Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят

УДК 636.4.084.421

А. В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. Я. Лихач, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень щодо згодовування повареної солі з метою профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення, що є одним із способів підвищення продуктивності і збереження поросят. Встановлено, що найоптимальнішим варіантом для профілактики набрякової хвороби поросят є згодовування повареної солі 4 дні до і 4 дні після відлучення від свиноматки. Підсвинки з першого дня споживали поварену сіль і виявляли неабияку зацікавленість до мінеральної підкормки.

Ключові слова: поросята, продуктивність поросят, збереження поросят, поварена сіль, відлучення.

Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят. (текст статті)

Method of increasing productivity and preservation of piglets. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Березовский А. В. Основные болезни свиней и современные средства для их лечения и профилактики / А. В. Березовский – К., 2008. – С. 37-39.
2. Брем А. К. Отечная болезнь поросят в хозяйствах промышленного типа и совершенствования мер борьбы с ней : Автореф. дис. … канд. вет. наук / А. К. Брем. – Новосибирск, 1986. – 18 с.
3. Белкин Б. Л. Болезни молодняка свиней с диарейным и респираторным синдромом: диагностика, лечение и профилактика / Б. Л. Белкин, В. С. Прудников, Н. А. Малахова – М. : Колос, 2007. – 111 с.
4. Бобруйко С. Набрякова хвороба: прояви, лікування та профілактика / С. Бобруйко // Ветеринарна медицина України. – 1997. – №4. – С. 13-14.
5. Бурлака М. Профілактика загибелі новонароджених поросят / М. Бурлака // Ветеринарна медицина України. – 1997. – №6. – С. 9.
6. Використання повареної солі для профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення / А. В. Лихач, В. Я. Лихач, Ф.А. Бородаєнко, В.В. Косов // Вісник Вінницького НАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – Вип. 1 (95). – С. 14-19.
7. Урбан В. П. Болезни молодняка в промышленном животноводстве / В. П. Урбан, И. Л. Найманов – М. : Колос, 1984. – 207 с.
8. Пат. № 117639, Україна, МПК А 01 К 67/02. Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят / Лихач А.В., Лихач В.Я., Бородаєнко Ф.А., Іванова Л.О., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. – № u 201701935; заявл. 28.02.2017 ; опубл. – 26.06.2017 ; Бюл. № 12.

А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Способ повышения продуктивности и сохранности поросят.

В статье представлены результаты исследований скармливания поваренной соли с целью профилактики отечной болезни поросят после отъема, что является одним из способов повышения продуктивности и сохранности поросят. Установлено, что оптимальным вариантом для профилактики отечной болезни поросят является скармливание поваренной соли 4 дня до и 4 дня после отъема от свиноматки. В результате, поросята с первого дня потребляли поваренную соль и проявляли большой интерес к минеральной подкормке.

A. Lykhach, V. Lykhach. Method of increasing productivity and preservation of piglets.

The article presents the results of studies of feeding sodium chloride with the aim of preventing edema of piglets after weaning, which is one of the ways to improve productivity and maintain piglets. During the studies, we found that the most optimal option for preventing edema of piglets is to feed sodium chloride 4 days before and 4 days after weaning from the sow. As a result, the piglets from the first day ate sodium chloride and showed a great interest to mineral supplementation.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні показники свинини

УДК 634.4.087.7

П. О. Шебанін, аспірант
Науковий керівник – В. Я. Лихач, кандидат с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати дослідження впливу пробіотичної добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні властивості м’яса свинини, отриманої від трипородного молодняку. Встановлено, що якість м’яса свиней піддослідних груп відповідає вимогам норм і, залежно від наявності в раціоні годівлі пробіотику, має специфічні властивості. Використання пробіотичної добавки дало можливість отримати покращенні фізико-хімічні та хімічні властивості м’язової тканини, які підвищують смакові та поживні якості м’яса.

Ключові слова: свині, пробіотик, фізико-хімічні властивості м’яса свиней, дегустаційна оцінка свинини.

Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні показники свинини. (текст статті)

Effect of feed supplement «Bio Plus 2B» for high quality pork. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Анохина В. Продуктивность и обмен веществ при скармливании молодняку свиней разных по составу кормосмесей с добавкой пробиотика / В. Анохина // Свинарство. – 2008. – №2. – С. 20-22.
2. Баранова Г. С. М’ясо-сальна продуктивність і фізико-хімічні властивості м’яса свиней різних генотипів / Г. С. Баранова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – Вип. 2. – C. 169-172.
3. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов / Ю. Ф. Заяс. – М. : Легкая и пищевая промышленность,1981. – 480 с.
4. Коваленко В. Ф. Кормові добавки у свинарстві / В. Ф. Коваленко, О. А. Біндюг, С. Г. Зінов’ев // Свинарство. – 2007. – №55. – С. 53-55.
5. Кормові натуральні стимулятори продуктивності свиней / С. О. Семенов, О. О. Висланько, Ф. С. Марченков, М. А. Бігдан – Полтава : Фірма «Техсервіс». — 2009. – 60 с.
6. Кучерявий В. Продуктивність поросят під дією лактоцелу / В. Кучерявий // Тваринництво України. – 2008. – №5. – С. 32-34.
7. Лющин А. Мультиэнзимные композиции в комбикормах для сельськохозяйственных животных / А. Лющин, Ю. Цирулев // Свиноводство. – 2004. – №2. – С. 17
8. Мазуренко М. О. Мацеробацилін в раціонах молодняку свиней / М. О. Мазуренко, Н. В. Гуцол // Технологія вирощування та здоровя тварин. – 2002. – №2. – С. 5.
9. Методические рекомендации по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней. – М. : ВАСХНИЛ,1987. – 64 с.
10. Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки: ГОСТ 9959-91. – [Чинний від 1993-01-01] – М. : Издательство стандартов,1991. – 10 с.
11. Профилактика продукционных нарушений в интенсивном свиноводстве / [Л. И. Подобед, Е. В. Руденко, А. А. Солдатов та ін. ] – Одесса : Печатный дом,2011. – 448 с.
12. Удалова Т. Эффективность применения препарата «Микробиовит Енисей» в кормлении поросят-отъёмышей / Т. Удалова // Свиноводство. – 2007. – №2. – С. 26-27.
13. Alternatives to antibiotic growth promoters in prevention of diarrhoea in weaned piglets: a review / [H. Vondruskova, R. Slamova, M. Trckova, et al. ] // Veterinarni Medicina. – 2010. – V. 55 (5). – P. 199-224..

П. А. Шебанин. Влияние кормовой добавки «Био Плюс 2Б» на качественные показатели свинины.

В статье представлено влияние пробиотической добавки «Био Плюс 2Б» на качественные свойства мяса свинины, полученной от трехпородного молодняка. Установлено, что качество мяса свиней подопытных групп соответствует требованиям норм и имеет специфические свойства. Использование пробиотической добавки дало возможность получить улучшенные физико-химические и химические свойства мышечной ткани, которые повышают вкусовые и питательные качества мяса.

P. Shebanin. Effect of feed supplement «Bio Plus 2B» for high quality pork.

Nowadays there is a total ban on use of antibiotics and hormonal growth promoters. In this context, the importance of research aimed at studying the influence of enzymes, pre- and probiotics, etc., on the productivity of pigs, is a priority, especially for acquiring European integration..
In this regard, the purpose of our research is the study of the effect of feed supplement «Bio Plus 2B» on the physico-chemical and chemical characteristics of pigs’ meat, as well as conducting the tasting and the organoleptic evaluation of meat-fat products.
Analysis of the results of studies of the active acidity of muscle tissue of experimental animals has shown that violations of the process of maturation of carcasses were not detected.
When pre-slaughter weight 100-120 kg statistically significant differences in the content of both moisture and dry matter of the longest muscle of the back, between animals of test groups were not found. Meat obtained from pigs, which in addition to the basic diet consumed probiotic product on fat was inferior to the meat of animals which received the basic diet of 0,41 and 0,36% (P>0,95) in the feed to live weight of 100 and 120 kg respectively.
Cooked meat of pigs of experimental groups has an excellent appearance, strong smell, very delicious, with a delicate texture. Overall assessment of the quality of the broth is also quite high. It should also be noted that any foreign odors or flavors after use of probiotic in the experimental group were not registered.
The meat quality of pigs of experimental groups complies with the requirements and rules, depending on the availability in the diet of probiotic, has specific properties. Thus, the use of living spore cultures in the form of a preparation «Bio Plus 2B» influenced the improvement of physical-chemical and chemical properties of muscle tissue that improve taste and nutritional quality of meat.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної тресочутливості та умов вирощування

