Ю. А. Кормишкін, В. В. Уманська. Дієві інструменти управління персоналом в органах місцевого самоврядування

УДК 352.08

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-3

 

Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук

В. В. Уманська, кандидат економічних наук, докторант

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сутність управління персоналом в органах місцевого самоврядування, яка полягає в забезпеченні оптимального кількісно-якісного складу, організації підвищення кваліфікації персоналу, досягненні раціонального ступеня мобільності персоналу в органах місцевого самоврядування. Обґрунтовано особливості управління персоналом в органах місцевого самоврядування шляхом узагальнення теоретичних основ. Досліджено інноваційні методи та інструменти управління персоналом, які прямо не передбачені законодавством, але відповідають йому. Визначено, що з метою ефективного управління персоналом варто приділяти увагу такому підходу до управління розвитком людських ресурсів як формування систем безперервного корпоративного навчання.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, органи місцевого самоврядування, територіальні громади.

 

Дієві інструменти управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 Effective tools for personnel management in local governmentss

 

Список використаних джерел:

1. Alao, D. O., Ajike, C. A., Ibrahim, M. N. Environmental factors and Local Government administration in Nigeria: A study of Ede North and Ede South Local Government, Osun State, Nigeria, 1999-2014. Kuwait Chapter of Ariabian Journal of Business and Management Review 5 (7). 2016. рр.28 – 42
2. Human Resource Management in local government. The administrative districts from Lower Saxony in Germany. Academic Paper. 2020. Р. 111, Grade: 1,0
3. Justo Herrera, Daniel M. Miller. An Emergent Taxonomy of Public Personnel Management: Exploring the Task Environment of Human Resource Managers in Spanish Local Government. Public Personnel Management. 47(4). рр.445-471
4. Klingner, D. E., Nalbandian, J., Lorens, J. Public personnel management: Contexts and strategies (6th ed.). New York : Longman. 2010. Р.372
5. Serrano, J., Barba, M.I. (2011): La gestión de recursos en las corporaciones locales, Cuadernos de Gestión, fecha publicación online. DOI: 10.5295/cdg.100233ml
6. Vincent, C., Stephen, C. Local Government capacity building and development: Lessons, challenges and opportunities. Journal of Political Science and Public Affairs. 3(1). 2015. рр. 1-5.
7. Wilson, G. The causes, effects and management of industrial conflict in Local Governments of Delta State, 2008-2014. International Journal of Research in Arts and Social Sciences. 8(2). 2015, рр. 44 -55.
8. Wilson: Environmental Factors and Human Resource Management in Local Government Administration in Nigeria. UJAH. Volume 20/2. 2019. рр. 130-148 http://dx.doi./org/10.4314/ujah.v20i2.7
9. Гавкалова Н., Мосумова А. Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми. Ефективна економіка. 2016. №6. URL: http:// www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5018
10. Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС. Кращі практики управління персоналом. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/62.pdf
11. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. Київ: НІСД. 2020. 160 с.
12. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи: Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichnidopovidi/innovaciyniy-rozvitok-teritorialnikh-gromad-v-umovakh-chetvertoi-0
13. Кіцак І. Б. Теоретичні аспекти управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. Ефективність державного управління. 2018. ВИП. 4 (57). Ч. 1. С.135-144
14. Лiсoгoр Л.С., Нестеренкo В.В. Фoрмування та реалiзацiя трудoвoгo пoтенцiалу регioнiв та грoмад як oснoва забезпечення їх сталoгo рoзвитку. Екoнoмiка i oрганiзацiя управлiння. № 2 (38), 2020. С. 20-30 DOI 10.31558/2307-2318.2020.2.2
15. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ. 2016. 328 с.
16. Матвєєв П.М., Мосумова А. К. Методичний підхід до визначення умов ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Випуск 14. С. 87-92.
17. Могильний О. М., Патика Н. І., Грищенко О. Ю. Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 51-67. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104051
18. Опитування Національного агентства з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/opituvannya-shchodo-metodichnikh-potreb-berezen-2021-finalna-versiya.pdf
19. Покотило Т. В. Проблеми розвитку трудового потенціалу в органах публічної служби. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). С. 185–191.
20. Посібник з основ управління людськими ресурсами для територіальних громад. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/767/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_HR.pdf
21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців: Наказ Національного агенства з питань державної служби від 25.10.2013 № 189. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189859-13#Text
22. Скрипник С. В., Обіход С. В., Вербівська Л. В. Зайнятість в умовах цифрової економіки. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4
23. Томашук І. О. Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад. Економіка АПК. 2021. № 6. С. 101-116. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106101
24. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.
25. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А. Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 6-12. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008006
26. Шевченко О. С., Євтушенко Г. І. Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-156.

