Клаусен О.,Патрєва Л. Данська модель органічного сільського господарства

УДК 631.147(489)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-7

 

Клаусен О.
Датське ветеринарне та харчове управління
Патрєва Л.
ORCID ID: 0000-0002-4242-0519
Researcher ID: D-1378-2018
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті розглянуто основні елементи данської моделі органічного сільського господарства, розкрито причини вибору Данією такого шляху розвитку. Показано успіхи фермерських господарств, які засновані на органічному виробництві. Продемонстровано актуальність переходу всього сільського господарства на органічне виробництво, як одного з біоетічних складових розвитку суспільства в сучасному світі і здійснення масштабних зрушень у свідомості і діях людей всіх країн світу.

Ключові слова: органічне сільське господарство, Данська модель, регламент, контроль.

 

  Данська модель органічного сільського господарства

 The Danish model of organic agriculture

 

Список використаних джерел:

 1. Комісія Кодекс Аліментаріус, 1999. URL: http://www.fao.org/input/download/report/250/nf00_01e.pdf
 2. Що таке органічне сільське господарство? URL: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
 3. Принципи органічного землеробства. URL: https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
 4. Світовий ринок органічних продуктів харчування наближається до 100 млрд. Євро. URL: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/global-organic-food-market-nears-100-billion/
 5. Органічний шлях – датська модель. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 6. Етикетки органічних продуктів харчування. URL: https://www.organicdenmark.com/the-danish-organic-label
 7. Що таке ярлик органічної кухні? URL-адреса: https://www.oekologisk-spisemaerke.dk
 8. Органічна частка ринку. URL: https://statistics.fibl.org/
 9. Факти та цифри про датську органіку – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 10. Провідна органічна держава у світі – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/world-leading-organic-nation

 

О. Клаусен, Л.С. Патрева. Датская модель органического сельского хозяйства

В статье рассмотрены основные элементы датской модели органического сельского хозяйства. Раскрыты причины выбора Данией такого пути развития. Показаны успехи фермерских хозяйств, которые основаны на органическом производстве. Продемонстрирована актуальность перехода всего сельского хозяйства на органическое производство, как одного из биоэтических составляющих развития общества в современном мире и осуществления масштабных сдвигов в сознании и действиях людей всех стран мира.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, Датская модель, регламент,  контроль.

 

Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture

The article discusses the main elements of the Danish model of organic agriculture, reveals the reasons for Denmark’s choice of such a development path, shows the successes of farms that are based on organic production, demonstrates the relevance of the transition of all agriculture to organic production, as one of the bioetic components of the development of society in modern world and the implementation of large-scale shifts in the consciousness and actions of people around the world.

Keywords: organic agriculture, Danish model, regulations, control.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

clausen.pdf
clausen.pdf

Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

УДК 658.512:620.2:636.085

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-6

 

К. В. Костецька, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2387-5400
Researcher ID: M-7359-2019
І. Ф. Улянич, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0003-2342-188X
В. В. Желєзна, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-1874-2155
Researcher ID: AAL-5479-2020
Уманський національний  університет садівництва
М. І. Голубєв, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Метою роботи було розширити асортимент кормів для тварин та удосконалити технологію виробництва екструдованої кормової суміші. Технологія полягає у попередній підготовці сировини: очищенні, подрібненні, її дозуванні відповідно до складу рецепту, змішуванні та спеціальній обробці для покращення технологічних властивостей і підвищення кормової цінності з процесами: попереднього змішування, відлежування та екструдування суміші, охолодження та подрібнення продукту залежно від призначення корму.

Ключові слова: зерно, плодоовочева сировина, кормові добавки, технологія екструдування, інжиніринг.

 

  Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

 Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

 

Список використаних джерел:

 1. Кучер М. І. Виробництво комбікормів на підприємствах ДАК «Хліб України»: стан, проблеми, перспективи. Ефективне птахівництво та тваринництво. №2. С. 5-7.
 2. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных: Пер. с нем., под ред. И. И. Ибатулина, Г. В. Проваторова. Винница: Нова книга, 2003. 384 с.
 3. Ибрагимов А. Вкусовые и ароматические добавки в кормах животных. Комбикорма. №5. С. 63.
 4. Улянич І. Ф., Костецька К. В., Голубєв М. І. Розроблення рецептів комбікормів. Збірник наукових праць Уманського НУС. № 91. С. 121-129.
 5. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Голубєв М. І. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими. Збірник наукових праць Уманського НУС, № 92. С. 109-119.
 6. Егоров Б., Тарахтий А., Кузнецов М., Тищенко Я. Производство комбикормов и премиксов на Украине. Комбикорма. 1999. №2. С. 10-11.
 7. Kостецька K. В. Оптимальний діаметр отвору матриці екструдера під час виробництва екструдованих кормосумішей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення». Житомир, 2018. С. 301-304.
 8. Osokina M., Kostetska K. V. Physical and mechanical properties and quality indicator of barley. Вісник Уманського НУС. 2016. № 2. С. 48-51.
 9. Мартыненко Я.Ф. Промышленное производство комбикормов. М.: Колос, 1975. 216 с.
 10. Правила організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції. К., 1990. 20 с.
 11. Шаповаленко О. І. Євтушенко О. О., Улянич І. Ф. Екструдування зерна з додаванням овочевих компонентів корму. Хранение и переработка зерна. 2012. №11. С. 62-64.

