Соціальна відповідальність аграрних формувань

УДК 338.43.01

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Н. І. Галунець, здобувач

У статті обґрунтовано сутність поняття соціальна відповідальність бізнесу підприємства. Обґрунтовано, що соціально відповідальна діяльність аграрних формувань можлива лише за умови узгоджень чи взаємозв’язків між суспільством, державою та агроформуваннями. Визначено рівні та форми прояву соціальної відповідальності на підприємстві та принципи. Розглянуто найбільш успішні приклади застосування соціальної відповідальності в агроформуваннях.

Ключові слова: соціальна відповідальність підприємств, бізнес, агроформування, рівні, принципи, форми соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність аграрних формувань. (текст статті)

Social responsibility of agrarian formations. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Аделькін Ф. Результаты исследования социальной ответственности украинского бизнеса. / Аделькін Ф. – К.: Блакить. 2005. – 349 с
2. Баюра Д. О. Соціальна відповідальність бізнесу як елемент сталого розвитку інтегрованих структур / Д. О. Баюра, Ю. В. Червіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – № 28, т.1. – С. 151–157.
3. Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 22.
4. Геращенко І.О. Етика підприємницької діяльності / Геращенко І.О. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. № 59 (1168) – С.61-65
5. Група компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» [Електронний ресурс]: Офіційний сайт. — Режим доступу : https://www.mhp.com.ua
6. Група Ukrlandfarming [Електронний ресурс] : Офіційний сайт — Режим доступу : www.ulf.com.ua
7. Компанія НІБУЛОН [Електронний ресурс] : Офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.nibulon.com
8. Лазаренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності : тенденції сучасного світового досвіду / О. Лазаренко // Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка : зб. статей та рекомендацій. – К. : Стилос, 2007. – С. 10-28.
9. Охріменко О.О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / Охріменко О.О., Іванова Т.В. – К. НТУУ «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с.
10. Соціальна відповідальність бізнесу по-українськи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. optima-pr. com. ua. – Назва з екрана.
11. ISO 26 000:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://znaimo.com.ua/ISO_26000.
12. Царик І.М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : [монографія] / І.М. Царик. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 152 c.
13. Шедяков В.Є. Соціальна відповідальність бізнесу і сталий розвиток країни / В.Є. Шедяков // Соціальна психологія. – 2011. – № 3 (47). – С. 69-77.
14. Шинкаренко И. Лучше спорить, чем воевать [Електронний ресурс] / И. Шинкаренко. // Эксперт. – 2009. – № 11 (109) – Режим доступу : http://www. expert. ua/articles/16/0/3543/. – Назва з екрана.

Ю. А. Кормышкин, Н. И. Галунець. Социальная ответственность аграрных формирований.

В статье обоснована сущность понятия социальная ответственность бизнеса предприятия. Обосновано, что социально ответственная деятельность агроформирования возможна только при условии согласований или взаимосвязей между обществом, государством и агроформированиями. Определены уровни проявления социальной ответственности на предприятии и принципы. Рассмотрены наиболее успешные примеры применения социальной ответственности в агроформированиях.

Y. Kormishkin, N. Galunets. Social responsibility of agrarian formations.

The article substantiates the essence of the concept of social responsibility of business, enterprises. It is substantiated that socially responsible activity of agrarian formations is possible only with the approval or interconnection between society, state and agricultural formations. The levels of social responsibility at the enterprise and principles are determined. The most successful examples of application of social responsibility in agribusiness are considered.

Випуск №3 (95), 2017

Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.439.65

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано, що економічна ефективність аграрного підприємництва оцінюється за допомогою економічних показників, кожен з яких відображає кількісну і якісну характеристику економічних явищ і процесів, простого і розширеного відтворення, числовим виразом окремих категорій і понять. Встановлено, що систему чинників варто поділяти за трьома ознаками: видами витрат виробництва і ресурсів, напрямами розвитку й удосконалення виробництва та місцем реалізації чинників у системі управління діяльністю.

Ключові слова: ефективний розвиток, аграрне підприємництво, показники, чинники, система.

Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

The system of indicators and factors of effective development in agrarian business. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук . – К. : КНЕУ, 2002. – 584 с.
2. Верхоглядова Н. І. Система показників для управління стійкістю функціонування будівельного підприємства/ Н. І. Верхоглядова, І.В. Кононова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 7-10.
3. Економіка підприємств : підручник / [ Горбонос Ф. В., Черевно Г. В., Павленчик Н. Ф. та ін..] – К. : Знання, 2010. – 463 с.
4. Економіка підприємства : навч. посіб. / Д.І. Рижмань, І.М. Криворучко, Г.Я. Віннічук, М.Т. Пилявець ; за ред. Д.І. Рижмань. – Вінниця, 2010. – 581 с.
5. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 528 с.
6. Ермолович Л. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : [учеб. пособие] / Л. Л. Ермолович, Л. Г. Сивчик, Г. В. Толкач, И. В. Щитникова ; под. общ. ред. Л. Л. Ермолович. – Мн. : Интерпрессервис ; Экопрессервис, 2001. – 576 с.
7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій станом на 15.09.2008 р. / Державна податкова служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=156&ArtID=422.
8. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
9. Онищенко О. Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 59-70.
10. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: підруч. / С. П. Азізов, П. К. Кенійський, В. М. Скупий / за ред. проф. С. П. Азізова. – К. : ІАЕ, 2001. – 834 с.
11. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фондом державного майна України від 26.01.2001 р. № 49 / 121/ Законодавство України; електронні дані. – К.: Інфодиск, 2005.
12. Саблук П. Т. Ціна – інструмент управління / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 1996. – № 4.– С. 6.
13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – 662 с.
14. Системы экологического менеджмента для практиков / [Дайман С. Ю., Островкова Т. В., Заика Е. А., Сокорнова Т. В.] ; под. ред. С. Ю. Даймана. — М. : РХТУ им. Менделеева, 2004. – 248 с.
15. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
16. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств : навч.посібник. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 480с.
17. Чернуха І.В. Основні чинники та складові розвитку будівельних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/10_94178.doc.htm
18. Юшкевич О.О. Систематизація поглядів до теорії розвитку підприємства як відкритої системи / О.О. Юшкевич // Вісник Житомирського державного технологічного університету: науковий журнал [Серія: Економічні науки]. – 2011. –№2 (56) – Ч. 2.– С. 179-183.

Ю. А. Кормышкин. Система показателей и факторов еффективного развития аграрного предпринимательства.

В статье обосновано, что экономическая эффективность аграрного предпринимательства оценивается с помощью экономических показателей, каждый из которых отражает количественную и качественную характеристику экономических явлений и процессов, простого и расширенного воспроизводства, числовым выражением отдельных категорий и понятий. Установлено, что систему факторов стоит разделять по трем признакам: видам издержек производства и ресурсов, направлениями развития и совершенствования производства, местом реализации факторов в системе управления деятельностью.

Y. Kormyshkin. The system of indicators and factors of effective development in agrarian business.

The article substantiates the economic efficiency of the agricultural entrepreneurship is evaluated using economic indicators, each of which reflects the quantitative and the qualitative characteristics of economic phenomena and processes, simple and expanded reproduction, a numeric expression of certain categories and concepts. It is established that the system of factors should be devided in three ways: the types of expenses of production and resources, directions of development and improvement of production, the place of implementation of factors in the system of management.

Випуск №1 (93), 2017

Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва

УДК 338.49:346

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати узагальненої класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва за функціональними ознаками. Встановлено, що бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва передбачає сукупність галузей, видів виробництва або діяльності, які обслуговують і забезпечують нормальне функціонування основного виробництва, а також невиробничої сфери. Як основні ознаки запропоновано використовувати щодо класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва три основні критерії: форма власності, вид діяльності, елементи бізнесінфраструктури відповідно до чинного законодавства.

Ключові слова: бізнес, бізнес-інфраструктура підприємництва, класифікація, елементи інфраструктури, аграрне підприємництво.

Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. (текст статті)

Systematization and classifi cation of the elements business infrastructure of the agricultural business. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua
2. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства аграрної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua.
3. Мишина Л. А. Основы бизнеса. Шпаргалка / Л. А. Мишина, Е. Ц. Саблин. – Москва, 2010.
4. Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб./ за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников. О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк] – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 200 с.
5. Аграрна економіка : підручник / [Д. К. Семенда, О. І. Здоровцов, П. С. Котик та ін. ; за ред. Д. К. Семенди та О. І. Здоровцова]. – Умань, 2005. – 318 с.
6. Лядова Е. В. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в условиях становления инновационной экономики : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Е. В. Лядова. — Нижний Новгород, 2012. – 26 с.
7. Рачинська Г. В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 211-216.
8. Мале підприємництво в Україні : зб. норм.-прав. актів / за ред. О. В. Кужель, А. К. Кінаха, В. В. Костецького. – К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2005. – 190 с.
9. Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 р. № 991-ХІУ станом на
20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14 – Дата останнього доступу : 05.05.2012. – Назва з екрану.
10. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР. станом на 20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Дата останнього доступу : 16.01.2004. – Назва з екрану.
11. Про кредитні спілки [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ. станом на 20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/2908-14 – Дата останнього доступу : 01.01.2016. – Назва з екрану.
12. Колісник Г. М. Формування ефективної інфраструктури державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні / Г. М. Колісник // Науковий вісник. – 2007. – № 17.3. – С. 271-276.