УДК 636.47.082.22

В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. В. Кіш, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати біохімічних змін, органолептичні та дегустаційні показники м’яса свиней після забою залежно від різної стресочутливості. Так, встановлено, що м’ясо, отримане від стресостійких тварин має високі споживчі властивості, а біохімічні зміни відбуваються в перші 24 години після забою. М’ясо, отримане від стресочутливих тварин, має низькі споживчі властивості й автолітичні процеси протікали менш інтенсивно.

Ключові слова: автоліз, стресочутливість, дегустаційні показники, м’ясо свиней.

Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної тресочутливості та умов вирощування. (текст статті)

Biochemical processes in the meat of pigs of different sensitivity to stress and growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бірта Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч. посіб. / Бірта Г. О. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
2. Мазгаров И. Р. Влияние стрессовой чувствительности свиноматок на живую массу в связи с их возрастом / И. Р. Мазгаров, Н. Е. Усова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана : «Особенности физиологических функций животных в связи с их возрастом, составом рациона, продуктивностью, экологией и этологией». – Т. 185. – Казань, 2006. – С. 192-201.
3. Международный стандарт ИСО 2917-74 «Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (рН)».
4. Молоканова И. В. Влияние стрессовой чувствительности на собственную продуктивность и репродуктивные качества свиноматок : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 03. 00. 01 «Физиология / И. В. Молоканова. – Троицк, 2002 – 25 с.
5. Поливода А. М. Порівняльна оцінка якості м’яса свиней різних порід / А. М. Поливода // Свинарство. – К., 1980. – Вип. 32. – С. 37-46.
6. Тимошенко Т. Н. Изучение качественных показателей свинины гибридных животных / Т. Н. Тимошенко // Перспективы развития животноводства : материалы Х междунар. науч. -практ. конф. – Гродно, 2003. – С. 103-105.
7. Усова Н. Е. Влияние стрессовой чувствительности свиней, выращиваемых в разных условиях интенсивной технологии, на биохимические процессы созревания и качество мяса / Н. Е. Усова // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 9. – С. 89-92.

В. Я. Лихач, А. В. Лихач, С. В. Киш. Биохимические процессы в мясе свиней различной стрессочувствительности и условий выращивания.

В статье приведены результаты биохимических изменений, органолептические и дегустационные показатели мяса свиней после убоя в зависимости от различной стрессочувствительности. Так, установлено, что мясо, полученное от стрессоустойчивых животных, имеет высокие потребительские свойства, а биохимические изменения происходят в первые 24 часа после убоя. Мясо, полученное от стрессочувствительных животных, имеет низкие потребительские свойства и автолитические процессы протекают менее интенсивно.

V. Lykhach, A. Lykhach, S. Kish. The biochemical processes in pig’s meat and sensitivity to stress and growing conditions.

