Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем

УДК 33.061

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-2

 

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-1996-4590
e-mail: olganykk@gmail.com
Миколаївський національний аграрний університет

 

Автором досліджено глобальні процеси та явища, соціальні системи, взаємовідносини між державами світу у межах діяльності міжнародних організацій. Доведено, що безпека соціальної системи відображає стан системи, який дозволяє нейтралізувати загрози, захистити інтереси, зберегти цілісність системи, сприяти її розвитку, а механізм нейтралізації загроз, конфліктів інтересів має залежність від складності системи, її динамічності. Обумовлено, що партнерство з міжнародними організаціями дозволяє залучати фінансові ресурси з метою реалізації програм, забезпечення розвитку і безпеки суспільства.

Ключові слова: глобальна безпека, національна безпека, соціальна система, адаптація, асиметрія, партнерство, національні інтереси, фінансове забезпечення, кредитування програм розвитку.

 

Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем

Financial security of global safety of social systems

 

Список використаних джерел:

 1. Бауман З. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 110с.
 2. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія: монографія / наук.ред.акад. НААН О.Г. Білорус і чл.-кор. НААН В.А.Вергунов. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. 856 с.
 3. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. Київ : Либідь, 2006. 310с.
 4. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації / Пер. з англ. Київ : К.І.С., 2002. 306 с.
 5. Robertson R., White K. E. (Ed.) Globalization or glocalization? Critical conceptin sociology. London. 2003. Volume III p.p.31-51.
 6. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Перевод с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. Высшая школа экономики, 2010. 256 с.
 7. WheelanC. Nakedeconomics. Undressing the Dismal Science. N.Y.; London: W.W. Norton&Company, 2010. 384 p.
 8. Тернер Дж. Структура социологической теории / Перевод с англ. О. С. Гавриш, З. В. Каганова, В. Г. Осипова, Н. В. Перцова, В. М. Погостина, А. В. Шкаликова. М. : Прогресс, 1985.472 с.
 9. Гофман А.Б. Семь лекцій по истории социологии. М. : Университет, 2001, 216 с.
 10. Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології / За ред. Пилипенка В.Є. Київ : Каравела, 2003., 304 с.
 11. Всемирный Банк. Годовой отчет 2018. Електронна версія URL: https://openknowledge.worldbank.org/ bitstream/handle/ 10986/30326/211296RU.pdf (дата звернення: 05.07.2019).


О. Н. Вишневская. Финансовое обеспечение глобальной безопасности социальных систем

Автором исследованы глобальные процессы и явления, социальные системы, взаимоотношения между государствами мира в рамках деятельности международных организаций. Доказано, что безопасность социальной системы отражает ее состояние, которое позволяет нейтрализовать угрозы, защитить интересы, сохранить целостность, способствовать развитию, а механизмы нейтрализации угроз, конфликтов интересов имеют зависимость от сложности системы, ее динамичности. Обосновано, что партнерство с международными организациями позволяет привлекать финансовые ресурсы с целью реализации программ, обеспечения развития и безопасности общества.

Ключевые слова: глобальная безопасность, национальная безопасность, социальная система, адаптация, асимметрия, партнерство, национальные интересы, финансовое обеспечение, кредитование программ развития.

 

O. Vyshnevska. Financial security of global safety of social systems

The author studies the global processes and phenomena, social systems, relationships between states of the world as part of the activities of international organizations. It is proved that the security of the social system reflects its state, which allows to neutralize threats, protect interests, preserve integrity, promote development, and mechanisms of neutralization of threats, conflicts of interests depend on the complexity of the system and its dynamism. It is substantiated that the partnership with international organizations allows attracting, including on favorable terms, financial resources for the purpose of implementing programs, ensuring development and security of the society.

Keywords: adaptation, asymmetry, financial support, global security, lending to development programs, national security, partnership, national interests, social system.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

vyshnevska.pdf
vyshnevska.pdf

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України

УДК 636.082:338.43

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі досліджено теоретичні й практичні проблеми підвищення економічної ефективності племінного свинарства та його вплив на виробництво свинини у господарствах південного регіону України. Проаналізовано результати діяльності племінних господарств, динаміку їх виробничо-економічних показників, вивчено закономірності формування економічної ефективності галузі свинарства та фактори, що впливають на її рівень. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів розвитку свинарства, необхідності подальшого вдосконалення селекційно-племінної роботи, її організації та підвищення економічної ефективності виробництва свинини в господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: виробництво свинини, племінна справа, племінне господарство, ефективність, собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, племінні свиноматки, кнури-плідники.