Ю. А. Кормышкин, В. В. Уманская. Действенные инструменты управления персоналом в органах местного самоуправления

В статье исследована сущность управления персоналом в публичных организациях, заключающаяся в обеспечении оптимального количественно-качественного кадрового состава, организации профессионального развития персонала, достижении рациональной степени мобильности персонала в публичной организации. Обоснованы особенности управления персоналом в публичных организациях путем обобщения теоретического базиса. Исследованы инновационные методы и инструменты управления персоналом, прямо не предусмотренные законодательством, но соответствующие ему. Установлено, что для эффективного управления персоналом следует
начать уделять внимание такому подходу к управлению развитием человеческих ресурсов как формированию систем непрерывного корпоративного обучения.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, органы местного самоуправления, территориальные общины.

Yu. Kormyshkin, V. Umanska. Effective tools for personnel management in local governments

The article examines the essence of personnel management in public organizations, which is to ensure optimal quantitative and qualitative staff, the organization of professional development of staff, achieving a rational degree of mobility of staff in public organizations. The peculiarities of personnel management in public organizations by generalizing the theoretical basis are substantiated. Innovative methods and tools of personnel management, not directly provided by the legislation, but corresponding to it, are studied. It is determined that for effective personnel management, attention should be paid to such an approach to human resource development management as the formation of lifelong learning systems.

Key words: personnel, personnel management, local self-government bodies, territorial communities

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021kormishkin.pdf
n112v42021kormishkin.pdf

Кормишкін Ю. А. Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад

УДК 332.146

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-1

 

Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-1005-1229
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сутність стратегічного планування для об’єднаних територіальних громад. Наведено перелік основних проблем, які виникають у громадах під час їхнього функціонування. Обґрунтовано, що для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад варто використовувати стратегію економічного розвитку SMART growth, або іншими словами – стратегію розумного/інтелектуального зростання. Розкрито принципи застосування стратегії SMART growth, визначено етапи її розробки та переваги для ОТГ.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, розвиток, інтелектуальний розвиток, стратегічне планування, стратегія.

 

  Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад

SMART growth economic development strategy for associations of territorial communities

 

Список використаних джерел:

 1. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: [монографія] / Т. М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова; [за заг. ред. Т. М. Безверхнюк]. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. 231 с.
 2. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: [монографія] / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.]. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016.  278 с.
 3. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / В. Вакуленко, О. Берданова, І. Валентюк, А. Ткачук. К., 2017. 121 с.
 4. Ткачук А., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль). К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.
 5. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : [наук. доп.] / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка]. К.: НАДУ, 2014. 128 с.
 6. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України: [практ. посібник]. К.: Софія-А, 2012. 80 с.
 7. Шаров Ю. П. Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти. Аспекти публічного управління. № 5-6 (7-8). С. 81-87.
 8. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.
 9. Гладій В. І. Моделі місцевого самоврядування: класичні та сучасні підходи. Політологічні записки: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. Вип. 1 (11). С.38-45
 10. Моделі ефективності державного управління: монографія / М.Д Лесечко. В. С. Загорський, І. І. Артим, Р. М. Рудніцька; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. 100 с.
 11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдум в Україні: історія та сучасність: монографія. К.: ІДП НАН, 2000. 248 с.
 12. Сприяння місцевому економічному розвитку шляхом стратегічного планування – Том 1. Короткий довідник, серія 92-1-131721-5. URL: ecoplanintl.com
 13. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART
 14. United States Environmental Protection Agency «Smart Growth». 2013-04-05. URL: https://www.epa.gov/smartgrowth
 15. Рамки опрацювання стратегії економічного розвитку на основі розумного зростання: інструмент для малих міст і селищ. 2016. URL: https://www.epa.gov/smartgrowth
 16. English, Mary R., Jean H. Peretz and Melissa Manderschied. (February 1999) Smart Growth for Tennessee Towns and Counties, A Process Guide. University of Tennessee: Knoxville.
 17. Ткачук А.Ф. Естонія: місцеве самоврядування. Робочі записки. К.: Легальний статус, 2014. 48 с.
 18. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні. /за ред. В. В. Толкованова. — К.: Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. 349 с.
 19. Толкованов В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ,  2013. 264с.