To determine the conditions for the formation of  biochemical processes in meat and its quality we need to examine the level and nature of development of autolytic changes in the tissues. Quality changes in meat occur during its maturing process conditioned by a complex enzymatic, autolytic transformations in muscle and connective tissues. However, it is known that the quality of the meat and the nature of the autolytic processes after slaughter of the animal depend on the conditions of feeding and breeding, pre-mortem content and degree of stress sensitivity of pigs. In this regard, the study of biochemical processes in meat depends on different stress sensitivity and the conditions of raising pigs is a very important issue, which requires further scientific development.
In this regard, the objective of our research was to determine the percolation characteristics of autolytic processes in the meat of pigs combination ♀(LW×L)×♂P obtained from animals with different stressful sensitivity grown under different conditions, and to conduct a comparative evaluation of the organoleptic characteristics of meat.
According to the results of the research, it was found that meat obtained from pigs with different stressful sensitivity and those that were fed in different conditions with intensive technology in the period of maturation and storage has a different character of biochemical changes, which cause different quality.
In meat obtained from animals of stress-resistant animals the most intensive changes occur during the first 24 hours after slaughter. After 45 minutes of storage, pork shows a high glycogen content, low concentration of glucose and lactic acid, high pH environment. After this there continues to be a gradual decrease in the number of glycogen, increase the content of glucose and lactic acid, the pH of the medium stabilizes in the range of 5. 6. Due to this nature of the biochemical changes and meat on the second or third day to matures and has high consumer properties. Boiled meat and broth have excellent assessment.
In meat obtained from the stress-sensitive animals that are fed together with stress-resistant animals 45 min after slaughter and during the subsequent days of observations autolytic processes followed less intensively. As a result of such changes pork on the second or third day had low consumer properties, cooked meat and broth had an assessment within the average.
Further research is planned to study the formation of biochemical processes and meat quality of pigs of specialized meat breeds with different methods of breeding.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Відгодівельні якості помісного молодняку свиней

УДК 636.4.053.082

В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
В. В. Лагодієнко, директор ПОП “Вікторія”
М. А. Коваль, технолог виробництва ПОП “Вікторія”

У статті наведено результати оцінки відгодівельних якостей молодняку свиней різних генотипів. Дослідження проводили в умовах свинокомплексу ПОП “Вікторія” м. Новий Буг Миколаївської області. Встановлено, що на відміну від традиційної схеми отримання фінального відгодівельного молодняку ((ВБ×Л)×Д), запропоновані поєднання є більш продуктивнішими. Так, у молодняку свиней, отриманого від поєднання свиноматок “F1” з помісними кнурами (Д×П) – “кантор”,  відмічено найвище значення середньодобових приростів – 777,5 г, що обумовило і найменші витрати кормів – 3,38 корм. од. на 1 кг приросту живої маси.

Ключові слова: свині, порода, схрещування, відгодівельні якості.

В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней.

Список використаних джерел:
1.Бірта Г. О. Відгодівельні, забійні та м’ясо-сальні якості свиней різних напрямів продуктивності / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – №4. – С. 49-51.
2.Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології : дис … кандидата с.-г. наук : 06.02.04 / Коновалов Ігор Володимирович. – Миколаїв, 2011. – 148 с.
3.Лихач В. Я. Відгодівля свиней м’ясних генотипів до різних вагових кондицій / В. Я. Лихач, А. В. Черненко // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. – Херсон : Айлант, 2008. – Вип. 58/2. – С. 285-289.
4.Лихач В. Я. Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні : дис. кандидата с.-г. наук : 06.02.01 / Лихач Вадим Ярославович. – Херсон, 2006. – 141 с.
5.Маслак О. Свинарство – традиції та прибутковий бізнес [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
6.Самаріна І. Складова м’ясного балансу – свинина [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
7.Сучасні методики досліджень у свинарстві. – Полтава, 2005. – 228 с.
8.Церенюк О. Ефективна система гібридизації у свинарстві [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
9.Церенюк О. М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні : монографія / О. М. Церенюк. – Харків : ІТ УААН, 2010. – 248 с.
10.Buchanan D. S. The cross breakboar / Buchanan D. S. // Pig New Inform. – 1998. – V. 9, № 3. – P. 239-275.

В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодиенко, Н. А. Коваль. Откормочные качества помесного молодняка свиней.

