Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів

УДК 636.92:612.015

Н. В. Роль, аспірант
С. І. Цехмістренко, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

Досліджено вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. Встановлено, що при використанні вітамінно-кормової добавки «Tekro» в тканинах мозку вірогідно (р ≤ 0,05) збільшується вміст відновленого глутатіону на 10,6%. У серці кролів 90-добового віку достовірно (р ≤ 0,01) збільшується вміст білкових та загальних HS-групна 7,9 та 2,5% відповідно. При дослідженні найдовшого м’язу спини виявлено, що протягом усього дослідного періоду збільшується вміст білкових та загальних HS-груп та у 90-добовому віці становить 156,96 мкмоль/г та 169,44 мкмоль/г відповідно.

Ключові слова: кролі, серце, мозок, найдовший м’яз спини, глутатіон, сульфгідрильні групи.

Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів. (текст статті)

Effect of vitamin and feed supplement for the maintenance of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the organs and tissues of rabbits. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Веревкина И. В. Колориметрический метод определения SH-групп и –S-S- связей в белках при помощи 5,5’-дитиобис (2-нитробензойной) кислоты / И. В. Веревкина, А. И. Точилкин, Н. А. Попова // Современные методы в биохимии. – М. : Медицина, 1977. – С. 223-231.
2. Гопаненко О. О. Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 43-51.
3. Горячковский О. М. Определение уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови / Горячковский О. М. Клиническая биохимия : Справочное пособие – Одесса : Астропринт, 1998. – С. 370-372.
4. Зінко Г. О. Вплив препаратів селену та германію на окремі ланки патогенезу гастроентериту у телят / Л. Г. Слівінська, Г. О. Зінко // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17. – № 2. – С. 57-64.
5. Іскра Р. Я. Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету / Р. Я Іскра., О. Слівінська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – В. 70. – С. 25-30.
6. Паска М. З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин / М.З. Паска //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. – С. 100-102.
7. Хаврона О. П. Порушення функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка, печінці та еритроцитах щурів при експериментальній виразковій хворобі / О. П. Хаврона // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 26-31.
8. Цицюра Р. І. Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунка і їх корекція / Р. І. Цицюра // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 7. – № 3. – С. 119-122.
9. Metovitan prevents accumulation of thiamin diphosphate oxygenized form in rat tissues under irradiation / Yu. M. Parkhomenko, G. V. Donchenko, L. I. Chehovskaya, S. P. Stepanenkoetc // BiotechnologiaActa. – 2015. – V. 8. – №4. –.R. 63-70.
10. Protective role of some feed additives against dizocelpine induced oxidative stress in testes of rabbit bucks / Sohair Y. Saleh, F. A. Sawiress, M. A. Tony, A. M. Hassanin etc. // Journal of Agricultural Science. – 2015.– V. 7. – № 10. – P. 239-252.
11. Kalinina E. V. Roleofglutathione, glutathionetransferase, andglutaredoxininregulationofredox-dependentprocesses / 11.Kalinina E. V. Role of glutathione, glutathione transferase, and glutaredoxin in regulation of redox-dependent protsesses /E. V. Kalinina, N. N. Chernov, M. D. Novichkova // Biochemistry (Moscow). – 2014. – V. 79. – P. 1562-1583.

Н. В. Роль, С. И. Цехмистренко. Влияние витаминно-кормовой добавки на содержание восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп в органах и тканях кроликов.

Исследовано содержание восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп в мозге, сердце и длиннейшей мышце спины кроликов новозеландской породы. Установлено, что при использовании витаминно-кормовой добавки «Tekro» в тканях мозга достоверно (р ≤ 0,05) увеличивается содержание восстановленного глутатиона на 10,6%. В сердце кроликов 90-суточного возраста достоверно (р ≤ 0,01) увеличивается содержание белковых и общих HS-групп на 7,9 и 2,5% соответственно. При исследовании длиннейшей мышцы спины выявлено, что в течении всего исследовательского периода увеличивается содержание белковых и общих HS-групп и в 90-суточном возрасте составляет 156,96 мкмоль/г и 169,44 мкмоль/г соответственно.

N. Rol, S. Tsekhmistrenko. Effect of vitamin and feed supplement for the maintenance of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the organs and tissues of rabbits.

The content of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the brain, heart and muscle longest back New Zealand rabbits breed. It is established that the use of vitamin and feed additive «Tekro» in brain tissues significantly (p ≤ 0,05) increases glutathione content 10.6%. At the heart of rabbits 90-day age was significantly (p ≤ 0,01) increased protein content and total HS-group by 7.9% and 2.5% respectively. In the study of the longest back muscle found that during the research period increased protein content and total HS-groups and the 90-day age of 156,96 mmol/g and 169,44 mmol/g, respectively.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування

УДК 631.3.636

А. П. Палій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

У виробничих умовах розроблено та апробовано пристрій та спосіб для оцінки чистоти зовнішніх поверхонь доїльно-молочного устаткування, які передбачають одержання інформації про чистоту за допомогою отримання змивів з поверхні обладнання і подальшим бальним оцінюванням: I – бездоганно, II – відмінно; III – добре; IV – задовільно; V – незадовільно.

Ключові слова: доїльне устаткування, спосіб, пристрій, забрудненість, фільтрувальний елемент, змив, бали.

Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування. (текст статті)

Frequency estimation of the outer surface of milking and dairy equipment. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Палій А. П. Визначення критичних контрольних точок при виробництві високоякісного молока / А. П. Палій // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: “Ветеринарні науки”, “Сільськогосподарські науки”. – 2015. – Том 17, № 3 (63). – С. 277-281.
2. Палий А. П. К вопросу необходимости совершенствования элементов технологии машинного доения КРС / А. П. Палий // Материалы международной научно – практической конференции “Перспективы инновационного развития АПК” в рамках XXIV международной специализированной выставки “Агрокомплекс-2014”. – Уфа, 2014. – Часть I. – С. 342-345.
3. Wells S. J. What is the current milk quality in the U.S.? / S. J. Wells, S. L. Ott // National mastitis council annual meeting proceedings. – 1998. – Р. 10-19.
4. Джапаридзе Т. К. вопросу о повышении качества молока / Т. Джапаридзе, Л. Зернаева // Главный зоотехник. – 2007. – № 5. – С. 30-33.
5. Авзалова А. Ф. Обеспечение качества санитарно-гигиенического состояния молочного оборудования / А. Ф. Авзалова, А. К. Галиуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины. – 2013. – Том 216. – С. 7-10.
6. Курак А. Пути снижения бактериальной обсемененности молока / А. Курак // Животноводство России. Спецвыпуск. – 2015. – С. 21-25.
7. Палій А. П. Аналіз вимог щодо режимів промивання молокопроводів доїльних установок / А. П. Палій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2015. – Вип. 157: Технічні системи і технології тваринництва. – С. 28-32.
8. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems / Tousova R. [at al.] // Journal of Central Europen Agriculture. – 2014. – Vol. 15, № 4. – P. 115-123.
9. Палій А. П. Визначення якості виконання технологічної операції з очищення молокопроводу / А. П. Палій // Науково – технічний бюлетень. – 2015. – Вип. 113. – С. 178-182.
10. Лоретц О. Г. Результаты оценки производства и качества молока – сырья / О. Г. Лоретц // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 5(97). – С. 95-97.
11. Палій А. П. Дослідження процесу промивання доїльних установок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – 2014. – Том 16, № 2 (59), ч. 3. – С. 156-161.
12. Дегтярев Г. П. Механизм очистки загрязненных поверхностей молочного оборудования / Г. П. Дегтярев // Молочная промышленность. – 1999. – №7. – С. 35-37.
13. Jeffrey K. Somatic cell cjunts: measures of farm management and milk quality / K. Jeffrey // National mastitis council annual meeting proceedings. – 2001. – Р. 29-37.
14. Шурчкова Ю. А. Экологически чистий способ снижения кислотности и повышения качества молочного сырья / Ю. А. Шурчкова // Молочное дело. – 2005. – № 7. – С. 18.
15. Костюкевич С. А. Способ улучшения санитарного состояния доильных установок / С. А. Костюкевич // Сборник научных трудов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. – 2000. – С. 88-89.

