Зміст випуску 3 (103), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва
4
Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем 11
Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі 20
Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін 28
Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування 36

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки 44
Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту 52
Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування 61
Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області 71
Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану 80
Mylostyvyi R. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat 88
Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту 98

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом 107

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом

УДК 631.358:633.521

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-13

 

В. О. Шейченко, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0003-2751-6181
Полтавська державна аграрна академія
І. А. Дудніков, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-5957-7555
Полтавська державна аграрна академія
В. В. Шевчук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-8305-4714
Уманський національний університет садівництва
А. Я. Кузьмич, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0003-3102-0840
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

 

Дослідження направлено на покращення якісних і енергетичних показників технологічних процесів обробітку ґрунту голковими боронами за умов їх застосування для мілкого поверхневого рихлення в природно-кліматичних зонах, які схильні до вітрової ерозії. Розроблено метод аналітичного оцінювання площинно-поверхневої та просторово-глибинної взаємодії голки голчатої борони із ґрунтом, який уможливлює підвищити точність прогнозування техніко-експлуатаційних показників виконання технологічного процесу обробітку ґрунту та зменшити енергетичні витрати на його реалізацію. Встановлено залежності для оцінювання поверхнево-площинної та просторово-глибинної взаємодію голки із ґрунтом.

Ключові слова: голка голчатої борони, взаємодія голки із ґрунтом, коефіцієнт поверхнево-площинної взаємодії, просторово-глибинна взаємодія.

 

Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом

The analytical assessment of the needle harrow interaction with the soil

 

Список використаних джерел:

 1. Хайлис Г., Шевчук В., Толстушко Н. К расчету сил, действующих на иглы игольчатой бороны. Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. Вип. 23. С. 136–140.
 2. Хайлис Г., Ковалев Н., Толстушко Н., Шевчук В. Анализ работы игл игольчатой бороны при их качении по почве. Тракторы и сельхозмашины. 2014. № С. 25–29.
 3. Кравчук В., Хайлiс Г., Шевчук В. О качении дисков игольчатой бороны при перемещении по поверхности почвы. Технiка і технологія АПК. № 10. С. 23–25.
 4. Хайлис Г., Ковалев Н., Талах Л., Шевчук В. О прокалывании почвы иглами игольчатой бороны. Достижения науки и техники АПК. № 1. С. 60–62.
 5. Шевчук В.В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи голчатої борони : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Львів, 2015. 157 с.
 6. Ветохин В.И. Системные и физико-механические основы проектирования рыхлителей почвы. дис. … д-ра. техн. наук : 05.05.11 / Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», ОАО «Научно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения им. В. П. Горячкина» ОАО «ВИСХОМ». Киев, Москва. 2010. 284 с.
 7. Экспериментальные исследования игольчатой бороны / В.А. Шейченко, Г.А. Хайлис, В.В. Шевчук, И.А. Дудников, А.С. Пушка. Saarbrücken, Germany. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 163 с.
 8. Dehondt lance sa nouvelle arracheuse de lin//Le courrier cauchois. Vendredi 27 juin 2008. Р. 5–
 9. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т. 1 (частина 1). Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків. ОКО. 2001. 444 с.
 10. Кушнарев С.А. Обоснование энергосберегающего технологического процесса обработки почвы и параметров упругих рабочих органов для условий южной степной зоны Украины : дис. … канд.техн. наук : 05.05.11 / ИМЭСХ УААН. Глеваха, 1998. 194 с.
 11. Свірень М.О. Науково-технологічні основи підвищення ефективності роботи висівних апаратів посівних машин : автореф. дис. … докт. техн. наук. : 05.05.11. Кіровоград, 2012, 36 с.
 12. Камбулов С.И., Божко И.В., Пархоменко Г.Г., Громаков А.В., Максименко В.А Экспериментальная установка для исследования почвообрабатывающих рабочих органов. Тракторы и сельхозмашины. 2017. №6. С. 37–42.
 13. Пономарев А.В. Параметры ротационной бороны для поверхностной обработки почвы в приствольных зонах плодовых деревьев: дис. … канд.техн. наук : 05.20.01 / ФГБНУ “АНЦ “ДОНСКОЙ”. Зерноград, 2018. 131 с.
 14. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). Москва: Наука, 1977. 830 с.


В. А. Шейченко, И. А. Дудников, В. В. Шевчук, А. Я. Кузьмич. Аналитическая оценка взаимодействия иглы игольчатой бороны с почвой

Исследование направлено на улучшение качественных и энергетических показателей технологических процессов обработки почвы игольчатыми боронами в условиях их применения для мелкого поверхностного рыхления в природно-климатических зонах, подверженных ветровой эрозии. Разработан метод аналитической оценки плоскостно-поверхностного и пространственно-глубинного взаимодействия иглы игольчатой бороны с грунтом, который позволяет повысить точность прогнозирования технико-эксплуатационных показателей выполнения технологического процесса обработки почвы и уменьшить энергетические затраты на его реализацию. Установлены зависимости для оценки поверхностно-плоскостного и пространственно-глубинного взаимодействия иглы с грунтом.

Ключевые слова: игла игольчатой бороны, взаимодействие иглы с почвой, коэффициент поверхностно-плоскостного взаимодействия, пространственно-глубинное взаимодействие.

 

V. Sheichenko, I. Dudnikov, V. Shevchuk, A. Kuzmich. The analytical assessment of the needle harrow interaction with the soil

The study is aimed at improving the quality and energy indicators of technological processes of soil treatment with needle harrows in the conditions of their application for shallow surface loosening in natural and climatic zones susceptible to wind erosion. A method has developed for the analytical assessment of the plane-surface and spatial-depth interaction of a needle harrow with the soil, which allows increase the accuracy of forecasting technical and operational indicators of the technological process of soil cultivation and reduce energy costs for its implementation. Dependencies are established for evaluating the surface-plane and spatial-depth interaction of the needle with the soil.

Keywords: needle of a harrow, interaction of the needle with the soil, coefficient of surface-plane interaction, spatial-depth interaction.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

sheichenko.pdf
sheichenko.pdf

Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту

УДК 636.4.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-12

 

Л. П. Гришина, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-6292-0257
О. О. Краснощок, здобувач
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

Досліджено вплив кнурів-плідників великої білої породи, ландрас і термінальних кнурів поєднання дюрок х гемпшир на м’ясні якості їх нащадків з різною інтенсивністю росту. Доведено, що кращими м’ясними якостями характеризувалися гібридні свині генотипу (ВБ х Л) х (Д х Г), а при розподілі за інтенсивністю росту – тварини класу плюс-варіант, що характерно для всіх дослідних груп свиней. Використання кнурів м’ясних генотипів сприяло збільшенню м’яса в тушах помісних і гібридних свиней на 1,9 ˗ 4,2% та зменшенню сала ˗ на 2,8-6,6%.

Ключові слова: свині, генотип, інтенсивність росту, м’ясні якості, забійний вихід, вміст м’яса в туші.

 

М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту

Meat quality of purebred, crossbred and hybrid young pigs of varying growth rates

 

Список використаних джерел:

