Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 658.811.003.13:338.439.5:631.11

Автор
Т.А. Ткаченко, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Анотація
У статті, визначивши сутність збутової діяльності, проаналізовано методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств та доцільність її проведення. Запропоновано послідовність оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрного підприємства.

Ключові слова
збут, збутова діяльність, оцінка ефективності управління збутовою діяльністю.

Стаття
Т.А. Ткаченко. Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств.

Список використаних джерел

  1. Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств / І.В. Артімонова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 5 (107). — С. 46 — 51.
  2. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2013 рік. Статистичний бюлетень — К.: Державна служба статисти України, 2014.
  3. Герасимяк Н.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових заходів промислового підприємства / Н.В. Герасимяк // Економічний часопис XXI. — 2012. — № 5 — 6. — С. 40 — 43.
  4. Огерчук Ю.В. Аналіз організування збутової діяльності вітчизняних виробників кави / Ю.В. Огерчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2003. — № 484. — С. 335 — 341.
  5. Гудзенко Н.М. Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізації / Н.М. Гудзенко // Науковий вісник Національного аграрного університету. — 2002. — Вип. 56. — С. 263 — 265.
  6. Важинський Ф.А. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств / Ф.А. Важинський, Л.С. Ноджак, А.В. Колодійчук // Економіка промисловості. — 2010. — № 1. — С. 119 — 122.
  7. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 р. Статистичний бюлетень. — К. : Державний комітет статистики України, 2013.

Т.А. Ткаченко. Методические подходы к оценке эффективности управления сбытовой деятельностью аграрных предприятий.
В статье, определена сущность сбытовой деятельности, проанализированы методические подходы к оценке эффективности управления сбытовой деятельностью аграрных предприятий и целесообразности ее проведения. Предложена последовательность оценки эффективности управления сбытовой деятельностью аграрного предприятия.
T Tkachenko. Methodological approaches of evaluating the effectiveness of sales management of agrarian enterprises.
The author explores the issues of agricultural sales management in Ukraine. The global competitive positions of country’s agriculture depend on the efficiency of marketing of agrarian commodities in Ukraine. The aim of the article is to define the methodological approaches of evaluation of the sales management performance for agrarian enterprises.