Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
К.О. Кухта, здобувач Полтавська державна аграрна академія.

Анотація
У статті розглянуто проблеми розвитку маркетингу у зернопродуктовому комплексі, заходи для впровадження маркетингового менеджменту, досліджено ринок зерна та проведено класифікацію суб’єктів ринку зерна.

Ключові слова
промисловий маркетинг, ринок зерна, сегментація ринку зерна, суб’єкти ринку зерна, маркетингова інфраструктура.

Стаття
К.О. Кухта. Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу.

Список використаних джерел

  1. Орехівський В. Г. Ефективність розвитку маркетингу в зерновій галузі АПК України / В. Г. Орехівський // Економіка АПК. — 2001. — № 8. — С. 112—115.
  2. Зберігання і переробка продукції рослинництва : навч. посіб. / Г. І. Подтряпов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. — К. : Мечта, 2002. — 495 с.
  3. Колесник В. М. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / В. М. Колесник. — Миколаїв, 2007. — 21 с.
  4. Худолій Л. М. Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Л. М. Худолій. — К., 1999. – 20 с.
  5. Лавринчук О. В. Перспективи розвитку ринку зерна України / О. В. Лавринчук // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 3. — С. 144—152.
  6. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / За ред. Л. В. Балабанової. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2004. — 354 с.

Е. А. Кухта. Формирование системы маркетинга на предприятиях зернопродуктового подкомплекса.
В статье рассмотрены проблемы развития маркетинга в зернопродуктовом подкомплексе, мероприятия для внедрения маркетингового менеджмента, исследован рынок зерна и проведена классификация субъектов рынка зерна.

K. Kuhta. Forming of the marketing system on grain production enterprises.
The article discusses some problems of development marketing in the sphere of the grain subcomplex, conditioning steps introduction ofmarketing management, to research a grain market and to carry out classification subject of grain market.