 1. Топіха В.С. Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в умовах промислової технології. Свинарство. Полтава, 2014. № 65. С.59-64.
 2. Козликин А.В., Тариченко А.І., Лодянов В.В. Откормочные и мясные качества, качество мяса молодняка свиней разных генотипов. Научний журнал Куб ГАУ. №98 (04).2014. http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/55/pdf
 3. Свечин Ю.К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем онтогенезе. Вестник сельскохозяйственной науки. 1985. №4. С.103-108.
 4. Волощук О.В., Гришина Л.П. Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. Суми, 2017. Вип. 7 (33). С. 58-62.
 5. Evans D. Kemster F., Steane P. Meat quality of British crossbred pigs. Livestok Prod, 1978. Vol. 5. № 3. P. 265 – 276.
 6. Бабушкин, В. Откормочные качества свиней различных генотипов в зависимости от метода разведения, условий кормления и содержания. Свиноводство. 2008. № 6. С. 12-13.
 7. Федоренкова, Л.А., Шейко Р.И., Федоренкова Л.А. Селекционно-генетические основы выведения белорусской мясной породы свиней. Минск: Хата, 2001. 219 с.
 8. Михайлов М.В., Мамонтов Н.Т. Проблемы селекции и гибридизации свиней. Современные проблемы интенсификации производства свинины: Международная научно-практическая конференция, г. Ульяновск,11-13 июля 2007 г.: статьи. Ульяновск, С.265-274.
 9. Коваленко В.П., Хижня В.Ю. Порівняльна оцінка індексів інтенсивності росту ремонтного молодняку української степової білої породи. Таврійський науковий вісник. 2010. № 69. С. 61-66.
 10. Акневський Ю.П., Гришина Л.П. Интенсивности роста откормочные и мясные качества свиней разных генотипов и интенсивности роста. Свиноводство. 2008. № 2. С. 3-6.
 11. Кабанов В.Д. Свиноводство. М.: Колос, 2001. 431 с.
 12. Szulc, E. Skrzypczak, JT Buczyński, D. Stanisławski, A.Jankowska-Mąkosa, D. Knecht . Evaluation of fattening and slaughter performance and determ-ination of meat quality in Złotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech J. Anim. Sci., 57, 2012 (3): 95-107.
 13. M. Cabling, H. S. Kang, B. M. Lopez, M. Jang, H. S. Kim, K. C. Nam, J. G. Choi, and K. S. Seo. Estimation of Genetic Associations between Production and Meat Quality Traits in Duroc Pigs. Asian-Australas J Anim Sci. 2015. 28(8): 1061–1065. doi:10.5713/ajas.14.0783.
 14. Шейко И.П., Танана Л.А., Климов Н.Н., Коршун С.И. Использование индекса спада относительной скорости роста в качестве теста для отбора поросят. Свиноводство. 2003. №5. С.8-9.
 15. Лобан Н. А. Теоретические и практические приёмы и методы создания и использования свиней белорусской крупной белой породы: монографія. Жодино, 2012. 354 с.
 16. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В. Генофонд м’ясних порід та перспектива його використання в свинарстві. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 78. С. 160-165.
 17. Михайлов Н. В. Святогоров Н. А., Костылев Э. В. Селекция свиней на мясные качества. Зоотехния. 2011. № 9. С.4-5.
 18. Березовський М.Д., Баньковська І.Б. Кількісні та якісні показники м’ясо-сальної продукції. Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські та біологічні науки. Одеса, 2005. Вип. 31. С.42-43.
 19. Nitzsche G. Ergebniss und Massnehmen zur weiteren Vervollkommung der Linien im Rehmen der Hybrid sehweinezuchtprog. Arehiv fur Tierzucht. 1981. Bd. 20. S. 9-12.
 20. Кабанов В. Интенсивное производство свинины. М.:Колос, 2003. 400с.
 21. Филатов А.И., Медведев В.А. Селекция свиней на повышение мясности. М: Колос, 1975.174 с.


Л. П. Гришина, А. А. Краснощок. Мясные качества чистопородного, помесного и гибридного молодняка свиней разной интенсивности роста

Исследовано влияние хряков-производителей крупной белой породы, ландрас и терминальных хряков сочетания дюрок х гемпшир на мясные качества их потомков с разной интенсивностью роста. Доказано, что лучшими мясными качествами характеризовались гибридные свиньи сочетания (ВБ х Л) х (Д х Г), а при распределении по интенсивности роста – животные класса плюс-вариант, что характерно для всех опытных групп. Использование производителей мясных генотипов способствовало увеличению мяса в тушах помесных и гибридных свиней на 1,9…4,2% и уменьшению сала ˗ на 2,8…6,6%.

Ключевые слова: свиньи, генотип, интенсивность роста, мясные качества, убойной выход, содержание мяса в туше.

 

L. Hryshyna, O. Krasnoshchok. Meat quality of purebred, crossbred and hybrid young pigs of varying growth rates

The influence of the Large White breed of buds, Landraces and terminal boars on the combining of Duroch and Hampshire on the meat qualities of their descendants with different intensity of growth was studied. It was proved that the best quality of meat was characterized by hybrid pigs genotype (LW x L) x (D x H), and in the distribution of growth intensity – animals of the class plus variant, which is characteristic for all groups.The use of meat genotype producers has contributed to an increase in meat of carcasses of crossbred and hybrid pigs by 1.9 ˗ 4.2% and a decrease in fat 2 by 2.8-6.6%.

Keywords: pig, genotype, growth intensity, meat quality, slaughter output, meat content in the carcass.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

hryshyna.pdf
hryshyna.pdf

Милостивий Р. В. Оцінка ймовірності теплового стресу в корів у неізольованому корівнику в період літньої спеки

УДК 636.2:631.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-11

 

Р. В. Милостивий, кандидат ветеринарних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-4450-8813
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

Досліджували температуру і відносну вологість повітря в корівнику в період спеки, щоб визначити комфорт молочних корів шляхом розрахунку температурно-вологісного індексу (ТВІ). Ці показники залежали від часу доби. Різниця середніх температур всередині і зовні корівника не перевищувала 2 … 3 °С. У період спеки (+36,9 ° С) в неізольованому корівнику було прохолодніше за рахунок тенту (який створював тіньовий захист від сонячних променів) і безперервної роботи вентиляторів великого діаметра. Відносна вологість повітря в приміщенні була вище в середньому на 1-14%, ніж зовні, за рахунок виділення вологи тваринами і випаровування з оточуючих конструкцій. Тому ТВІ зовні і всередині корівника відрізнявся на 2-3 одиниці (P <0,05). Він перевищував комфортне значення (68) для корів протягом 18 год на добу, при максимальному зростанні до 81 од. ТВІ в самому приміщенні також відрізнявся. Різниця між центральними і бічними частинами неізольованого корівника сягала 3 … 4 одиниці (P <0,05). Це залежало від розташування його відносно сторін світу (з півночі на південь) і часу доби, тобто від ступеня прогрівання приміщення променями сонячного світла.

Ключові слова: неізольований корівник, молочні корови, зовнішнє середовище, жаркий клімат, температурно-вологісний індекс.

 

Оцінка ймовірності теплового стресу в корів у неізольованому корівнику в період літньої спеки

Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat

 

Список використаних джерел:

 1. Sejian, V., Pragna, P., Archana, P. R., Aleena, J., Krishnan, G., Bagath, M., … Bhatta, R. (2017). Heat Stress and Dairy Cow: Impact on Both Milk Yield and Composition. International Journal of Dairy Science, 12(1), 1–11. doi:10.3923/ijds.2017.1.11
 2. Vaculíková, M., Komzáková, I., & Chládek, G. (2017). The Effect of Low Air Temperature on Behaviour and Milk Production in Holstein Dairy Cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1623–1627. doi:10.11118/actaun201765051623
 3. Skibiel, A. L., Zachut, M., do Amaral, B. C., Levin, Y., & Dahl, G. E. (2018). Liver proteomic analysis of postpartum Holstein cows exposed to heat stress or cooling conditions during the dry period. Journal of Dairy Science, 101(1), 705–716. doi:10.3168/jds.2017-13258
 4. Gantner, V., Bobic, T., Gantner, R., Gregic, M., Kuterovac, K., Novakovic, J., & Potocnik, K. (2017). Differences in response to heat stress due to production level and breed of dairy cows. International Journal of Biometeorology, 61(9), 1675–1685. doi:10.1007/s00484-017-1348-7
 5. Buryakov, N. P., Buryakova, M. A., & Aleshin, D. E. (2016). Teplovoy stress i osobennosti kormleniya molochnogo skota [Heat Stress and Heat Stress and Feeding Features of the Dairy Cattle]. Rossiyskiy veterinarnyiy jurnal, 3, 5-13 (in Russian)
 6. Bravo, D. M., & Wall, E. H. (2016). The rumen and beyond: Nutritional physiology of the modern dairy cow. Journal of Dairy Science, 99(6), 4939–4940. doi:10.3168/jds.2015-10191
 7. Fan, C., Su, D., Tian, H., Li, X., Li, Y., Ran, L., … Cheng, J. (2018). Liver metabolic perturbations of heat-stressed lactating dairy cows. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31(8), 1244–1251. doi:10.5713/ajas.17.0576
 8. Lambertz, C., Sanker, C., & Gauly, M. (2014). Climatic effects on milk production traits and somatic cell score in lactating Holstein-Friesian cows in different housing systems. Journal of Dairy Science, 97(1), 319–329. doi:10.3168/jds.2013-7217
 9. Das, R., Sailo, L., Verma, N., Bharti, P., Saikia, J., Imtiwati, & Kumar, R. (2016). Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review. Veterinary World, 9(3), 260–268. doi:10.14202/vetworld.2016.260-268
 10. Fournel, S., Ouellet, V., & Charbonneau, É. (2017). Practices for Alleviating Heat Stress of Dairy Cows in Humid Continental Climates: A Literature Review. Animals, 7(12), 37. doi:10.3390/ani7050037
 11. Tao, S., Orellana, R. M., Weng, X., Marins, T. N., Dahl, G. E., & Bernard, J. K. (2018). Symposium review: The influences of heat stress on bovine mammary gland function. Journal of Dairy Science, 101(6), 5642–5654. doi:10.3168/jds.2017-13727
 12. Carabaño, M. J., Logar, B., Bormann, J., Minet, J., Vanrobays, M.-L., Díaz, C., … Hammami, H. (2016). Modeling heat stress under different environmental conditions. Journal of Dairy Science, 99(5), 3798–3814. doi:10.3168/jds.2015-10212
 13. Liu, Z., Ezernieks, V., Wang, J., Arachchillage, N. W., Garner, J. B., Wales, W. J., … Rochfort, S. (2017). Heat Stress in Dairy Cattle Alters Lipid Composition of Milk. Scientific Reports, 7(1). doi:10.1038/s41598-017-01120-9
 14. Tamami, F. Z., Hafezian, H., Mianji, G.R., Abdullahpour, R., & Gholizadeh, M. (2018). Effect of the temperature-humidity index and lactation stage on milk production traits and somatic cell score of dairy cows in Iran. Songklanakarin J. Sci. Technol. 40 (2), 379-383.
 15. Vasilenko, Т. О., Milostiviy, R. V., Kalinichenko, О. О., Gutsulyak, G. S., & Sazykina, E. M. (2018). Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 97–101. doi:10.15421/nvlvet8319
 16. St-Pierre, N. R., Cobanov, B., & Schnitkey, G. (2003). Economic Losses from Heat Stress by US Livestock Industries. Journal of Dairy Science, 86, E52–E77. doi:10.3168/jds.s0022-0302(03)74040-5
 17. Piron, O., & Malinin, I. (2015). Nuzhno li predotvrashhat’ teplovoj stress u dojnyh korov? [Is it necessary to prevent heat stress in dairy cows?]. Jeffektivnoe zhivotnovodstvo, 3-4(113), 18–20 (in Russian)
 18. Lopatuhin, A. (2013). Izrailskiy opyit i ekonomicheskaya effektivnost vnedreniya ohladitelnyih sistem v molochnom jivotnovodstve [Israeli experience and cost-effectiveness of the introduction of cooling systems in dairy farming]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 3, 30–31 (in Russian)
 19. Wang, X., Gao, H., Gebremedhin, K. G., Bjerg, B. S., Van Os, J., Tucker, C. B., & Zhang, G. (2018). A predictive model of equivalent temperature index for dairy cattle (ETIC). Journal of Thermal Biology, 76, 165–170. doi:10.1016/j.jtherbio.2018.07.013
 20. Bohmanova, J., Misztal, I., & Cole, J. B. (2007). Temperature-Humidity Indices as Indicators of Milk Production Losses due to Heat Stress. Journal of Dairy Science, 90(4), 1947–1956. doi:10.3168/jds.2006-513
 21. Fodor, N., Foskolos, A., Topp, C. F. E., Moorby, J. M., Pásztor, L., & Foyer, C. H. (2018). Spatially explicit estimation of heat stress-related impacts of climate change on the milk production of dairy cows in the United Kingdom. PLOS ONE, 13(5), e0197076. doi:10.1371/journal.pone.0197076
 22. Molodkovets, O., & Zakharenko, M. (2016). Microclimate livestock buildings and premises for loose–boxed maintenance, forsed and voluntary milking cows. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 4(72), 41–46 (in Ukrainian)
 23. Voloshchuk, V. M., & Khotsenko, A. V. (2017). Dynamika temperatury povitria ta vnutrishnikh elementiv konstruktsii korivnyka karkasnoho typu za dii faktoriv zovnishnoho seredovyshcha [Dynamics of air temperature and internal structural elements of the barn frame type on effects of environmental factors]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 5(2), 37–41(in Ukrainian)
 24. Zakharenko, M., Voloshchuk, V., & Khotsenko, A. (2018). Produktyvnist koriv zarubizhnoi selektsii za bezpryviazno-boksovoho utrymannia ta dii vysokoi temperatury povitria [The productivity of cows of foreign breeding is impaired-boxing and exposure to high air temperature]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 0(271), 225-234 (in Ukrainian)
 25. Hodanovich, B. (2012). «Holodnyie» korovniki: uroki surovoy zimyi i jarkogo leta [“Cold” cowsheds: lessons from the harsh winter and hot summer]. Jivotnovodstvo Rossii. Spetsvyipusk, 25-28 (in Russian)
 26. Schüller, L. K., & Heuwieser, W. (2016). Measurement of heat stress conditions at cow level and comparison to climate conditions at stationary locations inside a dairy barn. Journal of Dairy Research, 83(3), 305–311. doi:10.1017/s0022029916000388
 27. Gantner, V., Mijić, P., Kuterovac, K., Solić, D., & Gantner, R. (2011). Temperature-humidity index values and their significance on the daily production of dairy cattle. Daily production of dairy cattle, Mljekarstvo 61 (1), 56-63.
 28. Samal, L. (2013). Heat Stress in Dairy Cows – Reproductive Problems and Control Measures. International Journal of Livestock Research, 3(3), 14–23.
 29. Ivanov, Ju. G., Zaginajlov, V. I., & Ponizovkin, D. A. (2016). Avtomatizirovannaja sistema upravlenija jelektroprivodom mestnoj ventiljacii korovnika s upravljaemym vektorom potoka vozduha [Automated control system of cow farm electric local ventilation with vectoring airflow]. Vestnik VIJeSH, 4(25), 34–40 (in Russian)
 30. Wolfenson, D., Flamenbaum, I., & Berman, A. (1988). Dry Period Heat Stress Relief Effects on Prepartum Progesterone, Calf Birth Weight, and Milk Production. Journal of Dairy Science, 71(3), 809–818. doi:10.3168/jds.s0022-0302(88)79621-6
 31. Puhach, A. M., Vysokos, M. P., Mylostyvyi, R. V, Tiupina, N. V., & Kalinichenko, A. O. (2016). Device for humidifying and cooling air in animal housing. Ukraine Patent No. 108437 (in Ukrainian)
 32. Milostivyj, R. V., Visokos, N. P., Priluckaja, E. V. & Tihonenko, V. A. (2016). Meroprijatija po stabilizacii mikroklimata v zhivotnovodcheskih pomeshhenijah v zharkih pogodnyh uslovijah [Measures to stabilize the microclimate in livestock rooms in hot weather]. Prioritetnye i innovacionnye tehnologii v zhivotnovodstve – osnova modernizacii agropromyshlennogo kompleksa Rossii. Stavropol’, 291–295 (in Russian).
 33. Papanastasiou, D. K., Panagakis, P., Anestis, V., Bartzanas, T., Skoufos, I., Tzora, A., & Kittas, C. (2018). Environmental conditions, potential heat-stress state and their relations in a sheep barn under hot climate. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Special issue: 1–13.


Р. В. Милостивый. Оценка вероятности теплового стресса у коров в неизолированном коровнике в период жары

Исследовали температуру и относительную влажность воздуха в коровнике в период жары, чтобы определить комфорт молочных коров путем расчета температурно-влажностного индекса (ТВИ). Эти показатели зависели от времени суток. Разница средних температур внутри и снаружи коровника не превышала 2…3 °С. В период зноя (+36,9 °С) в неизолированном коровнике было прохладнее за счет тента (который создавал теневую защиту от солнечных лучей) и непрерывной работы вентиляторов большого диаметра. Относительная влажность воздуха в помещении была выше в среднем на 1-14%, чем снаружи, за счет выделения влаги животными и испарения с окружающих конструкций. Поэтому ТВИ снаружи и внутри коровника отличался на 2-3 единицы (P<0,05). Он превышал комфортное значение (68) для коров в течении 18 ч в сутки, при максимальном возрастании до 81 ед. ТВИ в самом помещении также отличался. Разница между центральными и боковыми частями неизолированного коровника достигала 3…4 единицы (P<0,05). Это зависело от расположения его относительно сторон света (с севера на юг) и времени суток, то есть от степени прогревания помещения лучами солнечного света.