А. П. Палий. Оценка чистоты внешней поверхности доильно-молочного оборудования.

В производственных условиях разработаны и апробированы прибор и способ для оценивания чистоты внешней поверхности доильно-молочного оборудования, которые предусматривают получение информации о чистоте с помощью смывов с поверхности оборудования и последующим бальным оцениванием: I – безупречно, II – отлично; III – хорошо; IV – удовлетворительно; V – неудовлетворительно.

A. Paliy. Frequency estimation of the outer surface of milking and dairy equipment.

The production conditions developed and tested the device and the method for evaluating the purity of the outer surface milking and dairy equipment, which include obtaining information about getting help with clean swabs from the surface of the equipment, followed by ballroom estimation: I – flawless, II – excellent; III – good; IV – satisfactory; V – unsatisfactory.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого

УДК 631.95:631:87:633.19

М. Б. Августинович, здобувач
Львівський національний аграрний університет

Досліджено реакцію сортів тритикале ярого на дію мікробіологічного препарату Азотер та гумінового добрива за показниками вмісту поживних елементів в зерні, а також представлено результати впливу екологічно безпечного біопрепарату та добрив на вміст поживних елементів в зерні тритикале ярого. Доведено доцільність впровадження екологічних агрозаходів щодо покращення якості зерна. Відмічено, що досліджувані сорти тритикале ярого однаково реагують на дію мікробіологічного препарату та гумінового добрива.

Ключові слова: тритикале яре, удобрення, екологічні агрозаходи, азот, фосфор, калій, зерно.

Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого. (текст статті)

Influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of the main nutrients in the grain of spring triticale. (анотація)

Список використаних джерел:
1 Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с.
2. Гур’єв Б. П. Перспективи тритікале / Б. П. Гур’єв, Г. С. Горбань, В. К. Рябчун // Агропром України. – 1990. – № 1. – С. 55-58.
3. Качмарський В. С. Тритикале – культура, яка гарантує продовольчу безпеку / В. С. Качмарський, С. І. Волощук // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 12. – С. 12-17.
4. Бордюжа Н. П. Оптимізація накопичення макроелементів рослинами пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті [Електронний ресурс] / Н. П. Бордюжа // Modern directions of theoretical and applied researches. – 2014. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua /konfer34/741.pdf
5. Crafts–Brandner S. J. Phosphorus Nutrition influence on Leaf Senescence in Soyben / S. J. Crafts–Brandner // Plant Physiol. – 1992. – Vol. 98. – P. 1128-1132.
6. Dan C. Olk On–Farm Evaluation of a Humic Product in Iowa (US) Maize Production / Dan C. Olk, Dana L. Dinnes, Chad Callaway, Mike Raske // USDA Agricultural Research Service, 2013. – 1. – Р. 1047-1050.
7. Chemical Composition of Lignitic Humic Acid and Evaluating its Positive impacts on Nutrient Uptake, Growth and Yield of Maize / M. Z. Khan, M. E. Akhtar, S. Ahmad and etc. // Pak. J. Chem., 2014. – 4(1). – P. 19-25.
8. Волкогон В. В. Мікробні препарати в землеробстві як елемент сучасної стратегії підвищення родючості ґрунтів / В. В. Волкогон // Посібник українського хлібороба. – Харків : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, 2008. – С. 116-117.
9. Гаврилюк В. А. Сапропель як ефективна та екологічно безпечна сировина для виготовлення добрив та препаратів / В. А. Гаврилюк, Т. П. Дідковська, А. М. Бортнік // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 6. – С. 90-92.
10. McGoverin C. M., Snyders F., Muller N., and etc., 2011. A review of triticale uses and the effect of growth environment on grain quality. J. Sci. Food Agric. 91, 1155-1165.
11. Лопушняк В. І. Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в Західному Лісостепу України : монографія / В. І. Лопушняк ; за ред. д. с.-г. н., проф. А. І. Фатєєва. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 218 с.
12. Шевчук О. В. Вплив післядії різних систем удобрення на динаміку вмісту азоту в ґрунті, рослинах і зерні ячменю ярого / О. В. Шевчук // Вісник ХНАУ. – 2013. – № 1. – С. 135-139.
13. Шевчук М. Й. Ґрунти Волинської області / М. Й. Шевчук, П. Й. Зіньчук, Л. К. Колошко. – Луцьк : Вежа, 1999. – 164 с.
14. Рябчун В. К. Каталог сортів ярих тритикале та технології їх вирощування : методичне видання / В. К. Рябчун // ІР ім. В. Я. Юр’єва. – 2006 . – С. 35.
15. Загальні вимоги до випробувальних і калібрувальних лабораторій : ДСТУ ISO/IEC 17025-2006/ – [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держстандарт України, 2007. – 32 с. – (Національні стандарти України).

М. Б. Августинович. Влияние экологически безопасных препаратов и удобрений на содержание элементов питания в зерне ярового тритикале.

Исследована реакция сортов ярового тритикале на действие микробиологического препарата Азотер и гуминового удобрения по показателям содержания питательных элементов в зерне, а также представлены результаты влияния экологически безопасного биопрепарата и удобрения на содержание питательных элементов в зерне ярового тритикале. Доказана целесообразность внедрения экологических агромероприятий по улучшению качества зерна ярового тритикале. Отмечено, что исследуемые сорта ярового тритикале одинаково реагируют на действие микробиологического препарата и гуминового удобрения.

M. Avhustynovych. Influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of the main nutrients in the grain of spring triticale.

The research of reaction on varieties of spring triticale action microbiological preparation nitrogen and humic fertilizers of nutrients in the beans. Represented result of influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of nutrients in the grain of spring triticale.
The proved expediency of implementation the agroenvironmental measures to improve the quality of grain of spring triticale. It is noted that the investigated spring triticale varieties are equally responsive to the action of microbial preparation and humic fertilizer.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України

УДК 633.85(477.7)

І. С. Москва, аспірантка
Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Гамаюнова В. В.
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі розглянуто стан та перспективи вирощування культури рижію ярого в Україні. Представлено огляд класичних та сучасних літературних даних про цю культуру.
Розглянуто можливість використання рижію в якості сировини для виробництва біодизелю.
Доведено, що рижієва олія – цінний продукт технічного, повсякденного і лікувально-профілактичного харчування.
У зв’язку з появою нових напрямків застосування популярність рижію та продуктів його переробки в інших країнах стрімко зростає, особливо в Америці та Західній Європі, тому необхідно детально розглянути особливості вирощування, значення та поширити використання цієї культури в Україні.

