За результатами дослідження розроблена технологія набуття компетентностей майбутніми агроінженерами при вивченні модулів дисципліни «Педагогіка вищої школи». Доведено, що ефективність підготовки майбутніх агроінженерів у контексті Болонського процесу буде значно підвищена, а сформовані професійні компетенції нададуть можливість здобувачам вищої освіти після закінчення закладу вищої освіти успішно займатися професійною діяльністю в галузі агроінженерії.

Ключові слова: майбутні агроінженери, модульне навчання, модульно-компетентнісна технологія навчання, професійні компетенції майбутнього агроінженера, професійна підготовка.

 

  Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу

Module-competent technologies for training future agro-engineers in accordance with the requirements of the Balogna process

 

Список використаних джерел:

 1. Хуторской А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования. Народное образование. № 5. С. 56 – 61.
 2. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. К. : К.І.С., 2004. С. 8.
 3. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти [Текст]. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.   № 39. С. 52 – 56.
 4. Педагогічні технології у неперервній освіті: монографія / Сисоєва С. О., Алексюк М. А., Воловик П. М., Кульчицька О. І. та ін.); за ред. С. О. Сисоєвої.  К. : Віпол, 2001.  502 с.
 5. Postlethwait S. N. Time for Microcoursees? The Library College Journal. 1969.  2. № 2.
 6. Russel J. D. Modular Instruction. Guide to the Desing, Selection Utilization and Evaluation of modular Materials. Minneapolis, Minnesota: Burgess Publishing Company. 1974. P. 5.
 7. Компетентнісно зорієнтована освіта : якісні виміри : монографія / редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л., Сисоєва С. О., Чернуха Н. М., Терентьєва Н. О. К. : Київ., ун-т Б. Грінченка, 2017.  368 с.
 8. Коменский Я. А. Дидактические принципы.  М.: Учпедгиз, 1940.  С. 14.
 9. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Шиеса, 1989. 272 с.
 10. Журавский В. С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. К.: Політехніка НУТУ „К П І”, 2003. 195 с.
 11. Зязюн І. А. Неперервна освіта: Концептуальні засади і сучасні технології /Творча особистість у системі неперервної освіти. Харків: ХДПУ, 2003. С. 8-16.
 12. Ничкало Н. Г. Методологічні проблеми безперервної професійної освіти. Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.- метод. зб. К.: 1994. 180 с.
 13. Коберник О. М. Формування технологічної компетентності учнів у процесі трудового навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 13. Зб. наук. праць / За ред. проф. М. С. Корця, проф. П. В. Дмитренка. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008.  С. 110 – 113.
 14. Митяева А. М. Содержание многоуровневого высшего образования в условиях реализации компетентностной модели. Педагогика. 2008. № 8.
 15. Козловська І. М., Кміт Я. М. Дидактичне дослідження на експериментальному майданчику: методологічні рекомендації. Львів, 2001.  68 с.
 16. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців у системі професійно-технічної освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. К. : Пед. думка, 2012.  Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих.  С. 124-125.
 17. Ягупов В. В. Компетентностный поход к профессиональному образованию. Отечественная и зарубежная педагогика.    №2 (5).  С. 48-54.
 18. Ягупов В. В. Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений. Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. Ред.. О. П. Гребельник].   Вип. 76.  С. 144-152.
 19. Антонець А. В. Деякі психолого-педагогічні передумови ефективного формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів. Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти : [зб. наук. пр. Полтавської державної аграрної академії]. Полтава : ПДАА, 2017.  Вип. 48.  С. 139-141.
 20. Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія.  2009.  №2. С. 51-61.

 

К. М. Горбунова, С. Б. Литвинчук, Е. А. Тайхриб, Е. А. Яблуновская. Модульно-компетентностные технологии подготовки будущих агроинженеров в соответствии с требованиями Болонского процесса

В статье исследуются дидактические основы модульно–компетентностной технологии подготовки студентов специальности «Агроинженерия» в контексте требований Болонского процесса. Проведено практическое исследование, на основании которого разработана технология приобретения компетентностей будущими агроинженерами при изучении модулей дисциплины «Педагогика высшей школы». Доказано, что эффективность подготовки будущих агроинженеров в контексте Болонского процесса будет значительно улучшена, а сформированные профессиональные компетенции предоставляет возможность соискателям висшего образования после окончания заведения высшего образования успешно заниматься профессиональной деятельностью в агроинженерной отрасли.

Ключевые слова: будущие агроинженеры, модульное обучение, модульно-компетентностная технология обучения, профессиональные компетенции будущего агроинженера, профессиональная подготовка.

 

K. Gorbunova, S. Litvinchu, K. Taychrib, K. Yablunovska. Module-competent technologies for training future agro-engineers in accordance with the requirements of the Balogna process

The article explores the didactic foundations of modular-competence technology for the training of students in the specialty “Agroengineering” in the context of the requirements of the Bologna process. A practical study was carried out, on the basis of which a technology was developed for acquiring competencies by future agricultural engineers when studying the modules of the discipline "Higher school pedagogy". It is proved that the effectiveness of training future agricultural engineers in the context of the Bologna process will be significantly improved, and the formation of professional competencies in students will make it possible, after graduating from higher education, to successfully engage in professional activities in the agricultural engineering industry.

Keywords: innovative pedagogical activity, ensuing specialists, modular studying, modular-competent attitude, professional competent.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gorbunova.pdf
gorbunova.pdf

Єгоров Б. В., Кордзая Н. Р. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення

УДК 338.439.6(477):664.38:006.83

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-13

 

Б. В. Єгоров, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7526-0315
ResearcherID: Q-1365-2015
Н. Р. Кордзая, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3429-0483
ResearcherID: N-9710-2015
Одеська національна академія харчових технологій

 

У статті проаналізовано рекомендації щодо нормування білкового харчування населення, що були розроблені світовими вченими, урядовими, міжнародними та національними організаціями. Розглянуто особливості нормування споживання протеїну залежно від вікових груп населення та стану здоров’я. Встановлено оптимальні норми щоденного споживання загального білка, а також співвідношення протеїну тваринного та рослинного походження у раціоні.

Ключові слова: білкове харчування, норма, рекомендації, щоденне споживання, продовольча безпека.

 

  Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення 

Food security of the country: features of the protein diet of the population

 

Список використаних джерел:

 1. Rome Declaration on World Food Security, 13-17.11.1996: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://www.fao.org/docrep /003/w3613e/w3613e00. htm – Titla from display (дата звернення: 18.12.2019).
 2. Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В. Основні поняття продовольчої безпеки країни. Херсон: Олді-Плюс, 2018. 148 с.
 3. Декларация Всемирного Саммита по продовольственной безопасности Рим, 16-18 ноября 2009 года: [Веб-сайт]. URL: http://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050r.pdf. (дата звернення: 20.12.2019).
 4. Якубке Х., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки. Москва: Мир, 1985. 118 с.
 5. Hermann J.R. Protein and the Body. Oklahoma Cooperative Extension Service. № 3163. C.1-4. URL: http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2473/T-3163web.pdf
 6. Berg J.M. J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemistry. New York: W. H.: Freeman and Company., 2002. 1050 с.
 7. Pettenkofer M., Henry E. The value of health to a city: Two Lectures // Bulletin of the History of Medicine. 1873. № 10 (4). C.593-613.
 8. Zeitschrift fur Biotogie: [Веб-сайт]. URL: https://archive.org/details/zeitschriftfrbi50unkngoog/page/n5/mode/2up (дата звернення: 08.01.2020).
 9. Rubner M. Das Problem der Lebensdauer und seine Beziehungen zu Wachstum und Ernahrung. Munchen: R. Oldenbourg, 1908. 208 с.
 10. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. Москва: Академия наук СССР, 1951. 592 с. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/pavlov_pss_t2_kn2_1951/go,4;fs,1/
 11. Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании. Москва: Наука, 1974. 127 с.
 12. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. Київ: Здоров’я, 2000. 332 с.
 13. Смоляр В.І., Григоров Ю.Г., Отт В.Д. Перші норми харчування України / ІІ Міжнародна наукова конференція з гігієни харчування: Тези доповідей. Київ. Київ, 1992. C.5-7. Б
 14. Бушуева Э.В. та ін. Оценка влияния питания у лиц, занимающихся спортом, на функциональное состояние сердца. Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2. C.15-21.;
 15. Rand W.M., Pellett P.L., Young V.R. Meta-analysis of nitrogen balance studies for estimating protein requirements in healthy adults. American Journal of Clinical Nutrition. № 77. C.109-127.
 16. Aging is associated with diminished accretion of muscle proteins after the ingestion of a small bolus of essential amino acids / C.S. Katsanos та ін. The American Journal of Clinical Nutrition. № 87. C.1065-1073.
 17. Campbell etc. Dietary protein adequacy and lower body versus whole body resistive training in older humans. Journal of Physiology. 2002. № 542. C.631-642.
 18. Wu G. Dietary protein intake and human health. Journal of Functional Foods. 2020. № 7. C.1251-1265.
 19. T Brock Symons, Melinda Sheffield-Moore, Robert R Wolfe, Douglas Paddon-Jones. A moderate serving of high-quality protein maximally stimulates skeletal muscle protein synthesis in young and elderly subjects. Journal of the American Dental Association. 2009. № 109. C.1582-1586.
 20. Symons, T.B., Schutzler , S.E., Chinkes , D.L., & et al. (2007). Aging does not impair the anabolic response to a protein-rich meal . Journal of the American Dental Association, 86, 451-456.
 21. Paddon-Jones D., Rasmussen B.B. Dietary protein recommendations and the prevention of sarcopenia. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2009. № 12. C.86-90.
 22. Thalacker-Mercer A.E., Drummond M.J. The importance of dietary protein for muscle health in inactive, hospitalized older adults. New York Academy of Sciences. № 1328. C.1-9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25118148
 23. Yokoyama Y., Tsubota K., Watanabe M. Watanabe M. Effects of vegetarian diets on blood pressure. Nutrition and Dietary Supplements. 2016. № 8. C.57-64.
 24. Nowson C., O’Connell S. Protein Requirements and Recommendations for Older People: A Review/Nutrients. // A Review/Nutrients. 2015. № 7 (8). C.6874-6899.
 25. Cardon-Thomas D.K. etc. Dietary Protein in Older Adults: Adequate Daily Intake but Potential for Improved Distribution. 2017. № 9. C.184-194.
 26. Lonnie M. etc. Protein for Life: Review of Optimal Protein Intake, Sustainable Dietary Sources and the Effect on Appetite in Ageing Adults. 2018. № 10 (2). C.360-372.
 27. Bauer J. etc. Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. J. AMDA. 2013. № 14. C.542-559 URL: https://core.ac.uk/download/pdf/82159367.pdf
 28. Protein intake and exercise for optimal muscle function with ageing: Recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin. Nutr. / N.E. Deutz та ін. // Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). № 33. C.929-936.
 29. Van Kan G.A. Epidemiology and consequences of sarcopenia. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2009. № 13. C.708-712.
 30. Virtanen E.K. etc. Heli Intake of Different Dietary Proteins and Risk of Heart Failure in Men: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Circulation. Heart failure. 2018. № 11 (6). C.54-68.
 31. Hörnell A. etc. Protein intake from 0 to 18 years of age and its relation to health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition Recommendations. Food & nutrition research. 2013. № 57. C.1-42 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC3664059/
 32. Protein and amino acid requirements in human nutrition/ WHO technical report series: [Веб-сайт]. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43411/WHO_TRS_935_eng.pdf?ua=1 (дата звернення: 27.01.2020)
 33. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids: [Веб-сайт]. URL: https://www.nap.edu/read/10490/chapter/1#ii (дата звернення: 12.11.2019).
 34. Food and NutritionGuidelines for HealthyChildren and Young People (Aged 2 –18 years): [Веб-сайт]. URL: https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/food-nutrition-guidelines-healthy-children-young-people-background-paper-feb15-v2.pdf (дата звернення: 26.12.2019).
 35. Millward D.J. Ageing, protein requirements and protein turnover. American Journal of Clinical Nutrition. 1999. № 66. C.774-786.
 36. Government Dietary Recommendations: Government recommendations for energy and nutrients for males and females aged 1 – 18 years and 19+ years [Веб-сайт]. 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/618167/government_dietary_recommendations.pdf (дата звернення: 17.01.2020).
 37. FAO/WHO/UNU. Protein and amino acid requirements in human World Health Organ Technical Report Series. 2007. C.1-265.
 38. Diet rich in animal protein is associated with a greater risk of early death: [Веб-сайт]. 2019. URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190410095951.htm. (дата звернення: 18.12.2019).
 39. Justin R.B. etc. Diets Higher in Protein Predict Lower High Blood Pressure Risk in Framingham Offspring Study Adults. American Journal of Hypertension. 2015. № 28. C.372-379.
 40. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal. 2012. № 10 (2). C.66-78 URL: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2557

 

Б. В. Егоров, Н. Р. Кордзая Продовольственная безопасность страны: особенности белкового питания населения

В статье проведен анализ рекомендаций по нормированию белкового питания населения, разработанных мировыми учеными, правительственными, международными и национальными организациями. Рассмотрены особенности нормирования потребления протеина в зависимости от возрастных групп населения и состояния здоровья. Установлены оптимальные нормы ежедневного потребления общего белка, а также соотношение протеина животного и растительного происхождения в рационе.

Ключевые слова: белковое питание, норма, рекомендации, ежедневное потребление, продовольственная безопасность.

 

B. Iegorov, N. Kordzaia Food security of the country: features of the protein diet of the population

The recommendations on population protein consumption normalization, that were developed by world scientists, government, international and national organizations are analyzed in article
The features of protein consumption normalization depending on age groups and health status are considered. Optimal norms of daily total protein intake, as well as the correlation of protein of animal and vegetable origin in the diet are established.

Keywords: protein nutrition, norm, recommendations, daily intake, food security.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

iegorov.pdf
iegorov.pdf

Курило В. Л., Пришляк В. М. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків

УДК 633.63.631.531.12

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-12

 

В. Л. Курило, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
ORCID ID: 0000-0003-3917-7148
В. М. Пришляк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6992-9211
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті викладено удосконалені, на основі результатів досліджень агрофізичних властивостей рослин, технологічні процеси безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків. Показані, розроблені та запропоновані для практичного використання агротехнічні заходи, що забезпечують підвищення врожайності насіння, збільшення коефіцієнта його розмноження та зниження витрат на виробництво. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення та оптимізації зональних технологій і технічних засобів для вирощування насінників цукрових буряків.

Ключові слова: безвисадковий спосіб, цукрові буряки, технологічний процес, вирощування насінників.