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України. (текст статті)

Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв : МНАУ, 2011. – 487 с.
2. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : монографія / О. М. Вишневська, О. А. Літвак, С. М. Літвак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 242 с.
3. Мельник В. О. Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с.
4. Мельник Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – №10. – 2006. – C. 47–51.
5. Морaру И. Энциклопедия воcпроизводcтвa / [И. Морaру, Т. Фогльмaйр, A. Гриccлер и др.]. – К. : Aгрaр Медиен Укрaинa, 2012. – 224 c.
6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / [О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 269 с.
7. Смислов А. Л. Економіка свинарства / А. Л. Смислов. – К. : Вища освіта, 2006. – 268 с.

О. Н. Вишневская, В. А. Мельник, Е. А. Кравченко. Экономическая эффективность племенного свиноводства юга Украины.

В работе исследованы теоретические и практические проблемы повышения экономической эффективности племенного свиноводства и его влияние на производство свинины в хозяйствах южного региона Украины. Проанализированы результаты деятельности племенных хозяйств, динамика их производственно-экономических показателей, изучены закономерности формирования экономической эффективности отрасли свиноводства и факторы, влияющие на ее уровень. Обоснованы предложения по основным направлениям развития свиноводства, необходимости дальнейшего совершенствования селекционно-племенной работы, ее организации и повышения экономической эффективности производства свинины в хозяйствах всех форм собственности.

O. Vyshnevska, V. Melnyk, O. Kravchenko. Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine.

In this research work the theoretical and practical problems of increasing of the economic efficiency of pig breeding and its impact on pork production on the farms of the Southern region of Ukraine are researched. The results of breeding farms activity, the dynamics of their production and economic indicators are analized the patterns of formation of pig breeding economic efficiency and factors that influence its level are studied. Proposals of the main directions of pig production, the need to further improve ment of selection and breeding work, its organization and improvement of the economic efficiency of pork production on the farms of all types of propertyare substantiated.

Випуск №2 (94), 2017

Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави

УДК 502.3.32

О. С. Альбещенко, здобувач
Науковий керівник – О. М. Вишневська, д-р екон. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті сформовано основні екологічні засади державної політики, визначено правову основу екологічного законодавства, основні напрями гарантування екологічної безпеки через погіршення стану навколишнього середовища, загострення екологічних проблем і потребу у наближенні екологічного законодавства до європейського і міжнародного права.

Ключові слова: екологічна політика, екологічна безпека, екологічне законодавство, еколого-правові відносини, міжнародне законодавство.

Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави. (текст статті)

Legal-regulation of the state environmental policy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. – К. : МАУП, 2005. – 492 с.
2. Борщук Є. М. Основи стійкого розвитку еколого-економічних систем / Є. М. Борщук. – Львів : Растр-7, 2007. – 436 с.
3. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua
4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
5. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. menr.gov.ua
6. Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності / [С.С. Рижков, А.М. Мозговий, С.М. Літвак та ін.] – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с.
7. Вишневська О.М. Розвиток економіка галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О.М. Вишневська, О.А. Літвак, С.М. Літвак. – Миколаїв, 2016. – 242 с.
8. В Парижі розроблено текст нової угоди зі зміни клімату [Електронний ресурс] // Міністерство екології та природних ресурсів України. – Офіційний веб-сайт. – 2016. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4455-v-paryzhi-rozrobleno-tekst-novoiuhody-zi-zminy-klimatu. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
9. Україна офіційно приєдналась до Паризької угоди по клімату: Що це означає [Електронний ресурс] // Головні новини України щодо політичних та економічних подій. – Режим доступу : http://ua.112.ua/statji/shcho-dlia-ukrainy-oznachaie-paryzka-uhoda-po-klimatu-holovnipunkty-324851.html. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
10. Паризька угода [Електронний ресурс] // Зелена хвиля. – Режим доступу : http://ecoclubua.com/2016/01/paryzkyj-dohovir/. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.

А. С. Альбещенко. Нормативно-правовое обеспечение экологической политики государства.

В статье сформированы основные экологические принципы государственной политики, определены правовая основа экологического законодательства, основные направления обеспечения экологической безопасности в связи с ухудшением состояния окружающей среды, обострением экологических проблем и потребности в приближении экологического законодательства к европейскому и международному праву.