Ключові слова: рижій ярий, технічні прийоми вирощування, олія, макуха.

Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України. (текст статті)

Conditions and perspectives of spring false flax growth in the Southern Steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Осадчук В. Виробництво та регулювання ринку насіння соняшнику і продуктів його переробки / В. Осадчук // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 72-75.
2. Лукомец В. М. Научное обеспечение производства масличных культур в России / В. М. Лукоморец. – Краснодар, 2006. – 100 с.
3. Лобанов В. Г. Масличные растения семейства капустных – перспективное сырье для России / В. Г. Лобанов, А. Д. Минаков, И. В. Шульвинская, В. Г. Щербаков // Известия ВУЗов, Пищевая технология. – 2003. – № 2-3. – С. 24-26.
4. Агрокарта посевов [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://rizhii.4sg.com.ua/
5. Cherian G. Camelina sativa in poultry diets: opportunities and challenges / Gita Cherian // http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e06.pdf.
6. Fleenor R. CAMELINA Camelina sativa (L.) Crantz / Richard Fleenor // https://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_casa2.pdf.
7. Stratton A. Camelina sativa / Amy Stratton, Jim Kleinschmit and Dennis Keeney, IATP Rural Communities Program // Institute for Agriculture and Trade Policy, 2007.
8. Масличные культуры для пищевого использования в России (проблемы селекции сортимент) : монография / [Кутузова С. Н., Гаврикова В. А., Дубовская А. Г. и др.]. – СПб. : ВИР, 1998. – 70 с.
9. Демидась Г. І. Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля [Електронний ресурс] / Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, Н. Я. Гетман. – Режим доступу : http://repository.vsau.org/getfile/ 3409.pdf
10. McVay K. Camelina Production in Montana [Електронний ресурс] / K. A. McVay. – Режим доступу http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200701AG.pdf.
11. Барбарич А. І. Жироолійні рослини України / А. І. Барбарич, О. М. Дубовик, Д. В. Стрелко. – К : Наукова думка, 1973. – 132 с.
12. Chesnais Q. Is the Oil Seed Crop Camelina sativa a Potential Host for Aphid Pests? [Електронний ресурс] / Q. Chesnais, J. Verzeaux, A. Couty, V. Le Roux, A. Ameline. – Режим доступу : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=Chesnais%20et%20al.%202014 %20camelina%20aphid%20pest%20.pdf
13. Eynck C. Camelina (Camelina sativa) [Електронний ресурс] / C. Eynck, K.C. Falk. – Режим доступу : http://search.library.wisc.edu/catalog/ocn840927690.
14. Hunter J. Camelina Production and Potential in Pennsylvania. [Електронний ресурс] / Joel Hunter, Greg Roth. – Режим доступу : http://extension.psu.edu/plants/crops/grains/small/ production/ camelina-production-and-potential-in-pennsylvania.
15. Рахметов Д. Рыжей – альтернативная масличная культура / Д. Рахметов, И. Самойленко // Зерно. – 2012. – № 2 (70). – С. 50-56
16. Ehrensing D. Т. Camelina [Електронний ресурс] / D. T. Ehrensing and S. O. Guy. – Режим доступу : http://www.reflectia.es/archivos/noticias-adjuntos/camelina.pdf.
17. Рожкован В. Рижій – альтернативна олійна культура та перспективи його використання [Електронний ресурс] / В. Рожкован, І. Комаров. – Режим доступу : http://www.propozitsiya.com
18. Москва І. С. Ефективність застосування регуляторів росту на врожайність рижію ярого сорту Степовий / І. С. Москва, В. В. Гамаюнова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченій пам’яті декана агрономічного факультету М. Ф. Рибака, м. Житомир, 19-20 листопада 2015р. / гол. ред. О. В. Скидан. – Житомир : Житомирський національний аграрний університет, 2015. – С. 83-86.
19. Пешук Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 296 с.
20. Воскресенская Г. С. Биология рыжика в связи с методикой селекции : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с–х наук : спец. 06.01.05 – «Селекция и семеноводство» / Г. С. Воскресенская. – Л., 1949. – 10 с.
21. Grady K. Camelina Production [Електронний ресурс] / Kathleen Grady, Thandiwe Nleya. – Режим доступу : http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx8167.pdf.
22. Леонард Ч. Е. Рыжиковое масло: потенциальный источник линоленовой кислоты / Ч. Е. Леонард // INFORM. – № 9. –1998. – 6 с.
23. Сизова Н. В. Жирнокислотный состав масла Саmеlinа sativa (L.) Crantz и выбор оптимального антиоксиданта / Н. В. Сизова, И. В. Пикулева, Т. М. Чикунова // Химия растительного сырья. – 2003. – № 2. – С. 27-31.
24. Frohlich A. Evaluation of Camelina sativa oil as a feedstock for biodiesel production / A. Frohlich , B. Rice // Ind. Crop. Prod. – 2005. – 21. – P. 25-31.
25. Camelina oil as a fuel for diesel transport engines / A. Bernardo, R. Howard-Hildige, A. O’Connell and oth. // Ind. Crop. Prod. – 2003. – 17. – P. 191-197.
26. Буянкин В. И. Посеешь рыжик, пожнешь выгоду / В. И. Буянкин // Поле. – 2013. – № 5/6. – С. 50-53.
27. Бортников С. Л. Технология возделывания рыжика на семена в условиях Кузбасса / С. Л. Бортников // Аграрная наука. – 2010. – № 6. – С. 18-20.
28. Полякова Р. С. Сорта капустных культур селекции Сибирской опытной станции / Р. С. Полякова, Г. Н. Кузнецова // Земледелие. – 2009. – № 2. – С. 48.
29. Лях В. О. Вміст та жирнокислотний склад олії рижію ярого / В. О. Лях, І. Б. Комарова // Бюлетень наукової бібліотеки Інституту сільського господарства степової зони НААНУ. – 2010. – № 38. – С. 137-142.
30. Наумова М. Особенности возделывания масличных культур в Пензенской области / М. Наумова // Главный агроном. – 2013. – № 7. – С. 22-24.
31. Лошкомойников И. А. Технология возделывания ярового рыжика в Западной Сибири / И. А. Лошкомойников, Г. Н. Кузнецова // Кормопроизводство. – 2009. – № 4. – С. 24-27.
32. Москва І. С. Вплив позакореневого підживлення на продуктивність рижію ярого в умовах півдня України / І. С. Москва // матеріали студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець-Подільський, 2015 р. / гол. ред. М. І. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Подільський ДАТУ 2015 – С. 45-47.
33. Семенова Е. Ф. Масличный рыжик: биология, технология, эффективность / Е. Ф. Семенова, В. И. Буянкин, А. С. Тарасов. – Волгоград, 2007. – 82 с.
34. Полякова Р. Нетрадиционные масличные культуры и перспективы их использования / Р. Полякова, Г. Кузнецова // Главный агроном. – 2012. – № 11. – С. 39-41.
35. Рензяева Т. В. Белковые продукты из жмыхов рапса и рыжика: получение, качество, биологическая ценность / Т. В. Рензяева // Достижения науки и техники АПК. – 2009. – № 4. – С. 70-72.