 

  Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 

Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

 

Список використаних джерел:

 1. Балан В.М. Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи. Насінництво. № 4. С. 9 11.
 2. Балан В.М., В.М. Бобруйко, М.О. Клевщевников. Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом. Збірник наукових праць ІЦБ. К.: ІЦБ, 2010. Вип. 11. С. 205-209.
 3. Тарабрін О.Е. Безвисадкове насінництво сільськогосподарських культур України в історичному аспекті розвитку. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2010-1/10_tarabrin.pd – Назва з екрану.
 4. Бузанов И.Ф. Безвысадочный способ выращавания семян сахарной свеклы. Пищевая промышленость СССР. 1944. Вып. 9.  С. 61-64.
 5. Балан В.Н., Жарков Ю.В. К вопросу расширения безвысадочного семеноводства. Сахарная свекла. № 2. С. 10-12.
 6. Ковальов М.Д. Безвисадкове вирощування насіння цукрових буряків. Механізація сільського господарства. 1 № 7. С. 21-23.
 7. Назаренко Л.Г. Влияние безвысадочного способа выращивания свеклы на урожай и качество семян в условиях предгорного Крыма : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Симферополь, 1968. 21 с.
 8. Тарабрін О.Є. Агрокліматичні та агротехнічні основи вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом у Криму / О.Є. Тарабрін. К. : Аграрна наука. 1999. 110 с.
 9. Курило В.Л. Агротехнічні основи процесів вирощування насіння цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук / В.Л. Курило. К., 2002.   17 с.
 10. Патент №44532, Україна, А01С 5/00. Агрегат для укриття землею безвисадкових насінників цукрових буряків / І.Л. Секулер, В.В. Кучерук, В.Е.  Сідлецький; Опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
 11. Курило В.Л. Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом // Зб. наук. пр. Інституту цукрових буряків УААН. К., 2000.   Вип. 2., кн.2.   С. 134 – 139.
 12. Патент №38124, Україна, А01В79/02. Спосіб знищення бур’янів на широкорядних посівах сільськогосподарських культур / О.О. Іващенко, А.М. Соколо-Поповський, В.Л. Курило, А.Т. Скляренко, Г.А. Капустян; Опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
 13. Патент №51296, Україна, А01G7/00, А01C7/00, А01D91/02. Спосіб вирощування безвисадкових насінників цукрових буряків/ В.Л. Курило, М.М. Зуєв; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.
 14. Патент №25940, Україна, А01С7/00. Спосіб борозенчастої сівби насіння/ В.Л. Курило, А.М. Корженко, А.В. Курило, Л.Д. Івахненко; Опубл. 27.08.2007, Бюл. №13.
 15. Патент №28357, Україна, А01В79/00. Спосіб обробки ґрунту для борозневої сівби насіння/ В.Л. Курило; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 

В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Совершенствование технологических процессов безвысадочного способа выращивания семенников сахарной свеклы

В статье изложены усовершенствованные, на основе результатов исследований агрофизических свойств растений, технологические процессы безвысадочного способа выращивания семенников. Показаны, разработаны и предложены для практического использования агротехнические приемы, обеспечивающие повышение урожайности семян, увеличение коэффициента их размножения и снижение затрат на производство. Результаты исследований могут быть использованы для усовершенствования и оптимизации зональных технологий и технических средств для выращивания и уборки семенников сахарной свеклы.

Ключевые слова: безвысадочный способ, сахарная свекла, технологический процесс, выращивание семенников.

 

V. Kurilo, V. Pryshliak. Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

The article describes the advanced, based on the results of research on the agrophysical properties of plants, technological processes of a non-seedling method of seed production. The agrotechnical techniques developed and proposed for practical use are shown, which provide the increase of seed yield, increase of their coefficient of reproduction and reduction of production costs. The results of the research can be used to improve and optimize zonal technologies and facilities for growing and harvesting sugar beet seed.

Keywords: seedless method, sugar beet, technological process, seed production.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kurilo.pdf
kurilo.pdf

Шебанін В. С., Атаманюк І. П., Горбенко О. А., Доценко Н. А. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-11

 

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-0391-396X
І. П. Атаманюк, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-8127-6193
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1050-8193
Миколаївський національний аграрний університет

 

Для визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур представлено метод моделювання, в  основу якого покладено нелінійний канонічний розклад випадкового вектора. Представлено блок-схему процедури обчислення параметрів канонічного розкладання. Метод математичного моделювання апробований при дослідженні технологічного процесу відділення насіння дині на експериментальній установці. Представлено математичні моделі третього порядку для чистоти  і втрат   насіння, що описують технологічний процес виділення насіння дині.

Ключові слова: овоче-баштанні культури, виділення насіннєвої маси, математичний метод, оптимальні параметри.

 

  Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур 

Determining the optimal parameters of machines for processing the seed mass of vegetable and melon crops

 

Список використаних джерел:

 1. Брытик О. Сорта и гибриды бахчевых культур. Овощеводство. 2010. № 8(68). C. 67-69
 2. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 4(92) С.137-142
 3. Лимар А. О., Лимар В.А. Баштанництво України: монографія. 2-ге вид., перероб. та доп. 2012. 372 с.
 4. Пастушенко А.С., Дубровін В.О. Проходження насіння овоче-баштанних культур крізь отвори решета давильно-сепаруючої машини. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 166. Ч. 2. С. 97-103.
 5. Абезин В.Г., Шапров М.Н., Моторин В.А., Беспалова О.Н. Технология и технические средства производства и подготовки к посеву семян бахчевых культур. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Технические науки. 2017. №1(45). С. 181-187.
 6. Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей. Известия АН СССР. Серия математическая. 1941. Т. 5, №1. С. 3–14.
 7. Kalman R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Transactions of the ASME. Series D. Journal of Basic Engineering., v. 82 (Series D), 1960. 35–45.
 8. Wiener N. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series: With Engineering Applications. MIT Press, New-York, 1964.
 9. Кудрицкий В. Д. Фильтрация, экстраполяция и распознавание реализаций случайных функций. К.: ФАДА, ЛТД, 2001. 176 с.
 10. Прохоренков А. М., Качала Н.М. Использование методов нечеткой логики для определения классификационных характеристик случайных процессов. Вестник МГТУ. 2006. Том 9, №3. С. 514-521.
 11. Atamanyuk, I. P. Algorithm of extrapolation of a nonlinear random process on the basis of its canonical decomposition. Kibernetika i Sistemnyj Analiz. №2. P. 131–138.
 12. Atamanyuk, I. P. Optimal Polynomial Extrapolation of Realization of a Random Process with a Filtration of Measurement Errors. Journal of Automation and Information Science Volume 41, Issue 8, Begell House, USA, pр. 38-48 (2009)
 13. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Mirgorod V. Method of polynomial predictive control of fail-safe operation of technical systems. In The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics IEEE. 2015. P. 248-251.
 14. Пастушенко А.С., Горбенко О.А., Огієнко М.М., Пастушенко С.І. Циліндричний сепаратор насіння овоче-баштанних культур. Номер патенту: 30735. Опубліковано: 11.03.2008 Режим доступу: http://uapatents.com/2-30735-cilindrichnijj-separator-nasinnya-ovoche-bashtannikh-kultur.html
 15. Огієнко М. М. Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. Вип. 3. С. 195-202.
 16. Разработка механизированных технологий получения семян овощебахчевых культур и создание рабочих органов машин для семеноводства. Исследования: отчет про НИР (промеж.) / Николаевский государственный аграрный университет; Институт южного овощеводства и бахчевых. Николаев, 2011. 189 с.