 

Е. В. Костецкая, И. Ф. Улянич, В. В. Железная, М. И. Голубев. Инжиниринг в технологии производства экструдированных кормовых добавок

Целью работы было расширить ассортимент кормов для животных и усовершенствовать технологию производства экструдированной кормовой смеси. Технология заключается в предварительной подготовке сырья: очищеннии, измельчении, ее дозировке соответственно в состав рецепта, смешивании и специальной обработке для улучшения технологических свойств и повышения кормовой ценности с процессами: предварительного смешивания, отлеживания и экструдирования смеси, охлаждения и измельчения продукта в зависимости от назначения корма.

Ключевые слова: зерно, сырье плодоовощное, кормовые добавки, технология экструдирования, инжиниринг.

 

K. Kostetska, I. Ulianych, V. Zheliezna, M. Holubiev. Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

The aim of the work was to expand the range of animal feed and improve the technology of production of extruded feed mixture. Technology of use of preliminary preparation of raw materials: cleaning, reduction of quantity, its dosing according to the recipe, change and special means for improvement of technological authorities and increase of fodder value from processes: preliminary mixing, settling and extrusion of the mixture, cooling and grinding of the product depending on the purpose of the fodder

Keywords: grain, fruit and vegetable raw materials, feed additives, extrusion technology, engineering.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kostetska.pdf
kostetska.pdf

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки

УДК 664.85:634.723

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-6

 

Н. М. Осокіна, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-2822-2989
О. П. Герасимчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0973-832X
К. В. Костецька, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2387-5400
ResercherID: M-7359-2019
Уманський національний університет садівництва

 

Статтю присвячено вивченню біологічно цінних речовин плодів чорної смородини, а саме – вмісту аскорбінової кислоти, поліфенольних речовин, амінокислот. Досліджено їх збереженість під час приготування продуктів комплексної та безвідходної переробки плодів чорної смородини та процеси їх перетворення під впливом термічної обробки.

Ключові слова: чорна смородина, біологічно активні речовини, амінокислоти, желе, конфітюр.

 

Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки

Biologically active substances in cans of black currant berries under complex processing

 

Список використаних джерел:

 1. Beattie J., Crozier A., Duthie G.G. Potential Health Benefits of Berries. Сurrent nutrition & food science 2005. №1. P. 98–102.
 2. Einbond L.S., Reynerston K.A., Luo X.–D., Basile M.J., Kennelly E.J. Anthocyaniin antioxidants from edible fruits. Food chemistry 2004. V.84. P. 55–59.
 3. Пастушкова Е.В., Заворохина Н.В., Вяткин А.В. Растительное сырье как источник функционально-пищевых ингредиентов. Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые биотехнологии». 2016. Т. 4. № 4. С. 105–113.
 4. Antal D.S., Garban G., Garban Z. The anthocyans: biologycally-active substances of food and pharmaceutic interest. The annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology. P. 106–115.
 5. Dasgupta, A., Klein K. Antioxidants in Food, Vitamins and Supplements. Prevention and Treatment of Disease. Elsevier 2014. P. 1–343.
 6. Dorn G.A., Savenkova T.V., Sidorova O.S., Golub O.V. Confectionery goods for healthy diet. Food and Raw Materials. 2015. Vol. 3, № 1. P. 70–76.
 7. Осокіна Н.М. Зміни вмісту флавоноїдів, аскорбінової кислоти плодів чорної смородини при виробництві та зберіганні консервів. // Наукові доповіді НАУ. 2 (7). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007–2/07onmibc.pdf.
 8. Дейнека Л.А., Сорокопудов В.Н., Дейнека В.И. Антоцианы плодов растений: опыт экстракции и сушки. Хранение и переработка сельхозсырья. 2006. №4. С. 28–31.
 9. Джуренко Н.І., Паламарчук О.П., Ващенко Л.М.Антимутагенна активність рослинних субстанцій. Фітотерапія. №2. С. 63–67.
 10. Эрих Люк, Ягер Мартин. Консерванты в пищевой промышленности. Свойства и применение. Санкт-Петербург: ГИОР, 2000. 255 с.
 11. Tiwari S.Ch., Husain N. Biological activities and role of flavonoids in human health – A revie. Indian Journal Science Research. 2017. Vol. 12, № 2. P. 193–196.
 12. Mevken H.M., Bacher G.R. Measurennt of food flavonoids by HPLC. A. Review. Journal of agricultural and food chemistry. Vol. 48. №3. P. 577–599.
 13. Diaconeasa Z., Leopold L., Rugină D., Ayvaz H., Socaciu C. Antiproliferative and antioxidant properties of anthocyanin rich extracts from blueberry and blackcurrant juice. International Journal of Molecular Sciences. 2015. Vol. 16. P. 2352–2365.
 14. Осокіна Н.М. Формування вмісту поліфенольних речовин у плодах чорної смородини протягом достигання. Наукові доповіді НАУ, 2006. 3(4). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-3/06onmpor.pdf.
 15. Шетопал Г.С. Антиоксидантна здатність біологічно активних речовин плодів ягідних культур.Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. 2011. Вип. 12. С. 127–131.
 16. Осокіна Н.М. Динаміка вмісту фенолкарбонових кислот у консервах із плодів смородини чорної . Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. Умань, 2007. Ч.1: Агрономія. Вип. 64. С. 21–27.
 17. Карась А.Я. Продуктивність чорної смородини (ribes nigrum l.) на меліорованому дерново-слабопідзолистому піщаному ґрунті при застосуванні різних доз азотних добрив. Садівництво. 2015. Вип. 69. С. 127–137.
 18. Шабров А.В., Дадали В.А., Макаров В.Г. Биохимические основы действия микрокомпонентов пищи. М.: Авваллан, 2003. 184с.
 19. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г., Прудников Т.Н., Минаева А.Д. Биохимия. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003. 438с.
 20. Сапожникова Е.В., Дорофеева Л.С. Определение содержания АК в окрашенных растительных экстрактах йодометрическим методом. Консервная и овощесушильная промышленность. 1988. №5. С. 29.
 21. Дейнека В.И., Григорьев А.М., Дейнека Л.А., Шапошник Е.И., Староверов В.М. Исследование антоцианов черники в плодах и препаратах на её основе методом ВЭЖХ. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. Т.72. №3. С. 16–20.
 22. Kazuhiro Imai, Toshimaza Toyo’oka, Hiroshi Miyano. Fluorigenic reagents for primary and secondary amines and thiols in high-performance lignid Chromatography. Analyst, 1984. Vol. 109. P. 1365–1373.
 23. Molnar-Perl. Quantitation of amino acids and amines in the same chromatography either simultane ous by or Separately. Journal of Chromatography. 2005. Vol. 987. P. 291–309.
 24. Мouly P. P., Goiffon J.P., Gaydou E.M. Determination of Anthocyanins by High-Performance Liguid Chromatography. Analytica Chimica Acta. 1999. V. 382. 39.
 25. Andrade P.B., Seabra R.M., Valentao P., Azeias F. Simultaheous detevmination of flavonoids phenolic acids, and coumarins in Seven medical specias by HPLC/diode-array detector. Liguid Cromatogr. Relat. Technol. 1988. Vol. 21. №18. P. 2813–2820.
 26. Andrade P., Forveres F., Amaral M.T. Аnalysis of hovey phenolic acids by HPLC, its application to honey botanical characterization. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 1977. Vol. 20. №14. P. 2281–2288.
 27. Roberts K., Antonovich M. Analytical chemistry of fruit bioflavonoids A. Review. Analyst. 1977. Vol. 122. P. 11R-34R.


Н. М. Осокина, Е. П. Герасимчук, Е. В. Костецкая. Биологически активные вещества в консервах из плодов черной смородины при комплексной переработке

Статья посвящена изучению биологически активных веществ плодов черной смородины, а именно содержания аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, аминокислот. Исследована их сохранность во время приготовления продуктов комплексной и безотходной переработки плодов черной смородины и процессы их преобразования под влиянием термической обработки.

Ключевые слова: черная смородина, биологически активные вещества, аминокислоты, желе, конфитюр.

 

N. Osokina, О. Herasymchuk, К. Kostetska. Biologically active substances in cans of black currant berries under complex processing

The article is devoted to the study of biologically valuable substances of blackcurrant fruit, namely, the content of ascorbic acid, polyphenolic substances, amino acids. Their conservation during the preparation of products of complex and non-waste processing of black currant fruits and their transformation processes under the influence of heat treatment has been investigated.

Keywords: black currant, biologically active substances, amino acids, jellies, confitures.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

osokina.pdf
osokina.pdf

Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
664.8.037.1:57.018.8:635.64

Автор
Н.М. Осокіна, доктор сільськогосподарських наук
К.В. Костецька, здобувач
Уманський національний університет садівництва

Анотація
Встановлено, що втрати маси плодів баклажану, перцю солодкого та томатів залежать від умов зберігання, а також року врожаю, ступеня стиглості та особливостей виду і сорту.

Ключові слова
втрата маси, плодові овочі, сорт, погодні умови, ступінь стиглості
(більше…)