O. Al’beshenko. Legal-regulation of the state environmental policy.

This article formed the basic ecological principles of state policy, determined the legal basis of environmental legislation, the main directions of environmental safety in connection with environmental degradation, worsen in genvironmental problems and the need for approximation of environmental legislation to European and international law.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Індикатори формування економічної безпеки держави

УДК 338.43(477):339.9

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
О. О. Христенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Проведено узагальнення результатів колективної експертної оцінки індикаторів формування економічної безпеки держави у взаємозв’язку усіх чинників впливу. Обґрунтовано пріоритетність макроекономічного та продовольчого індикаторів, соціальних й демографічних чинників впливу у гарантуванні економічної безпеки держави з урахуванням глобалізаційного впливу. Визначено пріоритетність монетарного, зовнішньоекономічного, фіскально-боргового та інвестиційно-інноваційного індикаторів. Обумовлено передумови гарантування національної економічної безпеки через забезпечення балансу інтересів між державою й суспільством з урахуванням глибини і масштабів зовнішніх і внутрішніх загроз та можливих викликів, у тому числі екологічного характеру.

Ключові слова: економічна безпека, глобалізація, економічні загрози, національні інтереси, пріоритетність, індикатори.

Індикатори формування економічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Дергачев В.А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства): [научная монография]. — Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. — 238 с.
2. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
3. Міжнародні організації світу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/
4. Современная глобализация : Состояние и перспективы. — М. : ЛЕНАНД, 2010. — 304 с.
5. World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.weforum.org/

О. Н. Вишневская, О. О. Христенко. Индикаторы формирования экономической безопасности государства.

Обобщены результаты коллективной экспертной оценки индикаторов формирования экономической безопасности страны во взаимосвязи всех факторов влияния. Обоснована приоритетность макроэкономического и продовольственного индикаторов, социальных и демографических факторов влияния в гарантировании экономической безопасности страны с учетом влияния глобализации. Выявлена приоритетность монетарного, внешнеэкономического, фискального и долгового, инвестиционного и инновационного индикаторов. Обусловлены предпосылки гарантирования национальной экономической безопасности через обеспечение баланса интересов между государством и обществом с учетом глубины и масштабов внутренних и внешних рисков, в том числе экологического характера.

O. Vyshnevska, O. Кhrystenko. Adaptative approach guarantee in the state environmental safety.

It has been made a summary of the results of collective expert assessment of indicators’ formation of economic security in the country with the connection of all influencing factors. It has been grounded the priority of macroeconomic and food indicators, social and demographic factors of influence in ensuring the economic security of the country, taking into consideration the influence of globalization. It was revealed the priority of monetary, foreign economic, fiscal and debt, investment and innovation indicators. Due to the conditions of guaranteeing national economic security it is done by providing a balance of interests between the state and the society taking into consideration the depth and scope of internal and external risks, including environmental issues.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави

УДК 338.43(477):339.9

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Н. В. Бобровська, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Проведено узагальнення загальносвітових екологічних проблем, виявлено можливості щодо упередження, нейтралізації екологічних загроз з урахуванням запровадження глобальної екологічної угоди. Обґрунтовано дієвість адаптаційного підходу у гарантуванні екологічної безпеки держави з урахуванням глобалізаційних змін і тенденцій. Обумовлено напрями, складові і передумови запровадження адаптаційного підходу у гарантуванні екологічної безпеки держави з урахуванням глибини і масштабів екологічних проблем.

Ключові слова: екологічна безпека, глобалізація, екологічні загрози людства, адаптаційний підхід.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Природно-ресурсна основа розвитку аграрного сектора: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2015. – 180 с.
2. Зеленов Л.А. Современная глобализация: Состояние и перспективы / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, Е. И. Степанов. – М. : ЛЕНАНД, 2010. — 304 с.
3. Рейтинг найбільших забруднювачів навколишнього середовища. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.npblog.com.ua/index.php/ekologiya/rejting-najbilshih-zabrudnjuvachiv-navkolishnogo-seredovischa.html
4. Паризький договір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecoclubua.com/2016/01/paryzkyj-dohovir/.

О. Н. Вишневская, Н. В. Бобровская. Адаптационный подход в обеспечении экологической безопасности государства.

Приведено обоснование глобальных экологических проблем, выявлены возможности предупреждения, нейтрализации экологических рисков с учетом внедрения глобального экологического соглашения. Обосновано действенность адаптационного подхода в гарантировании экологической безопасности государства с учетом влияния глобализационных изменений и тенденций. Обусловлены направления, составляющие и условия внедрения адаптационного подхода в гарантировании экологической безопасности государства с учетом глубины и масштабов экологических проблем.