И. С. Москва. Состояние и перспективы выращивания рыжика ярового на Юге Степи Украины.

В работе рассмотрено состояние и перспективы выращивания культуры рыжика ярового в Украине. Представлен обзор классических и современных литературных данных об этой культуре.
Рассмотрена возможность использования рыжика в качестве сырья для производства биодизеля.
Доказано, что рыжиковое масло – ценный продукт технического, повседневного и лечебно-профилактического питания.
В связи с появлением новых направлений применения популярность рыжика и продуктов его переработки в других странах стремительно растет, особенно в Америке и Западной Европе, поэтому необходимо подробно рассмотреть особенности выращивания, значение и распространить использование этой культуры в Украине.

I. Moskva. Conditions and perspectives of spring false flax growth in the Southern Steppe of Ukraine.

The article highlights conditions and perspectives of spring false flax growth in Ukraine. It is presented a review of classical and contemporary literature sources concerning this culture.
False flax is a culture of multidimensional use. Camelina oil is a valuable product of technical and daily use and of healthy meals; also it can be used as a raw material for biodiesel production.
Due to invention of the new areas of application the popularity of spring false flax and its products in other countries is growing rapidly, especially in the USA and Western Europe. So it is necessary to examine in depth the cultivation features and the value of this culture and to extend its use in Ukraine.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора

УДК 631.1:338.43

О. О. Васильєва, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Запорізький національний технічний університет

Визначено сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора Запорізької області. Проаналізовано динаміку земельно-ресурсного потенціалу області, структуру посівних площ, матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано основні напрями подолання проблем розвитку аграрного сектора.

Ключові слова: аграрний сектор, земельно-ресурсний потенціал, посівні площі, технічний потенціал, Запорізька область.

Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора. (текст статті)

The current trends and objective conditions of the agriculture development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року [Електронний ресурс] : сайт Запорізької обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000055/55043/strategia2020.pdf.
2. Павлова Г. Є. Особливості аграрного сектора в національній економіці [Електронний ресурс] / Г. Є. Павлова // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2729.
3. Сільське господарство України за 2014 рік : статистичний збірник – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.
4. Сільське господарство Запорізької області за 1995-2014 роки : статистичний збірник – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2015. – 215 с.
5. Мальцева В. А. Становление и развитие аграрного сектора мировой экономики [Електронний ресурс] / В. А. Мальцева // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 87(03). – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/04.pdf.
6. Шпак А. К вопросу эффективности использования земель в крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси / А. Шпак, Л. Скоропанова // Аграрная экономика. – 2015. – № 1.– С. 30-36.
7. Толкач Г. В. Анализ производственной деятельности фермерских хозяйств Гродненской области / Г. В. Толкач // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сборник научных трудов. – Гродно : ГГАУ, 2014. – Т. 27. – С. 231-236.
8. Структура посівних площ, попередники, сівозміни: науково-практичні рекомендації. – Дніпропетровськ : ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, 2013. – 11 с.
9. Стефанків О. М. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення : монографія / О. М. Стефанків, О. М. Максимович. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 180 с.
10. Саприкіна О. М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону / О. М. Саприкіна // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 53 (1026). – С. 125-129.
11. Пивовар П. В. Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 134-143.
12. Борель А. Сущность конкурентоспособности сельского хозяйства и формирующие ее факторы [Електронний ресурс] / А. Борель // Журнал международного права и международных отношений. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.evolutio.info/content/view/2317/235.
13. Коваль П. В. Інституційні перспективи розвитку АПК України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / П. В. Коваль // Агросвіт. – 2012. – № 10 – С. 2-5. – Режим доступу : http://www.analytic.logis. biz.ua/publications/atc/37-art14.
14. Прока Н. И. Концептуальные основы формирования механизма управления человеческим капиталом в аграрном секторе экономики // Вестник Орел ГАУ. – 2012. – № 6. – С. 12-17.

Е. А. Васильева. Современные тенденции и объективные условия
развития аграрного сектора.

Определены современные тенденции и объективные условия развития аграрного сектора Запорожской области. Проанализирована динамика земельно-ресурсного потенциала области, структура посевных площадей, материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. Обоснованы основные направления преодоления проблем развития аграрного сектора.

O. Vasylyeva. The current trends and objective conditions of the agriculture development.

Current trends and the objective conditions of the agriculture development of the Zaporozhye region are identifi ed. The dynamics of land and resource potential of the region, the structure of sown areas, the logistics of agricultural production have been analyzed. The basic directions of over coming the problems of the agriculture development are founded.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України

УДК 631.425.5(477.7)

О. В. Письменний, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень, якими встановлено, що внаслідок зрошення збільшилися: вміст агрегатів > 1мм в темно-каштанових ґрунтах і протидефляційна стійкість чорноземів південних. Вміст обмінного Na більше 4% в темно-каштановому ґрунті сприяє підвищенню його протидефляційної стійкості. Підвищення позитивних температур в зимово-весняний період вплинуло на зростання вмісту дефляційно-небезпечної фракції < 0,25 мм у досліджуваних ґрунтах, що може призвести до більш швидкого видування цих ґрунтів вітром.

Ключові слова: структура, ґрунт, протидефляційна стійкість, зрошення.

Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України. (текст статті)

Studies of the effect of irrigation on anti-deflation stability of soils Steppe in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Булигін С. Ю. Формирование екологічно сталих агроландшафтів/ С. Ю. Булигін – К. : Урожай, 2005. – 298 с.
2. Булигін С. Ю. До питання моніторингу процесів дефляції ґрунтів / С. Ю. Булигін, Д. О. Тімченко, В. І. Діденко, В. О. Зуза // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 1. – С. 58-60.
3. Воронин А. Д. Основы физики почв / А. Д. Воронин – М. : МГУ, 1986. – 244 с.
4. Долгилевич М. И. Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия / М. И. Долгилевич – М. : Колос. 1978. – 234 с.
5. Зайцева А. А. Борьба с ветровой эрозией почв / А. А. Зайцева – М. : Колос, 1970. – С. 18-79.
6. Пат. 29131 Україна, (51) МПК А018 13/16. Спосіб визначення протидефляційної стійкості ґрунтів / Мелашич А. В., Чорний С. Г., Письменний О. В.; заявники і патентовласники: Інститут землеробства південного регіону УААН і Миколаївський державний аграрний університет. – №u 200706516; заявл. 11.06.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 4 с.
7. Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С. П. Позняк – Львов, 1997. – 239 с.
8. Пилові бурі на Півдні України / С. Г. Чорний, О. В. Письменний, О. М. Хотиненко, Т. М. Чорна // Вісник аграрної науки. – К., 2008. – № 9. – С. 46-51.
9. National Agronomy Manual. Part 502. Wind Erosion. USDA. NRCS. 2002 – 227 c.
10. Hagen L. J. Wind erosion mechanics: Abrasion of aggregated soil / L. J. Hagen // Society proceeding; Amer. Soc, Agric. Engin, 1991. – Paper No. 91-2082.

