О. В. Лазарєва. Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування

УДК 332.2.031:005.21

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-3

О. В. Лазарєва, доктор економічних наук, доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті визначено етапи розроблення стратегії землекористування в умовах збалансованого розвитку.Запропоновано такі стратегії збалансованого розвитку землекористування, як стратегія ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу регіонів, стратегія розвитку земельного менеджменту, стратегія маркетингового забезпечення землекористування, стратегія економічного стимулювання збалансованого розвитку, стратегія покращення кадрового забезпечення, стратегія формування привабливого інвестиційного клімату в об’єднаних територіальних громадах. Розкрито особливості запропонованих стратегій.

Ключові слова: стратегія, збалансований розвиток, зарубіжний досвід, етапи розробки стратегії, екологобезпечне виробництво.

Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування. (текст статті)

Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Meadowcroft J. National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity / J. Meadowcroft // European Environment. – 2007. – № 17. – P. 152-163.
 2. Портер М. Стратегія конкуренції / Портер М. – К. : Основи, 1997. – 390 с. – (Першотвір).
 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р.А. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с. – (Першотвір).
 4. Chandler A.D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. – Cambridge: MIT Press, 1962. – 463 p. – (Першотвір).
 5. Минцберг Г. Стратегический процесс / Минцберг Г., Куини Дж.Б., Гошал С. – М. : Прогресс, 2001. – 688 с.
 6. Хвесик Ю.М. Генезис сутності економічної стратегії та методології її формування / Ю.М. Хвесик // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
 7. Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2005 – Вип. 15.2. – С. 220-227.
 8. Червяков І.М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стимулюють економічне зростання України / І.М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99-102.
 9. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.О. Мущинська // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення 25.08.2018).
 10. Стельмащук А.М. Економічний механізм сталого розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка: [всеукр. наук.-вир. журнал]. – 2010. – № 4. – С. 57-60.
 11. Sustainable development knowledge platform [Electron. resources]. – Mode access : https://sustainabledevelopment.un.org (дата звернення 25.08.2018).
 12. European sustainable development network [Electron. resources]. – Mode access: http://www.sd-network.ua (дата звернення 25.07.2018).
 13. Our Common Future / World Commission on Environment and Development. – New York : Oxford University Press, 1987. – XV. – 383 p.
 14. Environment and Agriculture [Electron. resources]. – URL: http:/ /ec.europa.eu/environment/agriculture/index.htm (дата звернення 28.09.2018).
 15. DG AGRI official site, rural development policy 2007-2013 [Electron. resources]. – URL: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm (дата звернення 28.09.2018).
 16. Organic Agriculture and Food Security (IFOAtof Dossier I, 2002). [Electron. resources]. – URL : www.ifoam.prg (дата звернення 28.09.2018).
 17. Human Ecology, Human Economy: ideals for an Ecollogically Sustainable Future / Edited by M. Diesendorf and C. Hamilton. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin, 2002. 378 p.

Е. В. Лазарева. Теоретические аспекты формирования стратегий сбалансированного развития землепользования.

В статье освещены этапы разработки стратегии землепользования в условиях сбалансированного развития. Предложены такие стратегии сбалансированного развития землепользования как стратегия эффективного использования имеющегося природно-ресурсного потенциала регионов, стратегия развития земельного менеджмента, стратегия маркетингового обеспечения землепользования, стратегия экономического стимулирования сбалансированного развития, стратегия улучшения кадрового обеспечения, стратегия формирования привлекательного инвестиционного климата в объединенных территориальных общинах. Раскрыты особенности предложенных стратегий.

Ключевые слова: стратегия, сбалансированное развитие, зарубежный опыт, экологобезопасное производство.

 

O. Lazarieva. Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level.

The article describes the stages of land-use strategy development in conditions of balanced development. Such strategies as the strategy of efficient use of available natural and resource potential of the regions, the strategy of land management development, the marketing strategy of land-use support, the economic stimulation strategy of a balanced development, the strategy of staff improvement , the strategy of creating an attractive investment climate in the united communities were proposed. The features of the proposed strategies are revealed .

Key words: strategy, sustainable development, international experience, ecologically safe production.

Повернутися до змісту

lazareva.pdf
lazareva.pdf
Size: 0.33

Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні

УДК 338.48

О. В. Лазарєва, доктор економічних наук, доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті розкрито ключові аспекти розвитку агротуризму. Висвітлено підходи до розкриття терміна «агротуризм». Охарактеризовано соціальну, виробничу та екологічну сфери туризму. Проаналізовано досвід агротуризму в зарубіжних країнах. Розкрито позитивні аспекти ведення туристичної галузі на селі. Представлено ключові напрямки запровадження кластерного підходу у сфері розвиту агротуризму. Наведено орієнтири розвитку агротуризму.

