Зміст випуску 2 (106), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект 4
Н. І. Патика. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України 15
О. В. Довгаль, Л. С. Безугла. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури 25
А. С. Кравченко. Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства 35
А. А. Дюк. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві 47

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву 54
В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Сав’юк. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод 63
В. В. Любич, І. А. Лещенко. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення 71
Ю. О. Щепетільніков. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят 80
В. О. Іванов, А. О. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней 87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур 95
В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 104
Б. В. Єгоров, Н. РКордзая. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення 112
К. М. Горбунова, С. Б. Літвінчук, К. А. Тайхриб, К. О. Яблуновська. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу 120

Зміст випуску 1 (105), 2020

 

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах 4
T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine 11
І. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. І. Кучманич. Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону 19
А. А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання 27
С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку 37

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова. Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С 43
В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування 50
Ю. С. Кравченко. Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю 58
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. І. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас 71
Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока 79
L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream 87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу 94
В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором 102
С. Ю. Миколенко, М. Ю. Омельченко. Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба 110

Зміст випуску 4 (104), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

О. В. Шебаніна, І. В. Шаповалова, А. О. Твердовська. Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України 4
М. Р. Мардар, Г. М. Лозовська, С. А. Памбук, К. Г. Гожелова. Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування 12
Л. В. Бабаченко, В. А. Москаленко, А. О. Марченко. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства 20

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

М. М. Корхова. Продуктивність сортів пшениці спельти озимої у Південному Степу України 30
І. Є. Іванова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна, А. М. Шкіндер-Бармина, І. А. Кривонос. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування 38
М. І. Кулик, І. І. Рожко, Н. О. Сиплива, Ю. О. Божок. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного 51
Ю. В. Дуда, М. П. Прус. Протеінограма та показники імунітету кролів за впливу пасалурозу з різним рівнем інтенсивності інвазії 61
Ю. В. Грицієнко, М. І. Гиль, М. С. Косенко. Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності 71
О. Г. Михалко, М. Г. Повод. Річна динаміка залежності продуктивності свиноматок від конструктивних особливостей станків для опоросу в умовах промислового комплексу 80

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Г. М. Калетнік. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України 90
М. К. Лінник, В. А. Вольський, Р. В. Коцюбанський. Системний підхід до обґрунтування технологічної схеми та структури комбінованої машини для обробітку кукурудзяної стерні 99
В. І. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранський, Д. В. Герасимчук. Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі 106
Е. Б. Алієв, В. Ю. Дудін, О. С. Гаврильченко, В. В. Івлєв. Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей 114
І. В. Бацуровська. Технологія використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії 122

Бацуровська І. В. Технологія використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії

УДК 378.147

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-14

 

І. В. Бацуровська, доктор педагогічних наук
ORCID ID: 0000-0002-8407-4984
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті представлено технологію використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії. Наведено основні принципи підготовки магістрів з агроінженерії в системі масової відкритої дистанційної освіти. Окреслено особливості використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії. Представлено основні етапи технології використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії.

Ключові слова: магістри з агроінженерії, масові відкриті дистанційні курси.

 

Технологія використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії

Technology of applying mass open online courses in educational training of masters of agricultural engineering

 

Список використаних джерел:

 1. Glance D. G., M. Forsey & M.Riley The pedagogical foundations of massive open online courses. First Monday, Volume 18, 2013.
 2. Velde Ch. Crossing borders: an alternative conception of competence. 27 Annual SCUTREA conference. 1997. – P. 27–35.
 3. Андрєєв А. А., Бугайчук К. Л., Каліненко Н. О. та ін. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. за ред. А. А. Андрєєва , В. М. Кухаренка Харків : ХНАДУ, 2013. 212 с.
 4. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія : Київ : Атака, 2008. 684 с.
 5. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья- Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд. М. Ф. Степко та ін. Тернопіль : Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. 56 с.
 6. Васильев, Ю. В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика. Москва : Педагогика. 1990.
 7. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів. 1-е вид. Київ : Українська Видавнича спілка, 1997. – 441 с.
 8. Вітвицька С. С. Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект : монографія. Житомир : В-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 440 с.
 9. Гласc, Д. и Стэнли, Д. Статистические методы в педагогике и психологии : пер. с англ. Москва : Прогресс.
 10. Голубова, Г. В. Педагогічні умови розвитку обдарованості студентів.[online]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/2_105345.doc.htm .[Дата звернення 11.11.19].
 11. Грищенко О. А. Інноваційні технології в інженерно-педагогічній освіті. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць. Ч. 1. / за редакцією М. М. Козяра та Н. Г. Ничкало. Львів : ЛДУ БЖД, 2009. 270 с.
 12. Даниленко Л., Карамушка Л. Освітній менеджмент : навч. посіб. Київ : Шкільний світ, 2003. 400 с.
 13. Калашнікова А. Масові відкриті онлайн-курси: соціальні смисли, загрози, можливості. А. Калашнікова / Український соціологічний журнал. Випуск 17-18, №1-2, 2018. С.177-183
 14. Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. / Харків : Торсінг, 2002. 320 с.
 15. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки / Верховна Рада України. Київ, 2012. 37 с.
 16. Національний Класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Київ : Соцінформ, 2011. 764 с.
 17. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 c.
 18. Осецький В. Л., Татомир І. Л. Роль масових відкритих онлайн курсів у сучасному «Освітньому ландшафті». / Економіка України. 2017. 12 (673). С.86–98
 19. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору : колективна монографія / за загальною редакцією д-ра пед. наук О. М. Самойленко та канд. пед. наук І. В. Бацуровської. Миколаїв : 2017. 414 с.
 20. Шарова Т. М., Шаров С. В. Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця. Молодий вчений. № 9.1 (61.1), 2018. С. 137–140


И. В. Бацуровская. Технология применения массовых открытых дистанционных курсов в подготовке магистров агроинженерии

В статье представлена технология использования массовых открытых дистанционных курсов в подготовке магистров агроинженерии. Приведены принципы подготовки магистров агроинженерии в системе массового открытого дистанционного образования. Определены особенности использования массовых открытых дистанционных курсов в подготовке магистров агроинженерии. Представлены основные этапы технологии использования массовых открытых дистанционных курсов в подготовке магистров агроинженерии.