 

Ю. А. Кормышкин. Стратегия экономического развития SMART growth для объединенных территориальных общин

В статье исследовано значение стратегического планирования для объединенных территориальных общин. Приведен перечень основных проблем, возникающих в общинах во время их функционирования. Установлено, что для экономического развития объединенных территориальных общин следует использовать стратегию экономического развития SMART growth или, другими словами, стратегию разумного / интеллектуального роста. Раскрыты принципы применения стратегии SMART growth, определены этапы ее разработки и преимущества для объединенных территориальных общин .

Ключевые слова: объединенные территориальные общины, развитие, интеллектуальное развитие, стратегическое планирование, стратегия.

 

Yu. Kormishkin. SMART growth economic development strategy for associations of territorial communities

The article explores the essence of strategic planning for united territorial communities. The list of the main problems that arise in communities during their functioning is given. It is justified that for the economic development of united territorial communities it is necessary to use the strategy of economic development SMART growth, or in other words the strategy of smart / intellectual growth. The principles of application of the SMART growth strategy are revealed, the stages of its development and advantages for UTC(United territorial community) are determined.

Keywords: united territorial communities, development, intellectual development, strategic planning, strategy.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kormishkin.pdf
kormishkin.pdf

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.432:334.722

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-1

 

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сучасні підходи до інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Встановлено, що творчо-новаторська функція є визначальною функцією аграрного підприємництва, яка передбачає забезпечення реалізації нових ідей, здійснення науково-технічних розробок і проєктів, впровадження нових технологій, використання маркетингових прийомів для завоювання ринків. Обґрунтовано, що на сьогодні аграрний сектор і IT-галузь в Україні мають значний потенціал та визначено вісім ключових напрямів ІТ-інновацій для агробізнесу. Доведено, що подальший розвиток аграрної освіти слід спрямувати за вектором самоорганізації закладів вищої освіти у заклади інноваційного типу, діяльність яких орієнтуватиметься на розвиток освіти і науки як визначального ресурсу нової економіки, побудованої на знаннях.

Ключові слова: аграрне підприємництво, інновації, інноваційний розвиток, освіта і наука, інноваційні рішення.

 

Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

 

Список використаних джерел:

 1. Ліссітса А. 50 питань і відповідей про агрополітику. URL: https://agrokebety.com/book-ua. (дата звернення: 09.07.2019).
 2. Асоціація AgTechUkraine / Офіційний сайт URL: https://agtech.com.ua/ (дата звернення 09.07.2019)
 3. National Innovation Agenda Report. URL: https://agenda-report.agrohub.ua/ (дата звернення07.2019).
 4. ІТ-інновації в агробізнесі / Офіційний сайт Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). URL: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsijiv-apk/1306-it-innovatsii-v-ahro-biznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys (дата звернення 09.07.2019).
 5. Делия В. П. Инновационное мышление в ХХІ веке. Балашиха : Де-По, 2011. 232 с.
 6. Агрокебети – новітня магістерська програма / Офіційний сайт URL: https://agrokebety.com/ (дата звернення 26.07.2019)
 7. Сіренко Н. М., Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 243 с.
 8. Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 5-15.
 9. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С.12-24.
 10. Yermakov O.Yu., Novak I.M. Methodological principles of formation of alternative investing mechanisms in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Економіка АПК. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». 2017. №8. С. 48-55.
 11. Концепція розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2022 рр. Миколаїв : МНАУ, 2016. 44 с.
 12. Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 92-98.
 13. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77-81.
 14. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 15. Henrekson M. Entreneurship and Institutions. Comparative Labor Law and Policy. Journal 28. Р. 717-742.
 16. Kirzner I. Perception, Opportunity and Profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship. Chicago : University of Chicago Press, 1979. 463 p.


Е. В. Шебанина, Ю. А. Кормышкин. Современная парадигма инновационного развития аграрного предпринимательства

В статье исследованы современные подходы к инновационному развитию аграрного предпринимательства. Установлено, что творческо-новаторская функция является определяющей функцией аграрного предпринимательства, которая предусматривает обеспечение реализации новых идей, осуществления научно-технических разработок и проектов, внедрение новых технологий, использования маркетинговых приемов для завоевания рынков. Обосновано, что сегодня аграрный сектор и IT-отрасль в Украине имеют значительный потенциал, определены восемь ключевых направлений ИТ-инноваций для агробизнеса. Доказано, что дальнейшее развитие аграрного образования следует направить по вектору самоорганизации высших учебных заведений в учреждения инновационного типа, деятельность которых будет ориентироваться на развитие образования и науки как определяющего ресурса новой экономики, построенной на знаниях.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, инновации, инновационное развитие, образование и наука, инновационные решения.