Ключові слова: агротуризм, «зелена економіка», агроекосадиби, сільський туризм, кластер, децентралізація.

Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні. (текст статті)

Key aspects of agro-tourism development in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Зелена економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dae.org.ua/ua/laws/show/show/2818-17.
2. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України – Режим доступу : http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
3. Пітюліч М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн // М.М. Пітюліч, І.І. Михайлюк. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Серія «Економіка».– Спецвипуск 33. – Частина 3. – с. 154-158.
4. Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні : авторефер. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.В. Вишневська; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 20 с.
5. Жалис Л.В. Сравнительный анализ понятий сельского туризма и его специализации в Литве / Л.В. Жаліс // Вісник ДІТБ. – 2005. – № 9. – С. 202-205.
6. Товт М. Сільський туризм. Як регулюється він / М. Товт // Віче. – 2003. – № 3. – С. 68-75.
7. Лученок С.А. Экоагротуризм в системе многофункционального регулирования сельского хозяйства ВТО / С. Лученок // Журнал европейской экономики. – 2007. – № 6. – С. 246-258.
8. Туристична бібліотека – все про туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net
9. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности / Е.Н. Ильина – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
10. Дармостук Д.Г. Державне регулювання зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin.exe
11. Турковський М. Маркетинг гостиничных услуг: учебно-метод. Пособие / М. Турковский; [пер. с пол. И.И. Иванюка]. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 296 с.
12. Rilla E. Agritourizm: unique niches in Great Britain and New England. –Univarsuty of California, San Diego, CA, USA. – 1998.
13. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Т.І. Ткаченко. – К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.
14. Medlik S. Dictionari of Travel. Tourism and Hospitality / S. Medlik. –London : Butterworth Heinemann Etd.,1993. – P. 43.
15. Рутинський М.Й. Сільський туризм / Рутинський М.Й., Зінько Ю.В.: навчальний посібник. – К. : Знання. – 2006. – 271 с.
16. Маєвський Я. Агротуризм : Порадник для сільського господаря / Маєвський Я. – Львів : Прес, 2005. – 80 с.
17. Лученок С.А. Агротуризм: мировой опыт и развитие в республике Беларусь / С.А. Лученок. – Минск : БГЭУ, 2008. – 198 с.
18. Про сільський аграрний туризм [Електронний ресурс] : Проект Закону України – Режим доступу : volynradagrant.at.ua.
19. Гончаренко І.В. Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області / І.В. Гончаренко, К.В. Коноваленко, Ж.В. Сокровіщук // Вісник аграрної науки Причорномо’я. – 2014. – Вип. 4. – С. 20-26.

Е. В. Лазарева. Ключевые аспекты развития агротуризма в Украине.

В статье раскрыты ключевые аспекты развития агротуризма. Освещены подходы к раскрытию термина «агротуризм». Охарактеризованы социальная, производственная и экологическая сферы туризма. Проанализирован опыт агротуризма в зарубежных странах. Раскрыты положительные аспекты ведения туристической отрасли в селе. Представлены ключевые направления внедрения кластерного подхода в сферу развития агротуризма. Изложены ориентиры развития агротуризма.

O. Lazarieva. Key aspects of agro-tourism development in Ukraine.

The article reveals the key aspects of agro-tourism development. Approaches to the disclosure of the term “agro-tourism” are highlighted. The social, industrial and ecological spheres of tourism are characterized. The experience of agro-tourism in foreign countries is analyzed. The positive aspects of the tourist industry in the village are revealed. The key directions of introducing the cluster approach into the sphere of agrotourism development are presented. The guidance of agro-tourism development is outlined.

Випуск №4 (96), 2017

Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування

УДК353.9

О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

У статті висвітлено особливості проведення соціально-економічної та екологічної діагностики сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують розвиток землекористування. Обґрунтовано завдання щодо побудови концепції формування аграрної політики у землекористуванні.

Ключові слова
земельні ресурси, суб’єкти господарювання, сільськогосподарське землекористування, аграрна політика, природно-ресурсний потенціал. (більше…)

Діагностика соціально-економічного стану регіону

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
353.9

Автор
О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Анотація
У статті висвітлено питання діагностики соціально-економічного стану регіону, запропоновано компоненти та індикатори управління регіональним розвитком. Встановлено, що для дослідження проблеми регіональної діагностики необхідно врахувати не тільки економічні, а й соціальні та екологічні показники. Подано аргументи доцільності факторного аналізу та побудови динамічних рядів для обґрунтування регіонального розвитку.

Ключові слова
концепції діагностики, напрямки регіонального розвитку, індикатори управління регіональним розвитком, показники управління регіональним розвитком, компоненти управління регіональним розвитком
(більше…)