Ключевые слова: неизолированный коровник, молочные коровы, внешняя среда, жаркий климат, температурно-влажностный индекс.

 

R. Mylostyvyi. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat

The air temperature and relative humidity in the cowshed were examined during summer heat period to determine the comfort of dairy cows by calculating the temperature-humidity index (THI). These values were depended on the time of day. The difference in average temperatures inside and outside the cowshed didn’t exceed 2-3° C. During the summer heat period (+36.9 °C), the uninsulated cowshed was cooler because of the tent (which had provided shadow against the sunlight) and the continuous work of large diameter fans. The relative air humidity in the room was on average 1-14% higher than outside, due to the release of moisture by animals and evaporation from the surrounding equipment. Therefore, THI outside and inside the cowshed differed by 2-3 units (P<0.05). It exceeded the comfortable value (68) for cows during 18 hours per day, with a maximum increase to 81. The THI in the room itself was also different. The difference between the central and side parts of an uninsulated cowshed reached 3-4 units (P<0.05). This was depended on its location relatively to the four points of compass (from north to south) and the time of day, which means, on the degree of warming up the room by the rays of sunlight.

Keywords: uninsulated cowshed, dairy cows, external environment, hot climate, temperature-humidity index.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mylostyvyi.pdf
mylostyvyi.pdf

Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану

УДК 66.011: 634.23: 664.8.032

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-10

 

О. В. Василишина, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1066-4009
Уманський національний університет садівництва

 

У результаті проведених досліджень виявлено позитивний вплив попередньої обробки плодів вишні 1% розчином хітозану. Після 21 доби зберігання вихід товарної продукції для вишні сорту Шпанка складав 85,5% та Лотівка ‒ 84,4%, втрати маси зменшилися на 20% і складали 4,6 та 3,8%. При цьому втрати сухих розчинних речовин є найнижчими – 2,9 та 3,9%, втрати вмісту аскорбінової кислоти − 22,7 та 16,9%. На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу за тривалістю зберігання отримано математичну модель визначення товарної оцінки плодів вишні.

Ключові слова: плоди вишні, товарна якість, втрати маси, хітозан.

 

Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану

Optimization of storage fruit foods with preparing processing by hytosan solution

 

Список використаних джерел:

 1. Zahoorullah S.M., Dakshayani L., Rani A.S. and Venkateswerlu G. Effect of chitosan coating on the physicochemical characteristics of brinjal quality during storage Journal of Advances in Biology & Biotechnology. V. 13(3). P.1−9.
 2. Wu B.H., Quilot B., Genard M., Karvella J., Li S.H. Changesin sugar and organic acid concentrations during fruit maturation in peaches P. davidiana and hybrids as analyzed by principal component analysis. Scientia Horticulturae. 2005. V.103(4). P.429−439.DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2004.08.003.
 3. Gianfranco R., Feliziani E., Sivakumar D. Chitosan, a biopolymer with triple action on postharvest decay of fruit and vegetables: Eliciting, antimicrobial and film-forming properties. Front Microbiology. 2018. V.9. P.2745. doi: 10.3389/fmicb.2018.02745.
 4. Ardakani M. D., Mostofi Y. Postharvest application of chitosan and Thymus essential oil increase quality of the table grape cv. ‘Shahroudi’ Journal of horticulture and postharvest research. 2019. Vol. 2(1). Р.31−42.
 5. Romanazzi G. , Nigro F., Ippolito A. Short hypobaric treatments potentiate the effect of chitosan in reducing storage decay of sweet cherries. Postharvest Biology and Technology. 2003. V.29. P. 73−80. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00239-9.
 6. Romanazzi G. Chitosan treatment for the control of postharvest decay of table grapes, strawberries and sweet cherries. Fresh Produce. 2010. V.4. P. 111−115.
 7. Ghaouth A., Arul J., Ponnampalam R., Boulet M. Chitosan coating effect on storability and quality of fresh strawberries. Journal of food science. 1991. V.56 (6). P.1618−1620. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1991.tb08655.x
 8. Romanazzi G., Feliziani E., Santini M. Landi effectiveness of postharvest treatment with chitosan and other resistance inducers in the control of storage decay of strawberry. Postharvest Biology and Technology. 2013.V.75. P. 24–27. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2012.07.007
 9. Hernandez-Munoz P., Almenar E., Valeria Del Valle, Dinoraz Velez, Gavara Rafael. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria ananassa) quality during refrigerated storage. Food Chemistry. V.110. P.428–435. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.02.020
 10. Chailoo M.J., Asghari M.R. Hot water and chitosan treatment for the control of postharvest decay in sweet cherry (Prunus avium L.) cv. Napoleon (Napolyon). Journal of Stored Products and Postharvest Research. 2011. V.2(7). P. 135−138.
 11. Bal E. Influence of Chitosan-Based Coatings with UV Irradiation on Quality of Strawberry Fruit During Cold Storage Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology. V.7(2): P. 275−281. doi:https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i2.275-281.2252.
 12. Pasquariello M. S., Di Patre D., Mastrobuoni F., Luigi Z., Scortichini M., Petriccione M. Influence of postharvest chitosan treatment on enzymatic browning and antioxidant enzyme activity in sweet cherry fruit. Postharvest Biology and Technology. 2015. Vol. 109. P. 45−56.
 13. Ahmed M.J., Singh Z., Khan A.S. Postharvest Aloe vera gel-coating modulates fruit ripening and quality of ‘Arctic Snow’ nectarine kept in ambient and cold storage. International journal of food science and technology. № 44. P.1024−1033. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01873.x.
 14. Yen M.T., Yang J. H., Mau J. L. Antioxidant properties of chitosan from crab shells. Carbohydrate Polymers. 2008. V.74(4). P. 840−844. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.05.003.
 15. Назарова О.П., Андрущенко М.В. Моделювання впливу факторів на плоди черешні сорту Великоплідна під час зберігання. Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. 2010. № 4(80). C. 66−69.
 16. Caleb O.J., Opara U.L., Witthuhn C. R. Modified Atmosphere Packaging of Pomegranate Fruit and Arils: A Review. Food Bioprocess Technology. 2012. V.5 (1). P. 15–30.
 17. Fonseca S.C., Oliveira F.A.R., Brecht J.K. Modelling respiration rate of fresh fruits and vegetables for modified atmosphere packages. Journal of Food Engineering. 2002. V.52(2). P. 99–119. DOI: https://doi.org/10.1016/S0260-8774(01)00106-6
 18. Mahajan P.V., Oliveira F.A.R., Montanez J.C., Frias J. Development of userfriendly software for design of modified atmosphere packaging for fresh and fresh-cut produce. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2007. V.8 (1). P. 84–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifset.2006.07.005.
 19. Caleb O.J., Mahajan P.V., Opara U.L., Corli R. Witthuhn. Modelling the respiration rates of pomegranate fruit and arils. Postharvest Biology and Technology. 2012. V.64(1). P. 49−54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2011.09.013.
 20. Вишня свіжа. Технічні умови: ДСТУ 8325:2015. [Введ. в дію 1.07.2017]. 7 с.
 21. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Визначення вмісту аскорбінової кислоти: ДСТУ ISO 6557-2:2014. Київ: Держспоживстандарт, 2015. 10 c.
 22. Мамчич Т.И., Оленко А.Я., Осипчук М.М., Шпортюк В.Г. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA. Дрогобич: Відродження, 2006. 203 с.
 23. Petriccione M., Mastrobuoni F., Pasquariello M.S., Zampella L., Nobis E., Capriolo G., Scortichini M. Effect of chitosan coating on the postharvest quality and antioxidant enzyme system response of strawberry fruit during cold storage. Foods. 2015. V.4. P. 521−523. DOI: 10.3390/foods4040501
 24. Vasylyshyna O. Influence of freezing and storing cherry fruit on its nutritional value. Acta scientiarum polonorum technologia alimentaria. 2016. №15(2). P. 145−150. DOI: 10.17306/J.AFS.2016.2.14
 25. Спосіб застосування водного розчину хітозану для обробки плодів вишні перед зберіганням: патент Україна № 119156 МПК (2017) А01G 7/06; Заявл. 14.04.2017; Опубл. 11.09.2017. Бюл. № 17. 4 с.