 

В. С. Шебанин, И. П. Атаманюк, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Определение оптимальных параметров машин для выделения семенной массы овощебахчевых культур

Для определения оптимальных параметров машин для выделения семенной массы овощебахчевых культур представлен метод моделирования, в основу которого положено нелинейное каноническое разложение случайного вектора. Представлена блок-схема процедуры вычисления параметров канонического разложения. Метод математического моделирования апробирован при исследовании технологического процесса отделения семян дыни на экспериментальной установке. Представлены математические модели третьего порядка для чистоты и потерь семян, описывающие технологический процесс отделения семян дыни.

Ключевые слова: овощебахчевые культуры, выделение семенной массы, математический метод, оптимальные параметры.

 

V. Shebanin, I. Atamanyuk, O. Gorbenko, N. Dotsenko. Determining the optimal parameters of machines for processing the seed mass of vegetable and melon crops

To determine the optimal parameters of machines for isolating the seed mass of vegetable and melon crops, a modeling method is presented, which is based on the nonlinear canonical decomposition of a random vector.  A block diagram of the procedure for calculating the parameters of the canonical expansion is presented.  The method of mathematical modeling was tested in the study of the technological process of separating melon seeds on an experimental installation.  Mathematical models of the third order for purity and loss of seeds are presented, describing the technological process of separation for melon seeds.

Keywords: emmer wheat, grain, whole grit, hulling bran, hulling, water-heat treatment.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanin.pdf
shebanin.pdf

Іванов В. О., Онищенко А. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней

УДК 636.4.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-10

 

В. О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-8653-7092
А. О. Онищенко, кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.
ORCID ID: 0000-0002-0684-1201
Л. В. Засуха, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-7481-1242
В. Л. Григоренко, здобувач
ORCID ID: 0000-0003-2385-5063
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

Досліджено перспективне інноваційне обладнання для утримання підсисних свиноматок, поросят-сисунів та відлучених поросят, яке призначене для застосування в умовах двофазної технології. Уніфікація елементів станка забезпечує умови для безстресового об’єднання гнізд та утримання і годівлі поросят після відлучення й формування нових груп на дорощуванні. Встановлено, що вирощування молодняку свиней у розроблених станках СП-4ФС порівняно із станками ОСМ-60 за умов двофазної технології сприяє підвищенню енергії росту, збереженості молодняку свиней та зменшенню витрат часу на технологічні операції.

Ключові слова: двофазна технологія, станкове обладнання, поросята, жива маса, збереженість, витрати праці.

 

  Обладнання для двофазної технології вирощування свиней 

Equipment for two-phase technology of pig breeding

 

Список використаних джерел:

 1. Авылов И. Влияние стресс-факторов на резистентность организма свиней. Свиноводство.2003. № 5. С. 25-26.
 2. Волощик П.Д., Юсупов Х.Ф., Бабенко Г.Ф. Сравнение одно- и двухфазного методов выращивания поросят от рождения до передачи на откорм. Индустриальное производство мяса. М., 1987. С. 188-195.
 3. Волощук В.М. Теоретичне обґрунтування і розробка конкуренто-спроможних технологій виробництва свинини на фермах різних типорозмірів: автореф. дис. … д-ра. с.-г. наук: 06.02.04. Херсон: Херсонський ДАУ., 2008. 42 с.
 4. Великжанин В.И. Методы оценки поведенческих признаков и их исполь-зование в селекции сельскохозяйственных животных: автореф. дис. … д-ра. с.-х. наук: 06.02.01 / Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных. Санкт-Петербург, 1995. 39 с.
 5. Іванов В.О., Волощук В.М. Нове в технології виробництва та переробки продукції тваринництва: монографія/ ІС і АПВ НААН. Полтава; ТОВ «Фірма Техсервіс», 2019, 434 с.
 6. Комлацкий В.И. Этологические аспекты повышения продуктивности свиней: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук: 06.02.04/ Кубанский государственній аграрный университет. Краснодар, 1992. 40 с.
 7. Комлацкий В.И., Величко Л.Ф. Биологические основы производства свинины (курс лекций). Кубанский государственній аграрный университет, 2010. 175 с.
 8. Костенко С.В. Научное обоснование двухфазной технологи выращивания свиней: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.02.04. Кубанский государственній аграрный университет. Краснодар, 2004. 23 с.
 9. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві / за ред. І. І. Ібатулліна і О. М. Жукорського. Київ, 2017. 328 с.
 10. Патент РФ. 2506745: Способ выращивания свиней и устройство для его осуществления. Найденко В.К., Нефедов В.В., Трифанов А.В. ГНУ. СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. Опубл.: 20.02.2014. Бюл. № 5. 4 с.
 11. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос, 1969. 246 c.
 12. Повод М.Г. Обґрунтування, розробка, практична реалізація існуючих та удосконалених технологій виробництва свинини: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 06.02.04. . Миколаїв: Миколаївський НАУ, 2015. 35 с.
 13. Походня Г.С. Свиноводство и технология производства свинины. Белгород: Везелица, 2009. 776 с.
 14. Царенко О.М. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика :навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2004. 269 с.
 15. Волощук В.М. Свинарство: монографія. Київ: Аграрна наука, 2014. 592 с.
 16. Яременко В.І., КоваленкоВ.П. Технологія виробництва свинини у господарствах різних форм власності. Херсон, 1998. 214 с.
 17. Туинов И. В Обоснование технологических планировочных решений при реконструкции свиноводческих предприятий: автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 05.20.01. Санкт-Петербург – Пушкин, 2006. 18 с.

 

В. А. Иванов, А. А. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Оборудование для двухфазной технологии выращивания свиней

Исследовано перспективное инновационное оборудование для содержания подсосных свиноматок, поросят-сосунов и отлученных поросят, предназначенное для применения в условиях двухфазной технологии. Унификация элементов станка обеспечивает условия для безстрессового объединения гнезд, а также содержания и кормления поросят после отъема и формирования новых групп на доращивании. Установлено, что выращивание молодняка свиней в разработанных станках СП-4ФС по сравнению со станками ОСМ-60 в условиях двухфазной технологии способствует повышению энергии роста, сохранности молодняка свиней и уменьшению затрат времени на технологические операции.

Ключевые слова: двухфазная технология, станочное оборудование, поросята, живая масса, сохранность, затраты труда.

 

V. Ivanov, A. Onyshchenko, L. Zasukha, V. Hryhorenko. Equipment for two-phase technology of pig breeding

The advanced innovative equipment for housing the lactating sows, the suckling piglets and the weaned piglets has been developed and is intended for using in two-phase technology. The unification of machine tools provides conditions for stress-free joining up litters and housing and feeding piglets after weaning and forming new groups for rearing. It is established that the rearing of young pigs in the developed machines SP-4FS in comparison with the machines OSM-60 under the conditions of two-phase technology helps to increase the growth energy, safety of young pigs and reduce time spent on technological operations.

Keywords: two-phase technology, easel equipment, piglets, live weight, safety, labor costs.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ivanov.pdf
ivanov.pdf

Щепетільніков Ю. О. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят

УДК 636.2.084.1/.5:612.392

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-9

 

Ю.О. Щепетільніков, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Харківська державна зооветеринарна академія

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що згодовування телятам кормових ферментних препаратів «Проксі» та «Респект» з 30-ти до 90-добового віку у складі комбікормів, та які утримуються в умовах гранично-допустимого технологічного режиму (ГДТР) сприяє підвищенню їх живої маси на 9,9 і 10,2%, інтенсивності їх росту – на 6 і 6,4 %, валовому приросту – на 6,9 % (р≤0,05). Збагачення комбікорму ферментними добавками сприяє збільшенню морфологічного та білкового складу крові, а також стимуляції клітинних і гуморальних факторів неспецифічної природньої резистентності організму і зниженню стресових впливів у телят.