О. В. Письменний. Изучение влияния орошения на противодефляционную стойкость почв Степи Украины.

В статье представлены результаты исследований и установлено, что в результате орошения увеличились содержание агрегатов > 1 мм в темно-каштановых почвах и протидефляционная устойчивость черноземов южных. Содержание обменного Na более 4% в темно-каштановой почве способствует повышению ее протидефляцийной устойчивости. Повышение положительных температур в зимне-весенний период повлияло на рост содержания дефляционно опасной фракции < 0,25 мм в изучаемых почвах, что может привести к более быстрому выдувания этих почв ветром.

O. Pismenniy. Studies of the effect of irrigation on anti-deflation stability of soils Steppe in Ukraine.

In the article it is determined that: cause of irrigation the content of aggregates increased > 1mm in dark chestnut soils and anti-deflation stability southern black soils. The content of exchange Na 4% contributes to the anti-deflation stability dark chestnut soils. Increasing positive temperatures in winter-spring period influences on the increasing of content-dangerous deflationary fraction < 0,25 mm in the researched soils, what can lead to more rapid collapse and blowing by strong winds.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту

УДК[631.53.027.2+631.8]:633.11

В. В. Калитка, доктор сільськогосподарських наук, професор
Ю. О. Кліпакова, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

Досліджено інтенсивність перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у зернівці, проростку та коренях рослин пшениці озимої. Встановлено, що обробка інфікованого насіння окремо протруйниками і регулятором росту АКМ призводила до зменшення інтенсивності ПОЛ в насінині на 17-28% порівняно з контролем. У зародковому корені найбільша інтенсивність ПОЛ відзначена в період гетеротрофного живлення; в проростках цей показник залежить від стадії розвитку рослин пшениці озимої та дії хімічного стресора.

Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, зернівки, корені, проростки пшениці, протруйники, регулятори росту.

Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту. (текст статті)

Intensity of peroxide oxidation of lipids during winter wheat seed germination (Triticum Aestivum L.) under effect of seed treaters and growth regulators. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Mitteler R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance // Trends Plant Sci. – 2002. – 7, N 9. – P. 405-409.
2. Минибаева Ф. В. Продукция супероксида и активность внеклеточной пероксидазы в растительных тканях при стрессе / Ф. В. Минибаева, Л. Х. Гордон // Физиология растений. – 2003. – 50, № 3. – С. 459-464.
3. Влияние экибрассинолида на свободнорадикальные процесы в листьях проростков ячменя при поражении возбудителем сетчатого гельминтоспориоза / В. П. Шуканов, Н. Е. Манжелесова, Е. Л. Недведь, и др. : материалы VIII междунар. конф. Биоантиоксидант, (Москва, 4-6 октября 2010 г.) / РАН ; Институт биохим. физики им. Н.М.Эмануэля РАН ; Институт хим. Физики им. Н. Н. Семенова РАН. – М. : РУДН, 2010. – С. 274-275.
4. Effects of fungicides JS399-19, azoxystrobin, tebuconazloe and carbendazim on the physiological and biochemical indices and grain yield of winter wheat / Zhang Y. J., Zhang X., Chen C. J. and oth. // Pesticide Biochemistry and Physiology.- 2010. – № 98(2). – Р. 151-157.
5. Factors influencing seedling emergence from immatureembryos of winter wheat and the transplantation insummer field / J. R. Gao, H. G. Wang, X. F. Li and oth. // Bulgarian Journal of Agricultural Science. – 2014. – №5. – Р. 1102-1108.
6. Юрченко А. І. Оптимізація елементів технології вирощування високоякісного насіння озимої пшениці в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. дис..к.с.-г.н.:спец. 06.01.14 – насінництво / А. І. Юрченко. – Київ, 2009. – 17 с.
7. Rangwala Tasneem. Harmful effects of Fungicide Treatment on Wheat (TriticumaestivumL.) Seedlings / Rangwala Tasneem, Bafna Angurbala and Maheshwari R.S. // International Research Journal of Environment Sciences.- 2013. – № 2(8). – Р. 1-5.
8. Грицюк Н. В. Вплив комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої / Н. В. Грицюк // Захист і карантин рослин. – 2013. – Вип. 59. – С. 63-71.
9. Николаев О. Н. Участие супероксидного радикала в механизме фунгицидного действия фтолида и пробензола / О. Н. Николаев, А. А. Аверьянов // Физиология растений. – 1991. – № 3. – С. 512-520.
10. Пат. 10460 Україна, МКН7 А 01С1/06, А01N 31/14. Антиоксидантна композиція «АОК-М» для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / О. М. Заславський, В. В. Калитка, Т. О. Малахова (Україна). № 2004121 0460: заявл. 20.12.2004; опубл. 15.08.2005. – Бюл. № 8.
11. Мусієнко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / М. М. Мусієнко, Т. В. Паршикова, П. С. Славний. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.
12. Колупаєв Ю. Є. Стресові реакції рослин (молекулярно-клітинний рівень) / Ю. Є. Колупаєв. – Харків, 2001. – 173 с.
13. Khan A. A. The physiologi and biochemistry of seed dormancy and germination / A. A. Khan. – Geneva New York, 1977. – 495 c.

В. В. Калитка, Ю. А. Клипакова. Интенсивность перекисного окисления липидов при проростании семян пшеницы озимой (Triticum Aestivum L.) при воздействии протравителей и регуляторов роста.

Исследована интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в зерновке, проростке и корнях растений пшеницы озимой. Установлено, что обработка инфицированных семян отдельно протравителями и регулятором роста АКМ вызывает уменьшение интенсивности ПОЛ в семенах на 17-28% по сравнению с контролем. В зародышевом корне наибольшая интенсивность ПОЛ отмечена в период гетеротрофного питания; в проростках этот показатель зависит от стадии развития растений пшеницы озимой и действия химического стрессора.

V. Kalytka, Y. Klipakova. Intensity of peroxide oxidation of lipids during winter wheat seed germination (Triticum Aestivum L.) under effect of seed treaters and growth regulators.