Ключевые слова: магистры агроинженерии, массовые открытые дистанционные курсы.

 

I. Baczurovskaya. The Technology of applying mass open online courses in educational training of masters of agricultural engineering

The article presents the analysis of technological features of the use of mass open online courses in educational and scientific training of masters of agricultural engineering. The principles of educational and scientific training of masters of agricultural engineering in the system of mass open online education are presented. The features of the use of mass open online courses in educational and scientific training of masters of agricultural engineering are determined. The main stages of the technology of using mass open distance courses in the training of masters of agricultural engineering are presented.

Keywords: masters of agricultural engineering, mass open online courses.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

baczurovskaya.pdf
baczurovskaya.pdf

Алієв Е. Б., Дудін В. Ю., Гаврильченко О. С., Івлєв В. В. Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей

УДК 004.94

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-13

 

Е. Б. Алієв, кандидат технічних наук, старший дослідник
ORCID ID: 0000-0003-4006-8803
В. Ю. Дудін, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1348-7896
Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук
О. С. Гаврильченко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8159-954X
В. В. Івлєв, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0003-1413-6297
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

 

Дослідження процесу сепарації сипкого матеріалу проводилися в три етапи моделювання у програмному пакеті STAR-CCM+. Перший етап полягав у моделюванні процесу переміщення сипкого матеріалу під дією повітряного потоку. Другий етап був спрямований на моделювання процесу переміщення сипкого матеріалу під дією вібруючого решета. Задачею третього етапу моделювання було визначення функції розподілу частинок сипкого матеріалу за фракціями під дією вібруючої поверхні.

Ключові слова: сипкий матеріал, сепарація, моделювання, аеродинамічні властивості, геометричні розміри, об’ємна вага.

 

Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей

Modeling of the separation process of bulk material according to its physical and mechanical properties

 

Список використаних джерел:

 1. Richard, G. Holdich. (2002). Fundamentals of Particle Technology. Midland Information Technology and Publishing. Shepshed, Leicestershire, U.K. 173 p.
 2. Gary W. Delaney, Paul W. Cleary, Marko Hilden, Rob D. Morrison. (2009). Validation of dem predictions of granular flow and separation efficiency for a horizontal laboratory scale wire mesh screen. Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO. Melbourne, Australia. 9-11 December. P 1-6.
 3. Hans, J. Herrmann. (1993). Molecular dynamics simulations of granular materials. International Journal of Modern Physics Vol. 4. No. 2. P. 309–316.
 4. Ferrara, G., Preti, U., Schena, G. D. (1987). Computer-aided Use of a Screening Process Model. APCOM 87. Proceeding of the Twentieth International Symposium on the Application of Computers and Mathematics in the Mineral Industries. Volume 2: Metallurgy. Johannesburg, SAIMM. P. 153–166.
 5. Pertti Broas. (2001). Advantages and problems of CAVE-visualisation for design purposes. Trans. VTT Symposium Virtual prototyping. Espoo, Finland, February 1 st. P. 73–81.
 6. Bai C. (1996). Modelling of spray impingement processes. Ph.D Thesis. University of London.
 7. Dominik Kubicki, Simon Lo. (2012). Slurry transport in a pipeline – Comparison of CFD and DEM models. Ninth International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries. CSIRO, Melbourne, Australia (10-12 December 2012). P. 1-6.
 8. Sang Won Han, Won Joo Lee, Sang Jun Lee. (2012). Study on the Particle Removal Efficiency of Multi Inner Stage Cyclone by CFD Simulation. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 6. 411–415.
 9. Satish G., Ashok Kumar K., Vara Prasad V., Pasha Sk. M. (2013). Comparison of flow analysis of a sudden and gradual change of pipe diameter using fluent software. IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology. Vol. 2. 41–45.
 10. Bai, C., Gosman, A. D. (1995). Development of methodology for spray impingement simulation. SAE Technical Paper Series. 21 p.
 11. Khalid M. Saqr, Hossam S. Aly, Mazlan A. Wahid, Mohsin M. Sies. (2009). Numerical Simulation of Confined Vortex Flow Using a Modified k-e Turbulence Model. CFD Letters. Vol. 1(2). P. 87-94.
 12. Wallin, S. (2000). Engineering turbulence modeling for CFD with a focus on explicit algebraic Reynoldce stress models. Doctoral thesis. Norsteds truckeri, Stockholm, Sweden. 124 p.


Э. Б. Алиев, В. Ю. Дудин, А. С. Гаврильченко, В. В. Ивлев. Моделирование процесса сепарации сыпучего материала в зависимости от его физико-механических свойств

Исследование процесса сепарации сыпучего материала проводили в три этапа моделирования в программном пакете STAR-CCM +. Первый этап заключался в моделировании процесса перемещения сыпучего материала под действием воздушного потока. Второй этап был направлен на моделирование процесса перемещения сыпучего материала под действием вибрирующего решета. Задачей третьего этапа моделирования было определение функции распределения частиц сыпучего материала по фракциям под действием вибрирующей поверхности.