Ю. А. Кормышкин. Систематизация и классификация элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства.

В статье приведены результаты обобщенной классификации элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства по функциональным признакам. Установлено, что бизнес-инфраструктура аграрного предпринимательства предусматривает совокупность отраслей, видов производства или деятельности, которые обслуживают и обеспечивают нормальное функционирование основного производства, а также непроизводственной сферы. В качестве основных признаков предложено использовать по классификации элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства три основных критерия: форма собственности, вид деятельности, элементы бизнес-инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Y. Kormyshkin. Systematization and classifi cation of the elements business infrastructure of the agricultural business.

The article gives the results of the generalized classifi cation of business infrastructure elements of agrarian entrepreneurship by functional features. It is established that the business infrastructure of agrarian enterprise provides a set of industries, types of production or activities which maintain to serve and ensure the normal functioning of the main production and non-production sphere. As the main features it is proposed to use three basic criterias by the classifi cation of the business infrastructure elements of agricultural entrepreneurship. They are the form of ownership, type of activity, elements of the business infrastructure in accordance to the applicable law.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД

УДК 338.43:631.15:631.6.02

Ю.  А.  Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті подано власне тлумачення поняття організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД та визначено їх складові. Досліджено методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин аграрних підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й запропоновано механізм їх регулювання, що базується на Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики Миколаївської області.

Ключові слова: організаційно-економічні відносини, аграрні підприємства, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, механізм регулювання.

Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД. (текст статті)

Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.(анотація)

Список використаних джерел:
1. Березіна Л.М. Удосконалення організаційно-економічних відносин підприємств АПК як чинник забезпечення продовольчої безпеки країни / Л. М. Березіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека»], (Полтава, 23-24 квіт. 2010 р.). — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. — С. 120-122.
2. Березовенко С. М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. – Сучасна система управління ЗЕД [Електронний ресурс] / Березовенко С. М. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/30/7
3. Ключник А. В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / А. В. Ключник // Вісник Сумського національного університету. – 2011. – № 6/1(48). – С. 136-139.
4. Михайлова Л. І. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України у контексті реалізації інтеграційних прагнень / Л. І. Михайлова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 281-286.
5. Сіренко М. Ю. Особливості формування організаційно-економічних відносин аграрних підприємств у сфері ЗЕД / М. Ю. Сіренко // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015року, м. Івано-Франківськ, — Тернопіль : Крок, 2015. — Ч. 2. – С. 298-299.
6. Шебаніна О. В. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України та покращення її експортного потенціалу / О. В. Шебаніна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Вип. 29, Ч. 2. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 19-24.

Ю. А. Кормышкин. Организационно-экономические отношения аграрных предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности.

В статье представлено собственное толкование понятия организационно-экономических отношений аграрных предприятий – субъектов ВЭД и определены их составляющие. Исследованы методологические принципы развития организационно-экономических отношений аграрных предприятий субъектов внешнеэкономической деятельности и предложен механизм их регулирования, основанный на Концепции развития внешнеторговой политики Николаевской области.

Y.Kormyshkin. Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.

The article gives the interpretation of organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of foreign economic activity according to their constituents. The methodological principles of organizational and economic relations of agratian enterprises and the mechanism of their regulation, based on the Concept of foreign policy in Mykolaiv region are discussed.
Keywords: organizational and economic relations, agrarian enterprise, business entities, mechanisms of regulation.

Механізм державної підтримки рослинництва

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.242.4.025.2:633/635

Автор
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Обґрунтовано необхідність державної підтримки сільського господарства, зокрема галузі рослинництва. Визначено основні недоліки даного процесу та запропоновано шляхи розв’язання питання.

Ключові слова
державна підтримка, сільське господарство, рослинництво
(more…)

Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза
(more…)

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.115.13:711.437

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. Наведено показники розвитку кооперативного руху в окремих країнах світу. Доведена необхідність реалізації положень програми “Рідне село”. Визначено завдання Регіонального навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій МНАУ та етапи їх реалізації.

Ключові слова
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, населення у сільській місцевості, сільська територія, державне фінансування
(more…)