It was studied that treatment of infected seeds separately by seed treaters and AKM growth regulator led to the decrease in peroxide oxidation of lipids in the seed by 17-28% compared to control. Combination of seed treater and AKM in tank mix had a controversial effect on malondialdehyde content. In case of sole application of fungicide treaters it increased nearly by 7% while decreasing by 5% in case of application of fungicide-insecticide treater. This data testifies for advisability of timely seed treatment by fungicide treaters in order to avoid the development of oxidation damage during storage of infected seeds.
It was determined that root growth is accompanied by increase in peroxide oxidation of lipids intensity, especially under the effect of Raksil Ultra, AKM, and their combination. In root tissues of etiolated plants, malondialdehyde content under the effect of said preparations exceeded control by 16 – 39 %, testifying to significant amount of oxidative stress. Mixtures that have Lamardor in their content, induce the system of antioxidative protection and malondialdehyde content was 8 – 33 % less relative to control. During the transition to autotrophic nutrition(ВВСН 09)malondialdehyde content decreased across all variants, but the most it was observed under effect of Raksil Ultra (2.4 times). In case of use of other seed treaters and their mixtures with AKM malondialdehyde content in plant roots decreased and during the stage of first leaf unfolding (ВВСН 11) had barely any difference with control, testifying to adaptation of root system to growth conditions. Peroxide oxidation of lipids intensity in sprouts depends on the stage of development of winter wheat plants and effect of chemical stressor. In etiolatedcoleoptile(ВВСН 07) the highest intensity of peroxide oxidation of lipids was observed under the effect of AKM, Raksil Ultra, and, especially, their combination, where malondialdehyde content exceeded control by 9 – 39 %. Other studied seed treaters and their combinations with growth regulator decreaseperoxide oxidation of lipids intensity by 14 – 44 %, and the mostinhibition of peroxide processes was caused by Lamardor, that correlates well with germination delay done by said treater.
During transition toautotrophic nutrition type (ВВСН 09)peroxide oxidation of lipids intensity decreased in sprouts treated with Raksil Ultra and its combination with AKM while sharply increasing in other variants. Together with it, seed treaters that contained Lamardor, increased malondialdehyde content by 1.6 – 1.9 times. With first leaf through coleoptile emergence (ВВСН 10) and in first leaf unfolded stage (ВВСН 11)peroxide oxidation of lipids intensity increased regardless of treater type and growth regulator, testifying to oxidative stress development, antioxidative protection system exhaustion and possible negative impact and further growth and development of the sprout. It should be noted that all studied seed treaters except for Lamardor-Gaucho mixture, induce antioxidative protection system in sprout’s tissues, proven by 6 – 35 % lower malondialdehyde content compared to variant without seed treatment.
So, peroxide oxidation of lipids intensity, and thus growth and development of winter wheat root system is determined by the nature of the seed treater and growth regulator, while for the sprout thetreater and its interaction with the growth regulator are essential.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву

УДК 633.11«324»:631.53.04

А. О. Рожков, доктор сільськогосподарських наук
М. А. Бобро, доктор сільськогосподарських наук
Т. В. Рижик, асистент
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті представлено результати досліджень, проведених упродовж 2007-2009, 2014 рр. на дослідному полі Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, щодо вивчення впливу різних варіантів строків сівби та норми висіву на варіабельність урожайності зерна рослин пшениці м’якої озимої сорту Астет.
Під час досліджень встановлено ефект взаємодії досліджуваних чинників на мінливість урожайності зерна. Доведено доцільність підвищення норми висіву у разі зміщення строків сівби у бік більш пізніх. Зокрема, після чорного пару, під час сівби у першу декаду вересня, доцільно проводити сівбу нормою висіву 4,5 млн нас./га, а у другу і третю декади вересня висівати 5,0-5,5 млн нас./га.
Сталість урожайності зерна досліджуваного сорту пшениці озимої залежно від впливу строку сівби більшою мірою проявлялася після чорного пару. Тому необхідно у першу чергу висівати пшеницю озиму після непарових попередників, адже після парів висівати цю культуру без істотного зниження її зернової продуктивності можна у ширшому діапазоні стороків сівби, що зумовлено її екологічними особливостями.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, урожайність зерна, строки сівби, норми висіву, попередники, технологія вирощування.

Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву. (текст статті)

Grain yield of wheat of soft spring depending on the effect of sowing date and seeding rates. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Федоров Н. И. Продуктивность пшеницы / Н. И. Федоров. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 176 с.
2. Лыфенко С. Ф. Рост и развитие различных генотипов озимой пшеницы в зависи-мости от продолжительности воздействия яровизирующих условий / С. Ф. Лыфенко, В. В. Друзьяк // Науково-технічний бюлетень селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 1995. – №1(86). – С. 18-21.
3. Носатовский А. И. Пшеница (биология) : монография / А. И. Носатовский. – М. : Колос, 1965. – 568 с.
4. Русанов В. Технології вирощування озимої пшениці та їх оцінка / В. Русанов // Агроном. – 2008. – № 4. – С. 84-88.
5. Князева Б. М. Зависимость урожайности твёрдой пшеницы от сроков посева / Б. М. Князева // Зерновое хозяйство. – 2004. – № 6. – С. 20-21.
6. Тупицын Н. В. Сроки сева озимой пшеницы / Н. В. Тупицын, С. В. Валяйкин, А. В. Жирнов // Земледелие. – 2004. – № 4. – С. 20.
7. Когут П. М. Строки сівби та удобрення сортів озимої пшениці при інтенсивній технології вирощування / П. М. Когут, В. В. Лихочвор, В. М. Петрунів // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – К.: Урожай, 1990. – Вип. 35. – С. 45-49.
8. Лихочвор В. В. Роль кущіння пшениці озимої у підвищенні продуктивності рослин / В. В. Лихочвор // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 7. – С. 20-22.
9. Русанов В. І. Озима пшениця. Технологія / В. І. Русанов // Насінництво. – 2004. – № 5. – С. 7.
10. Зінченко О. Строк сівби і норма висіву як фактори продуктивності різних сортів озимої пшениці / О. Зінченко // Вісник БДАУ: зб. наук. пр. – Біла Церква, 2007. – Вип. 46. – С. 5-8.
11. Литвиненко М. А. Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці / М. А. Литвиненко, С. П. Лифенко // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 5. – С. 27-31.
12. Зубець М. В. Наука для того, щоб перемагати екстремальні умови / М. В. Зубець // Науково-практичні підходи до ведення сільського господарства за екстремальних погодних умов: матеріали позачергової сесії загальних зборів УААН. – К. : Аграрна наука, 2003. – С. 3.
13. Маклаидуев Х. А. Влияние сроков сева и норм высева на урожай и качество зерна твердой пшеницы / Х. А. Маклаидуев, Ю. Д. Ханкев // Зерновые культуры. – 1997. – № 1. – С. 4-5.
14. Кочмарський В. С. Посівні якості насіння пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України / В. С. Кочмарський // Насінництво. – 2008. – № 5. – С. 15-18.
15. Лихочвор В. В. Озима пшениця / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів : Українські технології, 2002. – 88 с.
16. Бомба М. Ф. Строки сівби та глибина загортання насіння озимої пшениці при енергозберігаючій технології / М. Ф. Бомба, В. В. Лихочвор // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка»: Проблеми економії енергії. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1998. – С. 108-110.
17. Вплив норми висіву на врожайність пшениці озимої / С. Попов, С. Авраменко, К. Манько та ін. // Агробізнес сьогодні.
18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

А. А. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рыжик. Урожайность зерна пшеницы мягкой яровой в зависимости от влияния сроков посева и норм высева.