Ключевые слова: сыпучий материал, сепарация, моделирование, аэродинамические свойства, геометрические размеры, объемный вес.

 

E. Aliev, V. Dudin, A. Gavrilchenko, V. Ivlev. Modeling of the separation process of bulk material according to its physical and mechanical properties

The bulk material separation process was investigated in three stages of modeling in the STAR-CCM +. The first step was to simulate the process of bulk material moving under the action of airflow. The second stage was aimed at modeling the process of moving the bulk material under the action of a vibrating sieve. The task of the third stage of modeling was to determine the particle distribution function of the bulk material by fractions under the action of a vibrating surface.

Keywords: bulk material, separation, modeling, aerodynamic properties, geometric dimensions, bulk weight.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

aliev.pdf
aliev.pdf

Дворук В. І., Борак К. В., Добранський С. С., Герасимчук Д. В. Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі

УДК 620.178.16: 620.193

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-12

 

В. І. Дворук, доктор технічних наук, професор
Національний авіаційний університет
К. В. Борак, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-5611-4707
ResearcherID: G-6568-2016
С. С. Добранський, викладач
Д. В. Герасимчук, викладач
Житомирський агротехнічний коледж

 

У роботі досліджено вплив попередньої атмосферної корозії на інтенсивність зношування сталей. Встановлено, що величина корозії знаходиться в прямій залежності від ґрунтово-кліматичних умов та способу зберігання. У результаті атмосферної корозії інтенсивність абразивного зношування сталей зростає в 1,61…5,26 раза в порівнянні з інтенсивністю зношування до впливу атмосферної корозії. Величина зростання інтенсивності зношування залежить від способу зберігання, ґрунтово-кліматичної зони зберігання, наявності антикорозійного покриття та матеріалу, який піддавався атмосферній корозії.

Ключові слова: інтенсивність зношування, зберігання, атмосферна корозія, сталь.

 

Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі

Effect of preliminary corrosion on the steel fretting intensity

 

Список використаних джерел:

 1. Atmospheric Corrosion / Leygraf , Wallinder I.O., Tidblad J., Graedel T. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016. 397 p.
 2. Гайдар С. М. Защита сельскохозяйственной техники от коррозии и износа с применением нанотехнологий : дис. … д-ра техн. наук : 05.20.03 / ФГОУВПО “Московский государственный агроинженерный университет”. Москва, 2011. 352 с.
 3. Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ : дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2014. 443 c.
 4. Севернев М.М и др. Износ и корозия сельськохозяйственных машин.; под. ред. М. М. Севернева. Минск: Беларус. навука, 2011. 333 с.
 5. Петрашев А. И. Совершенствование технологических процессов и ресурсосберегающих средств консервации сельскохозяйственной техники при хранении : дисс. … д-ра техн. наук : 05.20.03 / Сарат. гос. аграр. ун-т им. Н.И. Вавилова. Тамбов, 2007. 400 с.
 6. Frankel G. S., Sridhar N. Understanding localized corrosion. Materials today. 2008. Vol. 11. 38-44.
 7. Dıaz I. and etc Clarifications Regarding Literature on Atmospheric Corrosion of Weathering Steels. International Journal of Corrosion: Atmospheric Corrosion. 2012. Р. 77-85.
 8. Salgueiro A. M., Allélyb C., Oglea K., Volovitch P. Corrosion mechanisms of Zn(Mg, Al) coated steel in accelerated tests and natural exposure: 1. The role of electrolyte composition in the nature of corrosion products and relative corrosion rate. Corrosion Science. 2015. 90. P. 472-481.
 9. Huang J. Meng X. Zheng Z. Gao Y. Optimization of the atmospheric corrosivity mapping of Guangdong Province. Materials and corrosion-werkstoffe und korrosion. Vol. 70, № 1. P. 91-101.
 10. Wenhua Xu, En-Hou Han, Zhenyu Wanga. Effect of tannic acid on corrosion behavior of carbon steel in NaCl solution. Journal of Materials Science & Technology. Vol. 35, № 1. P. 64-75.
 11. Pan C., Guo M., Han W., Wang Z. Study of corrosion evolution of carbon steel exposed to an industrial atmosphere. Corrosion engineering science and technology. Vol. 54, № 3. Р. 241-248.
 12. Refaita and etc Corrosion and cathodic protection of carbon steel in the tidal zone: Products, mechanisms and kinetics. Corrosion Science. 2015.Vol. 90. P. 375-382.
 13. N. Grgura and etc Corrosion of mild steel with composite polyaniline coatings using different formulations. Progress in Organic Coatings. 2015. Vol. 79. P. 17-24.
 14. Грицай Ю.В., Цьонь О.П., Рубінець Н.А. Корозійні пошкодження техніки у сільськогосподарському машинобудуванні. Вісник ХНТУСГ імП. Василенка. 2016. Випуск С. 172-175.
 15. Попович П., Цьонь О., Довбуш Т. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин. Вісник ТНТУ. Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки. 2014. Т. 75, № 3. С. 157–166.
 16. Ниркова Л. І. та ін. Дослідження атмосферної корозії вуглецевої сталі за умов утворення адсорбційних та фазових плівок вологи. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2012. Т. 48, № 5. С. 117-123.
 17. Дворук В. І., Борак К. В. Методика дослідження впливу способу зберігання на абразивну зносостійкість робочих органів ґрунтообробних машин. Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. Хмельницький: ХНУ, 2014. №1. С. 14-18.


