Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства

УДК 633.111:631.526.32

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

В. В. Дикий, кандидат сільськогосподарських наук,
ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН»

Н. В. Цуркан, кандидат економічних наук
Головне управління статистики у Миколаївській області

У статті наведено сучасний стан виробництва зерна в агроформуваннях України, а також результати досліджень щодо формування продуктивності сортів пшениці озимої на Півдні нашої країни, оригінаторами яких є вчені Інституту зрошуваного землеробства НААН та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН. Встановлено, що врожайність сортів істотно залежить від умов зволоження.

Ключові слова: зерновиробництво, пшениця озима, погодні умови, сорт, урожайність.

Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства. (текст статті)

Optimization of the winter wheat variety composition as one of the components of the development strategy of grain farming. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стратегічні напрями розвитку на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
2. Кочмарський B. C. Наше стратегічне завдання. Як збільшити обсяги виробництва зерна пшениці озимої високої якості / B. C. Кочмарський // Насінництво. – 2009. – № 8. – С. 2-5.
3. Реакция генотипов озимой пшеницы ПСИ на комплекс погодних факторов за период «всходы – прекращение осеней вегетации» / Н. Л. Савкин, Н. Н. Маруха, В. Н. Савкина и др. // Основы рационального природопользования : Матер. V междун. научно-практ. конф. – Саратов : Наука, 2016. – С. 3-6.
4. Технология возделывания озимой пшеницы. Информационные технологии в АПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apk-soft.ru/agro_kulture_psh_oz_tv.php, 2006.
5. Чмирь С. М. Стратегія розвитку зернового господарства / С. М.Чмирь // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – С. 63-65.
6. Рожко В. М. Отимизация технологии возделывания пшеницы озимой на принципах адаптивного земледелия / Рожко В. М. // Основы рационального природопользования : Матер. V междун. научно-практ. конф. – Саратов : Наука, 2016. – С. 65-70.
7. Аналіз, розробка та вдосконалення методів адаптивної селекції пшениці м’якої озимої в зоні південного Степу / В. В. Базалій, І. В. Бойчук, О. В. Тетерук, Г. Г. Базалій // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – Вип. 88. – С. 3-9.
8. Льовкіна А. В. Продуктивність сучасних сортів triticum spelta залежно від обробки насіння та посівів біопрепаратами в умовах Південного Степу України / А. В. Льовкіна, Л. К. Антипова, М. М. Корхова // Перлини степового краю : матер. доповідей регіональної науково – практичної агроекологічної конференції (19-21 жовтня 2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 30-32.
9. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2016 році : Офіційне видання. – К., 2015. – 377 с.
10. Обласне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.

Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимизация сортового состава пшеницы озимой – как одна из составляющих стратегии развития зернового хозяйства.

В статье приведены современное состояние производства зерна в агроформированиях Украины, а также результаты исследований по формированию продуктивности сортов пшеницы озимой на юге нашей страны, оригинатором которых являются ученые Института орошаемого земледелия НААН и Селекционно-генетического института – Национального центра семеноводства и сортоизучения НААН. Установлено, что урожайность сортов существенно зависит от условий увлажнения.

L. Antipova, V. Dіky, N. Tsurkan. Optimization of the winter wheat variety composition as one of the components of the development strategy of grain farming.

The article presents the current condition of grain production in agricultural enterprises of Ukraine. There are also the results of researches about formation of winter wheat productivity in the South of our country, the originator of which are scientists of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Sciences and Selection-Genetic Institute of the National Center for seed growing and variety studies of NAS. It is established that the yield of the varieties significantly depends on moisture conditions.

Випуск №2 (94), 2017

Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 338.43:633.2

Автор

Комплексна оціна розвиту виробництва продукції багаторічних трав

І. І. Червен, доктор екоомчних наук, професор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва продукцї багаторічних трав у господарствах Півдня України в ретроспективі. Доведено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозмін, що характеризується стримуванням розвитку тваринництва та погіршенням показників родючості ґрунтів.

Ключові слова
структура посівних площ, багаторічні трави, родючість ґрунту, азот, прогнозоване поголів’я. (більше…)

Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав

УДК 338.43:633.2.003.131

Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті доведено необхідність доповнення показників економічної ефективності вирощування багаторічних трав грошовими еквівалентами підвищення ґрунтової родючості та нагромадження азоту в ґрунті.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, азот, гумус, економічна ефективність, грошовий еквівалент.

Н. В. Цуркан. Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав.

1. Нагайчук В. В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. — 2012. — № 1 (25). — С. 146—149.
2. Tsurkan N. The necessary directions of development of production of perennial grasses in the South of Ukraine [Електронний ресурс] / Natalya Tsurkan // Banat’s Journal of
Biotechnology. — May, 2014. — Vol. 9. — Р. 30—33. — Режим доступу : http://www.bjbabe.ro/category/volume-1-may/volume-9-may/page/2/.
3. Чипляка С. П. Насінництво багаторічних трав [Електронний ресурс] / С. П. Чипляка, М. В. Подлєсний // Агробізнес сьогодні. — 2013. — № 5 (252). — Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1506-2013-04-08-12-29-02.html.
4. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України / Л. К. Антипова // Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.
5. Маркін О. М. Родючість ґрунтів Запорізької області – минуле і сьогодення / О. М. Маркін, О. В. Головченко, С. Р. Михайлова // Наук. праці : наук.-метод. журнал.
Екологія. — Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008. — Т. 81. — Вип. 68. — С. 21—23.

Н. В. Цуркан. Дополнение показателей оценки эфективности выращивания многолетних трав.
В статье доказана необходимость дополнения показателей экономической эффективности выращивания многолетних трав денежными эквивалентами повышения почвенного плодородия и накопления азота в почве.

N. Tsurkan. The additional indicators of perennial grasses’ cultivation effectiveness assessment.
In the article the necessity of the economic addition indicators is shown. It is necessary to create new terms ofmoney equivalents, which influences the efficiency of perennial grasses’ cultivation for the soil fertility and nitrogen accumulation in the soil.

Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.439.5:633.2(477/7)

Автор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав. Встановлено, що баланс ринку продукції цих культур протягом 2009-2012 рр. був від’ємним, що вказує на диспропорції ринкової кон’юнктури.

Ключові слова
багаторічні трави, ринок, продукція, попит, пропозиція, ціна, собівартість, рентабельність
(більше…)

Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.3(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено питання розвитку виробництва сіна і зеленої маси багаторічних трав на півдні України. Розраховано окремі показники енергетичної ефективності виробництва сіна багаторічних трав. Встановлено переваги безпокривної сівби люцерни порівняно з сівбою її під покрив ячменю ярого.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, зелена маса, зібрана площа, валовий збір, урожайність, коефіцієнт енергетичної ефективності
(більше…)

Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.439.5:633.2-035.26:631.11(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання виробництва сіна багаторічних трав на півдні України у різних категоріях господарств. Визначено площі їх посівів, валовий збір, урожайність. Дослідженнями встановлено зменшення площ під цими високорентабельними культурами у всіх сільськогосподарських підприємствах і збільшення в господарствах населення, що позначається на рівні валового збору. Наведено шляхи підвищення виробництва сіна для поліпшення кормової бази тваринництва.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, сільськогосподарські товаровиробники, тваринництво, економічна ефективність
(більше…)