 

О. Shebaninа, Yu. Kormyshkin. The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

The article explores modern approaches to innovative development of agrarian entrepreneurship. It is established that the creative and innovative function is the defining function of agrarian entrepreneurship, which provides the implementation of new ideas, the implementation of scientific and technical developments and projects, the introduction of new technologies, the use of marketing techniques to conquer markets. It is substantiated that today the agrarian sector and the IT industry in Ukraine have significant potential and identified eight key areas of IT innovation for agribusiness. It is proved that the further development of agrarian education should be directed by the vector of self-organization of higher education institutions to institutions of innovative type, whose activity will be oriented towards the development of education and science as a defining resource of a new knowledge-based economy.

Keywords: agrarian entrepreneurship, education and science, innovations, innovative development, innovative solutions.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanina.pdf
shebanina.pdf

Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.43.025.2

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано сутність поняття державне регулювання аграрного підприємництва. Виділено ряд ключових проблем розвитку аграрного сектора. Обґрунтовано важливу роль прямих та непрямих методів у державному регулюванні розвитку аграрного підприємництва. Визначено місце аграрного підприємництва в економіці України. Проаналізовано стан фінансування аграрного сектора та акцентовано увагу на основних нововведеннях фінансової підтримки аграрного сектора на 2017 рік з державного бюджету. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення регулювання та розвитку аграрного підприємництва.

Ключові слова: аграрне підприємництво, державне регулювання, розвиток, методи регулювання, державний бюджет.

Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

State regulation of agricultural enterprise development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. АПК [Електронний ресурс] / Чесний бюджет. – Режим доступу : http://budget2017.info
2. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК.–2005.–№5.–С.52-63
3. Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики / А.М. Бабашкина. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 480 с
4. Глушко В.П. Основи аграрної економіки : [підручник] / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2003.– С.144–150
5. Державна служба статистики України : Офіційний сайт. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
6. Державна підтримка аграрного сектора у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/206/
7. Кузняк Б.Я. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії / Б.Я. Кузняк // Економіка і регіон № 1 (24) – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – C. 135-140
8. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : [моногр.] / М. А. Латинін. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 320 с.
9. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектора економіки України: прогнози та перспективи / Ю. О. Лупенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – С. 27
10. Мазур Ю.В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efm.vsau.org/files/pdfa/3855._2017pdf
11. Міністерство аграрної політики і продовольства України : Офіційний сайт. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
12. Панухник О.В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України / О.В. Панухник // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 1. – С. 5-10.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Государственное регулирование развития аграрного предпринимательства.

В статье обоснована сущность понятия государственное регулирование аграрного предпринимательства. Выделен ряд ключевых проблем развития аграрного сектора. Обоснована важная роль прямых и косвенных методов в государственном регулировании развития аграрного предпринимательства. Определено место аграрного предпринимательства в экономике Украины. Проанализировано состояние финансирования аграрного сектора и акцентировано внимание на основных нововведениях финансовой поддержки аграрного сектора на 2017 год из государственного бюджета. Обоснованы предложения по улучшению регулирования и развитию аграрного предпринимательства.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. State regulation of agricultural enterprise development.

The article substantiates the essence of the concept of state regulation of agrarian entrepreneurship. A number of key problems of the agrarian sector development were identified. It is substantiated that direct and indirect methods of regulation play an important role in the state regulation of the development of agrarian entrepreneurship. The place of agrarian entrepreneurship in the Ukrainian economy is determined. The state of financing of the agrarian sector is analyzed and attention is paid to the main innovations of the financial support of the agrarian sector for 2017 from the state budget. The proposals on improving the regulation and development of agrarian business are substantiated.

Випуск №1 (97), 2018

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад

УДК 338.439.02:330.342.146

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено вплив суб’єктів господарювання на формування спроможних територіальних громад за конкретними напрямами. Визначено проблеми розвитку підприємницької діяльності у межах об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Підкреслено, що ефективний розвиток підприємницької діяльності територіальної громади можна забезпечити лише через постійну синергію дій бізнес-спільноти, влади, громади та наукових кіл.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада, підприємництво, соціальне партнерство, синергія дій бізнес-спільноти, влади, громадянського суспільства та наукових кіл.