В. И. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранский, Д. В. Герасимчук. Влияние предварительной коррозии на интенсивность изнашивания стали

В работе исследовано влияние предварительной атмосферной коррозии на интенсивность изнашивания сталей. Установлено, что величина коррозии находится в прямой зависимости от почвенно-климатических условий и способа хранения. В результате атмосферной коррозии интенсивность абразивного изнашивания сталей возрастает в 1,61 … 5,26 раза в сравнении с интенсивностью износа до воздействия атмосферной коррозии. Величина роста интенсивности износа зависит от способа хранения, почвенно-климатической зоны хранения, наличия антикоррозионного покрытия и материала, который подвергался атмосферной коррозии.

Ключевые слова: интенсивность изнашивания, хранения, атмосферная коррозия, сталь.

 

V. Dvoryk, K. Borak, S. Dobranskiy, D. Gerasumchyk. Effect of preliminary corrosion on the steel fretting intensity

The effect of preliminary atmospheric corrosion on the fretting intensity of steels has been investigated in the study. It has been established that the corrosion rate is directly dependent on soil and climatic conditions and the storage method. In the result of atmospheric corrosion, the intensity of abrasive fretting of steels increases by a factor of 1.61 … 5.26 as compared to the fretting intensity before the influence of atmospheric corrosion. The magnitude of the increase in the fretting intensity depends on the storage method, soil and climatic zone of the storage, the presence of an anticorrosion coating, and material which was subject to atmospheric corrosion.

Keywords: fretting intensity, storage, atmospheric corrosion, steel.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

dvoryk.pdf
dvoryk.pdf

Лінник М. К., Вольський В. А., Коцюбанський Р. В. Системний підхід до обгрунтування технологічної схеми та структури комбінованої машини для обробітку кукурудзяної стерні

УДК 631.313

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-11

 

М. К. Лінник, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
В. А. Вольський, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-7639-4216
Р. В. Коцюбанський, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4114-3951
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

 

Дослідження спрямоване на підвищення якості та зменшення енерговитрат у технологічних операціях подрібнення та зароблення рослинних залишків на основі обґрунтування раціональної технологічної схеми комбінованої машини для обробки кукурудзяної стерні. Зазначається, що розкриття суті процесу подрібнення та засипання кукурудзяної стерні пов’язане із уточненням параметрів умов початкового стану ґрунту з рослинними залишками (кукурудзяна стерня) шляхом визначення технологічної структури машини, взаємозв’язків та взаємодії робочих органів; встановлення технологічних режимів роботи машини; дослідження впливу всіх цих факторів на результат її роботи.

Ключові слова: комбінована машина, технологічна схема машини, структура машини, технологічний процес, обробіток ґрунту, подрібнення та загортання рослинних решток.

 

Системний підхід до обґрунтування технологічної схеми та структури комбінованої машини для обробітку кукурудзяної стерні

Systematic approach to the substantiation of the technological scheme and structure of a combined machine for cultivating corn stubble

 

Список використаних джерел:

 1. Іващенко О.О. Шляхи адаптації землеробства в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2008. № 4. с. 15-21.
 2. Іващенко О.О., Найдьонов В.Г. Природні біологічні системи – ключ до успіху сучасного землеробства. Вісник аграрної науки. 2016. № 6. с. 5-11.
 3. Кравченко М.С., Томашівський З.М. Практикум із землеробства. – К.: Мета, 2003.318 c.
 4. Чернілевський М.С., Білявський Ю.А., Кропивницький Р.Б., Ворона Л.І. Агротехнічні вимоги та оцінка якості обробітку ґрунту: навчальний посібник. Друге видавництво. 2012. с. 7-12.
 5. Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Гриник І.В. Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2011. № 9.с. 62-68.
 6. Гладковська Т.М. Шкідники сільськогосподарських культур / Міністерство освіти і науки України; Національний університет водного господарства природокористування. Рівне, 2010.102 с.
 7. Залужний В.І. Обґрунтування технологічної схеми та параметрів комбінованої машини для передпосівного обробітку ґрунту під льон: дис. на здобуття наук. ступеня к. т. н. Глеваха, 2006.
 8. Безуглий М.Д., Гриник І.В., Булгаков В.М. Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток. Вісник аграрної науки. 2010. № 3.
 9. Верниченко Л.Ю., Мишустин Е.Н. Влияние соломы на почвенные процессы и урожай сельскохозяйственных культур / Использование соломы как органического удобрения. М.: Наука, 1980.
 10. Лозовіцький П.С. Основи землеробства та рослинництва. Книга 1. Землеробство: посібник для вищих учбових закладів. К., 2010. 268 с.


М. К. Линник, В. А. Вольский, Р. В. Коцюбанский. Системный подход к обоснованию технологической схемы и структуры комбинированной машины для возделывания кукурузной стерни

Исследование направлено на повышение качества и снижение энергозатрат при технологических операциях измельчения и заделывания растительных остатков в соответствии с рациональной технологической схемой комбинированной машины для обработки стерни кукурузы. Отмечено, что раскрытие сущности процесса измельчения и заделывания стерни кукурузы связано с уточнением параметров условий исходного состояния почвы с растительными остатками (стерня кукурузы) путем определения технологической структуры машины, отношения и взаимодействия рабочих органов; установление технологических режимов работы машины; изучение влияния всех этих факторов на результат ее работы.

Ключевые слова: комбинированная машина, технологическая схема машины, структура машины, технологический процесс, обработка почвы, измельчение и заделка растительных остатков.

