Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством

УДК 330.322

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
І. В. Агеєнко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто роль та економічну сутність забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління сільськогосподарським підприємством. Обґрунтовано вплив економії матеріально-технічних ресурсів на ефективність процесу управління. Визначено об’єкти системи управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в аграрному секторі, основні цілі та завдання матеріально-технічного постачання. Окреслено принципи системи забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

Ключові слова: забезпечення, матеріально-технічні ресурси, управління, постачання, сільськогосподарське підприємство.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств / І. В. Агєєва // Університетські наукові записки. – 2013. – № 2. – С. 165–170.
2. Даниленко А. С. Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах / А. С. Даниленко, А. М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 1. – С. 71-77.
3. Захарчук О. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 72-79.
4. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 92-99.
5. Колос З. В. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / З. В. Колос // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 79-82.
6. Кулікова Т. О. Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання “Укрсільгосптехніка” (1961–1965 рр.) / Т. О. Кулікова // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 10. – С. 198-200.
7. Мельник І.І. Основи інженерного менеджменту : навч. посіб. / Мельник І. I., Тивоненко I. Е., Фришев С. Е. – К. : Вища освіта, 2006.– 525 с.
8. Місевич М. А. Удосконалення матеріально-технічної бази як чинника забезпечення потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств / М. А. Місевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – № 2(2). – С. 37-46.
9. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. М. Остапенко – Луганськ : ЛНАУ, 2008. – 20 с.
10. Пятуніна С. С. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості / С. С. Пятуніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. ‑ К. : НАУ, 2011. – Вип. 31. – 222 с.
11. Тихонов О.В. Організація ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Тихонов. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Н. В. Потриваева, И. В. Агеенко. Обеспечение материально-техническими ресурсами в системе управления предприятием.

Рассмотрены роль и экономическая сущность обеспечения материально-техническими ресурсами в системе управления сельскохозяйственным предприятием. Обосновано влияние экономии материально-технических ресурсов на эффективность процесса управления. Обозначены объекты системы управления обеспечением материально-техническими ресурсами в аграрном секторе, основные цели и задачи материально-технического снабжения. Определены принципы системы обеспечения сельскохозяйственных предприятий материально-техническими ресурсами.

N. Potryvaieva, I. Aheienko. Inputs’ providing in the management of a company.

The role and economic substance of inputs’ providing in the management of an agricultural enterprise was considered. The influence of inputs’ saving on the effectiveness of the management process was proved. The objects of management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics in the agricultural sector were determined. The principles of the system of an agricultural enterprise inputs’ providing were outlined.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності

УДК 346.57:631.11:657.21

Н. В. Потриваєвадоктор економічних наук, професор
Т. О. Кореновська, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено огляд основних чинних законодавчих документів з обліку витрат та доходів діяльності підприємств. Визначено умови визнання доходів і витрат суб’єктів господарювання. Розглянуто порівняльні характеристики національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Висвітлено проблеми трансформації національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних вимог.

Ключові слова: доходи, витрати, прибуток, збиток, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності. (текст статті)

Legislative features of the accounting support of expenses and income. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р., № 290. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
10. Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г. Веріга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 19–25.
11. Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 вересня 2013 р // Г.Г. Кірейцев / – Кам’янець-Подільський, 2013. – 32 с.
12. Августова О.О. Облік витрат за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua
13. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 12. – С. 39–43.

Н. В. Потриваева, Т. А. Кореновская. Нормативно-правовые особенности учетного обеспечения затрат и доходов деятельности.

В статье представлен обзор основных действующих законодательных документов по учету затрат и доходов деятельности предприятий. Определены условия признания доходов и расходов субъектов хозяйствования. Рассмотрены сравнительные характеристики национальных и международных стандартов бухгалтерского учета. Освещены проблемы трансформации национальных стандартов бухгалтерского учета с международными требованиями.

N. Potryvaieva, Т. Korenovska. Legislative features of the accounting support of expenses and income.

This article provides an overview of the main existing legal instruments on accounting of costs and incomes of enterprises. The conditions for the recognition of entities’ revenues and expenses. Considered comparative characteristics of national and international accounting standards. The problems of transformation of national accounting standards with international requirements are highlighted.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур

УДК 657.44:631.53.04:633.1

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Т. П. Федяніна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто порядок документування придбання та списання запасів на сівбу ярих культур. Висвітлено галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з рухом запасів під час сівби ярих культур. Обґрунтовано порядок документального оформлення господарських операцій з оприбуткування та відпуску виробничих запасів у виробництво, проведення сільськогосподарських робіт, а саме– сівби ярих культур.

Ключові слова: облікова політика, документування, бухгалтер-
ський облік, запаси, ярі культури, виробництво, витрати. (more…)

Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто нормативно-правові особливості обліку основних засобів. Окреслено проблемні аспекти у бухгалтерському та подат-ковому законодавстві, які негативно впливають на ефективність використання основних засобв. Розроблено рекомендацї щодо удо-сконалення обліку основних засобв, які сприятимуть нарощуванню ресурсного потенціалу підприємств, забезпечуючи їх ефективне господарювання.

Ключові слова
основні засоби, законодавство, бухгалтерський облік, податковий облк, вартість, амортизаця.

(more…)

Аудит як засіб попередження банкрутства

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сутність і необхідність заходів попередження банкротства на вітчизняних підприємствах. Наслідки банкрутства зумовлюють необхідність створення антикризового управління, яке передбачає застосування стандартів аудиторського контролю.

Ключові слова
бізнес, фінансова стійкість, банкрутство, аудит, аналіз, попередження ризиків. (more…)

Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
658.2:330.564.64

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розкрито специфіку формування майна та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів. Наведено детальний порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування фондів та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів.

Ключові слова
сільськогосподарський кооператив, майно, фонд, капітал, дохід, бухгалтерський облік
(more…)