Аудит як засіб попередження банкрутства

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сутність і необхідність заходів попередження банкротства на вітчизняних підприємствах. Наслідки банкрутства зумовлюють необхідність створення антикризового управління, яке передбачає застосування стандартів аудиторського контролю.

Ключові слова
бізнес, фінансова стійкість, банкрутство, аудит, аналіз, попередження ризиків.

Стаття
Н.В. Потриваєва. Аудит як засіб попередження банкрутства.

Список використаних джерел

  1. Берест М.М. Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні [Електронний ресурс] / М.М. Берест // Бізнес Інформ . — 2012. — № 6. — С. 89-92.
  2. Гаркуша Н.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства як засіб попередження його банкрутства [Електронний ресурс] / Н.М. Гаркуша, Т.О. Сідорова, І.В. Руденко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг . — 2013. — Вип. 1(1). — С. 19–23.
  3. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств : [Електронний ресурс] / А. Матвійчик. — Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/
  4. Мороз С.І. Порівняльний аналіз існуючих моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / С.І. Мороз // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . — 2012. — Вип. 9(2). — С. 437-442.
  5. Пилипенко І.І. Стандарти аудиту та етики / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько.— К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. — 277 с.
  6. Пустовгар С.А. Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу. [Електронний ресурс] / С.А. Пустовгар // Вісник економіки транспорту і промисловості . — 2013. — Вип. 43. — С. 175-181.
  7. Савицкая Г. В. Экономическийанализ : учебник / Г. В. Савицкая. — М. : ИНФРА-М, 2011. — 647 с.
  8. Сазонов Р.В. Методики діагностики банкрутства: переваги та недоліки : [Електронний ресурс] / Р.В. Сазонов, В.В. Мулява. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2013_1/pdf/13srvptn.pdf
  9. Ступаков В. С. Риск-менеджмент / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.
  10. Ушеренко С.В. Аналіз сучасних тенденцій банкрутства українських підприємств та напрямів удосконалення фінансового менеджменту [Електронний ресурс] / С.В. Ушеренко // Фінанси, облік і аудит . — 2013. — Вип. 2. — С. 160-169.

Н. В. Потрываева. Аудит как средство предупреждения банкротства.
В статье рассмотрена сущность и необходимость мер предупреждения банкротства на отечественных предприятиях. Последствия банкротства обусловливают необходимость создания антикризисного управления, которая
предусматривает применение стандартов аудиторского контроля.
N. Potrivaeva. The auditing as a mean of bankruptcy prevention.
The article deals with the essence and necessity to prevent the bankruptcy in national enterprises. The negative impact of bankruptcy is a condition for the anti-crisis management creation in order to use the auditing control standards.