 

M. Linnik, V. Volsky, R. Kotsiubynsky. Systematic approach to the substantiation of the technological scheme and structure of a combined machine for cultivating corn stubble

The study is aimed at improving the quality and reducing energy costs in the technological operations of grinding and planting plant residues based on the rational technological scheme of a combined machine for processing corn stubble. It is noted that the disclosure of the essence of the process of grinding and embedding of corn stubble is associated with the specification of the parameters of the conditions of the initial state of the soil with plant residues (corn stubble) by determining the technological structure of the machine, the relationships and interactions of the working bodies; the establishment of technological modes of operation of the machine; a study of the influence of all these factors on the result of her work.

Keywords: combined machine, technological scheme of the machine, structure of the machine, technological process, tillage, grinding and incorporation of plant residues.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

linnik.pdf
linnik.pdf

Калетнік Г. М. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України

УДК 621.311.26

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-10

 

Г. М. Калетнік, доктор економічних наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-4848-2796
ResearcherID: H-8716-2018
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті розглянуто переваги, проблеми та перспективи використання технологій вітрової та сонячної енергетики на підприємствах агропромислового комплексу України. Базуючись на досвіді високорозвинених країн світу щодо освоєння альтернативних джерел енергії, доведено екологічну та економічну доцільність створення автономної системи електрогенерації на основі стохастичної енергії сонця та вітру. Також обґрунтовано технічні та технологічні можливості створення такої системи за умови забезпечення високої стабільності її роботи.

Ключові слова: вітрова енергія, сонячна енергія, система акумулювання енергії, автономна система, графік споживання енергії.

 

Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України

Prospects for increasing energy autonomy of the agriculture in accordance with the energy strategy of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Державна служба статистики України : офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення – 28.09.2019).
 2. Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року : Розпорядження КМУ від 01.07.2019 № 588-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80/ (дата звернення – 28.09.2019).
 3. Директива № 2008/1/ЄС Європейського Парламенту і Ради про комплексне запобігання і контроль забруднень. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b02 (дата звернення – 28.09.2019).
 4. Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84% D0%A1.pdf (дата звернення– 28.09.2019).
 5. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року : Розпорядження КМУ від 01.10.2014 № 902-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 (дата звернення – 28.09.2019).
 6. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” : Розпорядження КМУ від 18.08.2017№ 605-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення – 28.09.2019).
 7. Ковальчук А. І. Електромеханічна система безконтактної контр-роторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / А. І. Ковальчук. Львів, 2015. 20 с.
 8. Козирський В. В., Трегуб М. І., Петренко А. В. Обґрунтування принципів адаптивного регулювання навантаження сільськогосподарських автономних вітроелектричних установок. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». Київ, 2013. Вип. 166, Ч.3. С. 22-31.
 9. Лозинський А. О., Щур В. І. Система керування вітроустановкою на базі нечіткого регулятора з врахуванням зміни аеродинамічних параметрів вітроротора. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2015. Вип. 3 (31). С. 10-21.
 10. Климко В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Львів, 2016. 20 с.
 11. Щур І. З., Климко В. І. Методика розрахунку показників електропостачання окремого об’єкта від гібридної вітро-сонячної системи. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 2014. Вип. 1(2). С. 83–85.
 12. Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія / Ю.В. Дзядикевич [та ін.]. Тернопіль, 2016. 392 с.
 13. Шот А.П. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. № 6. С. 220–226.
 14. Повханич А. Ю. Вітроенергетика як ключовий елемент енергетичної стратегії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 13, Ч. 2. С. 81-86.
 15. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2017. № 863. С. 159–167.
 16. Савченко Є. Застосування сонячної енергії у сільському господарстві України : можливості і проблеми. Аграрна економіка. 2012. Т. 5, № 1-2. С. 128-135.
 17. Міністерство енергетики та вугільної енергетики. Статистична інформація : офіц. сайт. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/# (дата звернення – 29.09.2019).
 18. The International Energy Agency. Key World Energy URL: https://www.iea.org/statistics/kwes/ (дата звернення – 29.09.2019).
 19. Levelized Cost of Energy and Levelized Cost of Storage 2018. URL: https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/ (дата звернення – 29.09.2019).
 20. Український гідрометеорологічний центр : офіц. сайт. URL: https://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/ climate_stations/ (дата звернення – 29.09.2019).


Г. М. Калетник. Перспективы повышения энергетической автономии предприятий АПК в рамках выполнения энергетической стратегии Украины

В статье рассмотрены преимущества, проблемы и перспективы использования технологий ветровой и солнечной энергетики на предприятиях агропромышленного комплекса Украины. Основываясь на опыте высокоразвитых стран мира по освоению альтернативных источников энергии, доказана экологическая и экономическая целесообразность создания автономной системы электрогенерации на основе стохастической энергии солнца и ветра. Также обоснованы технические и технологические возможности создания такой системы при условии обеспечения высокой стабильности ее работы.

Ключевые слова: ветровая энергия, солнечная энергия, система аккумулирования энергии, автономная система, график потребления энергии.

 

G. M. Kaletnyk. Prospects for increasing energy autonomy of the agriculture in accordance with the energy strategy of Ukraine

The article considers the advantages, problems and prospects of using wind and solar energy technologies at the enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. Based on the experience of the highly developed countries of the world on the development of alternative energy sources, the ecological and economic feasibility of creating an autonomous system of electricity generation based on stochastic energy of the sun and wind has been proved. It also substantiates the technical and technological capabilities of creating such a system, provided that its operationis highly stable.

