Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора

Номер, рік
4(82), 2015
УДК 338.43(477):339.9

Автор

Інвестиційно-інноваційні передумови формування еономічної безпеи аграрного сектора

О. М. Зуб, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статі розглянуто теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки аграрного сектора як передумови для формування економчної безпеки галузі. Обґрунтовано необхідність забезпечення інвестиційно-нноваційної безпеки з використанням потенціалу підприємств аграрного сектора на інноваційних засадах. Виявлено фактори впливу на нвестиційно-нноваційну діяльність аграрного сектора та запропоновано використання аграрних записок як засб фнансування інноваційної діяльності в аграрнй сфері.

Ключові слова
інвестицї, нновацї, нвестиційно-нноваційна безпека, економічна безпека, аграрний сектор, аграрні розписки. (більше…)

Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.18:631.6:631.4(477.72)

Автор

Р. А. Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. І. Олійник, аспірант
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

У статті представлено результати досліджень динаміки висоти рослин та їх стійкості до вилягання залежно від сортового складу,  обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в умовах Одеської області. Встановлено, що висота сортів рису коливалася в межах від 34,4 до 43,6 см з істотним зменшенням середньодобового приросту у міжфазний період «викидання волоті – повна стиглість». Найбільшу стійкість до вилягання в межах 4,7-4,8 балів забезпечив сорт Віконт при застосуванні оранки та внесенні на фоні
основного мінерального удобрення підживлень.

Ключові слова
рис, сорти, обробіток ґрунту, фон живлення, висота рослин, стійкість до вилягання.

(більше…)

Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні україни

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.21:631.599(477.7)

Автор

Л. К. Антипова, доктор сльськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати трирічних досліджень росту і розвитку багаторічних злакових трав у посушливих умовах південного Степу України на прикладі Миколаївської області з метою визначення найбльш продуктивних з них для змцнення кормової бази. Згідно з отриманими даними, кращими за кормовою продуктивністю виявилися посви стоколосу безостого, райграсу високого і пирію середнього, які забезпечують більш раціональне використання вологи рослинами опадів і, відповідно, формування вищої урожайності. Встановлено до-
цільність вирощування цих культур в досліджуванй зоні.

Ключові слова
види багаторічних злакових трав, облистяність, погодно-кліматичні умови, урожайність, кормопротеїнові одиниці, обмінна енергя. (більше…)

Енергетична ефективність вирощування насіння проса

Номер, рік
1(82), 2012
УДК  633.171:631.52:620.91

Автор
С.П. Полторецьки, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманьський міжнародний університет садівництва

Досліджено  енергетичну  ефективність  технології  вирощування проса  посівного  на  насіннєві  цілі  в  поколіннях.  Одержаний  рівень коефіцієнта енергетичної ефективності вирощування насіння і зерна різних  сортів  проса  посівного  вказує  на  доцільність  впровадження рекомендованих  до  виробництва  агроприйомів  в  умовах  Правобережного Лісостепу, які забезпечують значну економію енерговитрат.

Ключові слова
Просо посівне, насіння, зерно, енергетична ефективність. (більше…)

Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 574.472:528.854

Екологічне обґрунтування індиаторних видів асоційованого агробіорізноманіття північного приазов’я україни М. П. Федюшко, кандидат сльськогосподарських наук Таврійський державний агротехнологічний університет Розглянуто види-ндикатори асоційованого борзноманіття та зв’язок чисельності їх популяцй з екологічним станом агроландшафтів. Досліджено зв’язок ндексу MSA з чисельністю популяцй, за яким можна виконувати аналіз або контролювати змни в різних видах агроборізноманіття.

Ключові слова
асоційоване борзноманіття, види-ндикатори, індекс MSA, чисельність, щільність.

(більше…)

Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.559:633.35(477.4-292.485)

Автор
Н. В. Телекало, асистент
Наук. керівник – д.с.-г.н., професор, академік НААН Петриченко В. Ф.
Вінницький національний аграрний унверситет

У статті наведено результати дослдження впливу способв передпосівної обробки насіння та доз мінеральних добрив на особливості проходження процесу фотосинтезу, а також на урожайність зерна гороху посвного. Відмчено, що максимальні показники асиміляційної поверхні 6,33 м 2 /м 2 формувалися у сорту Улус на варіанті з застосуванням передпосівної обробки насння Ризогуміном і Поліміксобактерином та мінеральних добрив у дозі N 45 P 60 K 60 з триразовим позакореневим пдживленням водорозчинними добривами КОДА у фазу повного цвітіння, зелених бобв та наливу насіння гороху посівного. Встановлено позитивний вплив поєднання цих факторв на формування величини урожайності зерна гороху посвного сортів Царевич та Улус. Ключові слова: горох, передпосівна обробка насіння, позакореневі підживлення, фотосинтетичний потенціал, урожайність. У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та визначено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці навчальних видань до друку.

Ключові слова
підручник, навчальний процес, академічні стандарти, автор, студент (більше…)

Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.352.1.631.52

Т. С. Аралова, аспірант
Інститут кормів та сільського господарства Подлля НААН

Наведено результати вивчення і оцінки елементв продуктивності гбридів F1 горошку посвного за ступенем домінування та гетерози-су. Встановлено характер успадкування основних клькісних ознак продуктивності гбридами F1 горошку посвного в умовах Лісостепу правобережного.

Ключові слова
горошок посвний, батьківські форми, гібриди, кількісні ознаки, гетерозис, ступінь домінування, успадкування (більше…)

Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу України

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.34:577.355(477.7)

Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу україни

А. А. Назарчук, здобувач
Наук. керівник – д.с.-г.н., професор Гамаюнова В.В.
Інститут зрошуваного землеробства НААН

Наведено результати досліджень впливу фонв живлення та но-куляцї насіння на формування асиміляційного апарату рослин сої сортів Оксана та Фаетон за вирощування в південному Степу України без зрошення. Встановлено, що найбльшою площа листкової поверхні рослин сої, фотосинтетичний потенціал та врожайність формуються за вне-сення N 30 P 30 K 30 та обробки насіння азотфксуючими і фосфатмобілізів-ними бактеріями сумісно або по фону розрахункової дози добрива.

Ключові слова
соя, сорти, добрива, нокуляця насіння, площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, урожайність. (більше…)

Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.6:636.2.084

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень забійних якостей бугайців спеціалізованих молочних порід, вирощених до високої живої маси у 13-місячному віці. Встановлено, що інтенсивна відгодівля повнораціонними моносумішами (ЗЗР) сприяє прояву високої м’ясної продуктивності у молодняка молочних порід. Забійний вихід у бугайців досліджуваних порід становив 54,7-56,9%.

Ключові слова: бугайці, відгодівля, утримання, продуктивність, жива маса, забійна маса, забійний вихід. (більше…)

Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ«Племзавод«Степной»

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 636.4.0821

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А. А. Волков , кандидат сільськогосподарських наук
голова правління ПрАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області

Представлено результати роботи зі свинями породи дюрок та передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» (ДУСС) в умовах ПрАТ «Плем-завод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування свиней вищезгаданого типу. За комплексом ознак стадо свиней розподіляється наступним чином: до класу еліта-рекорд відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта – 16 і 68%, відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток і кнурів стада відповідає тільки класу еліта-рекорд та еліта. Відзначено, що свині нового внутрішньопорідного типу української селекції проявляють високу ефективність при схрещуванні як при використанні батьківської, так і материнської форми. Встановлено, що в ПрАТ «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
внутрішньопорідний тип, українська селекція, порода дюрок, продуктивні якості (більше…)