В статье приведены результаты оценки откормочных качеств молодняка свиней разных генотипов. Исследования проводили в условиях свинокомплекса ЧОП “Виктория” г. Новый Буг Николаевской области. Установлено, что в отличие от традиционной схемы получения финального откормочного молодняка ((КБ×Л)×Д), предложенные сочетания более продуктивны. Так, у молодняка свиней полученного от сочетания свиноматок “F1” с помесными хряками (Д×П) – “кантор”, отмечено высокое значение среднесуточных приростов – 777,5 г, что обусловило и наименьшие затраты кормов – 3,38 корм. ед. на 1 кг прироста живой массы.

V. Lykhach, А. Lykhach, V. Lagodienko, N. Koval. Feeding quality of hybrid piglets.

The article presents the results of the evaluation fattening properties of young pigs of different genotypes. The studies were conducted in a pig farm PEO “Victoria” Noviy Bug, Nikolaev region. It was found that in contrast to the traditional scheme of obtaining the final fattening calves ((LW × L) × D) proposed of combination is more productive. Thus, the piglets obtained from a combination of sows “F1” with cross-bred boars (D × P) – “cantor” noted a high value of average daily gain – 777,5 g, and which resulted in the lowest cost feed – 3,38 food units on 1 kg of live weight gain.

Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(більше…)

Технологія виробництва свинини вумовах тов «Таврійські свині»

УДК 636.4.082

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. І. Луговий, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
О. І. Загайкан, директор ТОВ «Таврійські свині»
П. О. Шебанін, аспірант

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної породи (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало можливість отримати високі результати
продуктивності тварин. Встановлено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводять та вирощують такі породи свиней, які є не перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкурентоспроможною серед господарств області та країни.

Ключові слова
технологія, свині, порода, продуктивні якості, бонітування. (більше…)

Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

УДК 636.4.082

С. С. Іванов, директор
Ф. А. Бородаєнко, технолог виробництва
СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро»,
Наукові консультанти: В. С. Топіха, д-р с.-г. наук, професор,
В. Я. Лихач, канд. с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет.

У статті наведено характеристику елементів технології утримання та годівлі свиней усіх статево-вікових груп в умовах сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району Миколаївської області. Впровадження сучасних інноваційних технологічних елементів дало можливість отримати достатньо високі результати продуктивності тварин, яких розводять у господарстві на чистопородній та помісній основі. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною і конкурентоспроможною серед господарств області та країни. Відмічено, що високий генетичний потенціал племінного молодняка племзаводу «Миг-Сервіс-Агро» підвищить продуктивність свиней племінних та товарних господарств різних за розміром і формою власності в умовах України.

Ключові слова
свині, технологія, порода, продуктивні якості. (більше…)

Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.4.082.001.573

Автор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук
С. С. Крамаренко, доктор біологічних наук
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати оцінки відтворювальних якос-тей помісних свиноматок з використанням ентропійно-інформаційно-го аналізу (ЕІА). Для проведення ЕІА з використанням модифікації для кількісних ознак були використані дані про вікову динаміку (сім опоросів) відтворювальних якостей двопородних свиноматок: велика біла (ВБ) і українська м’ясна (УМ) у поєднанні з кнурами породи лан-драс (Л). Доведено, що на ступінь детермінованості відтворювальних якостей, у тому числі і у віковій динаміці, впливає породність сви-номаток. Встановлено, що найвищим рівнем впорядкованості характеризується кількість поросят при відлученні. Тому даний показник доцільно використовувати в якості основного при оцінці відтворю-вальних якостей свиноматок.

Ключові слова
вікова динаміка, помісні свиноматки, ентропійно-інформаційний аналіз, відтворювальні якості. (більше…)

Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.4.082

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. В. Кіш, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати роботи зі свинями породи дюрок і передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок
української  селекції «Степовий» (ДУСС)  в  умовах  ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування  свиней  вищезазначеного  типу,  так,  за  комплексом  ознак  стадо
свиней  розподіляється  таким  чином:  класу  еліта-рекорд  відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта відповідно 16% і 68 відсотків відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток та кнурів
стада відповідає лише класу еліта-рекорд і еліта. Установлено, що в умовах «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
порода дюрок, українська селекція, продуктивні якості, внутрішньопорідний тип. (більше…)

Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція
(більше…)