Keywords: wind energy, solar energy, energy storage system, autonomous system, electricity consumption schedule.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kaletnyk.pdf
kaletnyk.pdf

Михалко О. Г., Повод М. Г. Річна динаміка залежності продуктивності свиноматок від конструктивних особливостей станків для опоросу в умовах промислового комплексу

УДК 636.4.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-9

 

О. Г. Михалко, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-0736-2296/ G-2305-2018
М. Г. Повод, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-9272-9672/ W-1565-2018
Сумський національний аграрний університет

 

У статті представлено результати вивчення продуктивних якостей свиноматок у станках для опоросу з різними конструктивними особливостями. Встановлено, що конструктивні особливості станків для опоросу не вплинули на кількість та масу поросят при народженні й індивідуальну масу поросят при відлученні, але спричинили тенденцію поліпшення збереженості поросят до відлучення, та, за її рахунок, підвищення маси гнізда при відлученні.

Ключові слова: свиноматка, порося, станок для опоросу, багатоплідність, маса гнізда поросят, збереженість, приріст.

 

Річна динаміка залежності продуктивності свиноматок від конструктивних особливостей станків для опоросу в умовах промислового комплексу

Annual dynamics of dependence of sows productivity on design features of farrowing equipment in an industrial complex during the year

 

Список використаних джерел:

 1. Волощук В.М., Іванов В.О., Розробка та застосування станкового обладнання для вирощування поросят за умов промислової технології. Тваринництво України. №4 (74) С. 18–23.
 2. Герасимчук, В.М. Оцінка і вдосконалення систем вентиляції свинарників різного призначення [Текст]: автореф. канд.. с.-г. наук: 06.02.04 / НААН, Інститут свинарства і агропромислового виробництва. Полтава, 2018. С. 21.
 3. Костенко С.В. Научное обоснование двухфазной технологии выращивания свиней: дис. .канд. с.-х. наук: 06.02.04 / Кубанский ГАУ. Краснодар, 2004. С. 140.
 4. Квасницкий А.В. Искусственное осеменение свиней К.: Урожай, 1983. С. 96–100.
 5. Коваленко В.П., Галянт А.М. Відтворювальні якості свиней при використанні плідників універсальних та м’ясних порід. Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 48. – С. 79–83.
 6. Козловский В.Г. Технология промышленного свиноводства. М.: Россельхозиздат, С. 334.
 7. Леонтьев В.В. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи залежно від сезону року. Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. С. 236–238.
 8. Лихач В.Я. Технологічні особливості вирощування поросят. Тваринництво України. 2015. № 6. С. 11–13.
 9. Нойнабер Манфред. Защитные дуги против потерь поросят. Современное свиноводство. Фастов: Юнивест принт, С.18–19.
 10. Походня Г.С. Оптимальные условия содержания маток на комплексе. Свиноводство. 1985. № 1. С. 30–31.
 11. Походня Г.С., Федорчук Е.Г., Манохіна Л.А. та інші. Продуктивность свиноматок в зависимости от сезона года. Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. С. 298–302.
 12. Походня Г., Федорчук Е., Попова О., Лучшие показатели воспроизводства – зимой. Животноводство России. № 2. С. 41–42.
 13. Стародубець А.А. Влияние сезона года на воспроизводительные качества свиноматок. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 4, Т. 2. С. 100–103.
 14. Топчій Л.І. Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней / Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства. Херсон, С. 155–160.
 15. Хлопицкий В.П., Рудь А.И. Основные технологические, биологические и ветеринарные аспекты воспроизводства свиней. ВИЖ. Дубровицы, 2011. С. 277.
 16. Хлопицкий В.П. Некоторые этапы управления репродуктивным здоровьем свиней. Свиноводство. 2011. № 7. С. 70–72.
 17. Danholt L., Moustsen V.A., Nielsen M.B.F. and Kristensen A.R., Rolling behaviour of sows in relation to piglet crushing on sloped versus level floor pens. Livest Sci., 2011 issue 141, pp. 59–68.
 18. Edwards S.A., (2002). Perinatal mortality in the pig: environmental or physiological solutions? Prod. Sci., issue 78:3, p. 12. doi: 10.1016/S0301-6226(02)00180-X.
 19. Marchant J.N., Rudd A.R., Mendl M.T., Broom D.M., Meredith M.J., Corning S. and Simmins P.H., (2000).Timing and causes of piglet mortality in alternative and conventional farrowing systems. Vet Rec., issue 147(8), pp. 209-214, DOI:10.1136/vr.147.8.209.
 20. Mazzoni Claudio, Scollo Annalisa, Righi Federico, Bigliardi Enrico, Di Ianni Francesco, Bertocchi Mara, Parmigiani Enrico and Bresciani Carla, (2018). Effects of three different designed farrowing crates on neonatal piglets crushing: preliminary study, Italian Journal of Animal Science, issue 17:2, pp. 505-510, DOI: 10.1080/1828051X.2017.1385428.
 21. Nicolaisen Thies, Lühken Eyke, Volkmann Nina, Rohn Karl, Kemper Nicole and Fels Michaela, (2019).The Effect of Sows’ and Piglets’ Behaviour on Piglet Crushing Patterns in Two Different Farrowing Pen Systems. Animals (Basel), issue 9(8), p. 538.
 22. Weary DM, Phillips PA, Pajor EA, Fraser D and Thompson BK,(1998). Crushing of piglets by sows: effects of litter features, pen features and sow behaviour. Appl Anim Behav Sci., issue 61, pp. 103–111.


