Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(more…)

Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

УДК 332.1:338.439(477)

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття«економічний потенціал сільських територій». Представлено розроблену авторами модель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова
економічний потенціал, сільські території, економічний потенціал сільських територій, складові економічного потенціалу сільських територій. (more…)

Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу

4(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний унверситет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено складові стану відтворення водних біоресурсів на інноваційних засадах; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; державного регулювання та управління галуззю; насичення ринку рибної продукцї та її споживання. Визначено пріоритетні напрями розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, аквакультура, державне регулювання, управління, суб’єкт господарювання, інновації, ринок, розвиток, імпорт.

(more…)

Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 33:626.88:699.3 (477)1

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено складові стану відтворення та охорони водних біоресурсів; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; стан державної підтримки галузі та визначено стратегічні імперативи розвитку рибогосподарського комплексу країни.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, імператив, диверсифікація, водойми, державна підтримка, стратегія.

Стаття
І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Список використаних джерел

 1. Ганжуренко І. В. Стратегічні імперативи ефективного розвитку рибопродуктового
  комплексу України : автореф… канд. екон. наук зі спец. 08.00.03. / І. В. Ганжуренко ;
  Міжнародний університет бізнесу і права. — Херсон, 2014. — 20 с.
 2. Єрмаков О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському
  виробництві України : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш,— К.
  : Компринт, 2013. — 230 с.
 3. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в
  экономике : энциклопедический словарь. — Сумы : Университетская книга, 2005. —
  384 с.
 4. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко ;
  У чотирьох томах. — К. : АКОНІТ, 1999. — 42000 слів.
 5. Олександрів С. Відновлюватимуть водні басейни / С. Олександрів // Голос України.
  — 2014. — 21 травня.
 6. Рибальченко В. Притокам Орелі та заплавним озерам загрожує зникнення / В. Ри-
  бальченко // Голос України. — 2013. — 31 жовтня.
 7. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / За ред. П. Ф. Зацарин-
  ського ; Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2012.
  — 643 с.
 8. Терещук С. М. Механізм фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах
  глобалізації : автореф. канд. екон. наук зі спец. 08.00.03 / С. М. Терещук ; Вінницький
  націоний аграрний університет. — Вінниця, 2012. — 22 с.
 9. Харьков В. Водні ресурси можна зберегти… / В. Харьков // Голос України. — 2014.
  — 24 квітня.
 10. Яновський С. Браконьєри «наловили» штрафів / С. Яновський // Голос України. —
  2014. — 20 червня.
 11. Яновський С. І щуку кинули в річку / С. Яновський // Голос України. — 2014. — 14
  травня.
 12.  Яновський С. «Чистильником» хочуть найняти …рибу / С. Яновський // Голос Укра-
  їни. — 2013. — 31 жовтня.

И. Т. Кищак, Н. А. Корнева, А. Е. Новиков. Стратегические императивы развития рыбопродуктивного комплекса государства.
Исследованы составные воспроизводства и охраны водных биоресурсов; восстановления функционирования внутренних водоймов по производству рыбной продукции; состояние государственной поддержки отрасли, определены стратегические императивы развития рыбохозяйственного комплекса государства.

I. Kischak, N. Korneva, О. Novikov. Strategic imperatives of development of fish productive state complex.
The components of the state restoration and protection of aquatic biological resources are considered; restoration of the inland waters’ functioning for fish production is discussed; the state support and its strategic principles are determined; the imperatives of fishing complex are defined.

Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція
(more…)

Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01

Автор
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

Анотація
У статті обґрунтовано необхідність урахування місця знаходження земельної ділянки при визначенні плати за землю сільськогосподарського призначення. Запропоновано використання коефіцієнтів, що враховують відстань земельної ділянки до ринку збуту та кількість населення району.

Ключові слова
земельна рента, плата за землю, ринки збуту, кількість населення, оподаткування
(more…)