Е. В. Василишина. Оптимизация хранения плодов вишни с предварительной обработкой раствором хитозана

В результате проведенных исследований усановлено положительное влияние предварительной обработки плодов вишни 1% раствором хитозана. После 21 суток хранения выход товарной продукции плодов вишни сорта Шпанка составлял 85,5%, Лотовка − 84,4%, потери массы уменьшились на 20% и составляли 4,6 и 3,8% соответственно. При этом потери сухих растворимых веществ составили 2,9 и 3,9%, содержания аскорбиновой кислоты − 22,7 и 16,9%. На основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа по продолжительности хранения получена математическая модель определения товарной оценки плодов вишни.

Ключевые слова: плоды вишни, товарное качество, потери массы, хитозан.

 

O. Vasylyshyna. Optimization of storage fruit foods with preparing processing by hytosan solution

Positive effect of preliminary processing of cherry fruit with 1% solution of chitosan was revealed. After 21 days of storage, the yield of fruit products of the cherry variety of Shpanka was 85,5% and Lotovka – 84,4%; weight loss decreased by 20% and accounted for 4,6% and 3,8% respectively. At the same time, the losses of dry soluble substances are the lowest – 2,9 and 3,9%, losses of ascorbic acid content – 22,7% and 16,9%. On the basis of the correlation-regression analysis, a mathematical model for determining the commodity evaluation of cherry fruit was obtained based on storage duration and mass loss.

Keywords: cherry, commodity quality, mass loss, chitosan.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

vasylyshyna.pdf
vasylyshyna.pdf

Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області

УДК 630+630*6:(1-13)+(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-9

 

Л. М. Стрельчук, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-73152641
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

У статті наведено результати багаторічних польових досліджень, проведених в умовах Херсонської області на польових площах рівнинно-степового масиву з визначенням основних характеристик складу, функціональної конструкції та наявного стану польових захисних лісосмуг. У результаті проведення маршрутних обстежень встановлено, що існуючі полезахисні лісонасадження у розрізі районів демонструють значну різницю в сумарних площах, віковій і видовій структурі та рівнях деструкційних порушень, які визначаються як соціально-економічним станом населення, заходами охорони та відновлення лісосмуг, так і природно-кліматичними умовами середовища.

Ключові слова: агроекологічне обґрунтування оптимальних площ полезахисних лісосмуг, рівнинно-степовий масив зрошувального землеробства, вітро-ерозійна небезпека, степові лісонасадження, полезахисні лісосмуги.

 

Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області

Contemporary Agro-ecological and Forestry Technical Characteristics of the Field Forest Protection in the Plain-Steppe Territory of Kherson Region

 

Список використаних джерел:

 1. Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату. Т. 1. Київ, 2014. 468 с.
 2. Букша И. Украина. Изучение воздействия изменения климата на лесные экосистемы и разработка адаптационных стратегий в лесном хозяйстве. Леса и изменение климата в Восточной Европе и Центральной Азии: Рабочий документ по лесному хозяйству и изменению климата 8. ФАО. Рим. 2010. С. 163-193.
 3. Бучинский И.Е. Засухи, суховеи, пыльные бури на Украине и борьба с ними. Київ, 1970. 236 с.
 4. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. Москва, 1936. 116 с.
 5. Екологічний паспорт Херсонської області. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області. URL: http://ecology.ks.ua (дата звернення 11.06.2019)
 6. Міщенко Н.М., Гуменюк К.В. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО. Ж. Економіка і прогнозування. 2006. № 4. С. 55-75.
 7. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Система захисту ґрунтів від ерозії. Київ, 2004. 436 с.
 8. Стадник А.П. Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018, Вип. 16. С.70-80.
 9. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.08.2019)
 10. Статистичний щорічник України за 2018 р.. URL:https://ukrstat. org/uk/druk/ publicat/ kat_u/publ1_u.htm (дата звернення 4.04.2019)
 11. Стрельчук Л. М. Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків: УкрНДІЛГА, 2015. Вип. 127. С.214-130.
 12. Стрельчук Л.М., Бойко Т.О. Сучасний стан полезахисних лісових смуг Херсонської області (Україна). Чорноморський ботанічний журнал. 2015. Т.11. № 3. С. 373- 378.
 13. Украина – проєкт программ реализации стратегии по изменению климата для сельского, лесного и рыбного хозяйства до 2023 года: ФАО, 2018. 49 с. URL: http://www.fao.org/documents (дата звернення 10.08.2019)
 14. Ушкаренко В.О., Вожегова Р. А., Морозов О. В. Ефективне використання зрошуваних земель Херсонської області. Херсон, 2010. 127 с.
 15. Фурдичко О.І. Агроекологія. Київ, 2014. 400 с.
 16. Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства. Офіційний сайт. URL: http://khersonlis.org.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=5216&Itemid=139 (дата звернення 10.08.2019)
 17. Чепурда Г. М. Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до «Великого плану перетворення природи». Історичний архів. 2015. Вип.10. С. 154-160.
 18. Чорний С.Г. Комбінації елементарних пустельоутворюючих процесів в агроландшафтах Херсонщини. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. Вип. 4(37). Т. 2. С. 255–261.
 19. Чорний С.Г., Чорна Т.М. Пилова буря 23–24 березня 2007 року у південних районах України – причини та наслідки. Охорона родючості ґрунтів. : Збірник наукових статей. Під. ред. В. О. Грекова. Київ, 2008. Вип. 4. С. 158–170.
 20. Шевченко O. та ін. Оценка уязвимости к изменению климата: Украина. Климатический форум восточного партнерства (КФВП) и Рабочая группа неправительственных организаций по вопросам изменения климата (РГ НУО ВИК), 2014. 62 с. URL: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_ cc_vulnerability.pdf (дата звернення 5.07.2017)
 21. State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on sustainable forest management in Europe. Warsaw, 2007, 247 p. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/State_of_europes_forests_2007.pdf


Л. М. Стрельчук. Современные агроэкологические и лесотехнические характеристики полевой лесозащиты равнинно-степной территории Херсонской области

В статье представлены результаты многолетних полевых исследований, проведённых в условиях Херсонской области на полевых площадях равнинно-степного массива с обозначением основных характеристик состава, функциональной конструкции и настоящего состояния полезащитных лесополос. В результате проведённых маршрутных исследований существующие полезащитные лесонасаждения в разрезе районов демонстрируют существенную разницу в суммарных площадях, возрастной и видовой структуре, а также уровнях деструкционных нарушений, которые определяются как социально-экономическим состоянием населения, мероприятиями по охране и восстановлению лесополос, так и природно-климатическими условиями окружающей среды.

Ключевые слова: агроэкологическое обоснование оптимальных площадей полезащитных лесополос, равнинно-степной массив орошаемого земледелия, ветровая эрозионная безопасность, степные лесонасаждения, полезащитные лесополосы.

 

L. Strelchuk. Contemporary Agro-ecological and Forestry Technical Characteristics of the Field Forest Protection in the Plain-Steppe Territory of Kherson Region

The article presents the results of a long term field research run in Kherson region in the field plain steppe massif and provides basic characteristics of the composition, functional structure and actual condition of the field protective forest belts. As a result of the route research done, it is established that existing field protective forest belts show significant difference throughout districts in total area, term and species structure, and levels of destruction which are determined by both social-economic status of the population, measures for protection and restoration of forest belts, and natural and climatic conditions of the environment.

Keywords: agro-ecological grounds of optimum areas of field protective forest belts, field plain steppe massif of irrigated agriculture, wind-erosion danger, steppe forestation, field protective forest belts.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

strelchuk.pdf
strelchuk.pdf

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування

УДК [58.055:634.23](477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-8

 

І. Є. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2711-2021
М. Є. Сердюк, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6504-4093
Т. В. Герасько, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8477-7559
Е. С. Білоус, асистент
ORCID ID: 0000-0002-5056-5013
І. А. Кривонос, старший викладач
ORCID ID: 0000-0001-7079-5150
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Результатами кореляційного аналізу виявлено дев’ять стресових чинників, як складових цілісного комплексу погодних умов даного регіону, що впливають на урожайність черешні. Використання функції лінійної залежності: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn дозволило сформувати багатофакторну модель: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2. Розробка останньої дала можливість спрогнозувати урожайність черешні залежно від впливу стресових факторів оточуючого середовища.