А. Г. Михалко, Н. Г. Повод. Годовая динамика зависимости продуктивности свиноматок от конструктивных особенностей станков для опороса в условиях промышленного комплекса в течение года

В статье представленны результаты исследования продуктивных качеств свиноматок в станках для опороса с различными конструктивными особенностями. Установлено, что конструктивные особенности станков для опороса не повлияли на количество и массу поросят при рождении и индивидуальную массу поросят при отъеме, но вызвали тенденцию улучшения сохранности поросят до отъема, и за ее счет – повышение массы гнезда в этот период.

Ключевые слова: свиноматка, поросенок, станок для опороса, многоплодие, масса гнезда поросят, сохранность, прирост.

 

О. Mykhalko, M. Povod Annual dynamics of dependence of sows productivity on design features of farrowing equipment in an industrial complex during the year

The article examined the productive qualities of sows and the growth rate of suckling piglets in farrowing machines with different design features. The design features of the sows’ maternity farrowing equipment did not affect the number and weight of piglets during birth and the individual weight of piglets during weaning parturition. They tended to improve the conservation of piglets before weaning and they tended to raise increasing the weight of the piglets’ nests during this period. The growth rate of piglets was higher in farrowing equipment of both constructions in winter and transition periods and it decreased significantly in summer.

Keywords: sow, piglet, farrowing machine, multiple pregnancy, weight of the nest of piglets, safety, growth.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mykhalko.pdf
mykhalko.pdf

Грицієнко Ю. В., Гиль М. І., Косенко М. С. Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності

УДК 636.082.22:575.17

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-8

 

Ю. В. Грицієнко, аспірант
Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
М. І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7353-9865
Миколаївський національний аграрний університет
М. С. Косенко, завідувач відділу
Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

 

У статті представлено результати дослідження породоспецифічних особливостей генетичної структури і розмаху внутрішньопородної мінливості корів трьох порід вітчизняної селекції: української червоної молочної, української чорно-рябої молочної, української червоно-рябої молочної за генетично детермінованим поліморфізмом груп генетико-біохімічних систем транспортних білків: гемоглобіну (HB), церулоплазміну (CP), трансферину (Tf), посттрансферину (pTf), амілази (Am-1) та рецептора до вітаміну D (кальцитріолу) (GС).

Ключові слова: алель, генетична структура, генетичні маркери, амілаза, гемоглобін, трансферин, посттрансферин, церулоплазмін, рецептор до вітаміну D.

 

Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності

Polymorphism of the genetic-biochemical systems of modern Ukrainian breeds of milk livestock productivity

 

Список використаних джерел:

 1. Mohammadabadi M.R., Torabi A., Tahmourespoor M. Analysis of bovine euro with hormone gene polymorphism of local and Holstein cattle breeds in Kerman province of Iran using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). African Journal of Biotechnology. Vol. 9(41). P.6848–6852.
 2. Gurcan E.K. Association between milk protein polymorphism and milk production traits in Black and White dairy cattle in Turkey. African Journal of Biotechnology. Vol. 10(6). P. 1044–1048.
 3. Caetano-Anolles G. MAAP: a versatile and universal tool for genome analysis. Plant Molecular Biology. 1994. Vol. 25. P.1011–1026.
 4. Ольховская Л.В., Силкина С.Ф., Марутянц Н.Г., Шумаенко С.Н., Скокова А.В. Закономерности наследования высокой продуктивности овец по генетическим параметрам крови. Ветеринарная патология. №1 (43). С.68-70.
 5. Селионова М.И., Чижова Л.Н., Скокова А.В. Иммуногенетический анализ популяций овец тонкорунных пород. Инновации и современные технологии в сельском хозяйстве: сборник научных статей по материалам международной Интернет-конференции. 2015. С. 33-37.
 6. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини. Х.: Еспада, 2002. 571 с.
 7. Боднарук В.Е., Щербатый З.Е., Кропывка Ю.Г., Боднар П.В., Жмур А.И. Влияние родительских пород на формирование генетической структуры полесской мясной породы. Научно практический журнал «Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Т. 51. №1(2). С. 23–27.
 8. Щербатий З.Є., Боднарук В.Є., Бондар П.В., Музика Л.І., Жмур А.Й., Оріхівський Т.В. Порівняльний аналіз близьких видів великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т. 17. №1(61), 3. С.293–299.
 9. Bodnaruk V.Y., Muzyka L.I., Bodnar P.V., Zhmur A.J. & Orihivsjkyj T.V. New possibilities of effective breeding in cattle based on the study of the genome. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. Vol. 9(79). P. 32–37. doi:10.15421/nvlvet7907.
 10. Bodnaruk V., Shchebatyj Z., Muzyka L., Zhmur A. & Orikhivskyj T. Genofond of some breed of cattle. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. Vol. 19 (74). P.131–134. doi:10.15421/nvlvet7429.
 11. Черненко О., Губаренко Н. Вплив генотипів за генами GH i РIT-1 на молочність голштинських корів. Тваринництво України. 2014. № С.31–35.
 12. Babik N., Fedorovych Y. & Fedorovych V. The influence of live weight of holstein cows on the duration and effectiveness of their economic use during the period of breeding. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. Vol. 19(74).P. 71–75.doi: 10.15421/nvlvet7416.
 13. Fedorovych V. Dairy productivity of Simmental breed cows depending on their live weight during growing period. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj.Vol. 19(79). P. 93–99. doi: 10.15421/nvlvet7919.
 14. Fedorovych V. The impact of reproductive capacity indicators of simmental cattle on their milk productivity. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. Vol. 19(74). P. 52–56.doi: 10.15421/nvlvet7412.
 15. Fedorovych V., Orihivskyy T., Babik N., Fedorovych E. & Oseredchuk R. The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the conditions of Lviv region. Scientific Messenger Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. Vol. 18(2(67)). P. 255–260. doi: 10.15421/nvlvet6756.
 16. Самохин В.Т. Профилактика нарушения обмена микроэлементов у животных. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2003. 136 с.
 17. Алиев А.А. Профилактика нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1986. 384 с.
 18. Глазко В.И. Молекулярно-генетические маркеры животных. К.: Аграрна наука, 1996. 120 с.
 19. Грициняк І.І., Нагорнюк Т.А., Тарасюк С.І. Генетична структура порід і породних груп коропів за окремими генетико-біохімічними системами. Рибогосподарська наука України. № 1. С. 29–33.
 20. David L., Blum S., Feldman M. W. Recent duplication of the common carp as revalved by analyses of microsatellite loci. Molecular Biology and Evoluti. Vol. 20 (9). Р. 1425–1434.
 21. Глик В., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология: Принципы и применение. М.: Мир, 2002. 589 с.
 22. Sulkowska M.K., Ghowsi In K. Isoenzyme Analyses Tools Used Long Time in Forest Science. Electrophoresis. P. 157–172.
 23. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: Академкнига, 2003. 431 с.
 24. Серебровский А.С. Генетический анализ. М.: Наука, 1970. 342 с.
 25. Корочкин А.И., Серов О.Л., Пудовкин А.И. Генетика изоферментов. М.: Наука, 1977. 275 с.
 26. Кирпичников В.С. Биохимические основы рыбоводства: проблемы генетики и селекции. Л.: Наука, 1983. 200 с.
 27. Глазко В.И., Дымань Т.Н., Тарасюк С.И. Полиморфизм белков, RAPD-PCR и ISSR-PCR маркеров у зубров, бизонов и крупного рогатого скота. Цитология и генетика. 1999. Т.33. № 6. С. 30–38.
 28. Глазко В.И. Созинова А.А. Генетика изоферментов животных и растений. К.: Урожай, 1993. 528 с.
 29. Тарасюк С.І., Грициняк І.І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві: монографія. К.: Аграрна наука, 2013. 312 с.
 30. Паавер Т. Биохимическая генетика карпа (Cyprinus сarpio ). Таллин: Валгус, 1983. 122 с.
 31. Harris H., & Hopkinson D.A. Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics. Amsterdam, 1976. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1685231.
 32. Бердичевский Н.С. Генетический анализ популяции крупного рогатого скота зоны западных областей УССР по полиморфным белковым системам в связи с селекцией. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд.биол. наук. 1979.
 33. Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш. Метаболизм витамина D и пути реализации его основных функций. Практическая медицина. 2014.Т. 9. №85. С. 12-18.
 34. Ленинжер А. Основы биохимии. М.: Мир, 1985. Т. 1. С. 27-123.
 35. Боднарук В.Є., Кропивка Ю.Г., Музика Л.І., Жмур А.Й. Особливості генетичної структури поліської м’ясної породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т.16. № 3 (60), 3. С. 21-25
 36. Боднарук В.Є., Боднар П.В., Жмур А.Й., Музика Л.І., Кропивка Ю.Г., Оріхівський Т.В., Пославська Ю.В. Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т. 20. № 84. С. 98-103. doi: 10.15421/nvlvet8418.
 37. Боднарук В.Є., Щербатий З.Є., Музика Л.І., Жмур А.Й., Оріхівський Т.В. Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т. 19. № 74.С. 131-134. doi:10.15421/nvlvet7429.
 38. Любимова 3.П., Кузнецов В.М. Изучение связи племенной ценности быков-производителей с биологическими полиморфными системами белков крови. Использование интерьерных показателей в селекционно-племенной работе: Сб. науч. трудов ВНИИ разведения и генетики с.-х. животных. 1982. С. 67-74.
 39. Кудрин А.Г. Ферменты крови и прогнозирование продуктивности молочного скота: науч. издание. Мичуринск-наукоград, 2006. 142с.

 

Ю. В. Грициенко, М. И. Гиль, Н. С. Косенко. Полиморфизм генетико-биохимических систем современных украинских пород крупного рогатого скота молочного направления продуктивности

В статье представлены результаты исследования породоспецифичных особенностей генетической структуры и размаха внутрипородной изменчивости коров трех пород отечественной селекции: украинской красной молочной, украинской черно-пестрой молочной, украинской красно-пестрой молочной по генетически детерминированному полиморфизму групп генетико-биохимических систем транспортных белков: гемоглобина (HB), церулоплазмина (CP), трансферрина (Tf), посттрансферина (pTf), амилазы (Am-1) и рецептора к витамину D (кальцитриола) (GС).

Ключевые слова: аллель, генетическая структура, генетические маркеры, амилаза, гемоглобин, трансферрин, посттрансферин, церулоплазмин, рецептор к витамину D.

 

Yu. Gritsienko, M. Gill, M. Kosenko. Polymorphism of genetic and biochemical systems of modern Ukrainian cattle breeds of dairy productivity

The article presents the results of a study of the breed-specific features of the genetic structure and the range of intra-breed variability of cows of three breeds of domestic selection: Ukrainian red dairy, Ukrainian black-motley dairy, Ukrainian red-motley dairy according to genetically determined polymorphism of groups of genetic and biochemical systems of transport proteins: hemoglobin (HB), ceruloplasmin (CP), transferrin (Tf), posttransferin (pTf), amylase (Am-1) and vitamin D receptor (calcitriol) (GC).

Keywords: allele, genetic structure, genetic markers, amylase, hemoglobin, transferrin, posttransferin, ceruloplasmin, vitamin D. receptor.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gritsienko.pdf
gritsienko.pdf