Ключові слова: телята, жива маса, стрес, резистентність, ферментні препарати.

 

  Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят 

 The use of ferment preparations to increase the defensive functions and to decrease the stress influence on calves

 

Список використаних джерел:

 1. Brody S., Gen J. Growth constants during the self-accelerating phase of growth and physiol. 1929. №10. P. 137-240.
 2. Молиганов А.А. Исследования по вопросам биологии с.-х. животных. Труды Кубанского сельскохозяйственного института. Краснодар, 1923. Т.3. С. 3-21.
 3. Глазунов А.И., Гущин В.Н., Шилов Б.Б. Сезонная изменчивость естественной резистентности коров. Зоотехния. 1990. №7. С. 24-27.
 4. Кузив М.И., Федорович Е.И., Кузив И.М. Рост, развитие и естественная резистентность телок укр.черно-пестрой молочной породы в условиях Западного региона Украины. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 16. ч. 2. Горки, 2013. С. 67-73.
 5. Чумаченко В.Е. Определение естественной резистентности и обмена веществ у с.-х. животных. К., 1990. 136 с.
 6. Марков Ю.М. Методические рекомендации по зоогигиеническому нормированию, интегральной оценке и расчетам технологических режимов обеспечения микроклимата производственных зданий в промышленном животноводстве. Х: УНИИЭВ, 1983. 40 с.
 7. Скибицький В.Г., Козловська Г.В. Імунітет тваринного організму та перспективний засіб його коригування. Ветеринарна медицина України. К., 2015. №9. С. 26-29.
 8. Бевзюк В. Корма удешевляют ферменты. Животноводство России. 2003. №9. С.32-33.
 9. Колесень В.П.,Торашкевич С.С. Эффективность применения кормовых ферментных препаратов в кормлении телят. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. БГСХА. Горки, 2013. Вып.16. ч.1.С.62-68.
 10. Jondal M.,Halm G., Wigzel H. Surf are markers on human T and B Lymphocytes A. Large population of Lymphocytes forming non-immune rosettes with sheep blood cells. Journal of Experimental Medicine. 1972.Vol. 136. № 2.P.207-215.
 11. Иванова Л.И. Кокорина Е.К., Лесков П.Е. Повышение сохранности телят. Молочное и мясное скотоводство. 1986. № 5 С.50-51.
 12. Емельяненко П.А. Иммунная система жвачных. Проблемы ветеринарной иммунологии. М.: ВАСХНИЛ, 1985. С.40-46.
 13. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка. Минск, 1983. 250с.
 14. Терехов В.И. Проблемы острых кишечных болезней молодняка с.-х. животных и их решение. Воронеж, 1983. С.48-51.
 15. Козинец А.И.,Галушка О.Г., Надринская М.А. Пути повышения жизнеспособности телят в промышленных условиях содержания. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Горки, 2013. Вып.16. ч.1. С.3-8.
 16. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления с.-х. животных: справ. пособие. М., 2003. 455с.

 

Ю. А. Щепетильников. Использование ферментных препаратов для повышения защитных функций и снижения стрессового влияния на телят

В результате проведенных исследований установлено, что скармливание телятам кормовых ферментных препаратов «Прокси» и «Респект» с 30-ти до 90-суточного возраста в составе комбикормов и содержащихся в условиях предельно допустимого технологического режима (ГДТР) способствует повышению их живой массы на 9,9 и 10,2%, интенсивности их роста – на 6 и 6,4%, валовому приросту – на 6,9% (р≤0,05). Обогащение комбикорма ферментными добавками способствовало увеличению морфологического и белкового состава крови, а также стимуляции клеточных и гуморальных факторов неспецифической естественной резистентности организма и снижению стрессовых воздействий у телят.

Ключевые слова: телята, живая масса, стресс, резистентность, ферментные препараты.

 

Yu. Shchepetilnikov. The use of ferment preparations to increase the defensive functions and to decrease the stress influence on calves

As a result of the studies, it was found that feeding calves with fodder enzyme preparations “Proxy” and “Respect” from 30 to 90 days of age in the composition of feed and contained under the conditions of the maximum permissible technological regime (GDTR) contributes to an increase in their live weight by 9,  9% and 10.2%, the intensity of their growth by 6% and 6.4%, gross growth – by 6.9% (p≤0.05).  Enrichment of compound feed with enzymatic additives promoted an increase in the morphological and protein composition of the blood, as well as stimulation of cellular and humoral factors of nonspecific natural resistance of the body and a decrease in stress effects in calves.

Keywords: calves, live mass, stress, resistance, ferment preparations.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shchepetilnikov.pdf
shchepetilnikov.pdf

Любич В. В., Лещенко І. А. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення

УДК 664.7+664.71–11

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-8

 

В. В. Любич, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-4100-9063
І. А. Лещенко, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-0937-6739
Уманський національний університет садівництва

 

Статтю присвячено дослідженню впливу режимів водотеплового оброблення (зволоження і відволожування) та лущення під час вироблення крупи цілої із зерна пшениці полби з різною склоподібністю ендосперму. Зроблено порівняльний аналіз виходу круп’яних продуктів залежно від досліджених чинників та визначено оптимальні режими з урахуванням кулінарної оцінки готового продукту. Під час виробництва цілої крупи із зерна пшениці полби оптимально лущити склоподібне зерно за вологості 12,0–13,0%. Тривалість лущення такого зерна повинна становити 40–120 с (вихід крупи 92–97%) для отримання крупи з високими показниками якості та 120–140 с (вихід крупи 86–90%) – з дуже високими.

Ключові слова: пшениця полба, зерно, крупа ціла, мучка, лущення, водотеплове оброблення.

 

  Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення 

 Whole and quality grits yield of emmer wheat grain depending on endosperm consistency and water-heat treatment

 

Список використаних джерел:

 1. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах [Крошко Г. Д., Левченко В. І., Назаренко Л. Н. та ін.]. Київ: Віпол, 1998. 163 с.
 2. Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Вплив тривалості лущення на водотеплового оброблення зерна на вихід і кулінарну оцінку плющеної крупи із пшениці полби. Вчені записки Таврійського національного університету. Т. 30 (69). №6. 2019. С. 107–112.
 3. Arcila J. A., Rose D. J. Repeated cooking and freezing of whole wheat flour increases resistant starch with beneficial impacts on in vitro fecal fermentation properties. Journal of Functional Foods. Vol. 12. P. 230–236.
 4. Adam A., Levrat-Verny M.A., Lopez H.W., Leuillet M. Whole wheat and triticale flours with differing viscosities stimulate cercal fermentations and lower plasma and hepatic lipids in rats. Journal of Nutritional. 2001. Vol. 131 (6). Р. 1770–1776.
 5. Le Gall M., Serena A., Jorgensen H., Theil P. K., Bach Knudsen K. E. The role of whole-wheat grain and wheat and rye ingredients on the digestion and fermentation processes in the gut a model experiment with pigs. British Journal of Nutrition. 2009. Vol. 102. Р. 1590–1600.
 6. Sofi, F.; Whittaker, A.; Cesari, F.; Gori A. M., et al. Characterization of Khorasan wheat (Kamut) and impact of a replacement diet on cardiovascular risk factors: Cross-over dietary intervention study. European Journal of Clinical Nutrition. Vol. 67. P. 190–195.
 7. Shewry P. R., Hey S. Do ‘ancient’ wheat species differ from modern bread wheat in their contents of bioactive components? Journal of Cereal Science. Vol. 65. P. 236–243.
 8. Dinu M., Whittaker A., Pagliai G., Benedettelli S., Sofi F. Ancient wheat species and human health: Biochemical and clinical implications. Journal of Nutritional Biochemistry. 2018. Vol. 52. P. 1–9.
 9. Dixit A. A., Azar K.M.J., Gardner C. D. Palaniappan L. P. Incorporation of whole, ancient grains into a modern Asian Indian diet to reduce the burden of chronic disease. Nutritional Reviews. 2011. Vol. 69. P.479–488.
 10. Любич В. В. Круп’яні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. № 2. С. 71–79.
 11. Любич В. В. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 95. С. 146–161.
 12. Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Вихід цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. № 2. С. 60–67.
 13. Liubych V., Novikov V., Polianetska I., Usyk S., Petrenko V., Khomenko S., Zorunko V., Balabak O., Moskalets V., Moskalets T. Improvement of the process of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51.
 14. ЛюбичВ. В., Полянецька І. О. Якість цілої крупи із зерна спельти залежно від індексу лущіння та водно-теплової обробки. Вісник Уманського НУС. 2015. № 1. С. 34–39.
 15. Knaub James. Practical Interpretation of Hypothesis Tests – letter to the editor – TAS. The American Statistician. 1987. V. 41. P. 246–247.