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад. (текст статті)

Role of enterprise in formation territorial communities. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика формування спроможних територіальних громад / затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №214.
2. Гургула Т. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.Гургула // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – № 2 (8). – С. 132-136.
3. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю.Дударенко // Економiка та держава. – 2017. – № 3. – С. 64-70.
4. Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку / М. М. Пітюлич, К.С.Машіко, К.М. Кудак, М.М. Пауш // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 155-159.
5. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/
6. Офіційний сайт Слобожанської територіальної громади / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://slobozhanska.gromada.site
7. Офіційний сайт Байковецької об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://bsr1653.gov.ua/
8. Офіційний сайт ТОВ СП «Нібулон» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nibulon.com
9. Офіційний сайт група компаній «ПАЕК» [Електронний ресурс] –http://paek.com.ua
10. Офіційний сайт Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hliboka.chv.ua
11. Офіційний сайт Наркевицької територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://narkevycka-gromada.gov.ua
12. Агронавігатор [Електронний ресурс] : журнал – Режим доступу : http://www.agronavigator.net/novosti/fermer-stvorit-mini-gollandiyu-v-ukrayini
13. Офіційний сайт Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eaptc.eu
14. Офіційний сайт Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua
15. Офіційний сайт Асоціація міст України та громад [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.auc.org.ua.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Роль предпринимательской деятельности при формировании территориальных общин.

Исследовано влияние субъектов хозяйствования на формирование способных территориальных общин по конкретным направлениям. Определены проблемы развития предпринимательской деятельности в рамках объединенных территориальных общин. Обоснованы предложения по их решению. Подчеркнуто, что эффективное развитие предпринимательской деятельности территориальной общины можно обеспечить только при постоянной синергии действий бизнес-сообщества, власти, общества и научных кругов.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. Role of enterprise in formation territorial communities.

In the article influence of subjects of economic entities on the formation of solvent territorial communities in certain directions.
The problems of development of entrepreneurial activity are certain within the limits of the incorporated territorial communities. Suggestions are given in relation to their decision.
Underline, that effective development of entrepreneurial activity of territorial society can be provided only through the permanent synergy of actions of business-association, power, society and scientific circles.

Випуск №4 (96), 2017

Соціальна відповідальність аграрних формувань

УДК 338.43.01

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Н. І. Галунець, здобувач

У статті обґрунтовано сутність поняття соціальна відповідальність бізнесу підприємства. Обґрунтовано, що соціально відповідальна діяльність аграрних формувань можлива лише за умови узгоджень чи взаємозв’язків між суспільством, державою та агроформуваннями. Визначено рівні та форми прояву соціальної відповідальності на підприємстві та принципи. Розглянуто найбільш успішні приклади застосування соціальної відповідальності в агроформуваннях.

Ключові слова: соціальна відповідальність підприємств, бізнес, агроформування, рівні, принципи, форми соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність аграрних формувань. (текст статті)

Social responsibility of agrarian formations. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Аделькін Ф. Результаты исследования социальной ответственности украинского бизнеса. / Аделькін Ф. – К.: Блакить. 2005. – 349 с
2. Баюра Д. О. Соціальна відповідальність бізнесу як елемент сталого розвитку інтегрованих структур / Д. О. Баюра, Ю. В. Червіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – № 28, т.1. – С. 151–157.
3. Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 22.
4. Геращенко І.О. Етика підприємницької діяльності / Геращенко І.О. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. № 59 (1168) – С.61-65
5. Група компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» [Електронний ресурс]: Офіційний сайт. — Режим доступу : https://www.mhp.com.ua
6. Група Ukrlandfarming [Електронний ресурс] : Офіційний сайт — Режим доступу : www.ulf.com.ua
7. Компанія НІБУЛОН [Електронний ресурс] : Офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.nibulon.com
8. Лазаренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності : тенденції сучасного світового досвіду / О. Лазаренко // Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка : зб. статей та рекомендацій. – К. : Стилос, 2007. – С. 10-28.
9. Охріменко О.О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / Охріменко О.О., Іванова Т.В. – К. НТУУ «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с.
10. Соціальна відповідальність бізнесу по-українськи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. optima-pr. com. ua. – Назва з екрана.
11. ISO 26 000:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://znaimo.com.ua/ISO_26000.
12. Царик І.М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : [монографія] / І.М. Царик. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 152 c.
13. Шедяков В.Є. Соціальна відповідальність бізнесу і сталий розвиток країни / В.Є. Шедяков // Соціальна психологія. – 2011. – № 3 (47). – С. 69-77.
14. Шинкаренко И. Лучше спорить, чем воевать [Електронний ресурс] / И. Шинкаренко. // Эксперт. – 2009. – № 11 (109) – Режим доступу : http://www. expert. ua/articles/16/0/3543/. – Назва з екрана.