В статье представлены результаты исследований, проведённых на протя-жении 2007-2009, 2014 гг. на опытном поле Харьковского НАУ им. В. В. Доку-чаева, направленных на изучение влияния различных вариантов сроков посева и нормы высева на вариабельность урожайности зерна растений пшеницы мягкой озимой сорта Астэт.
В процессе исследований установлен эффект влияния взаимодействия исследу-емых факторов на изменчивость урожайности зерна. Доказана целесообраз-ность повышения нормы высева при смещении сроков посева в сторону более поздних. В частности, после чистого пара, при проведении посева в первую декаду сентября, целесообразно проводить посев нормой высева 4,5 млн зёр./га, а во вторую и третью декаду высевать соответственно 5,0 и 5,5 млн зёр./га.
Стабильность урожайности зерна исследуемого сорта пшеницы озимой в зависимости от влияния различных сроков посева в большей степени проявля-лась после чистого пара. Отсюда вытекает необходимость высевать пшеницу озимую в первую очередь после непаровых предшественников, поскольку после паров высевать пшеницу без существенного снижения её зерновой продуктивности можно в более широком диапазоне сроков посева, что обусловлено её экологическими особенностями

A. Rozhkov, M. Bobro, T. Ryzhik. Grain yield of wheat of soft spring depending on the effect of sowing date and seeding rates.

The article presents the results of research conducted during the 2007-2009, 2014 years on the experimental field of Kharkov NAU the named after V. V. Doku-chaev at studying the impact of various options for the timing of planting and seeding rate on grain yield variability of plant varieties of winter wheat soft Astet.
In the process of research established study an interaction effect factors on the variability of grain yield. The expediency of increasing seeding rate at sowing time shift towards later. In particular, after the pure steam, during the sowing in the first decade of September, it is advisable to sow the seed rate of 4,5 million grain/ha, in the second and third decade sown respectively 5,0 and 5,5 million grain/ha.
The stability of grain yield of winter wheat varieties under study, depending on the effect of different planting dates is more pronounced after the steam cleaner. Hence the need to sow winter wheat in the first place after no fallow predecessors, because once sown wheat vapor without significantly reducing its grain productivity can be of a wide range of planting dates that may result from its environmental characteristic

Зміст випуску 1 (88), 2016

The improvement of credit operations management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises

UDC 336.77.01:330.567.22

A. Krychyniuk

The article is devoted to the improvement of credit operations` management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises. The estimation of the quality of credit operations, the credit policy and authenticity implementation of norms of credit activity of the most representative banks of Ukraine of four groups in size of assets during 2011-2014 is given. We found out the reasons of appearance of considerable parts of problem with credit operations of commercial banks of Ukraine. We had developed the ways of the perfecting of management of credit operation of commercial banks of Ukraine. We offer to change the heads of financial management in Ukraine. We offer to bring to trial the previous heads of financial management in Ukraine who ruled during 2011-2014 years. We offer to owners of commercial banks and the Regulator to reimburse by their own funds and property the debts to the depositors. We offer to forbid banks to lend their owners and top-managers. We offer to regulator to force commercial banks to carry out economic standards. We offer to change managers of risk management department, the credit committee, department of internal audit, credits department and others. We offer to tighten control on the knowledge and implementation of credits policy of employees of commercial banks of Ukraine. We offer to reveal the lending policies of commercial banks in Ukraine to enable evaluation, correction and improvement specialists.
We offer to develop and implement modern educational programs for professional education and training of specialists of banks. We offer to hire staff in banks only in the specialty for which they were educated. We offer to hire in banks on a competitive basis, and not on personal ties or other reasons.We offer to increase the requirements for the professionals of department of risk management, the credit committee, department of internal audit, credits department and others.
We offer to increase the demands on the creditworthiness of borrowers of commercial banks.
We offer to commercial banks to develop and implement ways to reduce the impact of the financial crisis on the finances of borrowers.We offer to publish internal regulations of banks, which determine the order and procedures of internal control and risk management, credit process for their evaluation and improvement specialists.We offer to increase the number of state-owned banks.
We offer to the organs of state financial management of Ukraine to develop and implement a program of massive public works to reduce the financial crisis in Ukraine.

The improvement of credit operations management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises.

References:

1. Vasiurenko O. Efektyvnist kredytuvannia fizychnykh ta yurydychnykh osib banka-my Ukrainy. Metodolohiia analizu stokhastychnykh hranyts [Elektronnyi resurs] / O. Vasiurenko, V. Liashenko, V. Podchesova // Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy : shchomisiachnyi naukovo-praktychnyi zhurnal NBU. – K. : Natsionalnyi bank Ukrainy, 2014. – # 1. – S.5-19. – Rezhym dostupu do zhurnalu : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881646. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
2. Manzhos S. Antykryzovyi menedzhment u protsesakh pokrashchennia yakosti kredytnoho portfelia bankivskykh ustanov Ukrainy [Elektronnyi resurs] / S.Manzhos // Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava: elektronne naukove fakhove vydan-nia. – 2013. – Vyp. 1 (8). – S. 151–160. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13msbbuu.pdf.
3. Voloshyn I. Upravlinnia kredytnym ryzykom banku v umovakh shvydkoho zrostannia obsiahiv kredytuvannia [Elektronnyi resurs] / I. Voloshyn // Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy : shchomisiachnyi naukovo-praktychnyi zhurnal NBU. – K. : Natsionalnyi bank Ukrainy, 2015. – # 1. – S.36 –42. – Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=13291937. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
4. Sitnikova N. Upravleniye kreditnymi riskami [Elektronnyy resurs] / N. Sitnikova // Entsiklopediya finansovogo risk-menedzhmenta ; Alt-invest; pod. red. kand. ekon. nauk A. A. Lobanova i A. V. Chugunova. – 4-ye izd., ispr. i dop. – Moskva : Al’pina biznes buks, 2009 . – S.373-487. – Rezhim dostupu: http://www. alt-invest.ru/files/ Enciklopedia_finrisk-2008_gl5.pdf . – Data poslednego dostupa 24.02.2016. – Nazvaniye s ekrana.
5. Berger A. Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks [Electronic resource] / A. Berger, R. DeYoung // Forthcoming: Journal of Banking and Finance. – Washington: Wharton Financial Institutions Center, 1997. – Vol. 21. – R. 112-115. – Mode of access : http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708 pap. pdf . – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
6. Caprio G. Jr. Bank Insolvency. Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking? [Electro-nic resource] / G. Caprio Jr., D. Klingebiel // Annual World Bank Conference on Development Economics. – [Washington]: The International Bank for Reconstruction and Development ,The world bank, 1996. – R. 1-26. – Mode of access : http://sitere-sources.worldbank.org/DEC/Resources/18701_bad_luck.pdf. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
7. Huang X. Assessing the systemic risk of a heterogeneous portfolio of banks during the recent financial crisis [Electronic resource] / X. Huang, H. Zhou, H. Zhu //Journal of Financial Stability. – 2012. – Vol. 8, Issue 3. – P. 193–205. – Mode of access : https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/conference/2011/global_sys_risk/Assessing_SystemicRisk_HeterogeneousPortfolio_Banks_Recent_Financial_Crisis.pdf. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
8. Zvity banku [Elektronnyi resurs] / Raiffaizen bank aval. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: https://www.aval.ua/about/ bank_reports. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
9. Zvity Banku [Elektronnyi resurs]/ Otp-bank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/ annu-al_reports/. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
10. Finansova zvitnist [Elektronnyi resurs] / Platynum bank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: http://ua.platinumbank.com.ua /view.finrep/ . – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
11. Finansova zvitnist [Elektronnyi resurs] / Industrialbank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: http://industrialbank.ua/ua/about/fin_rep_ukr/. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
12. Valeriia Hontareva. Tsi statky y tsia tak zvana oliharkhiia — duti bulbashky [Elektronnyi resurs] / Yu. Skolotianyi, Yu. Samaieva. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Dzerkalo tyzhnia. Ukraina. – #36-37. – Rezhym dostupu: http:// gazeta.dt.ua/macrolevel/valeriya-gontaryeva-ci-statki-y-cya-tak-zvana-oligarhiya-duti-bulbashki-_.html. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu.
13. Bankivska systema trymaietsia lyshe na 30 naibilshykh bankakh, reshtu treba chystyty – Hontareva [Elektronnyi resurs] / Televiziina sluzhba novyn. –Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Rezhym dostupu: http://tsn.ua/groshi/ bankivska-sistema-trimayetsya-lishe-na-30-naybilshih-bankah-reshtu-treba-chistiti-gontareva-505855.html. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
14. Vyvedennia bankiv z rynku [Elektronnyi resurs] /Fond harantuvannia vkladiv fizychnykh osib. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Rezhym dostupu: http:// www.fg.gov.ua/not-paying. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2015 rik.
15. Zakon Ukrainy pro Natsionalnyi bank Ukrainy [Elektronnyi resurs] / L. Kuchma. – Elektronni tekstovi dani. – Kyiv,1999. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/679-14/print1453912720283835. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
16. Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy. – Elektronni tekstovi dani. – Kyiv, 1996. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov .ua/laws/show/254k/96-vr/print1453912720283835. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu.