O. Vyshnevska, N. Bobrovska. Adaptative approach guarantee in the state environmental safety.

The ground of global ecological problems is conducted, warning possibilities, neutralizations of ecological risks, are educed taking into account introduction of global ecological agreement. Effectiveness of adaptation approach is reasonable in guaranteeing of ecological safety of the state taking into account influence of global changes and tendencies. Directions, constituents and terms of introduction of adaptation approach, are conditioned in guaranteeing of ecological safety of the state taking into account a depth and scales of ecological problems.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України

УДК 504.03:341.9

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Н. В. Бобровська, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Нові активізації процесів екологізації виробництв, що спонукає до адаптації вітчизняного екологічного законодавства до міжнародного. Необхідним і нагальним є забезпечення передумов до підвищення рівня відповідальності за завдання шкоди навколишньому середовищу.
Обгрунтувано складові напрямів апроксимації, виявлено стратегічні пріоритети з метою адаптації до міжнародного та європейського законодавства. Доведено доцільність запровадження практичних заходів з метою формування екомережі, мінімізації негативного впливу екологічних ризиків, збереження і відновлення природного середовища з урахуванням глобалізаційних змін і тенденцій.

Ключові слова: адаптаційний період, формування екомережі, законодавство, екологічні ризики, природне середовище, екомережа.

Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України. (текст статті)

International law approximation in preservation and restoration of the environment. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Борисова В. А. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК : економічні аспекти / В. А. Борисова. – Суми, 2003. – 372 с.
2. Вишневська О. М. Природно-ресурсна основа розвитку аграрного сектора: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська. – Миколаїв, 2015. – 180 с.
3. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.
4. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. – Київ, 2015. – 112 с.

О. Н. Вишневская, Н. В. Бобровская. Аппроксимация международного законодательства в сфере сохранения и восстановления окружающей среды.

В статье рассмотрен процесс гармоничного развития человечества на основе активизации процессов экологизации производств, что побуждает к адаптации отечественного экологического законодательства с международным. Необходимым и актуальным является обеспечение предпосылок к повышению уровня ответственности за причинение вреда окружающей среде.

O. Vyshnevskaya, N. Bobrovskaya. International law approximation in preservation and restoration of the environment.

The article focuses on the process of harmonious development of mankind based on activation of greening industries, which leads to the adaptation of national environmental legislation to the international standards. It was proved that there is a strong necessity of urgent ensuring of the prerequisites in order to increase the liability of environmental damage.
The component trends of approximation strategic priorities had been identified in order to adapt to international and European legislation. The advisability of practical approaches’ implementation in order to form the environmental network, minimizing the negative impact on the environmental risks, preserving and restoring the environment in view of globalization trends and changes.

Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто напрями і складові екологоорієнтованого розвитку економіки країни з метою формування умов щодо сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність запровадження стратегії екологоорієнтованого розвитку на системній основі. Виявлено пріоритетні чинники впливу на активізацію дій щодо збереження навколишнього середовища.

Ключові слова
екологоорієнтований розвиток, сталий розвиток, екологічна свідомість. (більше…)

Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
636:338.439.4

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування дієвої іміджевої політики сільськогосподарських підприємств з метою зміцнення конкурентних позицій на ринку. Обґрунтовано необхідність адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища на системній основі. Виявлено пріоритетні чинники впливу на підвищення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова
чинники зовнішнього впливу, конкурентні позиції, іміджева діяльність, етика ведення бізнесу
(більше…)

Сутність і складові економічної безпеки країни

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
657:351.863

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті представлено сутність і особливості, складові чинники поняття «економічна безпека». Обґрунтовано необхідність використання системного підходу щодо реалізації заходів на різних рівнях управління з метою забезпечення економічного розвитку країни і окремих її регіонів. Представлено складові і взаємозв’язок економічної безпеки і національної безпеки з урахуванням геоекономічних змін і тенденцій.

Ключові слова
геоекономіка, економічна безпека, національні інтереси, пріоритетні напрями розвитку, адаптація
(більше…)

Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
636:338.439.4

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання щодо напрямів і сутності методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи. Обґрунтовано сутність і практичне використання методики BERI. На підставі експертної оцінки виявлено пріоритетні чинники впливу на розвиток економічної системи у контексті формування основ щодо сталого розвитку. Експертна оцінка проводилася групами експертів із метою вдосконалення існуючої методики.

Ключові слова
чинники зовнішнього впливу, експертна оцінка, сталий розвиток
(більше…)