 

В. В. Любич, И. А. Лещенко. Выход и качество целой крупы из зерна пшеницы полбы в зависимости от консистенции эндосперма и водотепловой обработки

Статья посвящена определению влияния режимов водотепловой обработки (увлажнение, отволаживание) и шелушения при производстве крупы целой из зерна пшеницы полбы с разной стекловидностью эндосперма. Сделан сравнительный анализ выхода крупяных продуктов в зависимости от исследованных факторов и определены оптимальные режимы с учетом кулинарной оценки готового продукта. При производстве целой крупы из зерна пшеницы полбы оптимально шелушить стекловидное зерно при влажности 12,0–13,0%. Продолжительность шелушения такого зерна должна составлять 40–120 с (выход крупы 92–97%) для получения крупы с высокими показателями качества и 120–140 с (выход крупы 86–90%) – с очень высокими.

Ключевые слова: пшеница полба, зерно, крупа целая, мучка, шелушение, водотепловая обработка.

 

V. Liubych, I. Leshchenko. Whole and quality grits yield of emmer wheat grain depending on endosperm consistency and water-heat treatment

The article is devoted to the determining of the effect of water-heat treatment regimes (moistening and softening) and hulling during the production of whole grits of emmer wheat with different vitreous endosperm. A comparative analysis of grits products yield was made, depending on the studied factors, and the optimal regimes are determined taking into account the culinary assessment of the finished product. During the production of whole grits of emmer wheat, the optimal to hull vitreous grain of moisture content 12.0–13.0%. The duration of hulling of such grain should be 40–120 s (grits yield 92–97%) to production high quality cereals and 120–140 s (grits yield 86–90%) – with very high.

Key words: emmer wheat, grain, whole grit, hulling bran, hulling, water-heat treatment.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

liubych.pdf
liubych.pdf

Лопушняк В. , Грицуляк Г., Якубовски Т., Барчак Б., Сав’юк Р. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод

УДК 631.8:631:454

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-7

 

В. Лопушняк, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-9596-8169
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
Г. Грицуляк, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-2463-4772
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Т. Якубовські, доктор габілітований, професор
Краківський аграрний університет ім. Хугона Колонтая
Б. Барчак, доктор габілітований, професор
Технологічно-природничий університет ім. Яна і Єдзея Снядецкіх м. Бидгощ
Р. Сав’юк, студент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

У статті наведено результати польових досліджень в умовах Івано-Франківської області на дерново-підзолистих ґрунтах із застосуванням осаду стічних вод як добрива під вербу енергетичну другого циклу використання її плантації. Дослідженнями встановлено, що повторне внесення осаду стічних вод під вербу енергетичну сприяє збільшенню вмісту органічної речовини в ґрунті, поліпшенню її якісного складу, підвищенню продуктивності агрофітоценозу, зокрема збільшенню виходу сирої і сухої біомаси.

Ключові слова: верба енергетична, осад стічних вод, компост, гумусовий стан дерново-підзолистого ґрунту, продуктивність.

 

  Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод 

 Formation of energy willow productivity with re-introduction of sewerage

 

Список використаних джерел:

 1. Бойко І. І., Марчук О. О., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю. Біоенергетика. № 1. С. 24 – 26.
 2. Грицуляк Г. Лопушняк В. Осад стічних вод у системі удобрення верби енергетичної : монографія. Львів : Простір М, 2017. 180 с.
 3. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття. Біоенергетика. 2018. № 2. С. 19 – 21.
 4. Лопушняк В. Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в західному лісостепу України : монографія. Львів : Простір М, 2015. 217 с.
 5. Лопушняк В. І. Динаміка фракційної-групового складу гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2012. Вип. 54. С. 58 – 63.
 6. Лопушняк В. И. Грицуляк Г. М. Продуктивность ивы энергетической при разных нормах внесения осадков сточных вод на дерново-подзолистых почвах Прикарпатья. Motrol. Lublin – Rzeszow, 2013. Vol. 15. № 4. Р. 249 – 253.
 7. Основні положення енергетичних стратегій та програм Європейського Союзу щодо розвитку енергетичної сфери в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії. К.,2017. URL : https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf (час доступу: 5.02.2020 р.).
 8. Польовий В. М., Шевчук Р. В. Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур на тверде біопаливо. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : тези І Міжнародної науково-практичної наук. конф. Рівне. 21–22 квітня 2016 р. С. 159–160.
 9. Фучило Я.  Д., Сінченко В.  М., Ганженко О.  М., Гументик М.  Я. та ін. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь. К. : Компринт, 2018. 137 с.
 10. Фучило Я., Литвин В. Енергетична верба – перспективи вирощування. Новини агротехніки. 2013. № 1–2. С. 30 – 31.
 11. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2018. Т. 14. № 2. С. 230 – 239.
 12. Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України: біологія, екологія, використання. К. : Компринт, 2017. 259 с.
 13. Хіврич О. Енергетична верба – шлях до незалежної енергетики. Пропозиція. 2014. № 11. С. 78 – 81.
 14. Чмерук Т. Тренди альтернативної енергетики України: від занепаду до прогресу. Дзеркало Тижня. Україна. 2018. 5 лютого. URL: https://dt.ua/energy_market/trendi-alternativnoyi-energetiki-ukrayini-vid-zanepadu-do-progresu 268117_. html
 15. Abrahamson P. Shrub Willow Biomass Producer’s Handbook. State University of New York College of Environmental Science and Forestry, 2010. № 27. Р. 10.
 16. Aylott M. J., Casella E, Tubby I., Street N.R., Smith P., Taylor, G. Yield and spatial supply of bioenergy poplar and willow short-cutting cycle coppice in the UK. New Phytologist. 2008. Р. 358 – 370.
 17. Caslin B., Finnan J., Mc Cracken A. et al. Willow Varietal Identification Guide. Carlow, Ireland: Teagasc & AFBI. 2012. 64 p.
 18. Karlen D. L., Volk T. A., Abrahamson L.P., Buchholz T., Caputo J. & Eisenbies M. Development and Deployment of Willow Biomass Crops. Cellulosic Energy Cropping Systems. 2014. Р. 201 – 217.
 19. Lopushnyak V., Hrytsulyak G. Productivity formation model of Osier (Salix viminalis) agrocenosis. Lublin – Rzeszow, 2014. Vol. 16. № 4. Р. 77–81.
 20. Lopushniak V., Lopushniak G., Grytsulyak G. Bioenergetic and economic estimation of sewage sludge use in osier cultivation. Teka: Commission of motorization and energetics in agriculture. 2016. Vol. 16. №. 3. P. 26–31.
 21. Nissim W. G., Pitre F. E., Teodorescu T. I., Labrecque M. Longterm biomass productivity of willow bioenergy plantations maintained in southern Quebec, Canada. Biomass and Bioenergy. Sept. 2013, Vol. 56. P. 361–369. – URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413002778
 22. Volk T. A., Heavey J. P., Eisenbies M. H. Advances in shrub willow crops for bioenergy, renewable products, and environmental benefits. Food, Energy and Security. 2016. № 5. P. 97 – 106.