Ключові слова: урожайність, черешня, погодні фактори, багатофакторна модель, температура, опади, вологість повітря.

 

Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування

The sweet cherry yield depending on the climatic conditions of the years of cultivations

 

Список використаних джерел:

 1. Харчук Т. В. Передумови забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва. //Ефективна економіка – електрон. версія журн. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5891 (дата звернення: 22.07.2019).
 2. Богданюк О. В. Оцінка впливу чинників на урожайність плодово-ягідних культур в контексті ефективного управління садівництвом. //Молодий вчений. 2016. № 11. С. 555-558. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ тmolv_2016_11_130 (дата звернення: 22.07.2019).
 3. Експерти пояснили причину «космічних» цін на черешню. UA.NEWS: веб-сайт. URL: https://ua.news/ua/eksperty-poyasnyly-prychynu-kosmichnyh-tsin-na-chereshnyu/ (дата звернення: 22.07.2019).
 4. Туровцева Н.М., Туровцев М. І. Сорти черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка НААН України. // Агробіологія. 2014. № 1. С. 96-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2014_1_24 (дата звернення: 22.07.2019).
 5. Сердюк М. Е., Расторгуев А. Б. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины. Плодоводство. Т. 25. С. 341-347.
 6. Туровцев М. І., Туровцева В. О., Туровцева Н. М. Селекція черешні (Cerasusavium Moench.) в Інституті зрошуваного садівництва ім. М. Ф. Сидоренка УААН України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2009. Вип. 133. С. 51-58.
 7. Симиренко Л. П. Помология: в 3-х т. Киев, 1963. Т. 3. 558 с.
 8. Кіщак О. А. Наукові основи промислової культури черешні в Лісостепу України : автореферат. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.01.07. Київ, 2014. 36 с.
 9. Иващенко А. Будущее Украины – в глобальной системе производителей продовольствия. Gazeta. zn. ua: веб-сайт. URL: http://gazeta.zn.ua/LAW/budushee_ukrainy_v_globalnoy_sisteme_proizvoditeley_prodovolstviya html (дата звернення: 22.07.2019).
 10. Иващенко А. Калахари – украинская Степь. Gazeta.zn.ua: веб-сайт. URL: http://gazeta.zn.ua/ECOLOGY/ html (дата звернення: 22.07.2019).
 11. Адаменко Т. Без паніки: кліматичні зміни можуть виявитися корисними для сільського господарства. Український тиждень. 2012. № 29 (246). С. 28-31. URL: https://m.tyzhden.ua/publication/55863 (дата звернення: 22.07.2019).
 12. Туровцев Н. И. Мелитопольская черешня. Новини садівництва. 2001. № 2. С. 12-13.
 13. Туровцев Н. И., Туровцева В. А., Туровцева Н. Н. Новые сорта черешни для садов интенсивного типа. Новые сорта и технологии возделывания плодовых и ягодных культур для садов интенсивного типа: тез. докл. и выступл. на междунар. науч.-метод. конф. Орел, 2000. С. 236-238.
 14. Бублик М. О. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва. Київ: Нора-прінт, 2005. 286 с.
 15. Орлова Л. Г., Щеглов С. Н., Кузнецова А. П. Изучение новых подвоев для черешни в питомнике. Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 58 (04). С. 46-57. URL: http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/05.pdf (дата звернення: 22.07.2019).
 16. Serdyuk M., Stepanenko D., Kurchev S. The study of mass loss intensity of plum fruit during storage. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 1/10, № 79. P. 42–48.
 17. Куприенко Н.В., Панамарева О.А., Тихонов Д.В. Статистические методы изучения связей. Кореляционно-регресионный анализ.Спб.:Изд-во политехн. Ун-та,2008.118с.


И. Е. Иванова, М. Е. Сердюк, Т. В. Герасько, Э. С. Белоус, И. А. Кривонос. Урожайность черешни в зависимости от климатических условий годов выращивания

Результатами кореляционного анализа определены девять стрессовых факторов, как составляющих общий комплекс погодных условий данного региона, которые влияют на урожайность черешни. Использование функции линейной зависимости: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn позволило сформулировать многофакторную модель: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2. Разработка последней дала возможность прогнозировать урожайность черешни в зависимости от влияния стрессовых факторов окружающей среды.

Ключевые слова: урожайность, черешня, погодные факторы, многофакторная модель, температура, осадки, влажность воздуха.

 

I. Ivanova, M. Serdyuk, T. Herasko, E. Belous, I. Kryvonos. The sweet cherry yield depending on the climatic conditions of the years of cultivations

The results of the correlation analysis revealed nine stress factors as components of a holistic complex of weather conditions in the region that affect the sweet cherry yield. Using the linear dependence function: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn allowed us to formulate a multifactor model: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2.
The development of the latter one made it possible to predict the sweet cherry yield depending on the influence of environmental stressors.

Keywords: yield, sweet cherry, weather factors, multifactorial model, temperature, precipitation, humidity.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ivanova.pdf
ivanova.pdf

Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту

УДК 338.312:631.582:631.8:631.51

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-7

 

Л. В. Центило, кандидат сільськогосподарських наук
e-mail: agrokolos@i.ua
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

У статті наведено результати семирічних польових досліджень, проведених в умовах Сквирського району Київської області на чорноземах типових глибоких з визначенням продуктивності десятипільної сівозміни. Дослідженнями встановлено, що найвищої продуктивності ріллі досягли за мінеральної системи удобрення, а істотне зниження її спостерігається на фоні без застосування добрив і органічної системи. Органо-мінеральна система удобрення істотно не відрізняється від мінеральної. Застосування диференційованого та полицево-безполицевого обробітку забезпечило найбільшу продуктивність сівозміни.

Ключові слова: сівозміна, продуктивність, обробіток ґрунту, система удобрення, адекватність.

 

Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту

Crop rotation productivity depending on fertilizer and soil cultivation

 

Список використаних джерел:

 1. Барштейн Л. А., Шкаредний І.С., Якименко В.М. Сівозміни, обробіток ґрунту та удобрення в зонах бурякосіяння. Наукові праці ІЦБ. К.: ІЦБ, 2002. 480 с.
 2. Борівський А. Ф., Шиманська Н. К.,Савчук К. А. Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в залежності від добрив. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип.18. С. 110-114.
 3. Вплив добрив на родючість ґрунту і продуктивність сівозміни. А. С. Заришняк, В. В. Іваніна, Н. К. Шиманська [та ін..]. Збірник наукових праць УБКЦБ. Вип.13. К., 2012. С. 299-300.
 4. Гера О. М. Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2014 Вип.3,. С. 17-24.
 5. Живилко В. А., Цибак В. Л., Глушук М. М. Вплив добрив на продуктивність культур сівозміни та вміст гумусу і азоту в ґрунті. Вісник сільськогосподарської науки. 1976. N3. С.19-24.
 6. Заришняк А. С., Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни. Вісник аграрної науки. N4. 2012. С. 26-30.
 7. Заришняк А. С., Руцька С. І. Шиманська Н. А., [та інші ] Добрива, сівозміни і продуктивність. Цукрові буряки. 2004. N5. С. 8-9.
 8. Захарченко І. Г., Пироженко І.С., Шиліна Л. Н. Баланс поживних речовин в землеробстві України. Земледелие. N1. С. 35-40.
 9. Захарченко І.Г. Медмідь Г.К., Шиліна Л.І. та ін. Баланс поживних речовин у польовій сівозміні на чорноземах Лісостепу УРСР. Землеробство. К.: Урожай, 1975. Вип. 40. С. 20-28.
 10. Іваніна В. В., Колібабчук Т. В., Кулема П. О. Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту. Збірник наукових праць ІБКЦБ. Вип.14. К., 2012. С. 61-64.
 11. Іванюк В. Я. Вплив способів обробітку ґрунту та системи удобрення на продуктивність сівозмін в Східному Лісостепу. Збірник наукових праць Інституту землеробства. 2005. С. 14-17.
 12. Камінська В. В., Клименко І. І. Продуктивність культур ланки зерно просапної сівозміни залежно від удобрення. Вісник аграрної науки. 2014..С. 10-13.
 13. Кудря С.О. Продуктивність ланок сівозмін на типових чорноземах Лівобережного Лісостепу. Наукові доповіді НУБіП. 2018 N3(73),. Режим доступу: index. Php / Dopovidi/article/view dopovidi 2018.03.008/9456
 14. Манько Ю. П. Методика оцінки адекватності явищ і технологій у землеробстві. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків. 2007. Вип.9.. С. 26-30.
 15. Мартынович Н. Н., Мартынович Л. И. Влияние систематического применения удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота. Агрохимия. 1985. N8. С. 57-69.
 16. Мартынович Н. Н., Мартынович Л. И. Влияние 50-летнего применения органических и минеральных удобрений на плодородие чернозема оподзоленного центральной Лесостепи Правобережья Украины. Сообщение 8. Влияние систематического применения удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота. Агрохимия. 1995. N8. С.57-69.
 17. Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда. М.: Агропромиздат. 1990. 287 с.
 18. Николайчук Г. М . Зависимость продуктивности севооборотов и способа удобрения сахарной свеклы. Химизация в сельском хозяйстве. 1971. N8. С.14-15.
 19. Польовий В. М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Монографія. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.
 20. Сайко В. Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». К.: ВД «ЕКМО», 2009. Випуск 81 С.3-9.
 21. Сайко В.Ф. Землеробство на шлях до ринку. К., 1997. 48 с.
 22. Сологуб Ю. І. Продуктивність сівозмін за умов альтернативного землеробства. Вісник аграрної науки. 1999. N8. С. 81-82.
 23. Удобрення польових культур при інтенсивних технологіях вирощування / Б. С. Носко, В. Ф. Сайко, Г. Р. Пікуш та ін.; За ред. А. Я. Буки, Г. Г. Дуки. К.: Урожай. 1990. 208 с.
 24. Цвей Я. П. Горобець А. М. Продуктивність короткоротаційних сівозмін в Лісостепу України. Цукрові буряки. 2006. N6. С.10-11.
 25. Цвей Я. П. Продуктивність зерно бурякової сівозміни. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2004. Вип. 2-3. С. 19-23.
 26. Цвей Я. П., Петрова О. Т., Климчик С. М.Баланс елементів живлення в сівозмінах Лісостепу. Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 129., С. 239-244.
 27. Цвей Я.П., Иванина В.В., Воронюк Н.Н., Дубовой Ю.П. Об эффективности элементов биологизации в зерносвекловичном севообороте. Сахарная свекла. 2013 N5. С.18-20.
 28. Цвей Я.П., Іваніна В.В., Петрова О.Т, Добовий Ю.П. Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах. Вісник аграрної науки. 2013. №4. С. 17-20.
 29. Цюк О. А. Продуктивність ріллі зерно-просапної сівозміни Лісостепу під впливом екологізації землеробства. Вісник ХНАУ. 2008. N4. С. 75-78.
 30. Чабан В. І., Подобед О. Ю. Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах степової зони України // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони : електронна версія № 6. С. 22-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2014_6_6.
 31. Шевченко М. С., Лебідь Е. М., Десятник Л. М. Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін у зоні Степу. Збірник наукових. праць. ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2015 Вип.1. С.7-12.
 32. Clive A. E. The conception of integrated systems in sustainable agriculture American journal of Alternative Agriculture. 1987. N4. Р. 148-152.


Л. В. Центило. Продуктивность севооборота в зависимости от удобрения и обработки почвы

В статье приведены результаты семилетних полевых исследований, проведенных в условиях Сквирского района Киевской области на черноземах типичных глубоких по определению продуктивности десятипольного севооборота. Исследованями установлено, что наивысшая продуктивность пашни достигается при минеральной системе удобрения, а существенное снижение ее наблюдается на фоне без применения удобрений и органической системы. Органо-минеральная система удобрения существенно не отличается от минеральной. Применение дифференцированной и отвально-безотвальной обработки почвы способствует получению наибольшей продуктивности севооборота.

Ключевые слова: севооборот, продуктивность, обработка почвы, система удобрения, адекватность.

 

L. Tsentilo. Crop rotation productivity depending on fertilizer and soil cultivation

The article presents the results of seven-year field research conducted in the conditions of the Skvirsky district of the Kiev region on typical black deep soils with the definition of the productivity of ten-year crop rotation. The researches have established that the highest productivity of arable land has been reached for a mineral fertilizer system, and a significant decrease is observed on the background without the use of fertilizers and organic systems. Organo-mineral fertilizer system is not significantly different from mineral. The use of differentiated and moldboard cultivation and nonmoldboard cultivation received the greatest productivity of crop rotation.

Keywords: productivity, crop rotation, soil cultivation, fertilizer system, yield.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

tsentilo.pdf
tsentilo.pdf

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки

УДК 664.85:634.723

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-6

 

Н. М. Осокіна, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-2822-2989
О. П. Герасимчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0973-832X
К. В. Костецька, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2387-5400
ResercherID: M-7359-2019
Уманський національний університет садівництва

 

Статтю присвячено вивченню біологічно цінних речовин плодів чорної смородини, а саме – вмісту аскорбінової кислоти, поліфенольних речовин, амінокислот. Досліджено їх збереженість під час приготування продуктів комплексної та безвідходної переробки плодів чорної смородини та процеси їх перетворення під впливом термічної обробки.

Ключові слова: чорна смородина, біологічно активні речовини, амінокислоти, желе, конфітюр.

 

Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки

Biologically active substances in cans of black currant berries under complex processing

 

Список використаних джерел:

 1. Beattie J., Crozier A., Duthie G.G. Potential Health Benefits of Berries. Сurrent nutrition & food science 2005. №1. P. 98–102.
 2. Einbond L.S., Reynerston K.A., Luo X.–D., Basile M.J., Kennelly E.J. Anthocyaniin antioxidants from edible fruits. Food chemistry 2004. V.84. P. 55–59.
 3. Пастушкова Е.В., Заворохина Н.В., Вяткин А.В. Растительное сырье как источник функционально-пищевых ингредиентов. Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые биотехнологии». 2016. Т. 4. № 4. С. 105–113.
 4. Antal D.S., Garban G., Garban Z. The anthocyans: biologycally-active substances of food and pharmaceutic interest. The annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology. P. 106–115.
 5. Dasgupta, A., Klein K. Antioxidants in Food, Vitamins and Supplements. Prevention and Treatment of Disease. Elsevier 2014. P. 1–343.
 6. Dorn G.A., Savenkova T.V., Sidorova O.S., Golub O.V. Confectionery goods for healthy diet. Food and Raw Materials. 2015. Vol. 3, № 1. P. 70–76.
 7. Осокіна Н.М. Зміни вмісту флавоноїдів, аскорбінової кислоти плодів чорної смородини при виробництві та зберіганні консервів. // Наукові доповіді НАУ. 2 (7). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007–2/07onmibc.pdf.
 8. Дейнека Л.А., Сорокопудов В.Н., Дейнека В.И. Антоцианы плодов растений: опыт экстракции и сушки. Хранение и переработка сельхозсырья. 2006. №4. С. 28–31.
 9. Джуренко Н.І., Паламарчук О.П., Ващенко Л.М.Антимутагенна активність рослинних субстанцій. Фітотерапія. №2. С. 63–67.
 10. Эрих Люк, Ягер Мартин. Консерванты в пищевой промышленности. Свойства и применение. Санкт-Петербург: ГИОР, 2000. 255 с.
 11. Tiwari S.Ch., Husain N. Biological activities and role of flavonoids in human health – A revie. Indian Journal Science Research. 2017. Vol. 12, № 2. P. 193–196.
 12. Mevken H.M., Bacher G.R. Measurennt of food flavonoids by HPLC. A. Review. Journal of agricultural and food chemistry. Vol. 48. №3. P. 577–599.
 13. Diaconeasa Z., Leopold L., Rugină D., Ayvaz H., Socaciu C. Antiproliferative and antioxidant properties of anthocyanin rich extracts from blueberry and blackcurrant juice. International Journal of Molecular Sciences. 2015. Vol. 16. P. 2352–2365.
 14. Осокіна Н.М. Формування вмісту поліфенольних речовин у плодах чорної смородини протягом достигання. Наукові доповіді НАУ, 2006. 3(4). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-3/06onmpor.pdf.
 15. Шетопал Г.С. Антиоксидантна здатність біологічно активних речовин плодів ягідних культур.Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. 2011. Вип. 12. С. 127–131.
 16. Осокіна Н.М. Динаміка вмісту фенолкарбонових кислот у консервах із плодів смородини чорної . Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. Умань, 2007. Ч.1: Агрономія. Вип. 64. С. 21–27.
 17. Карась А.Я. Продуктивність чорної смородини (ribes nigrum l.) на меліорованому дерново-слабопідзолистому піщаному ґрунті при застосуванні різних доз азотних добрив. Садівництво. 2015. Вип. 69. С. 127–137.
 18. Шабров А.В., Дадали В.А., Макаров В.Г. Биохимические основы действия микрокомпонентов пищи. М.: Авваллан, 2003. 184с.
 19. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г., Прудников Т.Н., Минаева А.Д. Биохимия. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003. 438с.
 20. Сапожникова Е.В., Дорофеева Л.С. Определение содержания АК в окрашенных растительных экстрактах йодометрическим методом. Консервная и овощесушильная промышленность. 1988. №5. С. 29.
 21. Дейнека В.И., Григорьев А.М., Дейнека Л.А., Шапошник Е.И., Староверов В.М. Исследование антоцианов черники в плодах и препаратах на её основе методом ВЭЖХ. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. Т.72. №3. С. 16–20.
 22. Kazuhiro Imai, Toshimaza Toyo’oka, Hiroshi Miyano. Fluorigenic reagents for primary and secondary amines and thiols in high-performance lignid Chromatography. Analyst, 1984. Vol. 109. P. 1365–1373.
 23. Molnar-Perl. Quantitation of amino acids and amines in the same chromatography either simultane ous by or Separately. Journal of Chromatography. 2005. Vol. 987. P. 291–309.
 24. Мouly P. P., Goiffon J.P., Gaydou E.M. Determination of Anthocyanins by High-Performance Liguid Chromatography. Analytica Chimica Acta. 1999. V. 382. 39.
 25. Andrade P.B., Seabra R.M., Valentao P., Azeias F. Simultaheous detevmination of flavonoids phenolic acids, and coumarins in Seven medical specias by HPLC/diode-array detector. Liguid Cromatogr. Relat. Technol. 1988. Vol. 21. №18. P. 2813–2820.
 26. Andrade P., Forveres F., Amaral M.T. Аnalysis of hovey phenolic acids by HPLC, its application to honey botanical characterization. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 1977. Vol. 20. №14. P. 2281–2288.
 27. Roberts K., Antonovich M. Analytical chemistry of fruit bioflavonoids A. Review. Analyst. 1977. Vol. 122. P. 11R-34R.


