Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 338.43:633.2

Автор

Комплексна оціна розвиту виробництва продукції багаторічних трав

І. І. Червен, доктор екоомчних наук, професор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва продукцї багаторічних трав у господарствах Півдня України в ретроспективі. Доведено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозмін, що характеризується стримуванням розвитку тваринництва та погіршенням показників родючості ґрунтів.

Ключові слова
структура посівних площ, багаторічні трави, родючість ґрунту, азот, прогнозоване поголів’я. (more…)

Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав

УДК 338.43:633.2.003.131

Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті доведено необхідність доповнення показників економічної ефективності вирощування багаторічних трав грошовими еквівалентами підвищення ґрунтової родючості та нагромадження азоту в ґрунті.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, азот, гумус, економічна ефективність, грошовий еквівалент.

Н. В. Цуркан. Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав.

1. Нагайчук В. В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. — 2012. — № 1 (25). — С. 146—149.
2. Tsurkan N. The necessary directions of development of production of perennial grasses in the South of Ukraine [Електронний ресурс] / Natalya Tsurkan // Banat’s Journal of
Biotechnology. — May, 2014. — Vol. 9. — Р. 30—33. — Режим доступу : http://www.bjbabe.ro/category/volume-1-may/volume-9-may/page/2/.
3. Чипляка С. П. Насінництво багаторічних трав [Електронний ресурс] / С. П. Чипляка, М. В. Подлєсний // Агробізнес сьогодні. — 2013. — № 5 (252). — Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1506-2013-04-08-12-29-02.html.
4. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України / Л. К. Антипова // Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.
5. Маркін О. М. Родючість ґрунтів Запорізької області – минуле і сьогодення / О. М. Маркін, О. В. Головченко, С. Р. Михайлова // Наук. праці : наук.-метод. журнал.
Екологія. — Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008. — Т. 81. — Вип. 68. — С. 21—23.

Н. В. Цуркан. Дополнение показателей оценки эфективности выращивания многолетних трав.
В статье доказана необходимость дополнения показателей экономической эффективности выращивания многолетних трав денежными эквивалентами повышения почвенного плодородия и накопления азота в почве.

N. Tsurkan. The additional indicators of perennial grasses’ cultivation effectiveness assessment.
In the article the necessity of the economic addition indicators is shown. It is necessary to create new terms ofmoney equivalents, which influences the efficiency of perennial grasses’ cultivation for the soil fertility and nitrogen accumulation in the soil.

Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.439.5:633.2(477/7)

Автор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав. Встановлено, що баланс ринку продукції цих культур протягом 2009-2012 рр. був від’ємним, що вказує на диспропорції ринкової кон’юнктури.

Ключові слова
багаторічні трави, ринок, продукція, попит, пропозиція, ціна, собівартість, рентабельність
(more…)

Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.3(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено питання розвитку виробництва сіна і зеленої маси багаторічних трав на півдні України. Розраховано окремі показники енергетичної ефективності виробництва сіна багаторічних трав. Встановлено переваги безпокривної сівби люцерни порівняно з сівбою її під покрив ячменю ярого.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, зелена маса, зібрана площа, валовий збір, урожайність, коефіцієнт енергетичної ефективності
(more…)

Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.439.5:633.2-035.26:631.11(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання виробництва сіна багаторічних трав на півдні України у різних категоріях господарств. Визначено площі їх посівів, валовий збір, урожайність. Дослідженнями встановлено зменшення площ під цими високорентабельними культурами у всіх сільськогосподарських підприємствах і збільшення в господарствах населення, що позначається на рівні валового збору. Наведено шляхи підвищення виробництва сіна для поліпшення кормової бази тваринництва.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, сільськогосподарські товаровиробники, тваринництво, економічна ефективність
(more…)