 

В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Савьюк. Формирование производительности ивы энергетической при повторном внесении осадков сточных вод

В статье приведены результаты полевых исследований, проведенных в условиях Тисменицкого района Ивано-Франковской области на дерново-подзолистых почвах с применением осадка сточных вод как удобрения под иву энергетическую второго цикла использования её плантации. Исследованиями установлено, что внесение осадка сточных вод перед вторым циклом использования плантации ивы энергетической способствует увеличению содержания органического вещества в почве, повышению производительности агрофитоценозов, в частности увеличению выхода сырой и сухой биомассы.

Ключевые слова: ива энергетическая, осадок сточных вод, компост, гумусовое состояние дерново-подзолистой почвы, производительность.

 

V. Lopushniak, G. Gritsulyak, T. Yakubovsky, B. Barchak, R. Savyuk. Formation of energy willow productivity with re-introduction of sewerage

The article presents the results of field studies conducted in the Tysmenytsia district of Ivano-Frankivsk region on sod-podzolic soils with the use of sewage sludge as fertilizer, to determine the productivity of willow energy of the second cycle of plantation use. Studies have shown that sewage sludge before the second cycle of using willow plantation energy, increases the content of organic matter in the soil, increases the productivity of agrophytocenosis, in particular raises the yield of raw and dry biomass.

Keywords: energy willow, sewage sludge, compost, humus condition of sod-podzolic soil, productivity.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lopushniak.pdf
lopushniak.pdf

Лихочвор В. В., Андрушко М. О. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву

УДК 633.35+631.526.3+631.53.048

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-6

 

В. В. Лихочвор, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
М. О. Андрушко, аспірант
Львівський національний аграрний університет

 

Досліджено, що в умовах достатнього зволоження західного Лісостепу найвищу врожайність зерна формує горох сорту Мадонна – 6,38 т/га, дещо нижчу – сорт Готівський – 6,13 т/га і найменшу – сорт Отаман – 5,94 т/га. У зерні сорту Мадонна визначено найвищий вміст білка – 24,5%, у сорту Готівський він становив 23,9%, у сорту Отаман – 22,4%. Встановлено, що економічно доцільною нормою висіву для сорту Мадонна є 1,0 млн/га, для сорту Отаман – 1,1 млн/га, для сорту Готівський – 1,2 млн/га. Виявлено, що найбільший прибуток з 1 га забезпечує вирощування сорту Мадонна – 20883 грн.

Ключові слова: горох, сорт, норма висіву, урожайність, якість, економічна та енергетична ефективність.

 

  Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву 

 Pea productivity depending on variety and sowing rate

 

Список використаних джерел:

 1. Адамовська В.Г., Молодченкова О.О., Січкар В.І. [та ін.]. Біохімічна характеристика генотипів зернобобових культур півдня України у зв’язку з селекцією на якість насіння. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2015. Вип. 26(66). С.107-116.
 2. Антипін Р.А. Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху  в умовах правобережного Лісостепу України:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця. 2007. 19 с.
 3. Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Зернові бобові культури у вирішенні глобальної продовольчої проблеми. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2010. Вип. 15(55). С.153-166.
 4. Бірюкова І. Щоб горох добре вродив. Farmer. 2018. №3. С. 126-128.
 5. Василенко А.О., Безуглий І.М., Глянцев А.В. [та ін.]. Стабільність показників продуктивності і вмісту білка у сортів гороху селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2015. Вип. 26(66). С.154-160.
 6. Гамаюнова В.В., Туз М.С.Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в Південному Степу. Збірник наукових праць “ННЦ Інститут землеробства НААН”. 2016. №1. С. 46-57.
 7. Гирка А.Д., Ткаліч І.Д., Сидоренко Ю.Я. [та ін.]. Актуальні аспекти технології вирощування гороху в умовах північного Степу України. Вісник аграрної науки. №2. С.31-35. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-05.
 8. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., [та ін.] Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах Північного Степу України. Науковий журнал Інституту зернових культурЗернові культури“. Дніпро,  Том 2. №2. С. 267-273.  https://doi.org/10.31867/2523-4544/0035.
 9. Дворецька С.П., Рябокінь Т.М., Каражбей Т.В.Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності сортів гороху. Збірник наукових праць “ННЦ Інститут землеробства НААН”. Київ:  Едельвейс,  №1. С. 36-45.
 10. Дідур І.М. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Землеробство. Київ: Екмо, Вип. 81. С.80-88.
 11. Жуйков О.Г., Лагутенко К.В. Горох посівний в Україні – стан, проблеми, перспективи. Таврійський науковий вісник: землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво. Херсон, №98. С.65-70.
 12. Камінський В.Ф., Дворецька С.П. Вплив метеорологічних умов на продуктивність гороху та ефективність факторів інтенсифікації. Вісник ДААУ. Житомир, Вип.1. С. 75-79.
 13. Камінський В.Ф. Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця, 2006. 48 с.
 14. Козев В.І. Успадкування типу листя і продуктивності в різних генотипів гороху. Міжвідомчий тематичний науковий збірник  Інституту рослинництва Селекція і насінництво. Харків, №106. С.57-63.
 15. Король Л.В. Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Київ, 2019. 21 с.
 16. Костина Т.П. Оптимізація елементів технології вирощування сортів гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Київ. 2015. 22 с.
 17. Кравченко В.С., КононенкоЛ.М., Вишневська Л.В. [та ін.] Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива. Аграрний вісник Причорномор’я. Випуск 92. С83-91.
 18. Курцев В., Іщенко В., Темченко А. Стимули для гороху. Farmer. №7. С.46-47.
 19. Кушнір О. М. Оцінка показників якості зерна гороху залежно від впливу технологічних прийомів. Корми та кормовиробництво.    Вип. 55.  С. 121–128.
 20. Пилипенко В. С., Гончар Л. М., Каленська С. М. Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування. Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. 2016. №91. Том 2. С.51-55.
 21. Присяжнюк О.І., Калюжна Е.А., Король Л.В. Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. 2015. Вип.3. С. 106-116.
 22. Січкар В.І., Хухлаєв І.І., Лаврова Г.Д. [та ін.]. Результати, проблеми та перспективи селекції сої і гороху для степової зони України. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2012. Вип. 20(60). С.110-125.
 23. Сухова Г. І. Продуктивність гороху залежно від сортових особливостей в умовах Степу. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2014. №7. С. 88-94.
 24. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету “Сільське господарство та лісівництво”. Випуск 13. С.84-93.
 25. Телекало Н.В. Продуктивність інтенсивних сортів гороху посівного  залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця. 2015. 20 с.
 26. Хухлаєв І.І., Коблай С.В., Січкар В.І. Урожайність сортів гороху за умов посухи. Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва та сортовивчення. Одеса. 2014. Випуск 23 (63). С. 65-72.
 27. Черенков А.В., Клиша А.І., Гирка А.Д., Кулініч О.О. Зернобобові культури: сучасні технології вирощування: монографія; за ред. А.В. Черенкова.  Дніпропетровськ. Акцент ПП. 2014. 110 с.
 28. Чинчик О.С. Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники структури урожаю та урожайність сортів гороху. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 24. Частина 1. С. 222-228.
 29. KhanN., Meldrum, A. Croser J.S. Pea Overview. Reference Module in Food Science. 2016. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00037-8.
 30. Smykal P., Aubert G., Burstin J. [et al.] Pea (Ріsum Sativum L.) in the genomic era. Agronomy, 2012. vol. 2. no. 4. Р. 74–115.
 31. Tulbek M.C.,  LamY., Wang P., Asavajaru A.  Pea: A Sustainable Vegetable Protein Crop.  Sustainable Protein Sources. 2017.  Р. 145-164. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802778-3.00009-3.