Ю. А. Кормышкин, Н. И. Галунець. Социальная ответственность аграрных формирований.

В статье обоснована сущность понятия социальная ответственность бизнеса предприятия. Обосновано, что социально ответственная деятельность агроформирования возможна только при условии согласований или взаимосвязей между обществом, государством и агроформированиями. Определены уровни проявления социальной ответственности на предприятии и принципы. Рассмотрены наиболее успешные примеры применения социальной ответственности в агроформированиях.

Y. Kormishkin, N. Galunets. Social responsibility of agrarian formations.

The article substantiates the essence of the concept of social responsibility of business, enterprises. It is substantiated that socially responsible activity of agrarian formations is possible only with the approval or interconnection between society, state and agricultural formations. The levels of social responsibility at the enterprise and principles are determined. The most successful examples of application of social responsibility in agribusiness are considered.

Випуск №3 (95), 2017

Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва

УДК 338.49.5

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано, що стратегічними напрямами формування ефективної бізнес-інфраструктури є реалізація стратегії ефективного розвитку аграрного підприємництва умовах інтеграційних процесів України, співпраця з міжнародними організаціями; удосконалення інституційного забезпечення та посилення взаємовідносин з вищими аграрними закладами.

Ключові слова: бізнес-інфраструктура, аграрне підприємництво, формування, освіта, міжнародні організації, інституційне забезпечення.

Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. (текст статті)

Strategic directions of forming of the effective business infrastructure of agrarian enterprise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Антонюк Д. А. Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва [Електронний ресурс] / Д. А. Антонюк. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/antonyuk.html#sdfootnote1anc
2. Березін О.В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку : монографія. / Березін О.В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
3. Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні. / М.В. Гладій. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2007. – 580 с.
4. Зіновчук В.В. Формування інфраструктури аграрного ринку на кооперативних засадах / В.В. Зіновчук // Основні напрями високоефективного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – С. 572-576.
5. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України : монографія / Т.О. Зінчук. – Житомир : ДВНЗ “Держ. Агроекол. Ун-т”, 2008. – 384 с.
6. Майстро С.В. Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку [Електронний ресурс] / С.В. Майстро. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/08.pdf
7. Мокій, А. І. Міжнародні організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець.— Електрон. Текст. Дані.– К. : ЦУЛ, 2011.– 280 с.– Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Mokiy_A.MO_2011.djvu
8. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі [Текст] / В. Г. Кремень ; АПН України. — К. : Знання, 2010. — 520 с
9. Основні напрями створення та функціонування оптових продовольчих ринків [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1999 р. № 997. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
10. Прутська Т. Ю. Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі / Т. Ю. Прутська // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 55–62.
11. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : [навч. посібник] / А. С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 336 с.
12. Чарахчян К. К. Экономические институты, как субъекты и объекты государственного регулирования / К. К. Чарахчян // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2006. – Вип. 103-3. – С. 67–72.

Ю. А. Кормышкин. Стратегические направления формирования эффективной бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства.

В статье обоснованно, что стратегическими направлениями формирования эффективной бизнес-инфраструктуры является реализация стратегии эффективного развития аграрного предпринимательства условиях интеграционных процессов Украины, сотрудничество с международными организациями; усовершенствование институционного обеспечения и усиление взаимоотношений с высшими аграрными заведениями.

Y. Kormyshkin. Strategic directions of forming of the effective business infrastructure of agrarian enterprise.

In the article reasonably, that strategic directions of forming of effective business-infrastructure is realization of strategy of effective development of agrarian enterprise terms of integration processes of Ukraine, collaboration with international organizations; an improvement of the institutional providing and strengthening of mutual relations are with higher agrarian establishments.

Випуск №2 (94), 2017

Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.439.65

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано, що економічна ефективність аграрного підприємництва оцінюється за допомогою економічних показників, кожен з яких відображає кількісну і якісну характеристику економічних явищ і процесів, простого і розширеного відтворення, числовим виразом окремих категорій і понять. Встановлено, що систему чинників варто поділяти за трьома ознаками: видами витрат виробництва і ресурсів, напрямами розвитку й удосконалення виробництва та місцем реалізації чинників у системі управління діяльністю.

Ключові слова: ефективний розвиток, аграрне підприємництво, показники, чинники, система.

Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

The system of indicators and factors of effective development in agrarian business. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук . – К. : КНЕУ, 2002. – 584 с.
2. Верхоглядова Н. І. Система показників для управління стійкістю функціонування будівельного підприємства/ Н. І. Верхоглядова, І.В. Кононова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 7-10.
3. Економіка підприємств : підручник / [ Горбонос Ф. В., Черевно Г. В., Павленчик Н. Ф. та ін..] – К. : Знання, 2010. – 463 с.
4. Економіка підприємства : навч. посіб. / Д.І. Рижмань, І.М. Криворучко, Г.Я. Віннічук, М.Т. Пилявець ; за ред. Д.І. Рижмань. – Вінниця, 2010. – 581 с.
5. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 528 с.
6. Ермолович Л. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : [учеб. пособие] / Л. Л. Ермолович, Л. Г. Сивчик, Г. В. Толкач, И. В. Щитникова ; под. общ. ред. Л. Л. Ермолович. – Мн. : Интерпрессервис ; Экопрессервис, 2001. – 576 с.
7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій станом на 15.09.2008 р. / Державна податкова служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=156&ArtID=422.
8. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
9. Онищенко О. Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 59-70.
10. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: підруч. / С. П. Азізов, П. К. Кенійський, В. М. Скупий / за ред. проф. С. П. Азізова. – К. : ІАЕ, 2001. – 834 с.
11. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фондом державного майна України від 26.01.2001 р. № 49 / 121/ Законодавство України; електронні дані. – К.: Інфодиск, 2005.
12. Саблук П. Т. Ціна – інструмент управління / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 1996. – № 4.– С. 6.
13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – 662 с.
14. Системы экологического менеджмента для практиков / [Дайман С. Ю., Островкова Т. В., Заика Е. А., Сокорнова Т. В.] ; под. ред. С. Ю. Даймана. — М. : РХТУ им. Менделеева, 2004. – 248 с.
15. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
16. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств : навч.посібник. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 480с.
17. Чернуха І.В. Основні чинники та складові розвитку будівельних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/10_94178.doc.htm
18. Юшкевич О.О. Систематизація поглядів до теорії розвитку підприємства як відкритої системи / О.О. Юшкевич // Вісник Житомирського державного технологічного університету: науковий журнал [Серія: Економічні науки]. – 2011. –№2 (56) – Ч. 2.– С. 179-183.

Ю. А. Кормышкин. Система показателей и факторов еффективного развития аграрного предпринимательства.

В статье обосновано, что экономическая эффективность аграрного предпринимательства оценивается с помощью экономических показателей, каждый из которых отражает количественную и качественную характеристику экономических явлений и процессов, простого и расширенного воспроизводства, числовым выражением отдельных категорий и понятий. Установлено, что систему факторов стоит разделять по трем признакам: видам издержек производства и ресурсов, направлениями развития и совершенствования производства, местом реализации факторов в системе управления деятельностью.

Y. Kormyshkin. The system of indicators and factors of effective development in agrarian business.

The article substantiates the economic efficiency of the agricultural entrepreneurship is evaluated using economic indicators, each of which reflects the quantitative and the qualitative characteristics of economic phenomena and processes, simple and expanded reproduction, a numeric expression of certain categories and concepts. It is established that the system of factors should be devided in three ways: the types of expenses of production and resources, directions of development and improvement of production, the place of implementation of factors in the system of management.

Випуск №1 (93), 2017

Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва

УДК 338.49:346

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати узагальненої класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва за функціональними ознаками. Встановлено, що бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва передбачає сукупність галузей, видів виробництва або діяльності, які обслуговують і забезпечують нормальне функціонування основного виробництва, а також невиробничої сфери. Як основні ознаки запропоновано використовувати щодо класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва три основні критерії: форма власності, вид діяльності, елементи бізнесінфраструктури відповідно до чинного законодавства.

Ключові слова: бізнес, бізнес-інфраструктура підприємництва, класифікація, елементи інфраструктури, аграрне підприємництво.

Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. (текст статті)

Systematization and classifi cation of the elements business infrastructure of the agricultural business. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua
2. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства аграрної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua.
3. Мишина Л. А. Основы бизнеса. Шпаргалка / Л. А. Мишина, Е. Ц. Саблин. – Москва, 2010.
4. Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб./ за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников. О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк] – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 200 с.
5. Аграрна економіка : підручник / [Д. К. Семенда, О. І. Здоровцов, П. С. Котик та ін. ; за ред. Д. К. Семенди та О. І. Здоровцова]. – Умань, 2005. – 318 с.
6. Лядова Е. В. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в условиях становления инновационной экономики : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Е. В. Лядова. — Нижний Новгород, 2012. – 26 с.
7. Рачинська Г. В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 211-216.
8. Мале підприємництво в Україні : зб. норм.-прав. актів / за ред. О. В. Кужель, А. К. Кінаха, В. В. Костецького. – К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2005. – 190 с.
9. Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 р. № 991-ХІУ станом на
20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14 – Дата останнього доступу : 05.05.2012. – Назва з екрану.
10. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР. станом на 20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Дата останнього доступу : 16.01.2004. – Назва з екрану.
11. Про кредитні спілки [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ. станом на 20.03.2017. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/2908-14 – Дата останнього доступу : 01.01.2016. – Назва з екрану.
12. Колісник Г. М. Формування ефективної інфраструктури державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні / Г. М. Колісник // Науковий вісник. – 2007. – № 17.3. – С. 271-276.

Ю. А. Кормышкин. Систематизация и классификация элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства.

В статье приведены результаты обобщенной классификации элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства по функциональным признакам. Установлено, что бизнес-инфраструктура аграрного предпринимательства предусматривает совокупность отраслей, видов производства или деятельности, которые обслуживают и обеспечивают нормальное функционирование основного производства, а также непроизводственной сферы. В качестве основных признаков предложено использовать по классификации элементов бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства три основных критерия: форма собственности, вид деятельности, элементы бизнес-инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Y. Kormyshkin. Systematization and classifi cation of the elements business infrastructure of the agricultural business.

The article gives the results of the generalized classifi cation of business infrastructure elements of agrarian entrepreneurship by functional features. It is established that the business infrastructure of agrarian enterprise provides a set of industries, types of production or activities which maintain to serve and ensure the normal functioning of the main production and non-production sphere. As the main features it is proposed to use three basic criterias by the classifi cation of the business infrastructure elements of agricultural entrepreneurship. They are the form of ownership, type of activity, elements of the business infrastructure in accordance to the applicable law.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД

УДК 338.43:631.15:631.6.02

Ю.  А.  Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті подано власне тлумачення поняття організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД та визначено їх складові. Досліджено методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин аграрних підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й запропоновано механізм їх регулювання, що базується на Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики Миколаївської області.

Ключові слова: організаційно-економічні відносини, аграрні підприємства, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, механізм регулювання.

Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД. (текст статті)

Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.(анотація)

Список використаних джерел:
1. Березіна Л.М. Удосконалення організаційно-економічних відносин підприємств АПК як чинник забезпечення продовольчої безпеки країни / Л. М. Березіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека»], (Полтава, 23-24 квіт. 2010 р.). — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. — С. 120-122.
2. Березовенко С. М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. – Сучасна система управління ЗЕД [Електронний ресурс] / Березовенко С. М. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/30/7
3. Ключник А. В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / А. В. Ключник // Вісник Сумського національного університету. – 2011. – № 6/1(48). – С. 136-139.
4. Михайлова Л. І. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України у контексті реалізації інтеграційних прагнень / Л. І. Михайлова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 281-286.
5. Сіренко М. Ю. Особливості формування організаційно-економічних відносин аграрних підприємств у сфері ЗЕД / М. Ю. Сіренко // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015року, м. Івано-Франківськ, — Тернопіль : Крок, 2015. — Ч. 2. – С. 298-299.
6. Шебаніна О. В. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України та покращення її експортного потенціалу / О. В. Шебаніна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Вип. 29, Ч. 2. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 19-24.

Ю. А. Кормышкин. Организационно-экономические отношения аграрных предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности.

В статье представлено собственное толкование понятия организационно-экономических отношений аграрных предприятий – субъектов ВЭД и определены их составляющие. Исследованы методологические принципы развития организационно-экономических отношений аграрных предприятий субъектов внешнеэкономической деятельности и предложен механизм их регулирования, основанный на Концепции развития внешнеторговой политики Николаевской области.

Y.Kormyshkin. Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.

The article gives the interpretation of organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of foreign economic activity according to their constituents. The methodological principles of organizational and economic relations of agratian enterprises and the mechanism of their regulation, based on the Concept of foreign policy in Mykolaiv region are discussed.
Keywords: organizational and economic relations, agrarian enterprise, business entities, mechanisms of regulation.