Н. М. Осокина, Е. П. Герасимчук, Е. В. Костецкая. Биологически активные вещества в консервах из плодов черной смородины при комплексной переработке

Статья посвящена изучению биологически активных веществ плодов черной смородины, а именно содержания аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, аминокислот. Исследована их сохранность во время приготовления продуктов комплексной и безотходной переработки плодов черной смородины и процессы их преобразования под влиянием термической обработки.

Ключевые слова: черная смородина, биологически активные вещества, аминокислоты, желе, конфитюр.

 

N. Osokina, О. Herasymchuk, К. Kostetska. Biologically active substances in cans of black currant berries under complex processing

The article is devoted to the study of biologically valuable substances of blackcurrant fruit, namely, the content of ascorbic acid, polyphenolic substances, amino acids. Their conservation during the preparation of products of complex and non-waste processing of black currant fruits and their transformation processes under the influence of heat treatment has been investigated.

Keywords: black currant, biologically active substances, amino acids, jellies, confitures.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

osokina.pdf
osokina.pdf

Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування

УДК 658.6:004.738.5

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-5

 

А. О. Наторіна, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0001-6367-879X
ResearcherID: G-9089-2017
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

 

За результатами дослідження та аналізу ґрунтовних наукових праць ідентифіковано підходи до трактування сутності бізнес-моделі та проведено їх компаративний аналіз. Обґрунтовано доцільність реконфігурування бізнес-моделі у транзитивну для успішного ведення та розвитку цифрового бізнесу. Розроблено механізм реконфігурування бізнес-моделі цифрового бізнесу у транзитивну, у рамках якого обґрунтовано п’ять консеквентних апріорних етапів та інтерпретовано сфери фокусування структурних блоків конструкту бізнес-моделі.

Ключові слова: цифровий бізнес, бізнес-модель, реконфігурування бізнес-моделі, транзитивна бізнес-модель.

 

Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування

Transitive business model of digital business: the nature and mechanism of reconfiguration

 

Список використаних джерел:

 1. Amit R., Zott C. Value creation in e-business. Strategic Management Journal : електронна версія. Vol. 22. P. 493-520. URL: https://doi.org/10.1002/smj.187 (дата звернення 01.08.2019).
 2. Peric M., Durkin J., Vitezic V. The constructs of a business model redefined: a half-century journey. SAGE Open. : електронна версія. Vol. 7(3). P. 1-13. URL: https://doi.org/10.1177/2158244017733516 (дата звернення 04.08.2019).
 3. Mendelson H. Organizational architecture and success in the information technology industry. Management Science. 2000. Vol. 46. P. 513-529. URL: https://doi.org/10.1287/mnsc.46.4.513.12060 (дата звернення12.2018).
 4. Остервальдер О., Піньє І. Створюємо бізнес-модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного. Наш Формат. 2017. 288 с.
 5. Foss N., Saebi T. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far Have We Come, and Where Should We Go? Journal of Management. : електронна версія Vol. 43(1). P. 200-227 URL: https://doi.org/10.1177/0149206316675927 (дата звернення 30.07.2019).
 6. Al-Debei M., El-Haddadeh R., Avison D. Defining the Business model in the new world of digital business. Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, : електронна версія Toronto, URL: https://pdfs.semanticscholar.org/9f2f/48bdcf94f69cba9df3262fca58988e84b05d.pdf (дата звернення 18.12.2018).
 7. Celaya J., Vаzquez J., Rojas М. How the new business models in the digital age have evolved. A dosdoce.com report sponsored by CEDRO’s conlicencia.com platform, Kindle Edition. 96 pp. URL: http://blogconlicencia.com/wp-content/uploads/2016/03/New-Business-Models-Digital-Age-2016-LBF-special-edition.pdf (дата звернення 30.07.2019).
 8. Llewellyn R. Understanding digital business models event. URL: https://robllewellyn.com/digital-business-models/ (дата звернення 29.07.2019).
 9. Rossides N. Digital Business Models. URL: https://www.digital-mr.com/blog/view/digital-business-models (дата звернення 18.12.2018).
 10. Natorina A. Congruent marketing product strategies of the enterprises. Economic Annals-XXI. 2017. Вип. 163(1-2(1)). C. 75-78. URL: https://doi.org/10.21003/ea.V163-16 (дата звернення 04.08.2019).


А. А. Наторина. Транзитивная бизнес-модель цифрового бизнеса: сущность и механизм реконфигурирования

По результатам исследования и анализа фундаментальных научных трудов идентифицированы подходы к трактованию сущности бизнес-модели и проведен их компаративный анализ. Обоснована целесообразность реконфигурирования бизнес-модели в транзитивную для успешного ведения и развития цифрового бизнеса. Разработан механизм реконфигурирования бизнес-модели цифрового бизнеса в транзитивную, в рамках которого обоснованы пять консеквентных априорных этапов и интерпретированы сферы фокусирования структурных блоков конструкта бизнес-модели.

Ключевые слова: цифровой бизнес, бизнес-модель, реконфигурирование бизнес-модели, транзитивная бизнес-модель.

 

A. Natorina. Transitive business model of digital business: the nature and mechanism of reconfiguration

Based on the results of research and analysis of fundamental scientific works, approaches to the interpretation of the business model essence are identified and their comparative analysis is carried out. The expedience of the business model reconfiguration into the transitive one is justified for the successful digital business development. The mechanism of the business model reconfiguring into the transitive one for digital business is developed. As part of that, the five consequential a priori stages are justified and the focus areas of the structural blocks of the business model construct are interpreted.

Keywords: digital business, business model, business model reconfiguration, transitive business model.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

natorina.pdf
natorina.pdf