 

В. В. Лыхочвор, М. О. Андрушко. Продуктивность гороха в зависимости от сорта и норм высева

Доказано, что в условиях достаточного увлажнения западной Лесостепи наивысшую урожайность зерна формирует горох сорта Мадонна (6,38 т/га), меньше – сорт Готивский (6,13 т/га) и наименьшую – сорт Атаман (5,94 т/га_. У сорта Мадонна также высокое содержание белка – 24,5%, у сорта Готивский он составлял 23,9%, у сорта Атаман – 22,4%. Установлено, что экономически целесообразной нормой высева для сорта Мадонна является 1,0 млн/га, для сорта Атаман – 1,1 млн/га, для сорта Готивский – 1,2 млн/га. Установлено, что наибольшая прибыль с 1 га получена при выращивании сорта Мадонна – 20883 грн.

Ключевые слова: горох, сорт, норма высева, урожайность, качество, экономическая и энергетическая эффективность.

 

V. Lykhochvor, M. Andrushko. Pea productivity depending on variety and sowing rate

It is proved that in conditions of sufficient moisture in the western forest-steppe, the highest grain yield is formed by Madonna variety peas – 6.38 t / ha, the smaller one by Gotivsky variety – 6.13 t / ha and the smallest one by Ataman  variety- 5.94 t / ha. The Madonna variety also has the highest protein content of 24.5%, and the Gotivsky variety – 23.9%. the Ataman variety – 22.4%. It was established that the economically reasonable sowing rate for Madonna variety is 1.0 million / ha, for Ataman one is1.1 million / ha, for Gotivsky one is1.2 million / ha. It was revealed that the greatest profit from 1 ha was obtained when cultivating the Madonna variety – 20883 UAH.

Keywords: peas, variety, sowing rate, yield, quality, economic and energy efficiency.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lykhochvor.pdf
lykhochvor.pdf

Дюк А. А. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві

УДК 338.43:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-5

 

А.А. Дюк, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6480-0558
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті здійснено оцінку формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві. Сформовано теоретичне бачення ознак соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств у здійсненні ними виробничої діяльності. Запропоновано визначення соціальної відповідальності як критерію соціальної ефективності виробництва. Визначено напрями і критерії методичних засад оцінки соціальної відповідальності підприємств, щодо яких за основу взято аспекти рівня соціально спрямованих витрат виробництва. Проаналізовано динаміку соціально спрямованих витрат, динаміку зайнятості населення і галузеву структуру виробництва у контексті використання їх в якості індикаторів рівнів соціальної відповідальності. Встановлено економічні ознаки характеру соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі їхнього розвитку.

Ключові слова: підприємництво, соціальна відповідальність, господарювання, виробнича система, витрати, соціальна ефективність.

 

  Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві 

 Economic assessment of social liability formation in agricultural enterprise

 

Список використаних джерел:

 1. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; пер. з англ. С. Соколик ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. К. : Основи, 2000. 175 с.
 2. Внутрігосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств: методичні рекомендації. / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, Ю.С. Коваленко та ін. К.: ІАЕ УААН. 2003. 204 с.
 3. Галушка З.І.Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. 2014. № 1. С. 90-98.
 4. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. К.: ННЦ ІАЕ, 290 с.
 5. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.: Дело, 1992. 496 с.
 6. Друкер Питер. Практика менеджмента. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 299 с.
 7. Зоря О.П. Управління розвитком аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій: монографія. Полтава: Астрая, 2019. 321 с.
 8. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2012. 501 с.
 9. Лункіна Т. І. Особливості оцінки рівня соціальної відповідальності аграрного сектора. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2017. Вип. 14. С. 34-38.
 10. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Методологія і організація. К.: ІАЕ, 177 с.
 11. Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. №12. с. 5-13.
 12. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект: монографія. К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. 370 с.
 13. Маринович М. Митрополит Андрій Шептицький і принцип «позитивної суми» / передм. Адріана Сливоцького. Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 248 с.
 14. Нагорний В.В., Четверик О.В. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. Вип. 290. С. 209-219.
 15. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.: наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 16. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект: моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інші]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 17. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. К : Наш формат, 2018. 736 с.
 18. Тейлор Фредерик Уинслоу. Научная организация труда. /Предисл. П.М. Керженцева; пер. с англ. А.И. Зак и Б.Я. М.: 1924. 292 с.
 19. Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах. Аграрна економіка. 2014. Т7. №1 – 2. С. 93-96.
 20. Туган-Барановський, М.І. Політична економія : курс популярний. К.: Наукова думка, 1994. 264 с.
 21. Файоль А. Общее и промышленное управление / Пер. Б.В. Бабина-Кореня. М.: ЦИТ, 1923. 122 с.
 22. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ: Наш Формат, 344 с.
 23. Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103).
 24. Шпикуляк О.Г., Воскобійник Ю.П., Овсянніков О.В. та ін. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / За ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника, О.В. Овсяннікова. К., 2007. 294 с.
 25. Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал та його формування в аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2004. №1. С. 155 – 159.
 26. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. [Текст] / Й.А. Шумпетер, пер. [з англ.] Василя Старка. К.: Києво-Могилянська академія, 2011. 242 с.

 

Дюк А. А. Экономическая оценка формирования социальной ответственности в сельскохозяйственном предпринимательстве

В статье осуществлена оценка формирования социальной ответственности в сельскохозяйственном предпринимательстве. Сформировано теоретическое видение признаков социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий в осуществлении ими производственной деятельности. Предложено определение социальной ответственности в качестве критерия социальной эффективности производства. Определены направления и критерии методических основ оценки социальной ответственности предприятий, в отношении которых за основу взяты аспекты уровня социально направленных расходов производства. Проанализированы динамика социально направленных расходов, динамика занятости населения и отраслевая структура производства в контексте использования их в качестве индикаторов уровней социальной ответственности. Установлены экономические признаки характера социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий на современном этапе их развития.

Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, хозяйствование, производственная система, расходы, социальная эффективность.

 

Diuk A. Economic assessment of social liability formation in agricultural enterprise

The article assesses the formation of social responsibility in agricultural enterprise. The theoretical vision of the signs of social responsibility of agricultural enterprises in carrying out their production activity is formed. The definition of social responsibility as a criterion of social production efficiency is proposed. The directions and criteria of the methodological foundations of the assessment of enterprises’ social responsibility in relation to which aspects of the level of socially directed production costs are determined. The dynamics of socially directed expenditures, the dynamics of employment and the sectoral structure of production in the context of their use as indicators of levels of social responsibility are analyzed. The economic features of the character of social responsibility of agricultural enterprises at the present stage of their development are established.

Keywords: entrepreneurship, social responsibility, management, production system, costs, social efficiency.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

diuk.pdf
diuk.pdf