Issue 1(88). 2016

Decentralization as a major factor of rural development

UDC 35.071.6

O. Bodnar, postgraduate student
Supervisor: V.V. Lagodienko, Doctor of Economics, professor
Mykolayiv National Agrarian University

Decentralization is a complex phenomenon that involves political, administrative, economic and related components to create the possibility of more efficient management development at national, regional and local levels. The success of its implementation depends on the development of the state and its smallest units, so called rural communities.
Creating a self-sufficient community is one of the priorities of rural development. We consider it is appropriate to review the current situation of decentralization in the country and identify the major problems and prospects in this direction.
As a result of the reform and modernization of public administration in the EU the regional governments have been developed, in order to strengthen the position of local governments, which allowed addressing the issues of social and economic areas’ development more effectively.
The Government of Ukraine began to implement a large-scale reform in 2014. The result of this reform will be municipal associations and inter-municipal cooperation aimed at reducing the number of local governments and their consolidation.
During the first stage of reform a number of laws were passed, but the work in this direction is ongoing.
The primary step to implementing administrative and territorial reform is a voluntary association of communities.
The main problems and obstacles of decentralization today are public fear as for the unification; imperfect Constitution, contradictions in the legislation; lack of a clear division of responsibilities at different levels of governance; interregional disparities and the “unwillingness” of depressed regions to self-government.
The further research of this issue requires clarification and detailing of local government services to the territorial communities, their classification and ensuring mechanisms at all levels of local government.
Thus, decentralization offers a lot of prospects for the local governments’ ability to resolve local life problems independently, including increasing the role of rural residents, their influence on decision-making and as for the life conditions, social and economic development of rural areas and in society in general.

Decentralization as a major factor of rural development.

References:
1. Tarasenko T. Problema decentralizaciji v reformuvanni miscevogho samovrjaduvannja v Ukrajini / T. Tarasenko // Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja. – 2014. – Vyp. 2 (21). – S. 277-285.
2. Drobot I. O. Reformuvannja system miscevogho upravlinnja: zarubizhnyj dosvid. [Elektronnyj resurs] / I. O. Drobot, I. V. Shuljar. – Rezhym dostupu : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11diouzd.pdf.
3. Pro skhvalennja Koncepciji reformuvannja miscevogho samovrjaduvannja ta terytorialjnoji orghanizaciji vlady v Ukrajini [Elektronnyj resurs] : rozporjadzhennja KMU vid 01.04.2014 r. # 333-r. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
4. Romanchenko A. V chem sutj decentralyzacyy? [Elektronnyj resurs] / A. Romanchenko. – Rezhym dostupu : http://politeka.net/28979-preimushhestva-i-riski-detsentralizatsii-dlya-ukrainy.
5. Praktychnyj posibnyk z pytanj formuvannja spromozhnykh terytorialjnykh ghromad [Elektronnyj resurs] . – Rezhym dostupu : http://oblrada.dp.ua/user/files/posibnuk_z_ritan_ formyvannya_ter_gromad.pd.
6. Korotkyj oghljad reformy miscevogho samovrjaduvannja ta terytorialjnoji orghanizaciji vlady v Ukrajini [Elektronnyj resurs] : redakcija vid 09.10.2015. – Rezhym dostupu : http://www.csi.org.ua/korotkyj-oglyad-reformy-mistsevogo-sam.
7. Pro spivrobitnyctvo terytorialjnykh ghromad [Elektronnyj resurs] : zakon Ukrajiny vid 17.06.2014 r. # 1508-VII. – Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
8. Pro dobroviljne ob’jednannja terytorialjnykh ghromad [Elektronnyj resurs] : zakon Ukrajiny vid 05.02.2015 r. # 157-VIII. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
9. Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny [Elektronnyj resurs] : kodeks Ukrajiny vid 08.07.2010 r. # 2456-VI (v redakciji vid 13.02.2016 r.). – Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
10. Podatkovyj kodeks Ukrajiny [Elektronnyj resurs] : kodeks Ukrajiny vid 02.12.2010r. # 2755-VI (v redakciji 01.02.2016 r.) – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
11. Dem’janenko L. Dobroviljne ob’jednannja terytorialjnykh ghromad − pozytyvni zminy u sferi decentralizaciji vlady [Elektronnyj resurs] / L. Dem’janenko. – Rezhym dostupu : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=968:rozvitok-teritorialnikh-gromad&catid=8&Itemid=350.
12. Praktychnyj posibnyk z pytanj formuvannja spromozhnykh terytorialjnykh ghromad [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://oblrada.dp.ua/user/files/ posibnuk_z_ritan_formyvannya_ter_gromad.pdf.
13. Use dlja ob’jednanykh terytorialjnykh ghromad: Najbiljsh chasto vzhyvani zapytannja i vidpovidi. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf.
14. Urjad zatverdyv Metodyku formuvannja spromozhnykh terytorialjnykh ghromad [Elektronnyj resurs] : redakcija vid 08.04.15 r. – Rezhym dostupu : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/243.
15. Zubko Gh. Biljshe koshtiv subvenciji iz Derzhbjudzhetu-2016 otrymajutj ghromady, shho ob’jednalysj iz siljsjkymy terytorijamy [Elektronnyj resurs] / Gh. Zubko. – Rezhym dostupu : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1509.
16. http://decentralization.gov.ua.
17. Korotkyj oghljad reformy miscevogho samovrjaduvannja ta terytorialjnoji orghanizaciji vlady v Ukrajini [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.csi.org.ua/korotkyj-oglyad-reformy-mistsevogo-sam.

Issue 1(88). 2016